Ionawr

Myfyriwr Glynllifon yn cipio’r wobr gyntaf mewn seremoni fawreddog yn Llandrindod.

Mae Gwenno Rowlands o ardal Dinbych sydd yn astudio Peirianneg Diwydiannau’r Tir, Lefel 3 yng Ngholeg Glynllifon, wedi ennill prif wobr Lantra Cymru yn y categori, Dysgwr Ifanc Coleg, o dan 20 oed.

Mewn seremoni fawreddog yn Llandrindod, cafodd ei hanrhydeddu yng nghwmni rhai o brif enwau cenedlaethol yn y byd amaethyddol yng Nghymru.

Dewch i wybod mwy

Partneriaeth rhwng Grŵp Llandrillo Menai a Chyngor Sir Ynys Môn yn Torri Tir Newydd yng Nghymru

Mae Cyngor Sir Ynys Môn a Grŵp Llandrillo Menai wedi cytuno ar Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth sy'n eu galluogi i sefydlu'r bartneriaeth gyntaf o'i bath yng Nghymru.

Dewch i wybod mwy
Dau fyfyriwr mewn ystafell ddosbarth

Pa rôl y mae colegau yn ei chwarae wrth gefnogi ffoaduriaid i integreiddio i gymdeithas?

Mae bron i flwyddyn wedi mynd heibio ers i fywydau dinasyddion Wcrain gael eu difrodi a’u heffeithio ym mhob ffordd y gellir ei dychmygu. Ers hynny, mae llawer o'r bobl hynny wedi'u dadleoli mewn gwledydd tramor - un o'r gwledydd hynny yw Cymru. Mae’n dda gen i ddweud bod Iwcraniaid – yn ogystal â ffoaduriaid o genhedloedd eraill – wedi’u croesawu i gymunedau Cymreig gyda breichiau agored. Am y rheswm yma yr wyf wedi dod i ysgrifennu’r darn hwn – gan fyfyrio ar rôl colegau o fewn cymunedau i gefnogi ffoaduriaid.

Dewch i wybod mwy

Cyflwyno Gwobrau Dug Caeredin i Fyfyrwyr ag Anghenion Ychwanegol

Cyflwynwyd gwobrau Efydd ac Arian Dug Caeredin i grŵp o fyfyrwyr Coleg Llandrillo ag anghenion dysgu ychwanegol gan bennaeth y coleg yn ddiweddar, ar ôl iddynt gwblhau cyfres o dasgau heriol dros gyfnod o fisoedd.

Dewch i wybod mwy
Canolfan Chwaraeon Llangefni

Canolfan Chwaraeon o'r Radd Flaenaf yn Agor yn Llangefni

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi agor eu hadeilad carbon Net-Sero cyntaf - sef canolfan chwaraeon newydd sbon o'r radd flaenaf - a ariennir mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.


Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Amaeth Glynllifon yn ymweld a Chanolfan Technoleg Bwyd Llangefni.

Yn ddiweddar aeth myfyrwyr amaethyddiaeth Coleg Glynllifon ar ymweliad arbennig i Ganolfan Technoleg Bwyd Grŵp Llandrillo-Menai ar gampws Llangefni.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyrwyr yr Academi Rygbi yn Mwynhau Llwyddiant Rhyngwladol

Derbyniodd cyn-fyfyriwr Coleg Llandrillo, Sam Wainwright, ei gap cyntaf dros ei wlad yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

MIT (Massachusetts Institute of Technology) yn ymweld â Choleg Meirion-Dwyfor.

Yn ddiweddar, daeth Audrey Cui o MIT draw i rannu gwybodaeth, ac i gynnal sesiwn dysgu ac addysgu gyda myfyrwyr Lefel A Cyfrifiadureg yng Ngholeg Meirion-Dwyfor.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn paratoi ar gyfer Gweithdy

Cafodd bron i 150 o fyfyrwyr Gwaith Brics, Plymwaith, Trydanol, Gwaith Asiedydd a Phlastro Coleg Llandrillo - cymysgedd o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf hyd at fyfyrwyr gradd - gyfle yn ddiweddar i loywi eu sgiliau wrth fynychu cyfres o gyflwyniadau a roddwyd gan gynrychiolwyr o un o gynhyrchwyr offer mwyaf blaenllaw Ewrop ar gampws y coleg yn Llandrillo-yn-Rhos.

Dewch i wybod mwy

Hyfforddwr Pêl-droed o UDA yn Rhannu ei Arbenigedd gyda Myfyrwyr Coleg

Yn ddiweddar, dychwelodd hyfforddwr pêl-droed o UDA sydd â chysylltiadau â Chymru, i’w famwlad i rannu ei arbenigedd gyda myfyrwyr Dolgellau.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Peirianneg yn Derbyn Ei Gap Cyntaf dros Gymru

Mae myfyriwr Peirianneg o Goleg Meirion-Dwyfor ar fin cynrychioli ei wlad am y tro cyntaf ar ôl cael ei gynnwys yng ngharfan pêl-droed Ysgolion a Cholegau Cymru dan 18 oed.Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Adeiladwaith yn Ymweld â Phrosiect Amddiffyn yr Arfordir

Rhoddwyd gwahoddiad arbennig i fyfyrwyr Adeiladu Coleg Llandrillo i ymweld â phrosiect amddiffyn yr arfordir mawr y sôn amdano yn Llandrillo-yn-Rhos.

Dewch i wybod mwy

Gwaith Tiwtor Celf a Myfyrwyr yn Cyrraedd Rownd Derfynol Genedlaethol

Mae gwaith celf gan diwtor Celf a myfyrwyr yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, wedi cyrraedd rownd derfynol yng nghystadleuaeth celf genedlaethol, Creative Lives.


Dewch i wybod mwy

Lansio Cyfleuster Llyfrgell+ Grŵp Llandrillo Menai

Mewn ymgais i gynnig cyfleusterau Llyfrgell+ gorau Cymru yn y coleg, mae Grŵp Llandrillo Menai wedi lansio gwasanaeth newydd ledled ei gampysau yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Tiwtor o Chweched y Rhyl yn Ennill Gwobr am Dorri Tir Newydd

Mae tiwtor arloesol o Goleg Llandrillo newydd ddychwelyd o Lundain ar ôl ennill gwobr ‘Teacher Trailblazer 2022’... yr unig enillydd o Gymru ac un o ddim ond dau enillydd o'r Deyrnas Unedig gyfan!

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Lefel A yn ymweld â Science Live yn Llundain.

Fe fu nifer o ddysgwyr Lefel A Cemeg, Bioleg a Seicoleg Safle Dolgellau a Phwllheli i Lundain yn ddiweddar i fynychu sioe "Science Live".

Dewch i wybod mwy

Chwefror

Cogydd ifanc yn ennill Gwobr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ymroddiad i ddefnyddio’r Gymraeg

Enillodd Jack Quinney, sy'n brentis Coginio Proffesiynol Lefel 3, Wobr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ei ymroddiad i’r Gymraeg yn ei weithle, ei astudiaethau, ac am helpu ei asesydd i feithrin sgiliau Cymraeg.

Dewch i wybod mwy

Ffoadur o Wcráin yn cael sgôr berffaith ym Mhencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru

Ym Mhencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru'n ddiweddar cafodd ffoadur 17 oed o Wcráin sgôr berffaith o gant mewn dwy gystadleuaeth sgiliau.

Dewch i wybod mwy

DIGWYDDIAD AM DDIM ar gyfer y diwydiant Lletygarwch, Arlwyo a Thwristiaeth

Trawsnewid eich 'Taith Ymwelydd'. Hybu Sgiliau, Effeithlonrwydd a Gwydnwch Busnes. Bod yn fwy cystadleuol yn 2023!


Dewch i wybod mwy

Efeilliaid 16 oed yn Cipio Gwobrau ym Maes Criced Merched

Roedd yr efeilliaid 16 oed o Goleg Llandrillo yn ganolbwynt sylw yn seremoni wobrwyo Cyngor Sir Bwrdeistref Conwy wedi i'w tîm ennill cystadleuaeth criced genedlaethol i ferched.

Dewch i wybod mwy

Lansio cynllun newydd i fyfyrwyr Coedwigaeth Glynllifon.

Mae cynllun newydd wedi ei lansio gan gwmni BC Plant Health Care o dalaith British Columbia yng Nghanada i ddenu pobol ifanc i fynd draw i weithio i’r cwmni am gyfnod amhenodol.

Dewch i wybod mwy

Diwrnod Hyfforddi Staff y Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith 2023

Cynhaliodd Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith Grŵp Llandrillo Menai (y Consortiwm) ei ddigwyddiad hyfforddi ddwywaith y flwyddyn yn ddiweddar ar gampws y Grŵp yn Llandrillo-yn-Rhos.

Dewch i wybod mwy

Anrhydeddu Natasha yn Fyfyriwr Plastro Gorau'r DU!

Mae myfyriwr Adeiladu o Goleg Llandrillo sy'n cydbwyso ei hyfforddiant gyda bod yn fam bellach wedi'i chyhoeddi fel y myfyriwr plastro gorau yn y DU!

Dewch i wybod mwy

Cyfrifo’n cyfrif at lwyddiant Prentis y Flwyddyn Grŵp Llandrillo Menai

Mae cyfrifo wedi cyfrif tuag at lwyddiant Eleri Davies, enillydd y fedal aur mewn cyfrifo yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru, sydd wedi ennill gwobr Prentis Cyffredinol y Flwyddyn Grŵp Llandrillo Menai 2023.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Peirianneg Coleg Meirion-Dwyfor yn cipio gwobr prentisiaeth genedlaethol

Mae’r coleg yn hynod o falch o gyhoeddi bod Laurie Zehetmayr, myfyriwr yn adran peirianneg yn Nolgellau wedi cipio’r wobr “Dyfarniad Prentis Myfyriwr sydd wedi Gwella Fwyaf” gan y Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Chwaraeon Moduro i Gystadlu ym Mhencampwriaeth Cwpan CityCar

Mae myfyrwyr Chwaraeon Moduro Lefel 3 o gampws Coleg Menai yn Llangefni yn cymryd rhan yn yr Her Chwaraeon Moduro myfyrwyr, fel rhan o'r Bencampwriaeth CityCar Cup.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Prentisiaeth Gradd yn dod yn agos i'r brig yng ngwobrau gweithgynhyrchu cenedlaethol y DU!

Cydnabuwyd Jamie Roles, a astudiodd ar gyfer prentisiaeth gradd Gwyddoniaeth Data yng Ngrŵp Llandrillo Menai, yn ddiweddar am ei dalent yn rowndiau terfynol "Make UK Manufacturing", lle daeth yn ail allan o gannoedd o gystadleuwyr.

Dewch i wybod mwy

Canolfan Beirianneg Newydd i fod yn Hwb Mawr i Sgiliau Ynni Cynaliadwy

Ymwelodd Carolyn Thomas AS dros Ogledd Cymru, yn ddiweddar â safle’r Ganolfan Beirianneg newydd sbon gwerth £12.2m ar gampws Coleg Llandrillo yn y Rhyl.

