Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyriwr Coedwigaeth Glynllifon yn llwyddo yng nghystadleuaeth Lantra.

Mae Cai Roberts, o Lanfrothen wedi dod yn ail yng nghystadleuaeth Dysgwr Gydol Oes y Flwyddyn yng nghystadleuaeth Lantra yn ddiweddar.

Derbyniodd Cai sydd yn fyfyriwr ar ein cwrs Rheolaeth Cefn Gwlad a Choedwigaeth y wobr mewn seremoni fawreddog yng ngwesty’r Metrapol ar nos Iau, Chwefror 24. Mae'r gwobrau bellach yn eu 27ain blwyddyn.

Yn ystod y seremoni, diolchodd y Gweinidog Amaeth, Lesley Griffiths i'r darparwyr hyfforddiant diwydiannau'r tir a'r colegau gwledig yng Nghymru am eu gwaith yn ystod y flwyddyn academaidd.

Dywedodd Cai Roberts, myfyriwr ar gwrs Rheolaeth Cefn Gwlad a Choedwigaeth.

“Wedi i mi adael yr ysgol, mi es i’n syth i weithio gyda fy nhad, ar gwch pysgota’r teulu, yn fy nhref enedigol, Nefyn. Wedi blynyddoedd o weithio ar y môr, mi benderfynais ddilyn trywydd gwahanol, a mynd i weithio i’r maes coedwigaeth. Yn eithaf buan, mi sylweddolais fod hwn yn faes sydd yn tyfu’n sydyn ac yn cynnig llwyth o gyfleoedd amrywiol mewn swyddi sy’n taflu cyflogau da iawn”

Ychwanegodd

“Dyna pam y penderfynais fynd ôl i addysg, er mwyn derbyn cymwysterau yn y maes. I fod yn hollol onest, tydi penderfynu mynd i goleg am y tro cyntaf, fel person yn ei ugeiniau hwyr ddim yn hawdd, ond mae popeth wedi gweithio allan yn grêt i mi. Mae’r gefnogaeth gan y coleg wedi bod yn anhygoel, dwi wedi dysgu llwyth, ac mi oedd derbyn y wobr yma gan Lantra’n goron ar y cyfan.”

Dywedodd Jeff Jones, Pennaeth Cwrs Rheolaeth Cefn Gwlad a Choedwigaeth yng Nglynllifon.

“Mae gweld llwyddiant Cai yng ngwobrau Lantra wirioneddol yn golygu llawer iawn i ni yn y coleg. Lantra ydi’r corff dyfarnu mwyaf cydnabyddedig yng Nghymru, mae’r cystadlu pob blwyddyn ar lefel eithriadol o uchel, lle mae hyn yn gosod llwyddiant Cai mewn cyd-destun.”

Ychwanegodd

“Mae Cai yn destament nad ydi hi byth yn rhy hwyr i newid gyrfa ac i ddarganfod llwybrau newydd mewn bywyd. Mae dewis Cai o fynd i astudio ac i weithio ym maes coedwigaeth yn un sydd yn mynd i dalu ar ei ganfed iddo yn y pen draw. Mae’r cyfleoedd sydd ar gael yn y maes hwn, nid yn unig yma yng Nghymru, o du hwnt yn eithriadol, ac yn cynnig swyddi sydd yn talu cyflog cychwynnol o £28,000 gan godi i £35,000 mewn ychydig o flynyddoedd, gyda rhai yn derbyn £60,000 y flwyddyn. Da iawn ti Cai, mae’r coleg yn falch iawn o dy lwyddiant.”

Os oes gen ti awydd i ddilyn cwrs tebyg yn y coleg, cofia gofrestru ar gyfer ein diwrnod agored sydd ymlaen yn y coleg ar ddydd Sadwrn Mawrth 26 YMA

Cai Roberts from Llanfrothen, who is a student on the college’s Countryside Management and Forestry course, received the award at a glittering ceremony at the Metrapol Hotel in Llandrindod-Wells. The awards are now in their twenty-seventh year. Lantra is one of the leading awarding bodies for land-based industries in both the UK and the Republic of Ireland.

During the ceremony, Agriculture Minister Lesley Griffiths was keen to thank the land-based training providers and rural colleges in Wales for all their work during the academic year.

Cai Roberts said: “After leaving school I went straight to work with my father on the family fishing boat in my hometown of Nefyn. After years of working at sea, I decided to take a different course and go into forestry. Pretty soon I realised that this is an area that is growing rapidly and offers a host of diverse job opportunities and very good salaries.

“That's why I decided to go back into education, to gain qualifications whilst in the field. To be honest, deciding to go to college for the first time as a person in their late twenties was not easy, but it has worked out great for me. The support from the college has been incredible, I've learned a lot, and to receive this award from Lantra is fantastic."

Jeff Jones, head of Countryside Management and Forestry at Glynllifon, said: “Seeing Cai succeed at the Lantra awards ceremony means a lot to all the staff at college. Lantra is the most recognised awarding body in Wales, and the competition for awards every year is extremely high. This puts Cai's success in context.”

He added: “Cai is testament that it's never too late to make a career change and discover a new path in life. Cai's choice of going to study and work in forestry is one that I am sure is going to pay off in the long run. The opportunities available in this field, not just here in Wales, are exceptional: salaries begin at £28,000, rising to £ 35,000 within a few years, with some earning up to £60,000-a-year. Well done Cai, the college is very proud of your success.”

If you fancy following a similar course at college, remember to register for our forthcoming open day at college on Saturday March 26 HERE