Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Swydd i gyn-fyfyriwr gyda Rygbi Gogledd Cymru

Mae cyn-fyfyriwr chwaraeon, Stacey-Anne Lawson wedi dychwelyd i Goleg Llandrillo ar ôl cael swydd gyda Rygbi Gogledd Cymru.

Dilynodd Stacey y cwrs Lefel 3 mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ar gampws Llandrillo-yn-Rhos, gan gyfuno ei chwrs llawn amser gyda dosbarth nos mewn Tylino ym maes Chwaraeon.

Mae hi newydd gwblhau gradd mewn Therapi Chwaraeon ym Mhrifysgol Caerwrangon, yn dilyn blwyddyn o gwrs sylfaen mewn bioleg ddynol.

Bellach mae Stacey yn ôl yng ngogledd Cymru, ac fel rhan o'i swydd newydd gyda Rygbi Gogledd Cymru (RGC) yn gweithio fel prif therapydd chwaraeon i Academi Rygbi Coleg Llandrillo.

Hi hefyd yw arweinydd tîm merched a chanolfan datblygu chwaraewyr merched RGC ym Mharc Eirias, Bae Colwyn, ac arweinydd cynorthwyol RGC i'r rhai dan 18 oed.

Dywedodd Stacey, sy'n byw ger Bodelwyddan, fod y swydd yn cyfuno ei diddordeb mewn anatomeg ac anafiadau chwaraeon gyda'r pleser a gaiff o helpu pobl eraill.

“Dw i'n mwynhau anatomeg a ffisioleg yn fawr, yn enwedig patrymau anafiadau, a gan fy mod i hefyd yn hoff iawn o helpu pobl roedd yn gwneud synnwyr eu cyfuno gyda chwaraeon," meddai.

“Dw i'n dod i mewn ar ddechrau’r diwrnod, yn sgwrsio gyda’r hogiau i weld beth sy’n digwydd, yn goruchwylio’r gampfa, yn gwylio’r sesiwn hyfforddi, ac yn gwneud yn siŵr nad oes unrhyw un wedi’i anafu neu'n cael trafferthion.

“Mae wedi bod yn dda iawn. Wrth ddod yn ôl i'r coleg, mae'n braf gweithio gyda phobl ifanc yn y cyfnod datblygu yna sydd mor allweddol iddyn nhw.

“Rhan fawr o’r swydd ydi adsefydlu. Mae chwaraewyr yn aml yn torri'u calon os ydyn nhw'n cael anaf, ond mae'n braf iawn cael y sgwrs honno gyda nhw lle maen nhw'n dweud ‘Rydw i mor hapus i fod yn ôl’. Mae'n rhoi boddhad mawr.”

Dywedodd Stacey fod ei hastudiaethau yng Ngholeg Llandrillo wedi bod o fantais iddi pan ddechreuodd hi ar ei chwrs gradd yng Nghaerwrangon.

“Fe ddysgon ni am anafiadau chwaraeon – ro’n i’n gweld hynny’n ddiddorol iawn, a wnaeth fy annog i fod eisiau mynd i'r maes hwnnw," meddai.

“Fe wnaethon ni lawer o aseiniadau, gan ddysgu sut i gyfeirnodi oedd yn rhywbeth nad oeddwn i erioed wedi'i wneud o'r blaen. Mi wnaethon ni hefyd ddysgu'r holl anatomeg allweddol.

“Pan es i i’r brifysgol ro'n i’n teimlo fy mod i’n gwybod am yr holl gyhyrau – roedd yna fyfyrwyr oedd wedi gwneud cyrsiau tebyg i fy un ond doedden nhw ddim yn adnabod y cyhyrau, felly roedd gen i ychydig bach o fantais yn barod.”

Uchelgais Stacey yw gweithio fel therapydd chwaraeon i dîm rygbi Cymru. Meddai: “Byddwn wrth fy modd yn cael gweithio gyda'r tîm cenedlaethol ryw ddiwrnod.”

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored yng Ngrŵp Llandrillo Menai, cliciwch yma.