Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Swydd i gyn-fyfyriwr gyda Rygbi Gogledd Cymru

Mae cyn-fyfyriwr chwaraeon, Stacey-Anne Lawson wedi dychwelyd i Goleg Llandrillo ar ôl cael swydd gyda Rygbi Gogledd Cymru.

Dilynodd Stacey y cwrs Lefel 3 mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ar gampws Llandrillo-yn-Rhos, gan gyfuno ei chwrs llawn amser gyda dosbarth nos mewn Tylino ym maes Chwaraeon.

Mae hi newydd gwblhau gradd mewn Therapi Chwaraeon ym Mhrifysgol Caerwrangon, yn dilyn blwyddyn o gwrs sylfaen mewn bioleg ddynol.

Bellach mae Stacey yn ôl yng ngogledd Cymru, ac fel rhan o'i swydd newydd gyda Rygbi Gogledd Cymru (RGC) yn gweithio fel prif therapydd chwaraeon i Academi Rygbi Coleg Llandrillo.

Hi hefyd yw arweinydd tîm merched a chanolfan datblygu chwaraewyr merched RGC ym Mharc Eirias, Bae Colwyn, ac arweinydd cynorthwyol RGC i'r rhai dan 18 oed.

Dywedodd Stacey, sy'n byw ger Bodelwyddan, fod y swydd yn cyfuno ei diddordeb mewn anatomeg ac anafiadau chwaraeon gyda'r pleser a gaiff o helpu pobl eraill.

Stacey studied Level 3 Sport & Exercise science at the Rhos campus, combining her full-time course with an evening class in Level 3 Sports Massage.

She has just completed a sports therapy degree at the University of Worcester, following a year’s foundation course in human biology.

Now Stacey is back in North Wales, working as the lead sports therapist for Coleg Llandrillo’s Rugby Academy as part of her new job with RGC (Rygbi Gogledd Cymru).

She is also the lead for the RGC women’s team and women’s player development centre at Eirias Park in Colwyn Bay, and the assistant lead for RGC under-18s.

Stacey, who lives near Bodelwyddan, said the job combines her interest in anatomy and sports injuries with her love of helping people.

Stacey studied Level 3 Sport & Exercise science at the Rhos campus, combining her full-time course with an evening class in Level 3 Sports Massage.

She has just completed a sports therapy degree at the University of Worcester, following a year’s foundation course in human biology.

Now Stacey is back in North Wales, working as the lead sports therapist for Coleg Llandrillo’s Rugby Academy as part of her new job with RGC (Rygbi Gogledd Cymru).

She is also the lead for the RGC women’s team and women’s player development centre at Eirias Park in Colwyn Bay, and the assistant lead for RGC under-18s.

Stacey, who lives near Bodelwyddan, said the job combines her interest in anatomy and sports injuries with her love of helping people.

“Dw i'n mwynhau anatomeg a ffisioleg yn fawr, yn enwedig patrymau anafiadau, a gan fy mod i hefyd yn hoff iawn o helpu pobl roedd yn gwneud synnwyr eu cyfuno gyda chwaraeon," meddai.

“Dw i'n dod i mewn ar ddechrau’r diwrnod, yn sgwrsio gyda’r hogiau i weld beth sy’n digwydd, yn goruchwylio’r gampfa, yn gwylio’r sesiwn hyfforddi, ac yn gwneud yn siŵr nad oes unrhyw un wedi’i anafu neu'n cael trafferthion.

“Mae wedi bod yn dda iawn. Wrth ddod yn ôl i'r coleg, mae'n braf gweithio gyda phobl ifanc yn y cyfnod datblygu yna sydd mor allweddol iddyn nhw.

“Rhan fawr o’r swydd ydi adsefydlu. Mae chwaraewyr yn aml yn torri'u calon os ydyn nhw'n cael anaf, ond mae'n braf iawn cael y sgwrs honno gyda nhw lle maen nhw'n dweud ‘Rydw i mor hapus i fod yn ôl’. Mae'n rhoi boddhad mawr.”