Dewch i wybod mwy

Cyn Myfyriwr Coleg sydd bellach yn beiriannydd gyda Rolls Royce yn Dychwelyd i Ysbrydoli Myfyrwyr

Dychwelodd cyn-fyfyriwr o Goleg Meirion-Dwyfor sydd bellach yn cael ei gyflogi gan un o gynhyrchwyr ceir moethus gorau’r byd- i gampws peirianneg y coleg yn yr Hafan ym Mhwllheli.

Dewch i wybod mwy

Coleg yn dathlu ⁠Diwrnod Santes Dwynwen

Ar Ionawr 25 bob blwyddyn, mae pobl ym mhob cwr o Gymru yn dathlu Diwrnod Santes Dwynwen. ⁠ Ymunodd staff a dysgwyr rhwydwaith Grŵp Llandrillo Menai yn y dathliadau eto eleni, a threfnwyd cyfres o ddigwyddiadau i ddathlu diwrnod Santes Cariadon Cymru.

Dewch i wybod mwy

Mawrth

Myfyriwr Adeiladwaith yn cipio Cystadleuaeth Sgiliau Merched HIP Genedlaethol

Mae Tiffany Baker, sy’n astudio ‘Dilyniant mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu - Plymio a Gwresogi’ ar gampws Coleg Meirion-Dwyfor yn Nolgellau, newydd gael ei henwi’n Enillydd Sgiliau Merched HIP ar gyfer 2023.

Dewch i wybod mwy

Gwaith Gwerth £20 Miliwn yn Dechrau ar Drawsnewid Tŷ Menai

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi penodi cwmni Read Construction o ogledd Cymru i wneud y gwaith ar gampws newydd Coleg Menai ym Mangor. Parc Menai, Bangor fydd lleoliad y campws newydd ac anelir at ei gael yn barod i fyfyrwyr erbyn Medi 2024.

Dewch i wybod mwy

Arddangosfa Ffotograffiaeth yn Llwyddiant Ysgubol

Yn ddiweddar bu myfyrwyr FdA Ffotograffiaeth yn arddangos eu gwaith yn adeilad Coed Pella Cyngor Sir Conwy, mewn partneriaeth ag Oriel Colwyn.

Dewch i wybod mwy

Prentisiaid Tyrbinau Gwynt Yn Dathlu Blwyddyn Gyntaf Lwyddiannus

Cyflwynwyd tystysgrifau i ddeuddeg o dechnegwyr tyrbinau gwynt RWE yn ddiweddar. Llwyddodd pob un i gwblhau blwyddyn gyntaf eu hyfforddiant yn yr unig Ganolfan Hyfforddi ym maes Tyrbinau Gwynt yng Nghymru, sydd wedi'i lleoli ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos.

Dewch i wybod mwy

Grŵp Coleg yn cael eu gwobrwyo am Ofal a Chymorth i Ddysgwyr

Dathlwyd gwaith eithriadol Grŵp Llandrillo Menai a’i ymrwymiad i gefnogi lles ei ddysgwyr, gan Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCM).

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Mynediad i Addysg Uwch yn cipio gwobr Myfyriwr Cenedlaethol y Flwyddyn

Mae Kelly Osbourne, sydd newydd gwbwlhau’r cwrs Mynediad i Addysg Uwch yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, wedi ennill gwobr Myfyriwr y Flwyddyn gan Agored Cymru.

Dewch i wybod mwy

Yr Academi Ddigidol Werdd yn cyflymu busnes Hufen Iâ tuag at ddyfodol Sero Net

Mae’r Academi Ddigidol Werdd, prosiect sy’n cefnogi busnesau Gogledd Cymru i leihau eu heffaith amgylcheddol, trwy ddadansoddi eu hôl troed carbon ac annog datgarboneiddio a digideiddio wedi cefnogi mwy na 50 o gwmnïau hyd yn hyn.

Dewch i wybod mwy

Tiffany yn curo Cystadleuaeth Sgiliau Adeiladu Ranbarthol

Daeth Tiffany Baker, sy’n astudio Plymwaith yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, i’r brig yn rowndiau rhanbarthol Cystadleuaeth Genedlaethol Sgiliau Merched HIP yn gynharach y mis hwn, a gynhaliwyd yng Ngholeg Efrog.

Dewch i wybod mwy

Chloe'n Profi Llwyddiant yn y Diwydiant Adeiladu

Prentis sydd ar ail flwyddyn ei chwrs Gwaith Saer yng Ngholeg Menai yw Chloe Bidwell ac mae'n gwneud popeth yn ei gallu i brofi bod merched yn gallu llwyddo yn y diwydiant.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyriwr yn cael ei chydnabod fel Llysgennad STEM Rhyngwladol

Mae Kathryn Whittey, sydd yn gyn fyfyriwr Lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, wedi ei dewis fel un o lysgenhadon rhyngwladol Homeward Bound.

Dewch i wybod mwy

Mona Lifting yn buddsoddi mewn solar wrth i’r cwmni anelu tuag at Sero Net

Ymwelodd yr aelod seneddol dros Ynys Môn Virginia Crosbie â phencadlys Mona Lifting yn Llangefni ddydd Gwener, ynghyd â thîm y prosiect o Academi Ddigidol Werdd Busnes@LlandrilloMenai i ddysgu mwy am fuddsoddiad newydd £50,000 y cwmni mewn pŵer solar Ffotofoltäig (PV).

Dewch i wybod mwy

Grŵp Llandrillo Menai yn Ennill 33 Medal Argraffiadol yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru

Dyfarnwyd medalau o 20 categori gwahanol i 33 o fyfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn seremoni wobrwyo Cystadleuaeth Sgiliau Cymru ddoe (9 Mawrth).

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr celf o Wcráin yn dathlu diwylliant gweledol ei gwlad

Mae myfyriwr Celf a Dylunio ar safle Dolgellau wedi creu cyfres o luniau trawiadol sydd yn dathlu celf werinol a thraddodiadol y wlad.

Dewch i wybod mwy

Llwyddiant Ysgubol i Fyfyrwyr Lletygarwch mewn Cystadleuaeth Goginio Genedlaethol

⁠Wythnos diwethaf, enillodd myfyrwyr Arlwyo a Lletygarwch Coleg Llandrillo dros 20 o fedalau ym Mhencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru a gynhaliwyd ar gampws y Coleg yn Llandrillo-yn-Rhos.

Dewch i wybod mwy

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Iaith Gymraeg Grŵp Llandrillo Menai

Cafwyd seremoni wobrwyo yn ddiweddar i ddathlu a chydnabod gwaith aelodau staff ledled Grŵp Llandrillo Menai am eu gwaith a’u hymrwymiad i’r iaith Gymraeg.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn Helpu i Lunio Strategaeth Lles

Yn gynharach yr wythnos yma (Dydd Mawrth, Chwefror 28), daeth dros wyth deg o gynrychiolwyr dosbarth o Goleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor ynghyd, i gymryd rhan yn y gynhadledd Addysg Bellach wyneb yn wyneb gyntaf ers dros dair blynedd.

Dewch i wybod mwy

Cyn fyfyriwr yn cyrraedd rownd derfynol Cân i Gymru.

Daw Dafydd Dabson yn wreiddiol o Benllyn, ac erbyn hyn yn byw yng Nghaerdydd. Mae o wedi bod yn cyfansoddi cerddoriaeth ers iddo fod yn yr ysgol ac wedi bod mewn sawl band.

Dewch i wybod mwy

Grŵp Coleg yn Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Mae staff a myfyrwyr ar draws Grŵp Llandrillo Menai wedi bod yn brysur yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi heddiw (Mawrth 1af).

Dewch i wybod mwy

Ebrill

Myfyriwr Chwaraeon wedi ei dewis i Gynrychioli Gogledd Orllewin Cymru

Mae Cassie Ogilvy, sy’n astudio Chwaraeon yng Ngholeg Meirion-Dwyfor wedi’i dewis i ymuno â charfan pêl-rwyd ‘North Wales Fury’.

Dewch i wybod mwy

Peirianwyr y Dyfodol ar y Cledrau

Yn ddiweddar, aeth myfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau peirianneg ar gampws Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli ar ymweliad i weithdy'r rheilffordd, Boston Lodge, prif weithdy Cwmni Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri.

Dewch i wybod mwy
Aelodau staff GLLM ac AMRC

Datgelu cydweithrediad fydd yn hwb i economi bwyd-amaeth Cymru

Yn ddiweddar, aeth Lesley Griffiths, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Faterion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd i Grŵp Llandrillo Menai i ddathlu cyhoeddi partneriaeth rhwng Grŵp Llandrillo Menai ac AMRC Cymru, gyda’r nod o drawsnewid yr economi wledig drwy ddatblygu sgiliau ac archwilio technolegau newydd ar gyfer y sector bwyd-amaeth.

Dewch i wybod mwy

Cyn Fyfyriwr Lefel A yn Ennill Gwobr Arian ym Maes Ffiseg

Mae cyn-fyfyriwr o Goleg Menai wedi ennill gwobr arian ym maes ffiseg ar ôl cyflwyno ei hymchwil yn y Senedd yn Llundain ⁠ fel rhan o gystadleuaeth STEM for Britain.

Dewch i wybod mwy

Mae Campysau'r Coleg yn Paratoi ar gyfer Diwrnodau Hwyl Cymunedol Anferth

Mae Grŵp Llandrillo Menai yn paratoi at groesawu cannoedd o bobl leol i'w Diwrnodau Hwyl Cymunedol ym mis Mai a Mehefin.

Dewch i wybod mwy
Dysgwr celfyddyd gain yn paentio llun ar gyfer arddangosfa gelfyddydol

Arddangosfa gwanwyn Myfyrwyr Celf Coleg Menai

Bydd myfyrwyr Celf Coleg Menai yn arddangos eu gwaith celf yn y Galeri, Caernarfon, fel rhan o brosiectau terfynol diwedd y flwyddyn academaidd.

Dewch i wybod mwy
Dion a Noa yn cystadlu mewn pencampwriaethau traws gwlad cenedlaethol

Dau ar garlam i Bencampwriaethau Traws Gwlad yn Nottingham

Mae dau o fyfyrwyr Coleg Menai wedi cael eu dewis i gynrychioli Chwaraeon Colegau Cymru ym Mhencampwriaethau Cenedlaethol Cymdeithas y Colegau (AoC) yn Nottingham dros y penwythnos.

Dewch i wybod mwy
Aron Jones Yn Cystadlu ar Lwyfan Ewropeaidd mewn Cystadleuaeth Sgiliau Weldio

Cyn-fyfyriwr Coleg Menai i Gystadlu ar Lwyfan Ewropeaidd mewn Cystadleuaeth Sgiliau Weldio

Bydd Aron Jones, cyn-fyfyriwr Weldio a Ffabrigo, yn cystadlu yng nghystadleuaeth World Skills yn Leon, Ffrainc yn fuan.

Dewch i wybod mwy

Rhaglen arbennig am DJ Terry - Seren y Dyfodol

Mae myfyriwr yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, sydd wedi gwirioni ar gerddoriaeth, un cam yn nes at wireddu ei freuddwyd o fod yn DJ o'r radd uchaf.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Peirianneg yn serennu mewn cystadleuaeth F1

Yn ddiweddar, cynhyrchodd myfyrwyr peirianneg yng Ngholeg Meirion-Dwyfor y car cyflymaf mewn cystadleuaeth ranbarthol, Gogledd Cymru ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio pynciau STEM.

