Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr caredig yn rhoi nôl drwy osod giât newydd ar gyfer dyn anabl

Cafodd dysgwyr caredig gyfle i roi nôl i'w cymuned pan wnaethon nhw greu a gosod giât newydd ar gyfer dyn anabl yn Harlech.

Adeiladodd myfyrwyr Coleg Meirion-Dwyfor y giât ddur fel prosiect ar eu cwrs Lefel 2 Weldio a Ffabrigo, cyn mynd gyda'i gilydd i Harlech i'w ffitio yng nghartref Elfyn Williams oedd yn werthfawrogol iawn.

Dechreuodd y syniad pan wnaeth y tiwtor cymwynasgar Gwyn Williams ymweld ag un o'i gyd drigolion yn Harlech wedi sylwi ei fod wir angen giât newydd.

Meddai Gwyn Williams, arweinydd y rhaglen beirianneg ar gyfer Weldio a Ffabrigo yng Ngholeg Meirion-Dwyfor: "Rwyf yn byw yn Harlech ac rwyf fel arfer yn cymryd fy mab ieuengaf ar ei feic yn rhannau isaf Harlech.

"Roeddwn yn pasio tŷ Elfyn o hyd. Rwyf wedi ei nabod ers rhai blynyddoedd ac wrth i amser fynd heibio, cyn Nadolig, medrwn weld fod hanner ei giât wedi torri.

"Es i'w weld dros gyfnod y Nadolig a dywedais "Dwi'n chwilio am brosiect ar gyfer fy weldwyr - fyddech chi yn hapus iddynt wneud giât i chi?" ⁠Dywedodd y byddai'n hoffi hynny ond nad oedd ganddo'r arian i dalu amdano."

Siaradodd Gwyn wedyn gyda Marius Jones, Rheolwr y Maes Rhaglen Adeiladu a Pheirianneg ar gampws Pwllheli a Dolgellau Coleg Meirion-Dwyfor.

"Roedd gennym lawer o stoc hŷn, a dywedodd y medrwn ei ddefnyddio os oeddwn eisiau. Felly mesurais y giât, mi wnaethom ei chynllunio ac mi aethom mlaen o hynny," meddai Gwyn.

"Dywedais wrth y myfyrwyr, dyma ddyn sydd mewn cadair olwyn, sy’n methu gweithio ac mae'n gyfyngedig yn yr hyn y medr dalu amdano, ac rydych chi ddynion mewn sefyllfa i helpu rhywun yn y gymuned.

"Mi wnaethon ni osod y dasg i fyfyrwyr o ddod i fyny gyda'r syniad o sut y dylai edrych, a dros ddau fis a hanner mi wnaethon nhw fo, ei phaentio ac yna aethom i Harlech a'i gosod.

"Roedd yn ddiwrnod crasboeth ac roedd yn rhaid iddyn nhw weithio am 5 munud ac yna gymryd egwyl am 15 munud! Ond mi wnaethon nhw orffen y gwaith."

Doedd Elfyn ddim adre pan osododd y myfyrwyr y giât, ond dywedodd wrth Gwyn pa mor hapus oedd o pan alwodd y tiwtor rai diwrnodau yn ddiweddarach.

⁠"Roedd wir yn hapus gydag ef," meddai Gwyn. "Dywedodd nad oedd yn disgwyl iddo fod o'r ansawdd hwnnw, ac na fedrai ddiolch digon i'r coleg."

Elwodd y myfyrwyr lawer o'r prosiect - o ran profiad ymarferol ond hefyd fel ysbrydoliaeth ar gyfer ymdrechion i'r dyfodol.

Dywedodd Gwyn: "Roeddwn yn eu hymestyn drwy wneud hyn - roedd ymhell y tu hwnt i'r hyn roedd y cwrs yn gofyn amdano, ond roeddent yn synnu at yr hyn roeddent yn medru ei gynhyrchu, ac mi wnaethon ei fwynhau.

"Mi wnaethon nhw wir fwynhau'r hyn roeddent yn ei wneud, a theimlent "Rydym wedi gwneud hyn ar gyfer rhywun yn y gymuned - efallai fod hyn yn rhywbeth medrwn ei wneud fel gwaith llawn-amser."

⁠"Gobeithio bydd y giât yno am nifer o flynyddoedd i ddod!"

⁠Am ragor o wybodaeth am gyrsiau Peirianneg Grŵp Llandrillo Menai, ewch i cliciwch yma.