Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cogydd ifanc yn ennill Gwobr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ymroddiad i ddefnyddio’r Gymraeg

Enillodd Jack Quinney, sy'n brentis Coginio Proffesiynol Lefel 3, Wobr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ei ymroddiad i’r Gymraeg yn ei weithle, ei astudiaethau, ac am helpu ei asesydd i feithrin sgiliau Cymraeg.

Mae Jack bum mis i mewn i'w NVQ Lefel 3, a chyn hynny cwblhaodd NVQ Lefel 2 18 mis mewn Coginio Proffesiynol. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae hefyd wedi bod yn Llysgennad Prentis i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Yn gynharach yn mis Chwefror eleni, enillodd Jack Wobr Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn seremoni Gwobrau Prentisiaeth Gogledd Cymru, a noddwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, am ei ymroddiad i ddefnyddio’r Gymraeg a hybu dwyieithrwydd yn y gweithle, ‘Sheeps & Leeks’ yng Nghaernarfon, ac yn ei astudiaethau.

⁠Meddai Haf Everiss, Swyddog Addysg Bellach a Phrentisiaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

“Mae Jack yn ei ail flwyddyn o fod yn llysgennad prentisiaethau i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac mae wedi gwneud llawer o ymdrech i ddatblygu ei sgiliau Cymraeg. Mae'n parhau i lwyddo i hyrwyddo dwyieithrwydd yn y coleg ac yn y gweithle. Llongyfarchiadau! Rydyn ni'n dymuno pob lwc iddo yn ei yrfa".

Ychwanegodd Jack:

"Dw i'n hynod o falch o dderbyn y wobr hon. Mae defnyddio fy Nghymraeg yn y gweithle yn bwysig iawn i mi, ac mae gen i ddigon o gyfle i ymarfer trwy siarad â fy nghydweithwyr a fy asesydd. Byddwn yn annog pawb sy’n gwneud prentisiaeth i fanteisio ar unrhyw gyfle i ddefnyddio eu Cymraeg; fyddan nhw ddim yn difaru”.

Mae Jack yn hynod angerddol am Gymru ac am y Gymraeg, a phenderfynodd gwblhau ei astudiaethau’n ddwyieithog er mwyn datblygu ei Gymraeg ymhellach. Wrth wneud hynny, fe wellodd ei sgiliau Cymraeg ei hun, yn ogystal â chynorthwyo ei asesydd, Tony Fitzmaurice i ymarfer, a magu mwy o hyder wrth sgwrsio yn Gymraeg. Mae gwaith ymarferol a theori Jack yn cael eu cyflwyno a’u cwblhau’n ddwyieithog, ac mae’n parhau i lwyddo i hyrwyddo dwyieithrwydd yn ei weithle ac yn y coleg.

Meddai Tony Fitzmaurice, asesydd Jack:

“Rwyf wedi adnabod Jack ers rhai blynyddoedd bellach ac o’r funud gyntaf roeddwn yn gwybod y byddai’n fyfyriwr da iawn. Roedd bob amser yn gofyn cwestiynau, yn awyddus i ymestyn a herio ei hun ac yn gogydd ifanc o’r radd flaenaf’

Cynyddodd ei angerdd wrth iddo symud ymlaen drwy ei NVQ Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol. Mae Jack yn siŵr o fynd yn bell, ac nid oedd yn syndod i mi pan gafodd ei ddewis i fod yn Llysgennad y Gymraeg i'r Grŵp, fe wnaeth les i mi hefyd.

⁠Rwyf fi yn wreiddiol o Ynys Môn, fodd bynnag, gadawais Ogledd Cymru i ymuno â'r Fyddin pan oeddwn yn 17, felly doeddwn i ddim yn defnyddio'r Gymraeg ac roedd fy sgiliau'n pylu.

Gyda Jack yn llysgennad a minnau’n awyddus i allu cyfathrebu yn Gymraeg eto, byddem yn cynnal yr asesiadau’n ddwyieithog er budd y ddau ohonom.

Rwyf bellach yn hollol gysurus yn sgwrsio yn Gymraeg ac yn ceisio cyflwyno'r cymwysterau yn ddwyieithog cymaint â phosib, ac mae hyn yn rhannol oherwydd Jack.

Mae Jack yn fyfyriwr delfrydol, sydd â dyfodol disglair. Rwy'n credu'n gryf y bydd yn rhedeg ei fwyty ciniawa coeth ei hun ac yn cyflogi ei brentisiaid ei hun rhyw ddydd”.

Jack is five months into his Level 3 NVQ, before which he completed an 18 month Level 2 NVQ in Professional Cookery. He has also been the Apprentice Ambassador for the Coleg Cymraeg Cenedlaethol for the past two years. This year, Jack won the Coleg Cymraeg Cenedlaethol Award at the North Wales Apprenticeship Award ceremony earlier in February, sponsored by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol, for his dedication to using the Welsh language and promoting bilingualism in the workplace, ‘Sheeps & Leeks’ in Caernarfon, and in his studies.