Dewch i wybod mwy

⁠Myfyrwyr yn Adeiladu a Rasio Eu Cychod eu Hunain!

Yn ddiweddar, fel rhan o ddiwrnod ymweld â Chanolfan Conwy yn Llanfairpwllgwyngyll, rhoddodd myfyrwyr Peirianneg Forol eu cychod eu hunain ar brawf ar y Fenai.

Dewch i wybod mwy

Partneriaeth Newydd i Feithrin Sgiliau STEM

Mae Grŵp Llandrillo Menai a chwmni Sbarduno yn cydweithio ar gynllun i ysbrydoli pobl ifanc i ystyried gyrfa yn y diwydiant Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).

Dewch i wybod mwy

Prosiect Newydd i Daclo Unigrwydd ym Maes Iechyd a Gofal

Mae partneriaeth newydd rhwng Grŵp Llandrillo Menai ac adran Gofal Cymdeithasol Cyngor Sir Ddinbych yn cydweithio i ganfod ffyrdd o daclo unigrwydd ym maes gofal.

Dewch i wybod mwy

Pobl Ifanc yn Rhoi Cynnig ar Weithgareddau Coedwigaeth a Rheoli Cefn Gwlad

Croesawodd Coleg Glynllifon, mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol, dros 60 o bobl ifanc yn ddiweddar, i ddysgu mwy am y sector Coedwigaeth a Rheoli Cefn Gwlad.

Dewch i wybod mwy

Mai

Poster Sonder

Arddangosfa Myfyrwyr Cyrsiau Ffotograffiaeth yn Oriel Colwyn

Mae chwech o fyfyrwyr Celf Coleg Llandrillo yn arddangos eu gwaith ar hyn o bryd yn Oriel Colwyn, Bae Colwyn.

Dewch i wybod mwy
Pontio, Bangor

Myfyrwyr yn Cynnal Arddangosiad Ffilm

Cyn bo hir, bydd myfyrwyr Lefel 3 Cyfryngau Creadigol Coleg Menai yn arddangos eu sgiliau gwneud ffilmiau yn noson Premiere Ffilm gyntaf erioed y coleg.

Dewch i wybod mwy
Actorion Grease

Myfyrwyr Celfyddydau Perfformio yn Theatr Fach Y Rhyl

Cyflwynodd myfyrwyr cyrsiau Lefel 3 mewn Celfyddydau Perfformio y sioe gerdd 'Grease' dros y penwythnos yn Theatr Fach Y Rhyl.

Dewch i wybod mwy
Y wobr

Tri cyn myfyriwr yn cyrraedd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn.

Mae Llyfr y Flwyddyn yn wobr flynyddol sy’n dathlu llenorion talentog Cymreig sy’n rhagori mewn ffurfiau llenyddol amrywiol yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Dewch i wybod mwy
Cŵn Therapi

Grŵp Llandrillo Menai yn nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, cynhaliodd Grŵp Llandrillo Menai amrywiaeth o weithgareddau a gweithdai ar gyfer ei fyfyrwyr mewn ymgais i hybu eu lles.

Dewch i wybod mwy
Gwlan Gwyl Fwyd

Miloedd yn ymweld â Choleg Glynllifon yng Ngŵyl Fwyd Caernarfon.

Mae Gŵyl Fwyd Caernarfon wedi tyfu i fod yn un o ddigwyddiadau mwyaf poblogaidd Gogledd Cymru yn y blynyddoedd diwethaf, gyda Choleg Glynllifon yn chwarae rhan ganolog yn llwyddiant yr ŵyl.

Dewch i wybod mwy
Jay a Pippa

Myfyrwyr yn Ennill eu Lle yn Rownd Derfynol Cogydd Bwyd Môr Gorau Prydain

Mae dau gogydd addawol o Goleg Llandrillo wedi ennill eu lle yn rownd derfynol un o gystadlaethau coginio mwyaf y Deyrnas Unedig.

Dewch i wybod mwy

Peirianwyr Morol yn Hwylio o Gwmpas Arfordir yr Alban

Yn ddiweddar, hwyliodd myfyrwyr Peirianneg Forol o Goleg Llandrillo o amgylch arfordir syfrdanol yr Alban, fel rhan o daith mewn partneriaeth ag ‘Ocean Youth Trust Scotland’.

Dewch i wybod mwy

Llwyddiant Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai Mewn Carfan Sy'n Creu Hanes

Mae pedwar o fyfyriwr y Grŵp yn aelodau o garfan dan 18 Ysgolion Cymru'r Gymdeithas Bêl-droed (FA) a enillodd y 'Centenary Shield' yn ddiweddar ar ôl gêm gyfartal 1-1 yn erbyn Lloegr.

Dewch i wybod mwy

Prentis Gradd yn dod yn agos i'r brig yng ngwobrau gweithgynhyrchu cenedlaethol y DU!

Mae'r rhaglenni Prentisiaeth Gradd i gyd wedi cael eu datblygu gan ystyried dysgu seiliedig ar waith a barn cyflogwyr, felly mae'r prentisiaid yn meithrin y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt yn y gweithle.

Dewch i wybod mwy

Coleg Menai i Gynnal Ffair Wirfoddoli

Cyn bo hir bydd Coleg Menai yn cynnal Ffair Wirfoddoli ar ei gampws ym Mangor, mewn ymgais i ysbrydoli staff, myfyrwyr ac aelodau'r cyhoedd i ystyried rhoi rhywfaint o'u hamser rhydd i helpu eraill.

Dewch i wybod mwy

Grŵp y Coleg yn Codi £273 at Shelter Cymru

Dros yr wythnos ddiwethaf mae Grŵp Llandrillo Menai wedi codi'r swm sylweddol o £273 ar gyfer ei helusen bartner y flwyddyn, Shelter Cymru.

Dewch i wybod mwy

Mehefin

Y cyn-fyfyriwr Krystian Koziński gyda'r ddisg aur a gyflwynwyd iddo yng Ngholeg Llandrillo

Cyn-fyfyriwr yn derbyn disg aur ar ôl cyrraedd brig y siartiau a chael rhif 1 ar iTunes

Pan ddychwelodd Krystian Koziński cyn-fyfyriwr yng Ngholeg Llandrillo yn ddiweddar, cyflwynwyd disg aur iddo i ddathlu ei fod wedi cyrraedd y brig ar siartiau iTunes.

Dewch i wybod mwy
Myfyriwr peirianneg Coleg Menai gyda char Chwaraeon Moduro Menai

Tîm Coleg Menai'n cyrraedd y brig yn yr Her Chwaraeon Moduro i Fyfyrwyr

Ar ôl gwneud argraff dda y tro cyntaf iddynt gymryd rhan yn yr Her Chwaraeon Moduro i Fyfyrwyr ar Drac Môn, mae dysgwyr o Goleg Menai am godi arian er mwyn gallu parhau i gystadlu yn y gyfres.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Peirianneg Awyrennol gyda’r injan jet ar gampws Coleg Menai yn Llangefni

Injan jet Ymladd yr Awyrlu yn cael ei rhoi yn anrheg i'r coleg

Mae injan jet wedi’i danfon i gampws Coleg Menai yn Llangefni, diolch i’r Weinyddiaeth Amddiffyn, RAF y Fali, Babcock International a Rolls Royce.

Dewch i wybod mwy
Arian Williams gyda gweddill enillwyr Seremoni Gwobrwyo Cyflawnwyr Addysg Bellach Coleg Menai

Grŵp Llandrillo Menai'n dathlu llwyddiannau ei fyfyrwyr

Mewn seremonïau'r wythnos diwethaf, dathlwyd llwyddiannau dros 80 o fyfyrwyr addysg bellach Grŵp Llandrillo Menai.

Dewch i wybod mwy
Comisiynydd y Gymraeg, Efa Gruffudd Jones yn gwylio'r myfyrwyr ar waith ym mwyty'r Orme View yng Ngholeg Llandrillo

Coleg Llandrillo'n croesawu Comisiynydd y Gymraeg

Yn ddiweddar, croesawodd Grŵp Llandrillo Menai Gomisiynydd newydd y Gymraeg, Efa Gruffudd Jones, i gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos.

Dewch i wybod mwy
Adam Hopley a chyd fyfyrwyr gyda'u medalau arian o'r gystadleuaeth F1 mewn Ysgolion 2022

Mae'r Grym yn gryf gyda myfyriwr o Goleg Menai a greodd ei sabr golau ei hun

Mae'r Grym yn gryf gyda myfyriwr o Goleg Menai a greodd ei sabr golau o faintioli llawn fel rhan o'i gwrs peirianneg electronig.

Dewch i wybod mwy
Tiwtor Glenydd Hughes yn dysgu sgiliau coginio i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6

Plant Ysgolion Cynradd yn cael bod yn Gogyddion am y Diwrnod yng Ngholeg Llandrillo

Yn ddiweddar, cafodd blant o ysgolion cynradd gyfle i fod yn gogyddion am y diwrnod yng Ngholeg Llandrillo - lle buont yn coginio Bolognese, yn cymysgu coctels di-alcohol ac yn gwylio arddangosiad flambé.

Dewch i wybod mwy
Y Myfyrwyr Peirianneg Chwaraeon Moduro gyda'r Peugeot 107 a fydd yn cystadlu yn yr Her Chwaraeon Moduro i Fyfyrwyr

Myfyrwyr o Goleg Menai'n cymryd rhan mewn Her Chwaraeon Moduro ar Drac Môn

Y penwythnos hwn, bydd myfyrwyr o Goleg Menai'n cymryd rhan yn yr Her Chwaraeon Moduro i Fyfyrwyr ar Drac Môn.

Dewch i wybod mwy
Elgan Jones, myfyriwr o Goleg Llandrillo, yn derbyn tystysgrif yr enillydd gan Jason Williams, perchennog Williams Estates

Gwerthwyr tai llwyddiannus yn arddangos gwaith celf myfyrwyr

Bydd gwerthwyr tai sydd wedi ennill sawl gwobr yn arddangos gwaith celf myfyrwyr mewn sawl un o'u canghennau, wedi iddynt greu argraff ar y beirniaid mewn cystadleuaeth ddarlunio flynyddol.

Dewch i wybod mwy

Grŵp Llandrillo Menai'n Ehangu ei Bresenoldeb yng Ngogledd Cymru

Bydd canolfan hyfforddi newydd ym maes prentisiaethau, busnes a chymwysterau proffesiynol yn agor cyn hir fel rhan o gynlluniau newydd a chyffrous Busnes@LlandrilloMenai, gwasanaeth gan Grŵp Llandrillo Menai sy'n darparu hyfforddiant proffesiynol, arbenigol a seiliedig ar waith i fusnesau.

