Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cannoedd o Fyfyrwyr yn Graddio mewn Seremoni yn Venue Cymru

Yn ddiweddar, dathlwyd llwyddiannau rhagorol mwy na 300 o fyfyrwyr yn seremoni raddio flynyddol Grŵp Llandrillo Menai yn Llandudno.

Roedd y seremoni ysblennydd yn Venue Cymru yn nodi penllanw blynyddoedd o waith astudio i ddysgwyr sydd wedi cwblhau cyrsiau Israddedig, Graddau Sylfaen, Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch ac Ôl-raddedig yng Ngholeg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor.

Bydd y myfyrwyr llwyddiannus nawr yn edrych ymlaen at gyfleoedd newydd ar ôl gwisgo eu capiau a'u gynau i ddathlu canlyniadau eu holl waith caled a'u hymroddiad.

Llwyddodd llawer ohonynt i gydbwyso ymrwymiadau eraill megis gwaith a theulu wrth astudio, tra llwyddodd eraill i gwblhau’r cyrsiau er gwaethaf brwydro yn erbyn problemau iechyd.

Mae Collette McDowell, o Fae Colwyn, wedi sicrhau swydd yn addysgu Gwasanaethau Cyhoeddus ar ôl graddio o gwrs TAR Coleg Llandrillo gyda rhagoriaeth.

Llwyddodd i ennill y radd uchaf posibl er gwaethaf dioddef problemau iechyd a gofalu am ei mab awtistig.

Dywedodd Collette: “Bum mlynedd yn ôl cefais ddiagnosis o gyflwr ar yr ymennydd a oedd yn gwneud i mi lewygu'n aml ac a arweiniodd ataf i'n dioddef meigryn cronig a phroblemau iechyd eraill.

“Penderfynais fod yn rhaid i mi fynd i’r brifysgol gan nad oedd neb yn gwybod sut byddai'r cyflwr yn effeithio arnaf i yn y dyfodol. Felly, gwnes i gwblhau fy ngradd mewn Polisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor yn gyntaf. Ar ôl ennill gradd dosbarth cyntaf, penderfynais wedyn fy mod i eisiau mynd i ddysgu.

“Gwnes i ddarganfod y gallwn i wneud hynny yng Ngholeg Llandrillo fel myfyriwr ôl-raddedig felly gwnes i gais i astudio'r cwrs TAR ar Gampws Llandrillo-yn-Rhos. Rydw i wedi cael llawer o broblemau iechyd dros gyfnod y cwrs dwy flynedd, rydw i hefyd yn rhiant sengl ac yn ofalwr i’m mab awtistig. Ond, rydw i wedi llwyddo i gwblhau'r cwrs TAR gyda rhagoriaeth er gwaethaf popeth.”

Ychwanegodd: “Rydw i wedi cael cymaint o gefnogaeth gan yr holl ddarlithwyr TAR ac mi wnes i wir fwynhau pob munud o’r cwrs. ⁠Mae'n gymhwyster anhygoel, mae'n rhoi boddhad mawr ac wedi'i ddylunio'n dda. Mae angerdd y darlithwyr tuag at y cwrs TAR heb ei ail! Byddaf yn colli bod yn y gwersi'r flwyddyn nesaf.”

Graddiodd Kelly a Sarah Kynaston gyda 2:1 o gwrs BA (Anrh) Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Llandrillo. Mae’r ddwy yn chwiorydd a phenderfynon nhw i wneud cais i ddilyn y cwrs ar ôl mynychu diwrnod agored gyda’i gilydd.

Dywedodd Kelly: “Ro’n i wedi bod eisiau mynd i’r brifysgol ers blynyddoedd. Mi wnes i gwblhau fy Lefel A, ond cafodd fy mhlentyn cyntaf ei eni tra ro'n i'n astudio, felly dechreuais weithio ar ôl hynny.

“Rydw i'n byw yn Llandudno ac mae fy mhlant yn mynd i’r ysgol ym Mae Colwyn. Pe na bai’r cwrs ar gael mor agos i gartref ni fyddwn i wedi gallu ei wneud. Rydw i'n ddiolchgar iawn felly i Goleg Llandrillo ac rydw i'n falch nad ydy’r gwaith a wnes i yn fy Lefel A wedi mynd yn wastraff.”

Meddai Sarah: ⁠“Doeddwn i ddim wir wedi ystyried gwneud gradd. Ro'n i'n edrych fwy ar wasanaethau cyhoeddus neu blismona. Ond yn ystod y diwrnod agored eglurodd arweinydd y rhaglen ei fod yn gwrs llwybr gyda modiwlau gwahanol yn ymdrin ag agweddau amrywiol.

“Mi ddaliodd hynny ein sylw ni - roedden ni eisiau gwneud pethau gwahanol i’n gilydd, ond byddem ni’n gallu dilyn yr un cwrs.

“Roedd pawb ar ein cwrs yn dda am ysgogi ei gilydd ac am helpu ei gilydd. Roedd cael fy chwaer ar y cwrs gyda mi yn fantais ychwanegol. Byddem ni'n dweud wrth ein gilydd, ‘Os allai i wneud hyn, mi elli di hefyd’ neu byddai un ohonom ni'n casglu’r plant i’r llall allu gorffen aseiniad. Roedd hi’n wych cael y gefnogaeth ychwanegol.”

Bydd y teulu'n dathlu eto yn ddiweddarach eleni pan fydd eu chwaer iau, Gemma yn graddio o Brifysgol Bangor gyda gradd mewn nyrsio oedolion.

⁠Enillodd Hannah Evans, o Landdulas, radd anrhydedd ar gwrs Gradd Sylfaen (FdA) Lefel 5 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Llandrillo er iddi golli dau fis o'r cwrs oherwydd salwch.

