Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Coleg Llandrillo yn cynnal twrnamaint pêl-droed llwyddiannus i 400 o blant gyda'r Urdd

Yn ddiweddar, bu timau o 38 o ysgolion yn cystadlu yng nghystadleuaeth flynyddol ysgolion cynradd Urdd Conwy ar gaeau 3G campws Llandrillo-yn-Rhos, gyda myfyrwyr chwaraeon Coleg Llandrillo yn helpu i wneud y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol.

Cynhaliwyd twrnamaint pêl-droed blynyddol Urdd Conwy i ysgolion cynradd gan Goleg Llandrillo, gan groesawu bron i 400 o fechgyn a merched o bob rhan o'r sir.

Gwnaeth timau o 38 o ysgolion gymryd rhan yn y twrnamaint saith bob ochr ar gaeau 3G campws Llandrillo-yn-Rhos, a roddodd gyfle i blant blynyddoedd pump a chwech fwynhau chwaraeon wrth ddatblygu eu sgiliau iaith.

Trefnwyd y twrnamaint gan Urdd Gobaith Cymru, gyda myfyrwyr chwaraeon o Goleg Llandrillo yn helpu i wneud y diwrnod yn llwyddiant.

Gwnaeth 28 o ddysgwyr sydd ar gyrsiau Lefel 3 Gwyddor Chwaraeon, Perfformiad a Rhagoriaeth a Hyfforddi Chwaraeon helpu i ddyfarnu a chadw amser, yn ogystal â helpu i drefnu timau i sicrhau bod y digwyddiad yn rhedeg yn esmwyth.

Ysgol Bod Alaw o Fae Colwyn oedd yn fuddugol yn y twrnamaint ar ôl curo Ysgol Bro Gwydir o Lanrwst mewn gêm derfynol agos a sgorio ‘gôl aur’ yn ystod amser ychwanegol. Bydd Ysgol Bod Alaw nawr yn mynd ymlaen i chwarae yn y rowndiau terfynol cenedlaethol yng Ngŵyl Ysgolion Cynradd yr Urdd yn Aberystwyth fis Mai nesaf.

Dyfarnodd Harvey Bennett, sydd yn ail flwyddyn ei gwrs Perfformiad a Rhagoriaeth Lefel 3, y rownd derfynol yn ogystal â sawl gêm arall.

Dywedodd: “Rydw i'n meddwl ei fod yn syniad da iawn i blant ifanc sy'n dod o gefndiroedd gwahanol. Roedd yna lawer o fechgyn a merched ifanc yna ac rydw i’n meddwl ei fod wedi bod yn gyfle da iddynt sgorio goliau a mwynhau gyda’u ffrindiau.”

Roedd Gracey Anderson, myfyrwraig blwyddyn gyntaf Lefel 3 Gwyddor Chwaraeon, yn helpu i gadw amser, trefnu’r timau a chyfathrebu’n ddwyieithog gyda’r plant.

Meddai: “Gan fy mod i wedi mynd i ysgol Gymraeg rydw i’n meddwl ei fod wedi bod yn gyfle da i ddefnyddio’r Gymraeg.

“Roeddwn i’n amseru’r gemau ac yn gwneud yn siŵr bod pawb yn gwybod beth roedden nhw’n ei wneud, a hefyd yn cyfathrebu gyda’r disgyblion yn Saesneg ac yn Gymraeg fel eu bod nhw’n gyfforddus mewn unrhyw iaith maen nhw eisiau siarad ynddi.

“Gan eu bod nhw'n dod o ysgolion gwahanol ac o rannau gwahanol o'r ardal, roedd yn gyfle iddynt allu gwneud cysylltiadau gyda phobl newydd, a bod yn gyfeillgar â'i gilydd ar y cae er nad oedden nhw’n chwarae i’r un tîm.”

Dywedodd Amy Thomson, Rheolwr Maes Rhaglen ar gyfer Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus: “Rydyn ni'n falch iawn o gael cydweithio’n agos gyda’r Urdd eto.

“Mae ein dysgwyr wedi cael profiad amhrisiadwy wrth ddyfarnu’r twrnamaint, datblygu eu hyder a’u sgiliau cyfathrebu yn ogystal â chael cyfle i fod yn fodelau rôl i’r plant.

“Rydyn ni'n edrych ymlaen at gynnal twrnameintiau tebyg yn Llandrillo-yn-Rhos yn y dyfodol, yn enwedig twrnamaint pêl-droed merched ysgolion cynradd Conwy fis nesaf.”

Meddai Lawrence Wood, Pennaeth Coleg Llandrillo: “Roedd yn wych gweld plant o bob rhan o’r rhanbarth yn dod yma i Goleg Llandrillo i chwarae pêl-droed yng nghystadleuaeth yr Urdd. Roedd hefyd yn gyfle da iawn i'n myfyrwyr chwaraeon wneud eu cymwysterau arwain a hyfforddi.

“Rydyn ni’n gefnogwr mawr i’r Urdd, ac rydyn ni eisiau gwneud popeth o fewn ein gallu i’w hyrwyddo.”

Dywedodd Guto Williams, Hwylusydd y Gymraeg yng Ngholeg Llandrillo: “Roedd yn ddiwrnod penigamp. Mae wedi bod yn wych gweithio mewn partneriaeth â'r Urdd ac roedd yn gyfle da iawn i'n myfyrwyr gael profiad ymarferol.

“Maen nhw hefyd wedi bod ar gwrs hyfforddi wedi’i ariannu o flaen llaw gan yr Urdd, felly cawson nhw brofiad o'r ochr ymarferol yn ogystal â’r ochr theori.

“Mae nifer o’r myfyrwyr wedi cael profiad o chwarae pêl-droed, ond dim cymaint o ddyfarnu, felly roedd yn brofiad gwerthfawr iddynt. Mae hefyd wedi bod yn wych gweithio gyda mudiad mor amlwg â’r Urdd i hybu’r Gymraeg."

Meddai Gwion John Williams, Uwch Swyddog Datblygu Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru ar gyfer Gogledd a Chanolbarth Cymru: “Gwnaeth dros 30 o dimau gymryd rhan a bron i 400 o blant yn y diwrnod llawn pêl-droed, a’r cyfan drwy gyfrwng y Gymraeg.

“Rydyn ni'n falch iawn o gynnal y twrnamaint yn flynyddol ym mhob rhanbarth, ac rydyn ni'n edrych ymlaen at weld yr enillwyr yn symud ymlaen i’r rowndiau terfynol cenedlaethol ar Gaeau Blaendolau yn Aberystwyth ym mis Mai'r flwyddyn nesaf.”

Dywedodd Chris Browne, rhiant a wyliodd ei fab yn chwarae yn y twrnamaint: “Roedd yn wych i'r plant. Roedd yn brofiad da iawn i’r holl blant mewn lleoliad da, ac roedd yn ddiwrnod allan gwych i bawb ei fwynhau.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr amrywiaeth o gyrsiau chwaraeon ac addysg awyr agored sydd ar gael yng Ngholeg Llandrillo a Grŵp Llandrillo Menai, cliciwch yma.