Dewch i wybod mwy
Y tiwtor Cymraeg Helen Roberts a'i myfyrwyr wrth y fainc gyfeillgarwch

Dysgwyr Cymraeg yn addurno 'Mainc Gyfeillgarwch' i groesawu ymwelwyr i'r Eisteddfod Genedlaethol

Mae 'mainc gyfeillgarwch' a addurnwyd gan ddysgwyr Cymraeg i ddathlu ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â'r ardal wedi cael ei gosod mewn lleoliad canolog yng Nghricieth.

Dewch i wybod mwy
Lois Roberts gyda myfyrwyr eraill yr adran Peirianneg Forol

Myfyriwr peirianneg forol yn codi hwyl

Mae myfyrwraig 18 oed sy'n dilyn cwrs Peirianneg Forol yng Ngholeg Meirion-Dwyfor ar fin cychwyn i Croatia i weithio i gwmni gwyliau Sunsail.

Dewch i wybod mwy
Daniel Pirie o Goleg Meirion-Dwyfor yn dangos ei stand ffôn symudol

Fformiwla Un yn ysbrydoli gwaith myfyriwr peirianneg

Rhan o asesiad terfynol y myfyrwyr peirianneg oedd dylunio a chreu stand ar gyfer ffôn symudol, a'r hyn a ysbrydolodd un ohonynt oedd ei ddiddordeb mewn rasio Fformiwla Un.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn cwrdd â chyflogwyr yn ffair swyddi CaMVA ar gampws Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli.

Digwyddiadau CaMVA'n cynnig cyfle i fyfyrwyr ymgysylltu â chyflogwyr

Trefnwyd cyfres o ffeiriau swyddi ar gampysau Grŵp Llandrillo Menai yn ddiweddar yn cynnig cyfle i fyfyrwyr gwrdd â chyflogwyr posib. Bu rhai'n ddigon ffodus i gael eu gwahodd i gyfweliadau am swyddi.

Dewch i wybod mwy
Cian Green yn codi pwysau

Myfyrwyr Coleg Menai'n codi pwysau dros Gymru

Bydd myfyriwr a chyn-fyfyriwr o Goleg Menai yn cynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau'r Gymanwlad yn India fis nesaf.

Dewch i wybod mwy
Logo Y Ddraig Werdd

Grŵp Llandrillo Menai’n Arloesi Gyda Charbon Sero Net

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi ennill Gwobr Amgylcheddol Lefel 5 y Ddraig Werdd eleni eto, mewn cydnabyddiaeth o'i reolaeth amgylcheddol effeithiol.

Dewch i wybod mwy
Daeth Owen Vaughan i gampws Coleg Meirion-Dwyfor yn Nolgellau i siarad gyda myfyrwyr arlwyo a lletygarwch.

Cystadleuwr a gyrhaeddodd rownd derfynol Masterchef yn dychwelyd i Goleg Meirion-Dwyfor i ysbrydoli'r myfyrwyr arlwyo

Daeth Owen Vaughan, a gyrhaeddodd rownd derfynol y gyfres Masterchef, yn ôl i Goleg Meirion-Dwyfor yn ddiweddar i ysbrydoli myfyrwyr.

Dewch i wybod mwy
Daniel Pirie yn datblygu sgiliau ar y cwrs Lefel 3 Peirianneg Gyffredinol Uwch

Sgiliau peirianneg myfyrwyr ar waith mewn asesiadau terfynol

Dangosodd myfyrwyr o Grŵp Llandrillo Menai eu sgiliau a'u gallu i ddilyn gyrfa ym maes peirianneg yn ystod asesiadau terfynol eu cwrs ble gofynnwyd iddynt gwblhau gwasanaeth ar injan 126cc Briggs and Stratton pedwar strôc.

Dewch i wybod mwy
Gweithiodd Ben Hughes (chwith) a Brody White ar gampws newydd Coleg Menai ym Mangor tra oedden nhw ar brofiad gwaith gyda Read Construction

Myfyrwyr ar brofiad gwaith yn helpu gyda'r gwaith o drawsnewid Tŷ Menai

Cafodd dau o fyfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai gyfle i gyfrannu at y gwaith o drawsnewid adeilad Coleg Menai yn Nhŷ Menai tra oedden nhw ar leoliad profiad gwaith gyda Read Construction.

Dewch i wybod mwy

Gorffennaf

Dathlodd myfyrwyr Prosiect SEARCH eu llwyddiannau gyda'u teuluoedd balch mewn seremoni a gynhaliwyd yng Ngholeg Llandrillo

Dathlu llwyddiannau myfyrwyr prosiect SEARCH

Dathlodd myfyrwyr Prosiect SEARCH eu llwyddiannau gyda'u teuluoedd balch mewn seremoni a gynhaliwyd yng Ngholeg Llandrillo.

Dewch i wybod mwy
Ceri Bostock yn cyfarwyddo The Hunger Pang Gang

Ffilmiau gan fyfyrwyr i gael eu dangos ar y BBC ac S4C

Bydd dwy ffilm a grëwyd gan fyfyrwyr Coleg Menai yn cael eu dangos ar y teledu – gyda Ceri Bostock yn dychwelyd i'w hen goleg i gyfarwyddo un ohonynt.

Dewch i wybod mwy
Ffermwr ifanc Lea Williams

Enillydd gwobr o Goleg Glynllifon yn ennill lle ar gynllun cenedlaethol i ffermwyr ifanc

Mae enillydd gwobr Coleg Glynllifon, Lea Williams, wedi’i dewis ar gyfer Rhaglen Iau Academi Amaeth Cyswllt Ffermio.

Dewch i wybod mwy
Aron Griffiths yn perfformio

Cyn-fyfyriwr a’i fryd ar yrfa gerddorol

Yn ôl Aron Griffiths, cyn-fyfyriwr o Goleg Menai, mae dychwelyd i weithio yn y coleg wedi cynnig cyfleoedd cwbl annisgwyl iddo yn y diwydiant cerddoriaeth a ffilm.

Dewch i wybod mwy
Rahim Arif gydag Emily Byrnes ac Andrew Scott

Myfyriwr yn cael swydd ym maes seiberddiogelwch

Yn dilyn cais llwyddiannus am brentisiaeth gradd, mae Rahim Arif, myfyriwr o Goleg Llandrillo, wedi cael swydd yn gweithio ym maes seiberddiogelwch i'r Gwasanaeth Iechyd.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn seremoni wobrwyo Mynediad i Addysg Uwch ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos

Myfyrwyr yn dathlu eu llwyddiannau yng ngwobrau Mynediad i Addysg Uwch

Yn ddiweddar, bu dysgwyr yn dathlu ennill cymwysterau a allai newid eu bywydau yn seremonïau gwobrwyo Mynediad i Addysg Uwch Grŵp Llandrillo Menai.

Dewch i wybod mwy
Y myfyrwyr Lucas Grew, Lili Bacciochi a Tom Barry gyda'r tiwtor Rob Griffiths

Myfyrwyr cyrsiau datblygu gemau'n manteisio ar gynllun mentora

Gweithiodd myfyrwyr cyrsiau datblygu gemau o Goleg Llandrillo gyda datblygwyr gemau proffesiynol er mwyn rhoi bywyd i'w syniadau mewn amgylchedd gwaith go iawn.

Dewch i wybod mwy
Cian Green yn dathlu gyda baner Cymru

Myfyriwr o Goleg Menai yn ennill medal arian ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau'r Gymanwlad

Mae myfyriwr o Goleg Menai, Cian Green, wedi llwyddo i ennill medal arian i Gymru ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau'r Gymanwlad yn India.

Dewch i wybod mwy
Y ralїwr brwd, Efa Glyn Jones

Efa ar y trywydd cywir am yrfa ym maes chwaraeon moduro

Mae Efa Glyn Jones, sydd â diddordeb brwd mewn ralïo, yn paratoi i wireddu ei breuddwydion yn dilyn derbyn cynnig gan Brifysgol Abertawe i ddilyn cwrs Chwaraeon Moduro.

Dewch i wybod mwy
Lluniau o'r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol

Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn rownd derfynol cystadleuaeth WorldSkills UK

Bydd 11 o fyfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn cystadlu yn rownd derfynol genedlaethol Worldskills UK ym mis Tachwedd!

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn gosod y giât gyda Gwyn Williams yn gwylio

Myfyrwyr caredig yn rhoi nôl drwy osod giât newydd ar gyfer dyn anabl

Cafodd dysgwyr caredig gyfle i roi nôl i'w cymuned pan wnaethon nhw greu a gosod giât newydd ar gyfer dyn anabl yn Harlech.

Dewch i wybod mwy
Mynychwyr

Prosiect Cronfa Dysgu Proffesiynol Cydweithredol (PLF) yn Dathlu Ymarfer Da Mewn Cynhadledd Diwedd Blwyddyn

Daeth chwedeg tiwtor o bum sefydliad ynghyd i ddathlu llwyddiant y prosiect Cydweithredol PLF ar ddysgu ac addysgu dwyieithog, mewn cynhadledd wedi ei harwain gan Grŵp Llandrillo Menai a Chanolfan Sgiliaith.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn dathlu graddio ar y promenâd yn Llandudno

Cannoedd o Fyfyrwyr yn Graddio mewn Seremoni yn Venue Cymru

Yn ddiweddar, dathlwyd llwyddiannau rhagorol mwy na 300 o fyfyrwyr yn seremoni raddio flynyddol Grŵp Llandrillo Menai yn Llandudno.

Dewch i wybod mwy
Nell Jones a Branwen Griffiths gyda'u gwobr a'u tystysgrifau.

Syniad arloesol myfyrwyr o'r adran wyddoniaeth ar frig y don

Enillodd dau fyfyriwr o Goleg Menai wobr arbennig am ddylunio teclyn sy'n cynnig cyfle i syrffwyr weld bywyd morol o dan y dŵr.

Dewch i wybod mwy
Dechrau Taith

⁠Staff Grŵp Llandrillo Menai yn Codi Dros £1,500 ar gyfer Hosbis Dewi Sant

Ddydd Llun, Gorffennaf 3ydd, cynhaliodd Grŵp Llandrillo Menai ei Ddiwrnod Cymunedol a Gwirfoddoli blynyddol, sy’n rhoi cyfle i staff gymryd rhan mewn digwyddiadau codi arian, ymarferion adeiladu tîm, a chyfleoedd gwirfoddoli.

Dewch i wybod mwy
Megan Lowe ac Emma Jones ar y bws 'Profiad o Realiti Awtistiaeth'

Prentisiaid a staff yn cael profiad o awtistiaeth a dementia yn uniongyrchol mewn digwyddiad realiti arloesol.

Cafodd prentisiaid a staff yn Grŵp Llandrillo Menai deimlo sut brofiad ydy hi i fyw gyda dementia ac awtistiaeth fel rhan o brofiad arloesol o drochi mewn realiti.

Dewch i wybod mwy
Staff Busnes@LlandrilloMenai

Canmoliaeth Uchel gan Estyn i'r Staff sy'n Gyfrifol am Brentisiaethau

Mae staff arbenigol o bob cwr o ogledd Cymru wedi cael eu canmol mewn adroddiad arolygu diweddar gan Estyn ar y ddarpariaeth dysgu seiliedig a gynigir gan brif ddarparwr prentisiaethau'r rhanbarth.

