Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Hydref

Myfyrwraig a oedd yn Athrawes yn Tunisia yn dychwelyd i'r Ystafell Ddosbarth ar ôl cwblhau Cyrsiau yn y Coleg

Mae myfyrwraig o Goleg Llandrillo, a oedd yn gweithio fel athrawes ysgol uwchradd yn Tunisia cyn iddi benderfynu symud i Brydain i ymuno â'i gŵr, wedi dychwelyd i fyd addysg wedi iddi gael swydd fel cynorthwyydd addysgu.

Dewch i wybod mwy

Aelod staff o adran Celf CMD yn dylunio Baton i ddathlu pen-blwydd Parc Cenedlaethol Eryri yn 70.

Yn ddiweddar, cafodd Miriam Margaret Jones, sydd yn ddarlithydd dylunio 3d yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Dolgellau, ei chomisiynu i greu Baton ar gyfer dathliadau Parc Cenedlaethol Eryri yn 70 oed.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr wedi ei Ddewis i Fynychu COP26 yn Glasgow!

Dewiswyd myfyriwr o Goleg Menai i gynrychioli pobl ifanc Cymru yn yr uwch gynhadledd COP26 y mis nesaf.

Dewch i wybod mwy

Seren Rygbi Ryngwladol am fod yn Fydwraig!

Mae chwaraewraig rygbi ryngwladol, sydd hefyd yn adnabyddus am hyfforddi cŵn defaid, wedi cofrestru ar gwrs dwys ... ei cham cyntaf i wireddu ei breuddwyd o fod yn fydwraig!

Dewch i wybod mwy

GRŴP BWYTAI DYLAN’S YN LANSIO ACADEMI HYFFORDDIANT LLETYGARWCH

12 lle y flwyddyn ar gael ar y brentisiaeth gyda thâl llawn, ym mhob maes o’r busnes. Lansiodd y grŵp bwytai o Ogledd Cymru, Dylan’s, eu hacademi hyfforddiant lletygarwch yr wythnos hon.

Dewch i wybod mwy

Cyn myfyriwr yng Ngholeg Meirion-Dwyfor yn ennill Medal Ddrama'r Urdd.

Miriam Elin Sautin o Lanbedrog ym Mhen Llŷn yw enillydd Medal Ddrama Eisteddfod yr Urdd 2020-21.

Dewch i wybod mwy

Banc Lloegr ar Ymweliad â Choleg Menai

Cynhaliwyd sesiwn rhyngweithiol yn ddiweddar rhwng myfyrwyr cyrsiau Busnes, Teithio a Thwristiaeth o Goleg Menai a chynrychiolwyr o Fanc Lloegr.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyriwr Trin Gwallt Coleg Llandrillo yn agor salon trin gwallt newydd... yn Awstralia!

Cafodd myfyrwyr trin gwallt Llandrillo'r cyfle i holi un o gyn-fyfyrwyr Trin Gwallt y coleg, sydd wedi ennill llu o wobrau a newydd agor ei salon trin gwallt ei hun yn Awstralia yn ddiweddar!

Dewch i wybod mwy

Gwaith Cyn-fyfyriwr mewn Gŵyl Gwneuthurwyr Ffilmiau Ifanc

Mae gwaith gwneuthurwr ffilmiau addawol wedi cael ei ddangos yn yr ŵyl 'Ffilm Ifanc' eleni.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Lefel A yn cael eu hysbrydoli gan gyn Prif Weinidog.

Yn ddiweddar mi gafodd myfyrwyr Lefel A ar gwrs Y Gyfraith, Llywodraeth a Gwleidyddiaeth y cyfle i wrando ac i ddysgu gan gyn Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones mewn sesiwn ar-lein.

Dewch i wybod mwy

Grŵp Llandrillo Menai'n Cyhoeddi Cyrsiau Newydd i Ddechrau ym mis Tachwedd!

