Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyn-fyfyriwr a'i gwaith ar House of The Dragon

Roedd Beth Elen Roberts, cyn-fyfyriwr ar y cwrs Celf Sylfaen yng Ngholeg Menai, yn rhan o'r tîm fu'n dylunio’r model o Old Valyria, dinas sydd i’w gweld yn gyson yn ystod y rhaglen boblogaidd, House of the Dragon.

Pan dderbyniodd Beth Elen Roberts alwad i fynd i weithio ar raglen, House of the Dragon, doedd hi ddim yn disgwyl i'w gwaith fod yn rhan o rywbeth mor eiconig.

Gweithiodd Beth fel artist cysyniad iau ar y gyfres sydd wedi'i gosod yn y cyfnod cyn Game of Thrones. Gweithiodd gyda'r dylunydd cynhyrchu Jim Clay i ddylunio'r model o Old Valyria a welwyd yn siambr King Viserys trwy gydol y gyfres boblogaidd.

Mae'r model yn chwarae rhan annatod yn y sioe ffantasi, a gwelir y Brenin, a chwaraeir gan Paddy Considine, yn adeiladu'r ddinas chwedlonol, wrth i orsedd Westeros lithro o'i afael.

Cyflogwyd Beth, sy'n dod o Benmon ar Ynys Môn i weithio dan arweiniad Jim Clay ar y prop cymhleth, oedd yn cynnwys dros 200 o adeiladau bach iawn.

"Mi ddaeth yr e-bost annisgwyl yn dweud bod un o fy nhiwtoriaid o'r RCA wedi rhoi fy enw ymlaen," meddai Beth, a ddilynodd gwrs sylfaen celf yng ngholeg Menai cyn mynd ymlaen i The Royal College of Art i gwblhau cwrs meistr mewn Pensaernïaeth Fewnol.

"Daeth yr e-bost gan Jim Clay oedd yn chwilio am rywun i gydweithio ag o ar fodel o ddinas ar gyfer rhaglen House of the Dragon. Mi fachais ar y cyfle yn syth.

"Roeddwn i wedi gwylio Game of Thrones dair neu bedair gwaith. Mae gen i ddiddordeb ers tro byd yn yr hun sy'n digwydd y tu ôl i'r camera yn y byd ffilm a theledu, ers pan oeddwn i'n ifanc. ⁠Mae fy mrawd yn gweithio ym maes animeiddio felly roeddwn i'n arfer gwylio llawer o ffilmiau Aardman!

"Yn ystod cyfres gyntaf House of the Dragon, roedd fy ngwaith yn canolbwyntio ar ddylunio model King Valyrian a oedd yn ymddangos trwy gydol y gyfres. Mae gweithio fel hyn ar un darn o waith yn unig yn beth eithaf prin.

"Mi dreuliais chwe mis yn gwneud gwaith ymchwil trylwyr, yn lluniadau a chreu modelau 3D gan ystyried dyluniad y ddinas yn fanwl, yn edrych ar berthynas y ddinas a'r dirwedd o'i hamgylch a datblygiad arddull bensaernïol y ddinas.

"Roedd Jim yn fentor arbennig iawn drwy gydol y broses. Roedd hi'n brofiad arbennig gweld y ddinas yn dod yn fyw ar y sgrin yn Red Keep ac yn narnau agoriadol y sioe.”

Mae enwogion fel Matt Smith, Rhys Ifans ac Olivia Cooke yn serennu yn House of the Dragon, ac mae wedi'i osod yn y cyfnod tua 170 o flynyddoedd cyn digwyddiadau Game of Thrones, y gyfres hynod boblogaidd a addaswyd o nofelau George RR Martin.

Mae defnyddio delweddau a gynhyrchir gyda chyfrifiadur neu ddelweddau AI, ar gynnydd ym maes teledu a ffilm, ac roedd cynhyrchwyr sioe House of The Dragon yn awyddus i ddefnyddio set 'go iawn' cymaint â phosib.

Roedd gofyn bod model Old Valyria yn cadw at y gofynion hynny hefyd, ac meddai Beth: "Roedden nhw eisiau i'r dyluniad deimlo ac edrych fel dinas go iawn.

"Roeddwn i'n cwrdd â Miguel Sapochnik a Ryan Condal i drafod sut roedd y ddinas yn edrych, ac i edrych ar gynlluniau dinasoedd Aztec neu o gyfnod Canoloesol. Mi wnaethon ni hyd yn oed edrych ar y system blymio i weld sut y buasai'n gweithio."

Cafodd Beth waith ar yr ail gyfres hefyd, y tro hwn yn gweithio gydag addurnwr y set, Claire Richards, yn dylunio propiau a dodrefn.

Bydd ei gwaith hefyd i'w weld ar y gyfres "3 Body Problem" fydd yn ymddangos ar Netflix ym mis Ionawr. Mae'r gyfres hon yn seiliedig ar waith Liu Cixin, awdur ffuglen wyddonol.

Mae'r hyn ddysgodd hi yn y coleg yn dal i ysbrydoli Beth, ac meddai: "Roedd y profiadau ges i ar y cwrs celf sylfaen yng Ngholeg Menai yn hynod werthfawr. Mi ges i amser gwych, hyd yn oed o'i gymharu â fy mhrofiad yn y brifysgol.

Mae'r cyfnod ymgeisio am le ar gwrs Celf Sylfaen y flwyddyn nesaf yng Ngholeg Menai yn agor ym mis Tachwedd. I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs, cliciwch yma.

"Roedd y tiwtoriaid yn gefnogol iawn, roedden nhw'n ein hannog i chwarae, arbrofi a lluniadu wrth gwrs.

"Roedd eu dealltwriaeth o luniadu yn hyblyg ac yn ein hannog i archwilio - nid gyda phensil bob tro, gwneud marciau drwy gyfrwng goddrychau gwahanol, printio neu gerflunio.

"Dw i'n dal i ddefnyddio'r hyn ddysgais i bryd hynny yn fy ngwaith heddiw. ⁠Er ein bod ni'n gweithio i amserlen dynn a briffiau pendant, mae canfod cyfleoedd i chwarae, arbrofi drwy luniadu yn arwain at y syniadau gorau."

Dydy cyn-diwtor Beth, Owein Prendergast ddim yn synnu ei bod hi'n gwneud cystal yn ei gyrfa: “Roedd Beth yn fyfyriwr bywiog, uchelgeisiol a thalentog. Roedd hi'n gallu gweithio mewn dau neu dri dimensiwn.

Mae'r darn gynhyrchodd hi ar gyfer ei harddangosfa olaf, cerflun anferth, yn dal i fod yn un o'r darnau mwyaf uchelgeisiol mae unrhyw un o'n myfyrwyr wedi'i gynhyrchu. Dydy hi ddim yn syndod a dweud y gwir ei bod hi wedi mynd ymlaen i gael gyrfa mor llwyddiannus."