Dewch i wybod mwy

Awst

Dr Ellen Evans yn rhoi cyflwyniad

O Chef i Ddoctor, trwy Goleg Menai

Mae'r arbenigwr diogelwch bwyd o fri rhyngwladol, Dr Ellen Evans, yn dweud bod y coleg wedi tanio angerdd a ysgogodd ei gyrfa glodwiw

Dewch i wybod mwy
Llywyddion Undeb Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai Jason Scott, Kyra Wilkinson, Claire Bailey a Kayleigh Griffiths

Llywyddion Undeb Myfyrwyr Newydd ar gyfer 2023/24

Cafodd Llywyddion Undeb Myfyrwyr newydd Grŵp Llandrillo Menai eu hethol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/24.

Dewch i wybod mwy
Graddedigion

Canlyniadau Rhagorol i Grŵp Llandrillo Menai yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr

Gwnaeth dysgwyr Grŵp Llandrillo Menai sgorio ansawdd y ddarpariaeth addysg uwch yn 83% yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023, 13% yr uwch na'r cyfartaledd yn y sector yn y Deyrnas Unedig. Mae'r canlyniadau hyn yn rhoi Grŵp Llandrillo fel y darparydd ar y brig yng Ngogledd Cymru, ac ymhlith y tri uchaf yng Nghymru.

Dewch i wybod mwy
Sion Jones yn Rehau ym Mlaenau Ffestiniog

Myfyriwr peirianneg yn ennill prentisiaeth gyda Rehau

Mae Sion Jones wedi ennill prentisiaeth gyda Rehau ar ôl cwblhau ei ddiploma BTEC Lefel 3 mewn Peirianneg Uwch yng Ngholeg Meirion-Dwyfor.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Celf a Dylunio gyda Dr Charlotte Hammond a Miranda Meilleur

Myfyrwyr celf yn creu llyfr ar gysylltiadau diwydiant gwlân Cymru â chaethwasiaeth

Mae myfyrwyr celf Coleg Menai wedi darlunio llyfr sy'n archwilio'r cysylltiadau rhwng y fasnach gaethweision byd-eang a diwydiant gwlân Cymru yn y 18fed a'r 19eg ganrif.

Dewch i wybod mwy
Ceri Bostock ar set Bolan’s Shoes gyda chyd-aelod o’r cast Mark Lewis Jones

Y gyn-fyfyrwraig Ceri Bostock i wneud ei hymddangosiad cyntaf ar y sgrin fawr yn y ffilm Bolan's Shoes

Bydd cyn-fyfyrwraig Coleg Menai, Ceri Bostock, yn ymddangos am y tro cyntaf ar y sgrin fawr yn y ddrama roc 'Bolan's Shoes', a ddaw i'r sinemâu ym mis Medi.

Dewch i wybod mwy
Leah Rowlands

Blwyddyn Arall o Ganlyniadau Rhagorol

Unwaith eto eleni mae dysgwyr Grŵp Llandrillo Menai'n dathlu wedi iddynt dderbyn canlyniadau rhagorol yn eu harholiadau Safon Uwch a'u cyrsiau galwedigaethol.

Dewch i wybod mwy
Brody White yn gweithio gyda Read Construction

Myfyriwr wedi'i recriwtio gan Read ar ôl llwyddiant profiad gwaith

Mae Brody White wedi cael ei recriwtio gan Read Construction fel rheolwr safle dan hyfforddiant ar ôl creu argraff tra ar brofiad gwaith wrth astudio yng Ngholeg Menai.

Dewch i wybod mwy
Llŷr Evans gydag un o'i bortreadau

Cyn-fyfyriwr yn ennill ysgoloriaeth gwerth £1,500 yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Dyfarnwyd yr Ysgoloriaeth Artist Ifanc i Llŷr Evans, cyn-fyfyriwr o Goleg Menai, yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Dewch i wybod mwy
Cian Green yn codi pwysau

Myfyriwr o Goleg Menai'n ennill medal efydd ym mhencampwriaethau Codi Pwysau Prydain

Mae myfyriwr o Goleg Menai, Cian Green, wedi llwyddo i ennill medal efydd ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Prydain yn ystod y penwythnos, i'w gadw ar y trywydd cywir i gystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad.

Dewch i wybod mwy
Dylan Owens, Prif Gogydd Lletygarwch yn Stadiwm Eithad Clwb Pêl-droed Manchester City

Dyled Prif Gogydd Man City i'w diwtoriaid yng Ngholeg Menai

Mae Dylan Owens wedi esgyn i'r brig ac yn brif gogydd lletygarwch tîm Manchester City ac mae'n dweud na fyddai wedi cyflawni hynny heb Goleg Menai.

Dewch i wybod mwy
Logo 30

Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli yn 30 Oed

Mae safle Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli yn dathlu ei bod yn 30 mlynedd ers i'r dysgwyr cyntaf ddechrau astudio yno yn hydref 1993.

Dewch i wybod mwy

Medi

Beth Elen Roberts, cyn-fyfyriwr Coleg Menai gyda'r model a grëwyd ganddi ar gyfer House of the Dragon

Cyn-fyfyriwr a'i gwaith ar House of The Dragon

Roedd Beth Elen Roberts, cyn-fyfyriwr ar y cwrs Celf Sylfaen yng Ngholeg Menai, yn rhan o'r tîm fu'n dylunio’r model o Old Valyria, dinas sydd i’w gweld yn gyson yn ystod y rhaglen boblogaidd, House of the Dragon.

Dewch i wybod mwy
Cyn-fyfyriwr chwaraeon Stacey-Anne Lawson

Swydd i gyn-fyfyriwr gyda Rygbi Gogledd Cymru

Mae cyn-fyfyriwr chwaraeon, Stacey-Anne Lawson wedi dychwelyd i Goleg Llandrillo ar ôl cael swydd gyda Rygbi Gogledd Cymru.

Dewch i wybod mwy
Lucas Williams yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Rhyngwladol y Ffederasiwn Codi Pwysau yn Romania

Medal Efydd i Lucas ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau'r Byd

Lucas Williams o Goleg Menai ydy pencampwr Prydain ac enillodd le ar y podiwm yn ei gystadleuaeth ryngwladol gyntaf yn Romania.

Dewch i wybod mwy
Seamus Thomas, myfyriwr o Goleg Llandrillo, gyda'i fedal efydd ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Grŵp Oedran Prydain

Seamus, y codwr pwysau, yn ennill medal efydd Pencampwriaeth Prydain

Daeth Seamus Thomas, myfyriwr o Goleg Llandrillo, yn drydydd ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Grŵp Oedran Prydain yn Leeds.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn Ffair y Glas campws Coleg Menai yn Llangefni

Miloedd o fyfyrwyr newydd yn mwynhau digwyddiadau Ffair y Glas

Daeth miloedd o ddysgwyr i ddigwyddiadau Ffair y Glas ar gampysau Grŵp Llandrillo Menai dros y 10 diwrnod diwethaf.

Dewch i wybod mwy
Cyn-fyfyriwr o Goleg Llandrillo, Alex Snape, mewn stiwdio recordio yn LIPA

Alex yn ennill Ysgoloriaeth LIPA fawreddog

Yn ddiweddar, cyhoeddwyd mai cyn-fyfyriwr cerdd o Goleg Llandrillo, Alex Snape, yw enillydd Ysgoloriaeth Sennheiser LIPA eleni.

Dewch i wybod mwy
Tomos Jones yn gweithio fel prentis gyda Ryanair Engineering ym Maes Awyr Stansted

Tomos, sy'n Brentis Ryanair, yn profi llwyddiant ar ôl cwrs peirianneg

Mae Tomos Jones, cyn-fyfyriwr Coleg Meirion-Dwyfor, wedi gweld ei yrfa'n esgyn ar ôl iddo gael prentisiaeth gyda Ryanair Engineering.

Dewch i wybod mwy
Chwaraewyr Llanfairpwll gyda'r arwydd wedi ei gyflwyno i'r pentref gyda logo La Liga

Danny and Brody yn helpu Llanfairpwll i ennill 5-0 yn dilyn partneriaeth newydd gyda La Liga

Mae myfyrwyr Coleg Menai Danny Connolly a Brody White yn rhan o garfan Clwb Pêl-Droed Llanfairpwll wnaeth sicrhau buddugoliaeth o 5-0 yn eu gêm gyntaf ers cyhoeddi partneriaeth arloesol gyda La Liga.

Dewch i wybod mwy
Dosbarth Gofal ac Iechyd

Nifer y Myfyrwyr yng Ngrŵp Llandrillo Menai wedi Cynyddu'n Sylweddol ar ôl Cyfnod Covid

Dewch i wybod mwy
Dosbarth

Peidiwch Byth â Rhoi'r Gorau i Ddysgu: Cyrsiau Rhan-amser ar gael yng Ngrŵp Llandrillo Menai

Mae Grŵp Llandrillo Menai'n dathlu Wythnos Addysg Oedolion (18-24 Medi) drwy dynnu sylw at yr ystod eang o gyrsiau rhan-amser sydd ar gael ledled ei gampysau yng ngogledd Cymru.

Dewch i wybod mwy
Dr Jacob Greene yng nghaban peilot awyren

Jacob yn dylunio cabanau peilot y dyfodol

Dr Jacob Greene, cyn-fyfyriwr o'r adran chwaraeon a'i daith o Goleg Llandrillo i'w waith dros BAE Systems.

Dewch i wybod mwy
Dr Bryn Hughes Parry gydag Aled Jones-Griffith, Pennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor

Dr Bryn Hughes Parry yn ymddeol ar ôl 30 mlynedd gyda Grŵp Llandrillo Menai

Mae’r darlithydd a’r pennaeth cynorthwyol hynod boblogaidd Dr Bryn Hughes Parry wedi ymddeol ar ôl 30 mlynedd gyda Grŵp Llandrillo Menai.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn y Seremoni Raddio Flynyddol

Grŵp Llandrillo Menai yn ennill achrediad Arweinwyr mewn Amrywiaeth

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi llwyddo i ennill gwobr Arweinwyr mewn Amrywiaeth.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn Ffair y Glas 2022

Digwyddiadau Ffair y Glas i'w cynnal ar draws Grŵp Llandrillo Menai

Bydd cyfle i fyfyrwyr newydd fwynhau digwyddiadau Ffair y Glas ar gampysau Grŵp Llandrillo Menai dros y pythefnos nesaf.

Dewch i wybod mwy
Michael Kitchin mewn cyfweliad yng Ngholeg Llandrillo

Hanes taith cyn-fyfyriwr o'r coleg i drac Top Gear

Mae Michael Kitchin, cyn-fyfyriwr o Goleg Llandrillo yn gwybod pa mor bwysig ydy gwaith caled a phenderfyniad wedi iddo lwyddo i ennill swydd ar raglen Top Gear pan oedd ar ganol ysgrifennu ei draethawd estynedig yn y brifysgol.