Dywedodd Stacey fod ei hastudiaethau yng Ngholeg Llandrillo wedi bod o fantais iddi pan ddechreuodd hi ar ei chwrs gradd yng Nghaerwrangon.

“Fe ddysgon ni am anafiadau chwaraeon – ro’n i’n gweld hynny’n ddiddorol iawn, a wnaeth fy annog i fod eisiau mynd i'r maes hwnnw," meddai.

“Fe wnaethon ni lawer o aseiniadau, gan ddysgu sut i gyfeirnodi oedd yn rhywbeth nad oeddwn i erioed wedi'i wneud o'r blaen. Mi wnaethon ni hefyd ddysgu'r holl anatomeg allweddol.

“Pan es i i’r brifysgol ro'n i’n teimlo fy mod i’n gwybod am yr holl gyhyrau – roedd yna fyfyrwyr oedd wedi gwneud cyrsiau tebyg i fy un ond doedden nhw ddim yn adnabod y cyhyrau, felly roedd gen i ychydig bach o fantais yn barod.”

Uchelgais Stacey yw gweithio fel therapydd chwaraeon i dîm rygbi Cymru. Meddai: “Byddwn wrth fy modd yn cael gweithio gyda'r tîm cenedlaethol ryw ddiwrnod.”

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored yng Ngrŵp Llandrillo Menai, cliciwch yma.

“I really enjoy the anatomy and physiology, like the patterns of injury, and I quite like helping people so it made sense to combine them together in sport,” she said.

“I come in at the start of the day, chat with the lads to see what’s going on, supervise the gym, watch the training session, check if anyone’s injured, or if they’re struggling with their form.

“It’s been really good. Coming back to the college, it’s nice working with that age where they’re at that key development stage.

“A big part of the job is rehab. Players are often devastated if they have an injury, but it’s really nice when you can have that conversation with them where they’re saying ‘I’m so happy to be back’. It’s really rewarding.”

Stacey said her studies at Coleg Llandrillo gave her a head start when it came to her degree studies at Worcester.

“We learned about sports injuries - I found that quite interesting, which pushed me to want to go into that,” she said.

“We did a lot of assignments, learning how to reference, which I’d never done before, learning all the key anatomy.

“When I went to uni I felt like I knew all the muscles - there were students who did courses similar to mine but didn’t know them, so I already had a little bit of an advantage.”

Stacey has ambitions of working as a sports therapist for the Wales rugby team, saying: “I’d love to take that step up to working with the national team one day.”

For more information on Sport and Outdoor Education courses at Grŵp Llandrillo Menai, click here.

“I really enjoy the anatomy and physiology, like the patterns of injury, and I quite like helping people so it made sense to combine them together in sport,” she said.

“I come in at the start of the day, chat with the lads to see what’s going on, supervise the gym, watch the training session, check if anyone’s injured, or if they’re struggling with their form.

“It’s been really good. Coming back to the college, it’s nice working with that age where they’re at that key development stage.

“A big part of the job is rehab. Players are often devastated if they have an injury, but it’s really nice when you can have that conversation with them where they’re saying ‘I’m so happy to be back’. It’s really rewarding.”

Stacey said her studies at Coleg Llandrillo gave her a head start when it came to her degree studies at Worcester.

“We learned about sports injuries - I found that quite interesting, which pushed me to want to go into that,” she said.

“We did a lot of assignments, learning how to reference, which I’d never done before, learning all the key anatomy.

“When I went to uni I felt like I knew all the muscles - there were students who did courses similar to mine but didn’t know them, so I already had a little bit of an advantage.”

Stacey has ambitions of working as a sports therapist for the Wales rugby team, saying: “I’d love to take that step up to working with the national team one day.”

For more information on Sport and Outdoor Education courses at Grŵp Llandrillo Menai, click here.