Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Peirianneg yn serennu mewn cystadleuaeth F1

Yn ddiweddar, cynhyrchodd myfyrwyr peirianneg yng Ngholeg Meirion-Dwyfor y car cyflymaf mewn cystadleuaeth ranbarthol, Gogledd Cymru ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio pynciau STEM.

Hanfod y gystadleuaeth, a gynhaliwyd yn Venue Cymru, Llandudno, oedd creu car Fformiwla 1 gan ddefnyddio technoleg Fusion 360 a pheiriant melino CNC. Ar ôl rowndiau cynderfynol cystadleuol iawn, dewiswyd dau dîm o Goleg Meirion-Dwyfor i fynd drwodd i'r rowndiau terfynol.

‘Purple Bullet’ - oedd y tîm a gynrychiolodd campws Pwllheli, oedd yn cynnwys Daniel, Scott, Loui, Ryan a Jac, sydd i gyd yn astudio cwrs BTEC Lefel 3 Peirianneg Uwch yn y coleg.

Bu tîm ‘Dreigiau Dolgellau’ yn cynrychioli safle Coleg Meirion-Dwyfor yn Nolgellau, a oedd yn cynnwys myfyrwyr Peirianneg, Gethin, Ned a Sïon - a enillodd y wobr am y car cyflymaf.

Yn ystod y dydd bu’r myfyrwyr yn arddangos eu gwaith, yn rhoi cyflwyniad llafar i banel o feirniaid ac yn cyflwyno darluniau technegol, yn ogystal â chymryd rhan mewn cyfres o rasys.

Meddai Emlyn Evans, Darlithydd Peirianneg yng Ngholeg Meirion-Dwyfor,

"Yn ystod y 3 mis diwethaf mae'r myfyrwyr wedi cynnal sesiynau amrywiol i godi arian ar gyfer tâl mynediad y gystadleuaeth, cludiant i'r digwyddiad, a chrysau-t. Roedd gan bob dysgwr ran bwysig i'w chwarae fel rhan o'r tîm i sicrhau eu llwyddiant."

“Hoffem hefyd ddiolch i noddwyr y ddau dîm, BEATranslation Services a EESW (Cynllun Addysg Peirianneg Cymru). Diolch hefyd i Bryn Jones o Goleg Menai am ei gefnogaeth yn ystod y prosiect!”

Os hoffech ddilyn gyrfa ym maes Peirianneg, darganfyddwch fwy am ein cyrsiau Peirianneg yma.

The essence of the competition, held at Venue Cymru in Llandudno, was to create a formula 1 car using Fusing 360 technology and a DNC milling machine. After very competitive semi-finals, two teams from Coleg Meirion-Dwyfor were chosen to go through to the finals.

‘Purple Bullet’ - the team representing the Pwllheli campus, included Daniel, Scott, Loui, Ryan and Jac, who are all studying the BTEC Level 3 Advanced Engineering course at the college.

The ‘Dreigiau Dolgellau’ team represented Coleg Meirion-Dwyfor’s site in Dolgellau, which included Engineering students, Gethin, Ned and Sïon - who won the award for the fastest car.

During the day the students exhibited their work, gave an oral presentation to a panel of judges and presented technical drawings, as well as taking part in a series of races.

Emlyn Evans, Engineering Lecturer at Coleg Meirion-Dwyfor said,

"During the last 3 months the students have held various sessions to raise money for the competition's entry fee, transport to the event, and t-shirts. Each learner had an important part to play as part of the team to ensure their success."

“We’d also like to thank the sponsors of both teams, BEATT Translation Services and EESW (Engineering Education Scheme Wales). Thanks also to Bryn Jones from Coleg Menai for his support during the project!”

If you would like to pursue a career in the field of Engineering, find out more about our Engineering courses here.

The essence of the competition, held at Venue Cymru in Llandudno, was to create a formula 1 car using Fusing 360 technology and a DNC milling machine. After very competitive semi-finals, two teams from Coleg Meirion-Dwyfor were chosen to go through to the finals.

‘Purple Bullet’ - the team representing the Pwllheli campus, included Daniel, Scott, Loui, Ryan and Jac, who are all studying the BTEC Level 3 Advanced Engineering course at the college.

The ‘Dreigiau Dolgellau’ team represented Coleg Meirion-Dwyfor’s site in Dolgellau, which included Engineering students, Gethin, Ned and Sïon - who won the award for the fastest car.

During the day the students exhibited their work, gave an oral presentation to a panel of judges and presented technical drawings, as well as taking part in a series of races.

Emlyn Evans, Engineering Lecturer at Coleg Meirion-Dwyfor said,

"During the last 3 months the students have held various sessions to raise money for the competition's entry fee, transport to the event, and t-shirts. Each learner had an important part to play as part of the team to ensure their success."

“We’d also like to thank the sponsors of both teams, BEATT Translation Services and EESW (Engineering Education Scheme Wales). Thanks also to Bryn Jones from Coleg Menai for his support during the project!”

If you would like to pursue a career in the field of Engineering, find out more about our Engineering courses here.