Dewch i wybod mwy
Nick Elphick gyda'r llawfeddyg trawma Dr Martin Griffiths a'r cyflwynydd Bill Bailey

Cyn-fyfyriwr yn gwneud cerflun o lawfeddyg uchel ei barch ar y rhaglen deledu Extraordinary Portraits

Daeth Nick Elphick, sy'n gyn-fyfyrwyr o Goleg Menai, â dagrau i lygaid llawfeddyg trawma uchel ei barch pan wnaeth gerflun ohono ar gyfer y rhaglen deledu Extraordinary Portraits.

Dewch i wybod mwy
Bar salad ym mwyty'r Bistro ar gampws y Coleg yn Llandrillo-yn-Rhos

Bydd Bwyty a Chanolfan Gynadledda'r Orme View yn ailagor y mis hwn wrth i'r tymor academaidd newydd ddechrau.

Coleg Llandrillo’s Orme View Restaurant and Bistro will open again this month as the new academic term begins.

Dewch i wybod mwy
Jane Parry gyda chopi o'i llyfr Nonconformist, y tu allan i Palas Print, Caernarfon

Nonconformist – llyfr newydd y darlithydd a’r awdur, Jane Parry

Mae Jane Parry, Darlithydd Celf a Dylunio yng Ngholeg Menai'n dathlu lansiad ei llyfr newydd

Dewch i wybod mwy

Hydref

Plant o Ysgol Awel y Mynydd gyda'u medalau ar ôl ennill twrnamaint pêl droed merched cynradd Urdd Conwy yng Ngholeg Llandrillo

Coleg Llandrillo yn cynnal twrnamaint pêl-droed i ferched gyda'r Urdd

Ysgol Awel y Mynydd oedd yn fuddugol wrth i fwy na 190 o ferched o bob rhan o sir Conwy gystadlu ar y caeau 3G ar gampws Llandrillo-yn-Rhos

Dewch i wybod mwy
Tractor ar fferm Glynllifon

Coleg Glynllifon ar flaen y gad o ran ymchwil amaethyddol

Cafodd tractorau yng Ngholeg Glynllifon eu hôl-ffitio ag electroleiddiwr hydrogen er mwyn archwilio ffyrdd o ddod o hyd i danwydd gwyrddach ar gyfer y dyfodol

Dewch i wybod mwy
Callum Lloyd-Williams, Cyn-fyfyriwr o Goleg Menai

Callum ar daith gyda Lauren Spencer-Smith ar ôl gweithio gyda Dua Lipa

Ers astudio Technoleg Cerddoriaeth yng Ngholeg Menai, mae'r peiriannydd sain Callum Lloyd-Williams wedi teithio'r byd gyda cherddorion fel Zara Larsson a Clean Bandit.

Dewch i wybod mwy
Rhianwen Edwards, Gareth Hughes, Daydd Evans o Grŵp Llandrillo Menai

Canolfan CIST ym Mhenygroes i Ddod â Budd i'r Sector Adeiladu yng Ngwynedd

Mae Canolfan Isadeiledd, Sgiliau a Thechnoleg Busnes@LlandrilloMenai (CIST) ar fin ehangu ei darpariaeth hyfforddi arloesol ym maes datgarboneiddio, ynni adnewyddadwy ac ôl-osod mewn canolfan ddatgarboneiddio newydd yn Nhŷ Gwyrddfai, Penygroes.

Dewch i wybod mwy
CAMVA

Arddangosfa Lleoliadau Gwaith Peirianneg wedi'i gynnal yng Ngholeg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr peirianneg o bob rhan o Goleg Meirion-Dwyfor a Choleg Menai glywed gan gyflogwyr peirianneg mawr y rhanbarth mewn digwyddiadau 'Arddangos Lleoliadau Gwaith'.

Dewch i wybod mwy
Cyn-fyfyriwr o Goleg Menai Russell Owen

Ffilm newydd gan Russell - 'Shepherd' - yn ffrydio ar Amazon Prime

Mae ffilm arswyd gyffrous wedi ei chyfarwyddo gan gyn-fyfyriwr o Goleg Menai, Russell Owen, wedi ennill clod beirniadol gan y New York Times a Mark Kermode

Dewch i wybod mwy
Dr Harri Pritchard, Dr Esyllt Llwyd a Ffraid Gwenllian O Ysgol Feddygol Gogledd Cymru yn ymweld â champws Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli.

Myfyrwyr Lefel A yn cael cipolwg uniongyrchol ar Ysgol Feddygol Gogledd Cymru

Dr Harri Pritchard, Dr Esyllt Llwyd a Myfyriwr Meddygol Blwyddyn 5, Ffraid Gwenllian yn rhannu cipolwg ar ddatblygiad Ysgol Feddygol Gogledd Cymru ym Mhrifysgol Bangor gyda dysgwyr Coleg Meirion-Dwyfor a Choleg Menai.

Dewch i wybod mwy
Yr AgBot, tractor cwbl awtonomaidd, ar fferm Coleg Glynllifon

Coleg Glynllifon yn treialu tractor robotig

Mae AMRC Cymru yn treialu tractor cwbl awtonomaidd gwerth £380k ar fferm Coleg Glynllifon, gan roi profiad amhrisiadwy i ddysgwyr o ddulliau ffermio’r dyfodol.

Dewch i wybod mwy
Prentisiaid yn dathlu

Prentisiaid Grŵp Llandrillo Menai'n rhagori ym maes Peirianneg

Yn diweddar daeth Prentisiaid Peirianneg o Grŵp Llandrillo Menai ynghyd yn RAF y Fali ar gyfer Diwrnod i Ddathlu Cyflawniadau Prentisiaid.

Dewch i wybod mwy
Ymweliad Fôn Roberts

Myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Camu i'r Sector Gofal

Mae partneriaeth rhwng Coleg Menai a Chyngor Sir Ynys Môn yn parhau i fynd o nerth i nerth wrth i fyfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol gael cyfle i dreulio wythnos gyfan ar brofiad gwaith gyda staff Gofal Cymdeithasol cymwysedig yr Awdurdod Lleol.

Dewch i wybod mwy
Tad yn helpu mab efo gwaith cartref

Grŵp Llandrillo Menai yn lansio cyrsiau rhifedd rhad ac am ddim

Bwriad buddsoddiad o £4.8 miliwn mewn rhifedd oedolion yn siroedd Gwynedd, Môn, Conwy a Dinbych yw gwneud mathemateg yn symlach i bawb.

Dewch i wybod mwy
Llun Anthony J Harrison, Cynnal, sy'n darlunio Kseniia Fedorovykh ar safle gwn y Gogarth

Kseniia, Myfyriwr o Wcráin, yn serennu wrth i luniau syfrdanol Anthony gael eu harddangos

Mae ffotograffau Anthony J Harrison, a raddiodd yn ddiweddar o Goleg Llandrillo, yn dal sefyllfa emosiynol Kseniia Fedorovykh, y ffoadur o Wcráin, sy'n astudio yng Ngholeg Menai.

Dewch i wybod mwy
Academi Ddigidol Werdd - Ehangu Cyllid Sero Net i Fusnesau Gogledd Cymru

Ehangu Cyllid Sero Net i Fusnesau Gogledd Cymru

Cynllun arloesol i gefnogi busnesau bach, canolig a micro yng ngogledd Cymru i arbed carbon yw'r Academi Ddigidol Werdd a diolch i gyllid gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU mae wedi cael ei ehangu i 180 o gwmnïau newydd.


Dewch i wybod mwy
David yn derbyn gwobr 'Seren y Dyfodol Criced Cymru 2023' gan Rachel Warrenger, Swyddog Datblygu Criced Merched gogledd Cymru

David yn cipio gwobr Seren y Dyfodol - Criced Cymru

Mae David Owen, myfyriwr yng Ngholeg Menai, wedi derbyn cydnabyddiaeth am ei waith hyfforddi yng ngwobrau Gwirfoddolwyr Clwb 2023 Criced Cymru.

Dewch i wybod mwy
Daloni

Cyn-fyfyriwr Gradd Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Gwireddu Breuddwyd drwy agor Meithrinfa Plant

Yn ddiweddar, gwnaeth Daloni Owen, cyn-fyfyriwr Gradd Iechyd a Gofal Cymdeithasol o Goleg Meirion-Dwyfor agor meithrinfa i blant.

Dewch i wybod mwy
Llysgenhadon Llesiant Coleg Llandrillo, Claire Bailey a Kyra Wilkinson

Dewch i gwrdd â Llysgenhadon Llesiant Coleg Llandrillo

Mae Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor yn chwilio am fwy o fyfyrwyr i ddod yn Llysgenhadon Llesiant, a datblygu eu sgiliau fel arweinwyr y dyfodol

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn cymryd rhan yn y ddeuathlon Aml-chwaraeon yn Nhraciau'r Gors yn y Rhyl

Myfyrwyr yn cynorthwyo i wneud digwyddiad aml-chwaraeon y Rhyl yn llwyddiant ysgubol

Gwnaeth dysgwyr a staff o Goleg Llandrillo a Choleg Menai gwblhau deuathlon a gynhaliwyd gan Golegau Cymru yn safle Traciau'r Gors yn y Rhyl

Dewch i wybod mwy
Casi Evans yn chwarae i dîm pêl-droed merched dan 17 oed Cymru yn erbyn Portiwgal

Casi yn sgorio’r gôl fuddugol i Gymru mewn twrnamaint dan 17 oed

Yn ddiweddar, gwnaeth myfyrwyr o Goleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor sy'n aelodau o garfan tîm pêl-droed merched dan 17 oed Cymru helpu'r tîm i guro'r Eidal a Denmarc mewn twrnamaint ym Mhortiwgal.

Dewch i wybod mwy
Dynes ifanc yn dysgu ar lein

Cyllid i Lenwi Bylchau mewn Sgiliau

Diolch i werth £3m o gyllid gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig, mae hyfforddiant a ariennir yn llawn ar gael i fusnesau ac unigolion yng ngogledd Cymru.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Coedwigaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad Coleg Glynllifon yn ystod taith maes ddiweddar i Goedwig Gwydir.

Myfyrwyr Glynllifon yn mwynhau taith maes i Goedwig Gwydir

Dysgodd myfyrwyr Coedwigaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad am effaith coetir yn ystod taith i'r goedwig ger Betws y Coed

Dewch i wybod mwy
Inffograffeg

Grŵp Llandrillo Menai'n Dathlu ei Gyfraniad i Addysg Ddwyieithog yng Nghymru

Mae adolygiad diweddar o addysg ddwyieithog yng Ngrŵp Llandrillo Menai'n dangos y cyfraniad sylweddol a wna'r coleg i wella a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ledled Cymru.

Dewch i wybod mwy
Lawrence Wood, Pennaeth Coleg Llandrillo gydag athrawon a disgyblion cynradd yng nghystadleuaeth pêl-droed yr Urdd ar y cae 3G

Coleg Llandrillo yn cynnal twrnamaint pêl-droed llwyddiannus i 400 o blant gyda'r Urdd

Yn ddiweddar, bu timau o 38 o ysgolion yn cystadlu yng nghystadleuaeth flynyddol ysgolion cynradd Urdd Conwy ar gaeau 3G campws Llandrillo-yn-Rhos, gyda myfyrwyr chwaraeon Coleg Llandrillo yn helpu i wneud y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn y llyfrgell ar ei newydd wedd ar gampws Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli

Uwchraddio llyfrgelloedd campysau Pwllheli, Parc Menai a'r Rhyl⁠

Mae myfyrwyr yn mwynhau amgylchedd dysgu mwy modern a hygyrch gyda gwaith uwchraddio wedi'i gwblhau yn dilyn buddsoddiad o £130,000 dros yr haf.

