Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Coleg Menai'n codi pwysau dros Gymru

Bydd myfyriwr a chyn-fyfyriwr o Goleg Menai yn cynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau'r Gymanwlad yn India fis nesaf.

⁠Dewiswyd Cian Green a Nikole Roberts i gystadlu yn y Pencampwriaethau yn Delhi, India a gynhelir rhwng 11 a 16 Gorffennaf. Mae'r ddau yn anelu i ennill lle yng Ngemau'r Gymanwlad yn Awstralia yn 2026.

Bydd Cian, pencampwr Cymreig, sy'n dilyn cwrs Ffabrigo a Weldio Lefel 3 yng Ngholeg Menai, yn cystadlu yn y categori 73Kg i ddynion.

A bydd Nikole, pencampwr Prydain, oedd yn dilyn cwrs Lefel 3 mewn Chwaraeon (Addysg Awyr Agored) yn y coleg y llynedd, yn cystadlu yn y categori 55kg i ferched.

Cian, o Nantlle ger Penygroes ydy pencampwr hŷn Chymru a'r pencampwr Dan 20 ar hyn o bryd. Mae'n hyfforddi yng Nghanolfan Brailsford ym Mangor.

Daeth yn ail y llynedd yn y gystadleuaeth International Junior Battle yn Awstria mewn cystadleuaeth ffyrnig ac roedd yn aelod o'r tîm a enillodd fedal arian yn nigwyddiad Cenedlaethau Celtaidd i dimau yn yr Alban.

Enillodd goron Pencampwr Hŷn Cymru ym mis Rhagfyr yn Hwlffordd. Daliodd ei afael ar deitl Dan 20 Cymru ym mis Chwefror ar ôl cwblhau cipiad 180kg a phlwc dwy law 180kg, a thrwy wneud hynny cyrhaeddodd safonau cymhwyso ar gyfer Pencampwriaethau'r Gymanwlad.

Dywedodd Cian: "Mi ges i alwad pythefnos yn ôl, i ddweud fy mod i wedi cael fy newis i fynd i India, fedra i ddim aros! Dw i'n edrych ymlaen yn eiddgar at y Pencampwriaethau, ac yn awchu i fynd."

Diolchodd i Goleg Menai am y gefnogaeth wrth iddo baratoi i hedfan hanner ffordd ar draws y byd gan ddweud: "Mae Coleg Menai'n agos iawn at ble dw i'n hyfforddi - mae pawb wedi bod yn gefnogol iawn, fedra i ddim diolch digon iddynt."

Mi ddechreuodd Cian godi pwysau er mwyn cryfhau ei gorff i chwarae rygbi ac mae'n gobeithio cynrychioli Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad yn Victoria ymhen tair blynedd.

Nikole o Fangor ydy pencampwr Prydeinig y categorïau i rai Dan 23 a Dan 20. Roedd hi hefyd yn bencampwr hŷn Cymru yn 2021 ond methodd amddiffyn ei choron y llynedd oherwydd anaf.

Cafodd ei dewis i gynrychioli Prydain ym Mhencampwriaeth Codi Pwysau Iau IWF yn Saudi Arabia yn 2021 ac yn ystod y llynedd cipiodd mwy nag un record Brydeinig wrth gystadlu ym Mhencampwriaethau Iau a Dan 23 Ewrop.

Dywedodd Nikole, sy'n gobeithio ennill medal yn India: Mae'n gyffrous. Mae hefyd yn gyfnod allweddol wrth baratoi ar gyfer Gemau'r Gymanwlad yn 2026. Mi fydda i'n cystadlu yn erbyn pobl eraill a fydd yn y gemau hynny.

Mi enillais le yn y gystadleuaeth gyda safon digon da i ennill medal, gobeithio medra i addasu i'r amgylchiadau yn India. Mi fydd hi'n llawer poethach yno nag ydy hi yma, mi fydd y bwyd yn wahanol, felly dw i wedi cael cyngor gan fy maethegydd ar y pethau medra i fwyta a beth na ddylwn i fwyta."

Dywedodd Nikole bod staff Coleg Menai, ac Andrew Collins ei thiwtor yn benodol, wedi ei chynorthwyo yn ystod ei chyfnod yn y coleg drwy ganiatáu amser iddi fynd i gystadlu a mynychu sesiynau hyfforddiant.

"Roedd Andrew, fy nhiwtor, yn gymorth mawr i mi pan roedd rhaid i mi gymryd amser o'r coleg i fynd i gystadlu neu deithio yn ôl a blaen i Nottingham, lleoliad British Weightlifting," meddai

Treuliodd NIkole gyfnod yn gweithio yn Fitness First ym Mangor ar ôl gadael Coleg Menai, ond mae hi wedi gadael y swydd honno erbyn hyn er mwyn canolbwyntio ar Bencampwriaethau'r Gymanwlad. Mae hi hefyd yn cynnal sesiynau hyfforddiant ar ei chyfrif Instagram.

Ar ôl Pencampwriaethau'r Gymanwlad mi fydd hi'n mynd ymlaen i ddilyn cwrs gwyddor chwaraeon a maeth ym Mhrifysgol Nottingham, sydd yn agos at ganolfan hyfforddi British Weightlifting.

Bydd Nikole, fel Cian, yn anelu at ennill lle yn nhîm Cymru yng Ngemau Gymanwlad 2026 yn Victoria, felly mae hi'n gobeithio ennill medalau yn y digwyddiadau rhyngwladol cyn y gemau hynny.

Bydd Charlotte Whalley, Emma McCready, Niamh Collins, Leah Clarke, Michael Farmer a Harry Nelms yn ymuno â Cian a Nikole yn nhîm Cymru.

Hyfforddwyr y tîm yn ystod eu cyfnod yn India fydd Ania Negele, Christie-Marie Williams a Simon Roach.

Dywedodd llefarydd ar ran British Weightlifting: “Hoffai British Weightlifting longyfarch Mikey, Cian, Harry, Nikole, Charlotte, Emma, Niamh a Leah ar gael eu dewis, rydym yn dymuno pob llwyddiant iddynt."

Am ragor o wybodaeth am gyrsiau Grŵp Llandrillo Menai, cliciwch yma.