Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Tri cyn myfyriwr yn cyrraedd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn.

Mae Llyfr y Flwyddyn yn wobr flynyddol sy’n dathlu llenorion talentog Cymreig sy’n rhagori mewn ffurfiau llenyddol amrywiol yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Eleni mae tri o gyn myfyrwyr Lefel A Coleg Meirion-Dwyfor, safle Pwllheli, wedi eu dewis ar restr fer y gystadleuaeth, sef Sioned Erin gyda’r gyfrol Rhyngom yn y categori ffuglen, Llyr Titus gyda’r gyfrol Pridd hefyd yn y categori ffuglen a Sioned Medi Evans gyda’r llyfr i blant, Byd Bach dy Hun.

Mae pedwar categori yn y ddwy iaith - Barddoniaeth, Ffuglen, Ffeithiol Greadigol a Phlant a Phobl Ifanc, gydag un o’r enillwyr categori hyn yn mynd ymlaen i ennill y Brif Wobr, ac yn hawlio’r teitl Llyfr y Flwyddyn. Mae deuddeg gwobr, gyda chyfanswm o £14,000 ar gael i’r awduron llwyddiannus. Yn Gymraeg ac yn Saesneg mae pedwar enillydd categori, un enillydd Barn y Bobl ac un prif enillydd.

Mae Sioned Erin Hughes yn 24 mlwydd oed ac yn byw ym Moduan, ger Pwllheli. Graddiodd mewn Cymdeithaseg a Chymraeg ym Mhrifysgol Bangor wedi iddi orffen eu hastudiaethau yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, cyn dilyn cwrs Meistr mewn Ysgrifennu Creadigol. Daeth yn fuddugol am y Goron yn Eisteddfod yr Urdd 2018, ac yn ail am y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd 2022. Hi oedd golygydd a churadur y gyfrol Byw yn fy Nghroen, a enillodd Wobr Tir na n-Og yn 2020. Ysgrifennodd lyfr i blant, Y Goeden Hud, ar ddechrau’r clo mawr cyntaf yn 2020. Dyma ei llyfr cyntaf i oedolion - llyfr a enillodd iddi’r Fedal Ryddiaith yng Ngheredigion eleni.

Un o Fryn Mawr gerllaw Sarn ym Mhenrhyn Llŷn yw Llŷr Titus, sydd erbyn hyn yn byw yng Nghaernarfon. Enillodd Goron Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 2011, a’r Fedal Ddrama y flwyddyn olynol. Enillodd ei gyfrol gyntaf, nofel ffuglen wyddonol ar gyfer pobl ifainc, Gwalia, wobr Tir na n-Og yn 2016. Mae Llŷr hefyd yn ddramodydd; llwyfannwyd ei ddrama Drych gan gwmni’r Frân Wen yn 2015 ac mae’n un o sylfaenwyr Cwmni drama’r Tebot. Sefydlodd ar y cyd yn ogystal gylchgrawn Y Stamp a’r wasg Cyhoeddiadau’r Stamp.

Yn wreiddiol o Ben Llŷn mae Sioned Medi Evans bellach yn byw ac yn gweithio fel dylunydd llawrydd yng Nghaerdydd. Mae’n teimlo’n angerddol am ddarlunio, adrodd stori a phortreadu bywyd bob dydd yn ei gwaith, gan geisio ychwanegu ychydig o liw a phositifrwydd i’r byd.

Dywedodd Bethan Mair Hughes, darlithydd Lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor.

“Llongyfarchiadau i bawb sydd ar restr fer Llyfr y Flwyddyn ond fel Coleg rydym yn ymfalchïo’n arw yn llwyddiant ein cyn fyfyrwyr Llyr Titus, Sioned Erin Hughes a Sioned Medi Evans.”

Yn 2023, am y tro cyntaf ers pedair mlynedd, bydd Llenyddiaeth Cymru yn cynnal seremoni yn fyw ar lwyfan y Tramshed yng Nghaerdydd ar 13 Gorffennaf.

The students, namely Sioned Erin with the book ‘Rhyngom’ in the fiction category, Llyr Titus with the book ‘Pridd’ alos in the fiction category, and Sioned Medi Evans with the children’s book, ‘Byd Bach dy Hun’.

The award is an annual prize celebrating outstanding literary talent from Wales across many genres, in both English and Welsh.