Dewch i wybod mwy
Heather Griffiths a Morgandie Harrold yn gweithio ar gwch ar gampws Hafan Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli

Heather a Morgandie yn hwylio i lwyddiant

Yn ddiweddar, llwyddodd dwy fyfyrwraig o Goleg Meirion-Dwyfor, Heather Griffiths a Morgandie Harrold, i orffen yn ail yn ras flynyddol Clwb Hwylio De Sir Gaernarfon.

Dewch i wybod mwy

Tachwedd

Gweithwyr cymorth gofal iechyd ar y llwyfan yn Venue Cymru ar ôl cwblhau eu Tystysgrif Addysg Uwch Lefel 4 mewn Ymarfer Gofal Iechyd.

Coleg Llandrillo a Betsi Cadwaladr yn dathlu dysgwyr Ymarfer Gofal Iechyd

Cynhaliwyd y digwyddiad yn Venue Cymru yn ddiweddar i ddathlu cyflawniadau academaidd dros 100 o weithwyr cymorth gofal iechyd sy'n gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dewch i wybod mwy
Sam McIlvogue, Lawrence Wood, Yuliia Batrak, Darren Millar a Dafydd Evans

Darren Millar yn ymweld â Choleg Llandrillo i gwrdd ag Yuliia, enillydd medal aur WorldSkills

Cafodd yr AeloI Senedd dros Orllewin Clwyd ei hysbysu am y datblygiadau diweddaraf yng Ngholeg Llandrillo a Grŵp Llandrillo Menai hefyd

Dewch i wybod mwy
Elle Maguire yn torri gwallt cleient yn ei salon, The Hair Bar ym Mangor

Ail Salon i Elle, y Darpar Ddarlithydd

Mae Elle Maguire wedi dychwelyd i Goleg Menai gyda'r nod o drosglwyddo ei sgiliau i eraill, a pharhau i ehangu ei busnes llwyddiannus

Dewch i wybod mwy
Myfyriwr yn gweithio gyda'r planhigion sy'n tyfu yn yr uned hydroponeg yng Ngholeg Glynllifon.

Coleg Glynllifon i arddangos manteision dull blaengar o dyfu cnydau

Bydd gweithdy hydroponeg yn cael ei gynnal yng ngholeg diwydiannau'r tir yng Nglynllifon ar ôl i'r myfyrwyr a'r staff dreialu'r dull gwyrdd a chost effeithiol hwn o gynhyrchu bwyd

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr o Goleg Meirion-Dwyfor - Osian Thomas, Lydia Matulla ac Eluned Lane

Lydia, Osian ac Eluned yn mynd ar gwrs Ysgrifenwyr Ifanc

Myfyrwyr ail flwyddyn Lefel A yn rhannu eu profiadau ar ôl cael eu noddi gan Glwb Rotari Pwllheli

Dewch i wybod mwy
Gwybodaeth a Gwobrau Prentisiaeth Gogledd Cymru 2023

Pleidleisiwch am Brentis y Flwyddyn gogledd Cymru

Mae Busnes@LlandrilloMenai a Chonsortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith Grŵp Llandrillo Menai bellach wedi lansio ei Wobrau Prentisiaethau Gogledd Cymru blynyddol, ac mae'r cyfnod pleidleisio i goroni Prentisiaid mwyaf talentog gogledd Cymru nawr ar agor.

Dewch i wybod mwy
Jeff a Duy y tu allan i gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos

Cyn-fyfyriwr rhyngwladol, Duy, yn ymweld â'r coleg yn ystod ei fis mêl

Daeth Duy, sy’n wreiddiol o Fietnam ond bellach yn byw yn yr Unol Daleithiau, â’i ŵr Jeff i Goleg Llandrillo wrth iddynt ddathlu eu priodas yn ystod taith i Lundain a Pharis.

Dewch i wybod mwy
Darlithwr Coleg Menai, Dave Owens

Heddwas profiadol yn ymuno â’r coleg fel darlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus

Ar ôl 30 mlynedd yn yr heddlu mae Dave Owens yn ysbrydoli myfyrwyr Coleg Menai yn ei swydd newydd fel darlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr tu allan i'r Ganolfan

Canolfan Beirianneg newydd Coleg Llandrillo yn y Rhyl yn Croesawu Myfyrwyr

Mae myfyrwyr wedi dechrau dilyn cyrsiau yn y Ganolfan Beirianneg sydd newydd agor ar gampws Coleg Llandrillo yn y Rhyl. Dyma gyfleuster arloesol a blaengar sy'n werth £13 miliwn.

Dewch i wybod mwy
Annie-Rose Tate yn y theatr ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos

Annie-Rose yn serennu yn y gyfres ‘Three Little Birds’

Mae'r actor hefyd wedi siarad am ei brwydr ag acalasia ac wedi canmol y gefnogaeth a gafodd gan Goleg Llandrillo ar ôl cael diagnosis yn 17 oed

Dewch i wybod mwy
Casi Evans yn derbyn gwobr Chwaraewraig Iau y Flwyddyn yng Ngwobrau Chwaraeon Môn Actif 2023

Dysgwyr Coleg Menai yn cael eu cydnabod yng Ngwobrau Chwaraeon Môn Actif

Roedd Casi Evans a David Owen ymhlith yr enillwyr, yn ogystal â Kieran Jones, Celt Ffransis, Catrin Stewart ac Osian Perrin sy'n gyn-fyfyrwyr

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Amaethyddiaeth a Pheirianneg Coleg Glynllifon yn Agritechnica yn yr Almaen

Myfyrwyr Glynllifon yn ymweld ag un o sioeau amaethyddol mwyaf y byd

Yn ddiweddar, aeth myfyrwyr Amaethyddiaeth a Pheirianneg Coleg Glynllifon ar ymweliad i Agritechnica yn Hanover, yr Almaen i ddysgu gan rhai o arbenigwyr mwyaf blaenllaw'r maes technoleg amaethyddol.

Dewch i wybod mwy
Gyrrwr car Menai Motorsports gyda'r car Peugeot a'r tîm ar Drac Môn

Menai Motorsport ar wib yn Ras y Cofio

Bu myfyrwyr peirianneg chwaraeon moduro Coleg Menai wrthi'n brysur yn paratoi Peugeot 107 i gystadlu ar gylch rasio Trac Môn ar Ddiwrnod y Cadoediad, ras olaf y car am eleni

Dewch i wybod mwy
Osian Roberts gyda'r fedal aur a enillodd yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkillsUK

Osian Roberts ac Yuliia Batrak yn ennill medalau aur yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkillsUK

Roedd yna hefyd fedalau efydd i Eva Voma ac Adam Hopley wrth i Grŵp Llandrillo Menai ddod yn bedwerydd yn erbyn colegau o bob rhan o’r Deyrnas Unedig

Dewch i wybod mwy
Lois Roberts gyda'r myfyrwyr peirianneg forol a'r darlithwyr ar gampws Hafan Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli

Lois yn dychwelyd i'r Coleg i rannu hanesion am ei hanturiaethau Adriatig

Llwyddodd Lois Roberts i gael swydd fel technegydd llynges yng Nghroatia ar ôl astudio Peirianneg Forol yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, ac yn ddiweddar, dychwelodd i gampws Hafan i siarad am ei theithiau

Dewch i wybod mwy
Myfyriwr gydag aelodau staff ar ôl derbyn eu pecyn tŵls peirianneg

Cyflwyniad arbennig i griw myfyrwyr Peirianneg 2023

Roedd y cyflwyniad traddodiadol yn achlysur teimladwy wrth i Beirianneg symud o gampws Llandrillo-yn-Rhos Coleg Llandrillo i ganolfan ragoriaeth newydd yn y Rhyl

Dewch i wybod mwy
Iolo Williams gyda Barbara Morgan, darlithydd yng Ngholeg Meirion-Dwyfor a'r cyn-fyfyrwyr Rob Whittey, Osian Lewis-Smith a Rabia Ali.

Ymweliad arbennig Iolo Williams â champws y coleg yn Nolgellau

Daeth Iolo Williams, cyflwynydd rhaglen Springwatch i Goleg Meirion-Dwyfor yn ddiweddar i gefnogi ymgyrch codi arian Dr Kath Whittey sydd ar ei ffordd i Antarctica gyda phrosiect Homeward Bound

Dewch i wybod mwy
Hollie McFarlane gyda'i llyfr, 'Sometimes, Mummy feels...'

Hollie, sy’n gyn-fyfyriwr, yn ysgrifennu llyfr i blant yn ystod triniaeth canser

Mae Hollie McFarlane, sy’n gyn-fyfyriwr yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Pwllheli, wedi ysgrifennu llyfr i blant. Gwnaeth hyn tra’i bod yn derbyn triniaeth ar gyfer canser y fron er mwyn helpu ei merch ifanc i ymdopi â'r hyn oedd yn digwydd.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn croesi ‘tir peryglus’ gyda thîm ymgysylltu’r Fyddin yng Nghymru ar y caeau 3G ar gampws Coleg Llandrillo, Llandrillo-yn-Rhos

Ymweliad y fyddin yn helpu myfyrwyr i feithrin perthynas

Bu dysgwyr Coleg Llandrillo yn gweithio gyda'i gilydd i groesi 'tir peryglus' pan ddaeth tîm ymgysylltu’r Fyddin Yng Nghymru i ymweld â champws Llandrillo-yn-Rhos

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Coleg Llandrillo yn y gawell yn nigwyddiad APFC 8

Myfyrwyr yn gweithio ar noson ymladd MMA a ffrydiwyd i filiynau o danysgrifwyr UFC

Dysgwyr Gradd Sylfaen yn y Cyfryngau Creadigol a Darlledu o Goleg Llandrillo yn gweithio ar APFC 8 a ddarlledwyd yn fyw ledled y byd gyda chyn-bencampwr ysgafn UFC, Anthony Pettis

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn defnyddio gliniadur ar gampws Coleg Menai yn Llangefni

Grŵp Llandrillo Menai yn lansio digwyddiadau agored mis Tachwedd

Mae Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor yn cynnig amrywiaeth enfawr o gyfleoedd – o gyrsiau galwedigaethol, prentisiaethau a chyrsiau Lefel A i raddau a chymwysterau proffesiynol

Dewch i wybod mwy
Lia Williams gyda chydweithwyr yng nghriw Jet2

Lia yn cael gweld y byd ar ôl dilyn cwrs Teithio a Thwristiaeth

Ar ôl astudio yng Ngholeg Menai cafodd Lia Williams swydd fel un o griw caban Jet2, a bellach mae hi ar fin ehangu ei gorwelion ar ôl cael swydd newydd gyda Virgin Atlantic

Dewch i wybod mwy
Eva Voma

Cyn-fyfyriwr yn dychwelyd i Goleg Menai fel darlithydd

Enillodd Eva Voma nifer o wobrau yn ystod ei chyfnod yng Ngholeg Menai, ac mae hi ar fin dychwelyd i'r coleg i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o beirianwyr

Dewch i wybod mwy
Cystadleuwyr

⁠Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn Sicrhau eu Lle yn Rowndiau Terfynol cystadleuaeth WorldSkills UK

Bydd deuddeg o fyfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn cystadlu yn rowndiau terfynol cenedlaethol Worldskills UK ym mis Tachwedd!