Wyt ti am ddechrau cwrs coleg ond ddim eisiau aros tan y flwyddyn nesaf?
Oeddet ti wedi bwriadu dechrau cwrs coleg fis diwethaf ond yn poeni dy fod yn awr wedi colli'r cyfle? Wel... meddylia eto!

Dewch i wybod mwy

Y cynllun Cymraeg Gwaith yn mynd o nerth i nerth yng Ngrŵp Llandrillo Menai

Yn ystod Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg, rydym yn falch iawn o gyhoeddi llwyddiant y cynllun Cymraeg Gwaith AB ymysg staff Grŵp Llandrillo Menai.

Dewch i wybod mwy

Ffilm Cyn-fyfyriwr yn Rhan o Ŵyl Ffilm Ryngwladol

Bydd un o fyfyrwyr blaenorol Parc Menai yn dangos ei ffilm broffesiynol gyntaf am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol Caerdydd.

Dewch i wybod mwy

Hybu twf y sector bwyd amaeth y rhanbarth

Mae sector bwyd amaeth gogledd Cymru wedi derbyn hwb sylweddol gyda chymeradwyo achos busnes amlinellol Hwb Economi Wledig newydd gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (Bwrdd Uchelgais).

Dewch i wybod mwy

Cyn-Fyfyriwr Coleg a weithiodd ochr yn ochr â bwyty Heston Blumenthal

Mae cyn-fyriwr Coleg Llandrillo a chogydd hyfforddi sy'n cario seren Michelin, a fu'n gweithio gyda'r cogydd enwog Heston Blumenthal, wedi lansio ei fwyty ei hun yng Nghonwy.

Dewch i wybod mwy

Llwyddiant Cyn-fyfyriwr Chwaraeon a Thîm Rygbi Saith Bob Ochr

Mae cyn seren o academi rygbi Coleg Llandrillo wedi dychwelyd o Ganada ar ôl cynorthwyo tîm rygbi saith bob ochr Prydain i ddod yn ail yng Nghyfres Rygbi Saith Bob Ochr y Byd.

Dewch i wybod mwy

FFILMIAU MYFYRWYR I'W GWELD AR DELEDU CENEDLAETHOL

Bydd myfyrwyr Cyfryngau a Chelfyddydau Perfformio Coleg Menai yn gweld dwy o'u ffilmiau byr ar BBC Wales ac S4C yn fuan.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyriwr yn Sefydlu Busnes Coffi Newydd!

Mae un o gyn-fyfyrwyr Coleg Menai wedi lansio busnes coffi newydd yng Nghaernarfon.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Celf Coleg Meirion-Dwyfor yn dathlu penblwydd Eryri yn 70ed.

Mae myfyrwyr Celf a Dylunio ar gampws Coleg Meirion-Dwyfor’s Dolgellau wedi bod yn gweithio ar brosiect celf cydweithredol gyda Pharc Cenedlaethol Eryri i ddathlu pen-blwydd y parc yn 70 oed.

Dewch i wybod mwy

Coleg Glynllifon yn cefnogi Tir Dewi.

Heddiw, daeth Delyth Owen o elusen Tir Dewi draw i Goleg Glynllifon, er mwyn gosod sticeri ar fyrnau mawr (big bales) fferm y coleg, er mwyn hysbysebu gwaith yr elusen.

Dewch i wybod mwy

Busnes@LlandrilloMenai yn dod i Barc Menai

Yn awr mae hyfforddiant proffesiynol a gwasanaethau dysgu seiliedig ar waith ar gael i fusnesau Gogledd Cymru yn swyddfeydd newydd Busnes@LlandrilloMenai ym Mharc Menai, Bangor.

Dewch i wybod mwy

Bydwraig o Syria, sy'n fyfyriwr yn Y Rhyl, ar Restr Fer ar gyfer Gwobr Genedlaethol

Mae myfyrwraig o Goleg Llandrillo, oedd yn gweithio fel bydwraig yn Syria cyn iddi orfod symud i Brydain gyda'i theulu, wedi cyrraedd rhestr fer ar gyfer Gwobr Genedlaethol.

Dewch i wybod mwy