Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyriwr wedi'i recriwtio gan Read ar ôl llwyddiant profiad gwaith

Mae Brody White wedi cael ei recriwtio gan Read Construction fel rheolwr safle dan hyfforddiant ar ôl creu argraff tra ar brofiad gwaith wrth astudio yng Ngholeg Menai.

Bu’r gŵr ifanc 18 oed yn gweithio gyda Read ar gampws newydd £20m y coleg ym Mangor yr haf hwn fel rhan o’i gwrs BTEC Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig.

Mae bellach wedi cael ei gyflogi gan y cwmni o ogledd Cymru, a dywedodd fod y sgiliau a ddysgodd yng Ngholeg Menai wedi ei helpu i osod sylfeini ar gyfer gyrfa yn y maes adeiladu.

Meddai Brody: “Rydw i wedi meithrin llawer o sgiliau allweddol yn ystod fy amser yn y coleg yn astudio adeiladu a fydd yn fy helpu i ddatblygu fy uchelgais o ddod yn rheolwr safle yn y pen draw.

“Rwy’n wrth fy modd i fod yn rhan o Read Construction fel rheolwr safle dan hyfforddiant a chredaf fod hwn yn gyfle gwych i mi ddatblygu yn y diwydiant adeiladu a datblygu fy sgiliau ymhellach.”

Creodd Brody, o Landegfan ar Ynys Môn, argraff ar benaethiaid Read pan oedd ar leoliad profiad gwaith, wrth iddo ymgymryd â thasgau’n cynnwys mynychu cyfarfodydd rheoli, adolygu cynlluniau, a chynnal sganiau CAT, arolygon a gwiriadau diogelwch.

Dywedodd rheolwr y prosiect, Eilir Jones: “Mae wedi bod yn wych croesawu Brody yn ôl i’r safle fel aelod o dîm Read.

“Tra ar leoliad, dangosodd Brody frwdfrydedd mawr i ddysgu, ac mae’n parhau i ddangos yr un awydd fel rheolwr safle dan hyfforddiant. Rydyn ni'n edrych ymlaen at weld Brody yn datblygu dros gyfnod cynllun Tŷ Menai a phrosiectau eraill Read yn y dyfodol.”

Meddai Claire Taylor, arweinydd y rhaglen Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig Lefel 3: "Rydyn ni'n gweithio gyda chyflogwyr lleol i helpu i ddarparu cyfleoedd profiad gwaith perthnasol i'n dysgwyr, ac mae hyn yn ei dro yn eu helpu i ddewis llwybr gyrfa.

"Mae cwrs Lefel 3 BTEC ym maes Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig yn sylfaen ragorol ar gyfer gyrfaoedd amrywiol fel syrfewyr meintiau, penseiri, peirianwyr sifil, rheolwyr safle, swyddogion iechyd a diogelwch, prynwyr, syrfewyr adeiladu, peirianwyr gwasanaethau adeiladu, swyddogion rheoli adeiladu, cynllunwyr, technegwyr CAD, rheolwyr prosiect ac ati, i enwi dim ond ychydig.

"Mae ein dysgwyr yn cael cefnogaeth i symud ymlaen ar hyd y llwybr gyrfa maen nhw'n ei ddewis, pa un ai yw hynny'n golygu addysg uwch, prentisiaeth uwch neu gyflogaeth."

Mae Read yn ymgymryd â gwaith ar gampws Tŷ Menai newydd y coleg ym Mharc Menai, Bangor, ar hyn o bryd lle disgwylir i’r addysgu ddechrau o fis Medi 2024.

Mae'r campws newydd wedi cael £14 miliwn gan raglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru i symud darpariaeth bresennol Coleg Menai ym Mangor o Ffordd Ffriddoedd a safle Friars. Cewch ragor o wybodaeth am y gwaith trawsnewid ⁠yma.

Mae Read yn cynnig cyfleoedd profiad gwaith eraill, a gall y sawl sydd â diddordeb gysylltu trwy careers@readconstruction.co.uk

⁠Am ragor o wybodaeth am yr amrywiaeth o gyrsiau adeiladu sydd ar gael yng Ngrŵp Llandrillo Menai, cliciwch yma.