Dewch i wybod mwy
Rhian James a Yuliia Batrak gyda'r darlithydd Glenydd Hughes o flaen trên British Pullman

Profiad gwaith pum seren i fyfyrwyr y coleg

Aeth Yuliia Batrak a Rhian James, dysgwyr o adran lletygarwch Coleg Llandrillo, i weini yng Ngwesty Cadogan yn Llundain, ac ar drên moethus British Pullman sy'n cludo teithwyr i leoliad Downtown Abbey

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Coleg Llandrillo yng ngwersyll hyfforddi milwrol Capel Curig

Myfyrwyr yn cael blas ar yrfaoedd y Fyddin mewn gwersyll hyfforddi

Ymwelodd dysgwyr y cwrs BTEC Lefel 3 Gwasanaethau Diogelu Lifrog yng Ngholeg Llandrillo â gwersyll milwrol Capel Curig, lle rhoddodd milwyr y profiad o weithio yn y Fyddin iddynt

Dewch i wybod mwy
Osian Roberts yn gweithio fel gweithredwr canolfan troi CNC ar gyfer IAQ

Osian yn targedu llwyddiant WorldSkills am y tro cyntaf i'r Adran Beirianneg

Osian Roberts fydd y prentis cyntaf i gynrychioli Coleg Menai mewn peirianneg yn rownd derfynol genedlaethol WorldSkills UK y mis hwn

Dewch i wybod mwy

Rhagfyr

Myfyrwyr Coleg Meirion-Dwyfor gyda’u dyluniadau F1 mewn Ysgolion yng nghanolfan beirianneg Coleg Menai yn Llangefni

Myfyrwyr peirianneg yn targedu fformiwla berffaith ar gyfer llwyddiant

Mae timau Coleg Meirion-Dwyfor yn paratoi ar gyfer cystadleuaeth F1 mewn Ysgolion ac wedi defnyddio pecyn dylunio gyda chymorth cyfrifiadur i greu eu dyluniadau ar gyfer eu profi

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Coleg Meirion-Dwyfor y tu allan i amgueddfa Tate Britain yn Llundain

Myfyrwyr Dolgellau yn Profi Diwylliant Gweledol ar ei Orau

Yn ddiweddar, aeth myfyrwyr celf o Goleg Meirion-Dwyfor ar ymweliad i Lundain er mwyn cael profi'r gelf weledol a phensaernïol orau sydd gan y ddinas i’w chynnig

Dewch i wybod mwy
Phoebe Ellis Griffiths yn chwarae i Nomadiaid Cei Connah

Phoebe'n serennu wrth i'r Nomadiaid wthio am ddyrchafiad

Mae’r fyfyrwraig o Goleg Llandrillo wedi camu i dîm hŷn Nomadiaid Cei Connah, ac mae ei goliau wedi eu helpu i saethu i frig y gynghrair

Dewch i wybod mwy
Yuliia Batrak gyda'r fedal aur a enillodd yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkillsUK

Yuliia yn targedu WorldSkills 2026 yn Shanghai

Bydd cyfle i fyfyriwr Coleg Llandrillo, Yuliia Batrak, i weithio mewn lleoliadau o'r radd flaenaf fel The Ritz a Gleneagles fel rhan o'i hyfforddiant ar gyfer y gystadleuaeth fyd-eang

Dewch i wybod mwy
Logo GLLM

Bwrdd Llywodraethwyr Grŵp Llandrillo Menai'n Mabwysiadu Diffiniad yr IHRA o Wrth-semitiaeth

Mae Grŵp Llandrillo Menai’n falch o gyhoeddi bod ei Fwrdd Llywodraethwyr wedi mabwysiadu’n swyddogol ddiffiniad gweithredol Cynghrair Ryngwladol Cofio’r Holocost (IHRA) o wrth-semitiaeth, gan atgyfnerthu ymrwymiad y sefydliad i feithrin amgylchedd cynhwysol sy'n parchu pawb.

Dewch i wybod mwy
Marchnad Nadolig yr adran Sgiliau Byw'n Annibynnol ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos

Marchnad Nadolig Myfyrwyr yn codi arian dros achos da

Mae adran Sgiliau Byw'r Annibynnol Coleg Llandrillo wedi codi £600 dros achosion da dros yr wythnosau diwethaf

Dewch i wybod mwy
Tom Roberts yn derbyn ei wobr gan Samuel Stones, un o Hwyluswyr y Gymraeg yng Ngrŵp Llandrillo Menai

Fideo Tom yn ennill gwobr Diwrnod Shwmae Su’mae

Creodd Tom Roberts, myfyriwr o Goleg Llandrillo, fideo'n dangos ei hoff eiriau Cymraeg ochr yn ochr â pheth o'i waith celf ei hun

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Coleg Menai yn premiere It’s My Shout 2023 yn Pontio, Bangor

Ffilmiau'r myfyrwyr i'w gweld yn gyhoeddus am y tro cyntaf yn y sinema

Cafodd Carreg Gron a The Hunger Pang Gang eu creu gan ddysgwyr yng Ngholeg Menai fel rhan o gynllun hyfforddi It’s My Shout, ac mae'r ffilmiau bellach ar gael i'w gwylio ar y BBC ac ar S4C

Dewch i wybod mwy
Y darlithwyr Bryn Jones ac Iwan Roberts gyda’r argraffydd 3D 1m 3 yn adran beirianneg Coleg Menai

Argraffydd 3D, yr unig un o'i fath, wedi'i roi i'r coleg

Mae gan y peiriant anferth, sydd o’r radd flaenaf, gartref newydd yng Ngholeg Menai i gydnabod gwaith arloesol yr adran beirianneg mewn dylunio a gweithgynhyrchu gyda chymorth cyfrifiadur

Dewch i wybod mwy
Heather Wynne gyda’i thlws ar ôl ennill Gwallt Priodas Gorau yng Ngwobrau Priodas Gogledd Cymru 2023

Heather yn ennill Gwallt Priodas Gorau Gogledd Cymru

Dysgodd y fyfyrwraig o Goleg Llandrillo ei sgiliau oddi ar YouTube ac mae hi bellach yn ôl yn y coleg wrth iddi gynllunio i ddarlithio mewn trin gwallt

Dewch i wybod mwy
Olivia Alkir

Myfyrwyr yn gwylio 'Stori Olivia' - ffilm bwerus am ddiogelwch ar y ffyrdd

Yn ystod Wythnos Llesiant ‘Cadw’n Ddiogel’ Grŵp Llandrillo Menai cafodd ffilm dorcalonnus yn adrodd hanes Olivia Alkir, 17 oed, ei dangos

Dewch i wybod mwy
Y myfyrwyr yn peintio murlun ar wal Caffi Hafan ym Mangor

Myfyrwyr yn Gweddnewid Caffi Hafan

Fel rhan o'r rhaglen Prosiect Pum Mil ar S4C gwirfoddolodd myfyrwyr o adran Gelf Coleg Menai i adnewyddu caffi cymunedol poblogaidd

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn llyfrgell Coleg Llandrillo ar gampws Llandrillo-yn-Rhos ar gyfer yr Wythnos Llyfrgelloedd

Codio, dadlau a dysgu am y gofod wrth i'r coleg gynnal Wythnos Llyfrgelloedd

Cynhaliodd Canolfan Llyfrgell+ Coleg Llandrillo ar gampws Llandrillo-yn-Rhos, amrywiaeth o ddigwyddiadau i arddangos y gweithgareddau a'r gwasanaethau sydd ganddi i'w cynnig.

Dewch i wybod mwy
Myfyriwr Lletygarwch

Rhwydwaith Talent Twristiaeth gam yn nes at sicrhau arian Cynllun Twf

Mae achos busnes amlinellol ar gyfer y ganolfan sgiliau twristiaeth gyntaf yng Nghymru wedi derbyn sêl bendith gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. Gyda chyrraedd y garreg filltir hon gall y prosiect symud ymlaen i ddatblygu achos busnes llawn, sef y cam olaf er mwyn sicrhau arian Cynllun Twf.

Dewch i wybod mwy
Cyn-fyfyriwr Coleg Menai - yr artist Manon Awst

Manon yn cael ei dewis ar gyfer Cymrodoriaeth Cymru’r Dyfodol

Mae Manon Awst, cyn-fyfyriwr yng Ngholeg Menai, yn un o wyth artist a ddewiswyd ar gyfer prosiect a fydd yn archwilio effaith newid hinsawdd ar ein bywydau o ddydd i ddydd

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn perfformio ar lwyfan Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli yn Sioe 2023 Coleg Meirion-Dwyfor, 'Arthrawon!'

Myfyrwyr yn serennu ar y llwyfan yn 'Arthrawon!'

Sioe yn darlunio bywyd athro trwy lygaid ei fyfyrwyr sydd gan Goleg Meirion-Dwyfor eleni, ac mae tocynnau ar gael

Dewch i wybod mwy
Kat

⁠Kathryn ar y Brig ym Maes Plastro!

Mae myfyriwr o adran adeiladu Coleg Llandrillo wedi'i henwi fel y myfyriwr plastro gorau yn y DU!

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn ymweld â Thŵr Pisa

Cogyddion dan hyfforddiant yn mwynhau profiad gwaith yn ardal Twsgani

Bu myfyrwyr o Goleg Llandrillo a Choleg Menai yn mireinio eu sgiliau mewn bwytai, caffis a gwestai ym Montecatini a Pistoia

Dewch i wybod mwy
Rhun Williams yng Ngwobrau Balchder yn y Swydd 2023 y Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol

Rhun yn ennill gwobr genedlaethol am ansawdd mewn adeiladu

Mae Rhun Williams yn astudio am radd Rheoli ym maes Adeiladu a chafodd ei gydnabod yng Ngwobrau Balchder yn y Swydd 2023 y Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol

Dewch i wybod mwy
Arwyddo'r MOU

Coleg Menai a Chlwb Pêl-droed Tref Caernarfon yn Gweithio gyda'i gilydd i Feithrin Talentau Lleol

Mae Coleg Menai wedi ymuno â Chlwb Pêl-droed Tref Caernarfon (CPTC) i helpu i lansio gyrfaoedd chwaraewyr talentog lleol.

Dewch i wybod mwy
Bryn Jones ac Iwan Roberts yng Nghynhadledd Prifysgol Autodesk 2023

Iwan a Bryn yn teithio i Las Vegas i rannu eu gwybodaeth am ddylunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD)

Cafodd y ddau ddarlithydd peirianneg o Goleg Menai eu gwahodd i siarad am eu defnydd blaengar o dechnoleg dylunio a gweithgynhyrchu yng Nghynhadledd Prifysgol Autodesk 2023

Dewch i wybod mwy