There are four categories in each language – Poetry, Fiction, Creative Non-fiction and Children & Young People, with one of the four category winners announced as the Overall Winner, and claiming the title Wales Book of the Year. There are twelve awards in total with a collective prize fund of £14,000. In both Welsh and English there are four category winners, one People’s Choice winner and one overall winner.

Sioned Erin Hughes lives in Boduan, near Pwllheli. She graduated in Sociology and Welsh at Bangor University, before following a Master’s course in Creative Writing. She won the Crown at the Urdd Eisteddfod 2018 and came second for the Drama Medal at the Urdd Eisteddfod 2022. She was the editor and curator of the book ‘Byw yn fy Nghroen’ which won the Tir na n-Og Award in 2020. Sioned has also written a book for children, ‘Y Goeden Hud’ at the beginning of 2020. ‘Byd Bach Dy Hun’ is her first book for adults – a book that won her the Prose Medal in Ceredigion last year.

Llŷr Titus comes from Bryn Mawr near Sarn in the Llŷn Peninsula, and now lives in Caernarfon. He won the Urdd Eisteddfod Crown in 2011, and the Drama Medal the following year. His first book, a science fiction novel for young people, ‘Gwalia’, won the Tir na n-Og Award in 2016. Llŷr is also a playwright; his play ‘Drych’ was staged by Frân Wen in 2015 and he is one of the founders of Cwmni drama’r Tebot. He also jointly founded Y Stamp magazine and the Stamp Publications press.

Originally from Pen Llŷn, Sioned Medi Evans now lives and works as a freelance designer in Cardiff. She feels passionate about drawing, telling a story and portraying everyday life in her work, and tries to add a little colour and positivity to the world.

Bethan Mair Hughes, A Level lecturer at Coleg Meirion-Dwyfor said,

"Congratulations to all three of our past students for being shortlisted for such a prestigious national award. We wish Sioned, Llyr, and Sioned all of the best, be we’re extremely proud of them all.”

In 2023, for the first time in four years, Literature Wales will host a live ceremony at The Tramshed in Cardiff on Thursday Evening 13 July.

The students, namely Sioned Erin with the book ‘Rhyngom’ in the fiction category, Llyr Titus with the book ‘Pridd’ alos in the fiction category, and Sioned Medi Evans with the children’s book, ‘Byd Bach dy Hun’.

The award is an annual prize celebrating outstanding literary talent from Wales across many genres, in both English and Welsh.

There are four categories in each language – Poetry, Fiction, Creative Non-fiction and Children & Young People, with one of the four category winners announced as the Overall Winner, and claiming the title Wales Book of the Year. There are twelve awards in total with a collective prize fund of £14,000. In both Welsh and English there are four category winners, one People’s Choice winner and one overall winner.

Sioned Erin Hughes lives in Boduan, near Pwllheli. She graduated in Sociology and Welsh at Bangor University, before following a Master’s course in Creative Writing. She won the Crown at the Urdd Eisteddfod 2018 and came second for the Drama Medal at the Urdd Eisteddfod 2022. She was the editor and curator of the book ‘Byw yn fy Nghroen’ which won the Tir na n-Og Award in 2020. Sioned has also written a book for children, ‘Y Goeden Hud’ at the beginning of 2020. ‘Byd Bach Dy Hun’ is her first book for adults – a book that won her the Prose Medal in Ceredigion last year.

Llŷr Titus comes from Bryn Mawr near Sarn in the Llŷn Peninsula, and now lives in Caernarfon. He won the Urdd Eisteddfod Crown in 2011, and the Drama Medal the following year. His first book, a science fiction novel for young people, ‘Gwalia’, won the Tir na n-Og Award in 2016. Llŷr is also a playwright; his play ‘Drych’ was staged by Frân Wen in 2015 and he is one of the founders of Cwmni drama’r Tebot. He also jointly founded Y Stamp magazine and the Stamp Publications press.

Originally from Pen Llŷn, Sioned Medi Evans now lives and works as a freelance designer in Cardiff. She feels passionate about drawing, telling a story and portraying everyday life in her work, and tries to add a little colour and positivity to the world.

Bethan Mair Hughes, A Level lecturer at Coleg Meirion-Dwyfor said,

"Congratulations to all three of our past students for being shortlisted for such a prestigious national award. We wish Sioned, Llyr, and Sioned all of the best, be we’re extremely proud of them all.”

In 2023, for the first time in four years, Literature Wales will host a live ceremony at The Tramshed in Cardiff on Thursday Evening 13 July.