Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

MIT (Massachusetts Institute of Technology) yn ymweld â Choleg Meirion-Dwyfor.

Yn ddiweddar, daeth Audrey Cui o MIT draw i rannu gwybodaeth, ac i gynnal sesiwn dysgu ac addysgu gyda myfyrwyr Lefel A Cyfrifiadureg yng Ngholeg Meirion-Dwyfor.

Mae Audrey Cui yn astudio Cyfrifiadureg a Pheirianneg Fecanyddol, ac yn gweithio fel swyddog ymgysylltu gyda’r brifysgol.

Mae MIT wedi chwarae rhan allweddol yn natblygiad technoleg a gwyddoniaeth fodern, ac mae'n un o'r sefydliadau academaidd mwyaf blaenllaw'r byd. Mae’r Times Higher Education Supplement wedi cydnabod MIT fel un o chwe phrifysgol gorau’r byd, ynghyd â Berkeley, Caergrawnt, Harvard, Rhydychen, a Stanford. Yn 2019, cafodd ei restru ymhlith y 3 uchaf o brifysgolion ledled y byd gan SCImago Institutions Rankings.

Mae alwmina MIT yn cynnwys, 98 o enillwyr Nobel, 26 gwobr Twring, 41 gofodwr a degau o arweinwyr gwledydd ar draws y byd.

Mewn ymweliad dau ddiwrnod a Choleg Meirion-Dwyfor ar gampysau Pwllheli a Dolgellau, cafodd myfyrwyr Lefel A ddysgu am rwydweithiau syntheseiddio, dysgu peirianyddol, ac amrywiaeth o broblemau dysgu dwfn.

Dywedodd Hugh Hughes, tiwtor Lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor.

“Braint ac anrhydedd o’r mwyaf, oedd cael croesawu Audrey i’r Coleg. MIT ydi’r sefydliad addysgol gorau drwy’r holl fyd am astudiaethau Peirianneg a Chyfrifiadureg, felly mae cael clywed gan unigolyn fel Audrey yn sicr o fod yn fanteision iawn i’n myfyrwyr.”

Ychwanegodd

“Mae gan Goleg Meirion-Dwyfor enw da iawn am ragoriaeth mewn cyrsiau Cyfrifiadurol a STEM yn fwy cyffredinol, ac mae rhoi’r math yma o gyfleoedd i’n myfyrwyr yn rhan ganolog o waith ac o genhadaeth y Coleg.”

“Yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi atgyfnerthu eu datganiad am bwysigrwydd cyrsiau STEM i ddyfodol llewyrchus, glan i Gymru. Mae’r cyfleoedd sydd ar gael wrth ddilyn cyrsiau fel hyn yn eang iawn, ac mae’r sector yn tyfu’n gyflym iawn.”

Os hoffech chi ddysgu mwy am gyrsiau Cyfrifiadureg yn y coleg, cliciwch ar y linc isod. www.gllm.ac.uk

Audrey Cui from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) shared a wealth of information with Computer Science students during a learning and teaching session at the college. Audrey studies Computer Science and Mechanical Engineering, and works as an engagement officer within the university.

MIT has played a key role in the development of modern technology and science, and is one of the world's leading academic institutions. The Times Higher Education Supplement recognised MIT as one of the six best universities in the world, along with Berkeley, Cambridge, Harvard, Oxford, and Stanford. In 2019, it was ranked among the top 3 universities worldwide by SCImago Institutions Rankings.

MIT's alumni include 98 Nobel winners, 26 Turing award winners, 41 astronauts and tens of leaders of countries around the world!

During the two-day visit to Coleg Meirion-Dwyfor’s Pwllheli and Dolgellau campuses, A-level students were given the opportunity to learn about synthesis networks, machine learning, and a variety of deep learning problems.

Hugh Hughes, Coleg Meirion-Dwyfor A-level tutor said: "It was a great privilege and honour to welcome Audrey to the College. MIT is the best educational institution throughout the world for Engineering and Computer Science studies, so hearing from someone like Audrey is sure to be very beneficial for our students."

He added: "Coleg Meirion-Dwyfor has a reputation for excellence in both Computer Science and STEM (science, technology, engineering and maths) courses, and giving our students these kinds of opportunities is a central part of the college's work and mission.

“Recently the Welsh Government reinforced its statement about the importance of STEM courses for a prosperous, clean future for Wales. The opportunities available when following courses like this are very wide ranging, and the sector is growing very quickly."

For more information on courses at Coleg Meirion-Dwyfor, got to www.gllm.ac.uk

Audrey Cui from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) shared a wealth of information with Computer Science students during a learning and teaching session at the college. Audrey studies Computer Science and Mechanical Engineering, and works as an engagement officer within the university.

MIT has played a key role in the development of modern technology and science, and is one of the world's leading academic institutions. The Times Higher Education Supplement recognised MIT as one of the six best universities in the world, along with Berkeley, Cambridge, Harvard, Oxford, and Stanford. In 2019, it was ranked among the top 3 universities worldwide by SCImago Institutions Rankings.

MIT's alumni include 98 Nobel winners, 26 Turing award winners, 41 astronauts and tens of leaders of countries around the world!

During the two-day visit to Coleg Meirion-Dwyfor’s Pwllheli and Dolgellau campuses, A-level students were given the opportunity to learn about synthesis networks, machine learning, and a variety of deep learning problems.

Hugh Hughes, Coleg Meirion-Dwyfor A-level tutor said: "It was a great privilege and honour to welcome Audrey to the College. MIT is the best educational institution throughout the world for Engineering and Computer Science studies, so hearing from someone like Audrey is sure to be very beneficial for our students."

He added: "Coleg Meirion-Dwyfor has a reputation for excellence in both Computer Science and STEM (science, technology, engineering and maths) courses, and giving our students these kinds of opportunities is a central part of the college's work and mission.

“Recently the Welsh Government reinforced its statement about the importance of STEM courses for a prosperous, clean future for Wales. The opportunities available when following courses like this are very wide ranging, and the sector is growing very quickly."

For more information on courses at Coleg Meirion-Dwyfor, got to www.gllm.ac.uk