Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Partneriaeth rhwng Grŵp Llandrillo Menai a Chyngor Sir Ynys Môn yn Torri Tir Newydd yng Nghymru

Mae Cyngor Sir Ynys Môn a Grŵp Llandrillo Menai wedi cytuno ar Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth sy'n eu galluogi i sefydlu'r bartneriaeth gyntaf o'i bath yng Nghymru.

Ar gampws Llangefni, Coleg Menai ddechrau'r wythnos hon (dydd Llun 30 Ionawr), cafodd y cytundeb ei lofnodi ar y cyd gan y Cynghorydd Llinos Medi, Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn a Dr Griff Jones, Cadeirydd Grŵp Llandrillo Menai.

Mewn adduned i hyrwyddo a chefnogi ymhellach ddatblygiad sgiliau a chyfleoedd cyflogaeth i bobl o bob oed ar Ynys Môn a ledled Gogledd Cymru, bydd cydweithio yn y dyfodol yn canolbwyntio ar dri phrif faes: Hyrwyddo Addysg a Sgiliau ar Ynys Môn ac yng Ngogledd Cymru; Datblygiad Economaidd yr Ynys; a Chydweithio fel Partneriaid Corfforaethol.

Bydd y Memorandwm yn hybu'r bartneriaeth hirsefydlog rhwng y sefydliadau sydd wedi gweld campws Llangefni'n datblygu'n adnodd a ystyrir y gorau yn y sector. Elfen bwysig arall o'r cytundeb yw rhoi cyfle i nifer o fyfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Grŵp Llandrillo Menai gael profiad gwaith gydag adran Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol ac ymuno â chynlluniau mentora.

Yn ogystal, ym mis Tachwedd 2022 lansiwyd prosiect yr Academi Ddigidol Werdd ar y cyd â'r Cyngor Sir a chydag arian gan Gronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth y DU. Hyd yma mae'r prosiect wedi cynorthwyo 25 o fusnesau i leihau eu costau ynni, i fod yn fwy cystadleuol ac i hyrwyddo eu hunain fel busnesau gwyrdd.

Y gobaith yw y bydd y prosiect yn cyfrannu ymhellach at genhadaeth Grŵp Llandrillo Menai o 'Wella Dyfodol Pobl' yn ogystal â nod y Cyngor o weithio tuag at Ynys Môn sy'n iach, ffyniannus a llewyrchus.

Meddai Dafydd Evans, Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai,

"Dyma gam mawr arall ymlaen yn ein perthynas â Chyngor Sir Ynys Môn.

⁠"Un o'n themâu strategol fel sefydliad yw cael lle amlwg yn y gymuned ac mae'r Memorandwm hwn yn cadarnhau'n ffurfiol ein perthynas gyda'r Awdurdod Lleol. "

Ychwanegodd, "Rydym yn gobeithio gweld sawl cynllun cyffrous yn deillio o'r bartneriaeth hon."

Aeth Dylan J Williams, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ynys Môn ymlaen i ymhelaethu,

"Un o'n prif flaenoriaethau yw rhoi i bobl ifanc yr addysg, y sgiliau a'r cyfleoedd gyrfa a fydd yn eu galluogi i fyw a gweithio yn eu cymunedau lleol.

"Ar ôl clywed y newyddion trist am y swyddi fydd yn cael eu colli os bydd ffatri 2 Sisters yn Llangefni'n cau mae cyflawni hyn bellach yn bwysicach nag erioed.

"Bydd y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth newydd rhwng y Cyngor Sir, cyflogwr mwyaf Ynys Môn, a Grŵp Llandrillo Menai yn caniatáu i ni weithio ar lefel strategol ac i ddod gyda'n gilydd yn fwy cynhyrchiol ac effeithiol.

"Byddwn yn parhau i adeiladu ar ein perthynas gadarnhaol er mwyn gwneud yn siŵr fod ein pobl ifanc yn cyrraedd eu llawn botensial. ⁠Bydd rhagor o gydweithio gyda'r coleg hefyd yn sicrhau bod trigolion lleol yn gallu manteisio ar y cyfleoedd gwaith lleol a gynigir gan y Cyngor Sir a chan gyflogwyr eraill."

Y DIWEDD