Penderfynodd beidio â gohirio ei lle, a chwblhaodd y cwrs wrth ofalu am ei mam a dreuliodd ddau fis yn yr ysbyty.

Dywedodd Hannah: “Ro'n i ffwrdd â thwymyn y chwarennau am ddau fis ym mis Ionawr a mis Chwefror, a dim ond un aseiniad ro'n i wedi'i gyflwyno erbyn hynny, felly roedd gen i lawer o waith i’w wneud i ddal i fyny, ac roedd y tymor diwethaf yn anodd.

“Roedd fy nhiwtor Sarah Harris yn anhygoel. Fe helpodd hi fi gyda’r terfynau amser a'm cefnogi pan aeth y cyfan yn ormod. Dydw i ddim yn meddwl y byddwn i wedi dal i fynd oni bai am ei chefnogaeth.

“Roedd opsiwn o ohirio, ond ro'n i’n hollol bendant fy mod i eisiau cwblhau’r cwrs 'lenni, ac rydw i'n falch fy mod wedi dyfalbarhau. Ro'n i'n eithaf balch ohonof fy hun."

Bydd Hannah yn dychwelyd i Goleg Llandrillo ym mis Medi i gwblhau ei chymhwyster Lefel 6 cyn gwneud gradd Meistr gan ei bod hi'n bwriadu dod yn weithiwr cymdeithasol.

Graddiodd Iwan Kojs gyda rhagoriaeth o gwrs HNC mewn Peirianneg Sifil yng Ngholeg Menai yn Llangefni, ac mae’n mynd i Brifysgol John Moores yn Lerpwl i ddilyn cwrs gradd.

Dywedodd: “Roedd yn gwrs diddorol iawn gyda llawer o gefnogaeth gan y darlithwyr hefyd. Roeddent bob amser yno i helpu ac roedd hynny'n ei gwneud hi'n hawdd iawn setlo i mewn. Rydw i'n falch iawn."

Graddiodd Sioned Evans o’r cwrs TAR yng Ngholeg Menai gyda theilyngdod wrth weithio yng Ngholeg Llandrillo fel darlithydd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Erbyn hyn mae hi wedi sicrhau swydd yn addysgu'r un cwrs yng Ngholeg Menai, er mwyn bod yn nes at ei chartref yn Llangefni.

Dywedodd Sioned, a raddiodd yn gyntaf mewn cwnsela 20 mlynedd yn ôl: “Ro'n i’n arfer gweithio yng Ngholeg Menai flynyddoedd yn ôl, felly mae’n teimlo fel fy mod i’n dod adref.

“Ro'n i eisiau llwyddo ar y cwrs, ond mi gefais i deilyngdod ac rydw i’n falch iawn ohonof fy hun.”

Graddiodd Nia Parry, o Flaenau Ffestiniog, gydag anrhydedd o gwrs BA mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol o Goleg Meirion-Dwyfor yn Nolgellau.

Meddai: “Ar ôl tair blynedd o waith caled, mae gallu dathlu gyda theulu a ffrindiau yma heddiw yn deimlad arbennig iawn.”

Mae Lucy Ann Jones, o Fangor, yn bwriadu dilyn y cwrs TAR ar ôl graddio o gwrs BA Anrhydedd mewn celfyddyd gain yng Ngholeg Menai.

Dywedodd: ⁠“Ro'n i’n teimlo fy mod yn cael fy nghefnogi ac fe wnes i fwynhau’n fawr. Roedd yn gwrs diddorol iawn.”

Meddai Dafydd Evans, Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai: “Roedd yn bleser cynnal ein seremoni raddio ar gyfer 2023 – llongyfarchiadau i’n holl fyfyrwyr ar eu cyflawniadau. Dymunwn yn dda iddynt ar gyfer y dyfodol ac edrychwn ymlaen at glywed i ble mae eu gyrfa yn mynd â nhw.

⁠"Mae Grŵp Llandrillo Menai'n parhau i ymestyn ei bortffolio o gyrsiau Addysg Uwch, ac rydym yn falch o fod y darparwr mwyaf ac yr un sy'n cynnig yr amrywiaeth fwyaf o gyrsiau Addysg Uwch o fewn y sector addysg bellach yng Nghymru.

“Mae grŵp y coleg wedi bod ar flaen y gad o ran datblygu a hyrwyddo Graddau Sylfaen modern ac unigryw a chyrsiau galwedigaethol, sy’n cynyddu ac yn ehangu cyfranogiad mewn addysg uwch ymhellach, ac yn bodloni anghenion myfyrwyr a chyflogwyr lleol.

“Mae’r rhaglen Ymarfer Gofal Iechyd Lefel 4 newydd, sy’n cyfateb i’r flwyddyn gyntaf o nyrsio yn y brifysgol, yn gwrs arloesol o ansawdd uchel sydd bellach yn cael ei gomisiynu’n uniongyrchol gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru. Cyflwynir y cwrs i fwy na 200 o fyfyrwyr bob blwyddyn ledled Cymru gyfan drwy ddysgu o bell neu ddysgu cyfunol.

⁠Mae'r Ganolfan Brifysgol gwerth £4.5 miliwn ar gampws y coleg yn Llandrillo-yn-Rhos - a adeiladwyd mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor - yn darparu cyfleusterau addysgu a dysgu wedi eu teilwra i bron i 1,000 o fyfyrwyr Addysg Uwch mewn un canolfan pwrpasol, yn hytrach nag mewn lleoliadau gwahanol ar draws y campysau.”

⁠⁠Am ragor o wybodaeth am gyrsiau Addysg Uwch yng Ngrŵp Llandrillo Menai, cliciwch yma.