Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Coleg Llandrillo'n croesawu Comisiynydd y Gymraeg

Yn ddiweddar, croesawodd Grŵp Llandrillo Menai Gomisiynydd newydd y Gymraeg, Efa Gruffudd Jones, i gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos.

Fis Ionawr eleni y dechreuodd Efa Gruffudd Jones yn ei swydd ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn cynyddu cyfleoedd i bobl ifanc ddysgu a defnyddio'r Gymraeg.

Fel y sefydliad Addysg Bellach sy'n darparu'r nifer uchaf o gyrsiau a phrentisiaethau dwyieithog yng Nghymru a thu hwnt, mae'r Grŵp yn cydnabod bod ganddo ran allweddol i'w chwarae yn y gwaith o gefnogi uchelgais Comisiynydd y Gymraeg a Llywodraeth Cymru o gyrraedd y targed o filiwm o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Dechreuodd yr ymweliad gyda thrafodaeth rhwng y Comisiynydd newydd, y Prif Weithredwr, Dafydd Evans, ac uwch reolwyr eraill fel Lawrence Wood, Pennaeth Coleg Llandrillo, James Nelson, Uwch Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Academaidd a Gwennan Richards, Cyfarwyddwr Datblygu Dwyieithrwydd, Adnoddau Dysgu a Sgiliau, ynghylch arfer da a chynlluniau'r Grŵp ar gyfer hybu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a'r defnydd o'r iaith ymhlith dysgwyr a staff, ynghyd â'r heriau cyffredinol sy'n wynebu'r sector.

Yn dilyn y drafodaeth, cafodd y Comisiynydd y cyfle i weld â'i llygaid ei hun y cyfleoedd dysgu ac addysgu dwyieithog rhagorol a geir yn y coleg wrth ymweld â'r adrannau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus, a Lletygarwch. Cyfarfu'r Comisiynydd â dysgwyr a thiwtoriaid Cymraeg eu hiaith ar y campws i drafod sut mae'r iaith yn cael ei defnyddio mewn cyrsiau.

Meddai Efa Gruffudd Jones, Comisiynydd y Gymraeg: “Ro'n i'n falch iawn o gael ymweld â champws Llandrillo a chael cwrdd â'r staff, ac yn bwysicach fyth, y myfyrwyr eu hunain.

"O'r dechrau, rydw i wedi pwysleisio bod cysylltu â phlant a phobl a phobl ifanc yn flaenoriaeth i mi gan fod angen i ni ddeall sut a pham maen nhw'n defnyddio'r Gymraeg, un ai mewn lleoliadau addysgol neu'r tu allan gyda'u ffrindiau a'u teuluoedd.

"Mi gawsom ni drafodaethau diddorol ac mi ges fy nghalonogi gan agwedd y myfyrwyr a chan y ffordd gadarnhaol ac adeiladol mae'r coleg yn mynd ati i gynnig darpariaeth Gymraeg."

⁠Meddai James Nelson, Uwch Gyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd, Grŵp Llandrillo Menai: "Pleser oedd cael croesawu'r Comisiynydd i'n campws yn Llandrillo-yn-Rhos, ac roedd yn dda gweld ei bod hi'n frwd iawn i glywed llais ein pobl ifanc.

"Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi ymrwymo i ddarparu addysg ddwyieithog effeithiol sy'n rhoi digon o gyfleoedd i bobl ifanc ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg."

Yng Nghymru a thu hwnt, mae'r Grŵp yn arwain y ffordd ar ddarparu addysg a phrofiadau yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae'r Grŵp yn darparu dros ddwy ran o dair o'r cyrsiau cyfrwng Gymraeg a dwyieithog yn y sector Addysg Bellach ac mae hefyd yn cynnig cyfran helaeth o'i gyrsiau Addysg Uwch drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn cynnig prentisiaethau amrywiol yn y Gymraeg ac mae llawer o'r cyrsiau a gynigiwn yn y gymuned hefyd ar gael yn y Gymraeg neu'n ddwyieithog.