Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Glynllifon yn mwynhau taith maes i Goedwig Gwydir

Dysgodd myfyrwyr Coedwigaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad am effaith coetir yn ystod taith i'r goedwig ger Betws y Coed

Dysgodd myfyrwyr Coedwigaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad Coleg Glynllifon am effaith hamdden ar goetir yn ystod taith maes ddiweddar i Goedwig Gwydir.

Tra’n ymweld â’r goedwig ger Betws y Coed, cerddodd y dysgwyr i fyny at Lyn Elsi, cyn astudio nodweddion hanesyddol y coetir, a thrafod sut mae hamdden wedi newid yr ardal, sy’n boblogaidd gyda thwristiaid, cerddwyr a beicwyr mynydd.

Roedd y daith hefyd yn gyfle gwych i fyfyrwyr ddod i adnabod ei gilydd, wedi i'r cyrsiau coedwigaeth amrywiol a gynigir gan y coleg fwynhau ton o boblogrwydd ar gyfer y flwyddyn academaidd hon.

Dywedodd Jeff Jones, Darlithydd mewn Coedwigaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad yng Ngholeg Glynllifon: “Aethom â’r adran Goedwigaeth a Chefn Gwlad i gyd am dro i fyny at Lyn Elsi i dorri’r garw, er mwyn i fyfyrwyr y gwahanol gyrsiau ddod i adnabod ei gilydd.

Coleg Glynllifon’s Forestry and Countryside Management students learned about the impact of recreation on woodland during a recent field trip to the Gwydir Forest.

While visiting the forest near Betws y Coed, learners walked up to Llyn Elsi, studied historical features of the woodland, and discussed how recreation has changed the area, which is popular with tourists, hikers and mountain bikers.

The trip was also a great chance for students to get to know each other, with the various forestry courses offered by the college having enjoyed a surge in popularity for this academic year.

Jeff Jones, Lecturer in Forestry and Countryside Management at Coleg Glynllifon, said: “We took the whole Forestry and Countryside department to walk up to Llyn Elsi as an ice breaker for students to get to know each other across the different courses.

Coleg Glynllifon’s Forestry and Countryside Management students learned about the impact of recreation on woodland during a recent field trip to the Gwydir Forest.

While visiting the forest near Betws y Coed, learners walked up to Llyn Elsi, studied historical features of the woodland, and discussed how recreation has changed the area, which is popular with tourists, hikers and mountain bikers.

The trip was also a great chance for students to get to know each other, with the various forestry courses offered by the college having enjoyed a surge in popularity for this academic year.

Jeff Jones, Lecturer in Forestry and Countryside Management at Coleg Glynllifon, said: “We took the whole Forestry and Countryside department to walk up to Llyn Elsi as an ice breaker for students to get to know each other across the different courses.

“Tra ar y daith buom yn trafod sut mae hamdden wedi effeithio ar y coetir o amgylch Betws y coed dros y blynyddoedd.

“Fe wnaethon ni edrych ar nodweddion hanesyddol fel waliau terfyn ac adfeilion bythynnod o fewn y coetir, gan ddangos y defnydd tir cyn plannu. I orffen fe wnaethon ni edrych ar hollt sychder o fewn clwstwr o goed ffynidwydd arian fel y bydd myfyrwyr yn gallu ei adnabod os ydyn nhw'n dod ar ei draws yn ystod eu gyrfa."

Mae Coleg Glynllifon yn goleg diwydiannau'r tir sydd â chyfleusterau preswyl, wedi'i leoli ar Stad Glynllifon ger Caernarfon.

Mae fferm Glynllifon, gan gynnwys y coetir, yn ymestyn i 300 hectar ac yn amgylchedd delfrydol ar gyfer rheolaeth cefn gwlad ac astudiaethau amaethyddol.

Am ragor o wybodaeth am gyrsiau Coedwigaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad a gynigir gan Goleg Glynllifon, cliciwch yma.

"While on the walk we discussed how recreation has impacted the woodland around Betws y coed over the years.

“We looked at historical features such as boundary walls and ruins of cottages within the woodland, showing the land use before planting. We finally looked at drought crack within a stand of silver fir trees so students will be able to identify it if they come across it during their career."

Coleg Glynllifon is a land-based college with residential facilities, situated on the Glynllifon Estate near Caernarfon.

The Glynllifon farm, including the woodland, extends to 300 hectares and is an ideal environment for countryside management and agricultural studies.

For more information about Forestry and Countryside Management courses offered by Coleg Glynllifon, click here.

"While on the walk we discussed how recreation has impacted the woodland around Betws y coed over the years.

“We looked at historical features such as boundary walls and ruins of cottages within the woodland, showing the land use before planting. We finally looked at drought crack within a stand of silver fir trees so students will be able to identify it if they come across it during their career."

Coleg Glynllifon is a land-based college with residential facilities, situated on the Glynllifon Estate near Caernarfon.

The Glynllifon farm, including the woodland, extends to 300 hectares and is an ideal environment for countryside management and agricultural studies.

For more information about Forestry and Countryside Management courses offered by Coleg Glynllifon, click here.