Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyn-fyfyriwr Morol yn Dechrau Cadetiaeth Swyddog y Llynges wedi Prentisiaeth Harbwr

Mae myfyriwr o Fae Colwyn wedi dechau ei gadetiaeth fel Swyddog Peirianneg gyda'r Llynges Fasnachol wedi cyfuno dyletswyddau profiad gwaith yn Harbwr Conwy gyda'i astudiaethau Peirianneg Forol yng Ngholeg Llandrillo.

Mae Freddie Foulkes sy'n 18 oed - a astudiodd fel prentis ar y cwrs Peirianneg Morol Lefel 3 ar gampws Llandrillo-yn-Rhos y coleg - wedi treulio'r 12 mis diwethaf yn gweithio ochr yn ochr a'r Harbwr Feistr a staff yr harbwr.

Pob blwyddyn, mae swyddfa harbwr Cyngor Bwrdeistref Sir Conwy yn cynnig profiad gwaith ymarferol i nifer fechan o fyfyrwyr sydd wedi eu cofrestru ar gyrsiau Peirianneg Forol Coleg Llandrillo, ynghyd a gwaith tymhorol cyflogedig.

Mae Freddie wedi ennill ystod eang o sgiliau gwerthfawr sydd eu hangen ar gyfer y sector morol, a nawr wedi ymuno â rhengoedd cynfyfyrwyr Peirianneg Coleg Llandrillo sydd wedi mynd ymlaen i yrfaoedd amrywiol a diddorol o gwmpas y byd o fewn y diwydiant morol.

Dywedodd Freddie: "Roedd y profiad a enilli yn Harbwr Conwy yn amhrisiadwy ac fe'm gosodd fi ben ffordd i gyflawni fy uchelgais o gymhwyso fel peiriannydd morol. Roedd pob diwrnod yn gweithio yn yr harbwr yn cynnig her wahanol i mi... gan weithio ymhob tywydd. Y profiad mwyaf cyffrous oedd pan wnaethon ni weithio gyda'r frigâd dan, gan ymladd tan mewn cwch yn yr harbwr."

Meddai'r Harbwr Feistr Mathew Forbes: "Freddie yw'r chweched myfyriwr i ddechrau cadetiaeth Llynges Fasnachol wedi gweithio yn yr harbwr. Rydym yn falch iawn o'i lwyddiant a'n hyfforddeion eraill sydd wedi mynd ymlaen i Yrfâu morol proffesiynol. Mae'r myfyriwr cyntaf a gwblhaodd leoliad nawr wedi cymhwyso fel Trydydd Swyddog. Mae myfyrwyr eraill wedi mynd ymlaen i weithio ar longau pleser, llongau Trinity House yn cynnal a chadw bwiau mordwyo, llongau gosod ceblau, llongau tal a swmpgludwyr. "

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Peiranneg Forol ac Adeiladu Cychod, a phrentisiaethau a gynigir gan y coleg, cysyllter gydag Andy White (Cydlynydd Cwrs) drwy ebost yn marine@gllm.ac.uk

www.gllm.ac.uk

18-year-old Freddie Foulkes - who studied as an apprentice on the full-time Level 3 Marine Engineering course at the college’s Rhos-on-Sea campus - has spent the last 12 months working alongside the Harbour Master and harbour staff.

Every year, Conwy County Borough Council’s harbour office offers practical work experience to a small number of students enrolled on Coleg Llandrillo’s Marine Engineering courses, along with paid seasonal work.

Freddie has gained a wide range of valuable skills needed for the maritime sector, and has now joined the ranks of former Coleg Llandrillo Marine Engineering students who have gone on to varied and rewarding careers around the globe within the nautical industry.

Freddie said: “The experience I gained at Conwy Harbour was invaluable and it set me on the road to fulfilling my ambition of qualifying as a marine engineer. Every day working at the harbour provided me with a different challenge…working in all weathers. The most exciting experience was when we worked with the fire brigade, fire-fighting a boat fire in the harbour.”

Harbour Master Matthew Forbes said: “Freddie is the sixth student to start a Merchant Navy cadetship having worked at the harbour. We’re very proud of his success and our other trainees who have gone on to professional maritime careers. The first student who completed a placement has now qualified as a Third Officer. Other students have gone on to work on cruise ships, Trinity House vessels maintaining navigation buoys, cable laying ships, a tall ship and bulk carriers.”

For more information about Marine Engineering and Boatbuilding courses, and apprenticeships offered by the college, contact Andy White (Course Co-ordinator) by email at marine@gllm.ac.uk

www.gllm.ac.uk