Haf Everiss, Further Education and Apprentice Officer from the Coleg Cymraeg Cenedlaethol, said:

“Jack is in his second year of being an apprenticeship ambassador for the Coleg Cymraeg Cenedlaethol, and has put a lot of effort into developing his Welsh skills and continues to succeed in promoting bilingualism in the college and in the workplace. Congratulations and we wish him the best of luck in his career”.

Jack also added:

“I am extremely proud to receive the award. Using my Welsh skills in the workplace is very important to me, and I have plenty of opportunity to practice by talking to my colleagues and my assessor. I would encourage everyone doing an apprenticeship to take any opportunity to use their Welsh skills; they won't regret it”.

Jack is extremely passionate about Wales and speaking the Welsh language, and decided to complete his studies bilingually to further develop his Welsh skills. In doing so, he not only improved his own Welsh skills, but helped his assessor, Tony Fitzmaurice to practice and gain more confidence in conversing in Welsh. Both Jack’s practical and theory work are delivered and completed bilingually, and he continues to succeed in promoting bilingualism in his workplace and in college.

Tony Fitzmaurice, Jack’s assessor said:

“I have known Jack now for a few years and from the first minute I knew that he would be a really good student. He was always asking questions, eager to stretch and challenge himself and an all round top young chef’.

His passion only increased as he progressed through his Level 2 NVQ in Professional Cookery. Jack is destined for big things and it was no surprise to me when he was selected to be a Welsh Language Ambassador for the Grwp, it also worked to my benefit.

I, myself am originally from Anglesey, however, left North Wales to join the Army when I was 17, so I didn't use the Welsh language and I had skill-fade.

With Jack being an ambassador and myself eager to be able to communicate in Welsh again, we would carry out the assessments bilingually to benefit us both.

I am now more than comfortable conversing in Welsh and try to deliver the qualifications bilingually as much as possible and this is partly down to Jack.

Jack is the model student and I can't wait to see his future, where I strongly believe he will be running his own fine dining restaurant and hiring apprentices of his own”.

Jack is five months into his Level 3 NVQ, before which he completed an 18 month Level 2 NVQ in Professional Cookery. He has also been the Apprentice Ambassador for the Coleg Cymraeg Cenedlaethol for the past two years. This year, Jack won the Coleg Cymraeg Cenedlaethol Award at the North Wales Apprenticeship Award ceremony earlier in February, sponsored by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol, for his dedication to using the Welsh language and promoting bilingualism in the workplace, ‘Sheeps & Leeks’ in Caernarfon, and in his studies.

Haf Everiss, Further Education and Apprentice Officer from the Coleg Cymraeg Cenedlaethol, said:

“Jack is in his second year of being an apprenticeship ambassador for the Coleg Cymraeg Cenedlaethol, and has put a lot of effort into developing his Welsh skills and continues to succeed in promoting bilingualism in the college and in the workplace. Congratulations and we wish him the best of luck in his career”.

Jack also added:

“I am extremely proud to receive the award. Using my Welsh skills in the workplace is very important to me, and I have plenty of opportunity to practice by talking to my colleagues and my assessor. I would encourage everyone doing an apprenticeship to take any opportunity to use their Welsh skills; they won't regret it”.

Jack is extremely passionate about Wales and speaking the Welsh language, and decided to complete his studies bilingually to further develop his Welsh skills. In doing so, he not only improved his own Welsh skills, but helped his assessor, Tony Fitzmaurice to practice and gain more confidence in conversing in Welsh. Both Jack’s practical and theory work are delivered and completed bilingually, and he continues to succeed in promoting bilingualism in his workplace and in college.

Tony Fitzmaurice, Jack’s assessor said:

“I have known Jack now for a few years and from the first minute I knew that he would be a really good student. He was always asking questions, eager to stretch and challenge himself and an all round top young chef’.

His passion only increased as he progressed through his Level 2 NVQ in Professional Cookery. Jack is destined for big things and it was no surprise to me when he was selected to be a Welsh Language Ambassador for the Grwp, it also worked to my benefit.

I, myself am originally from Anglesey, however, left North Wales to join the Army when I was 17, so I didn't use the Welsh language and I had skill-fade.

With Jack being an ambassador and myself eager to be able to communicate in Welsh again, we would carry out the assessments bilingually to benefit us both.

I am now more than comfortable conversing in Welsh and try to deliver the qualifications bilingually as much as possible and this is partly down to Jack.

Jack is the model student and I can't wait to see his future, where I strongly believe he will be running his own fine dining restaurant and hiring apprentices of his own”.