Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Uwchraddio llyfrgelloedd campysau Pwllheli, Parc Menai a'r Rhyl⁠

Mae myfyrwyr yn mwynhau amgylchedd dysgu mwy modern a hygyrch gyda gwaith uwchraddio wedi'i gwblhau yn dilyn buddsoddiad o £130,000 dros yr haf.

Mae dysgwyr yn elwa o uwchraddio llyfrgelloedd campysau Pwllheli, Parc Menai a'r Rhyl⁠ Grŵp Llandrillo Menai yn dilyn buddsoddiad o £130,000 dros yr haf.

⁠Nawr, yn y flwyddyn academaidd newydd, mae myfyrwyr yn medru manteisio ar y cyfleusterau newydd, fel mannau astudio a silffoedd llyfrau newydd, sy'n creu amgylchedd dysgu mwy modern a hygyrch.

Gwnaed y gwaith uwchraddio yn ystod yr haf ar gampws Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli, campws Coleg Menai ym Mharc Menai a champws Coleg Llandrillo yn y Rhyl, fel rhan o'r cynllun Llyfrgell+ a lansiwyd yn gynharach eleni.

Mae Llyfrgell+ yn bartneriaeth ar y cyd rhwng y Gwasanaethau Llyfrgell, y Gwasanaethau i Ddysgwyr a'r Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol, a'r bwriad yw creu un lle i fyfyrwyr gael adnoddau a chymorth.

Mae naw campws y Grŵp yn cynnwys 10 llyfrgell, gyda phob canolfan Llyfrgell+ yn cynnwys ystod eang o ddeunyddiau i gefnogi myfyrwyr gyda'u hastudiaethau, yn ogystal â chynnig gweithgareddau lles a chyfoethogi.

Learners are benefiting from revamped libraries at Grŵp Llandrillo Menai’s Pwllheli, Parc Menai and Rhyl campuses following a £130,000 summer investment.

With the new academic year now underway, students are able to take advantage of updated facilities such as new bookshelves and study spaces, creating a more modern and accessible learning environment.

Refurbishment took place over the summer at Coleg Meirion-Dwyfor’s Pwllheli campus, Coleg Menai’s Parc Menai campus and Coleg Llandrillo’s Rhyl campus, as part of the rollout of the Library+ scheme launched earlier this year.

Library+ is a partnership between Library Services, Learner Services and the Additional Learning Needs Team, which is designed to create one point of contact for students to access resources and support.

There are 10 libraries at the Grŵp’s nine campuses, with each Library+ centre having a wide range of materials to support students with their studies, as well as offering wellbeing and enrichment activities.

Learners are benefiting from revamped libraries at Grŵp Llandrillo Menai’s Pwllheli, Parc Menai and Rhyl campuses following a £130,000 summer investment.

With the new academic year now underway, students are able to take advantage of updated facilities such as new bookshelves and study spaces, creating a more modern and accessible learning environment.

Refurbishment took place over the summer at Coleg Meirion-Dwyfor’s Pwllheli campus, Coleg Menai’s Parc Menai campus and Coleg Llandrillo’s Rhyl campus, as part of the rollout of the Library+ scheme launched earlier this year.

Library+ is a partnership between Library Services, Learner Services and the Additional Learning Needs Team, which is designed to create one point of contact for students to access resources and support.

There are 10 libraries at the Grŵp’s nine campuses, with each Library+ centre having a wide range of materials to support students with their studies, as well as offering wellbeing and enrichment activities.

Mae hyn yn cynnwys mynediad am ddim i WiFi, cael defnyddio offer dysgu digidol fel pensetiau rhithwir, benthyca offer digidol a chymorth gydag astudio digidol. Bydd myfyrwyr cymwys yn gallu benthyg dyfais Google Chromebook am ddim i'w cefnogi yn eu hastudiaethau, ac mae mannau astudio penodol sy'n galluogi dysgwyr i ddefnyddio eu dyfeisiau eu hunain.

⁠Mae gan fyfyrwyr fynediad at fwy na 70,000 o lyfrau a chyfnodolion a chronfeydd data ar-lein arbenigol, gan gynnwys ystod eang o lwyfannau e-lyfrau ac e-gyfnodolion.

Mae amrywiaeth o fannau astudio ar gyfer astudio unigol neu grŵp wedi cael eu gosod, gan gynnwys mannau tawel, a fydd hefyd yn cael eu defnyddio gan y tîm Mentora Awtistiaeth i gefnogi dysgwyr.

Bydd staff profiadol hefyd wrth law i gefnogi myfyrwyr gyda sgiliau astudio, ac i gynnig cymorth gydag aseiniadau a pharatoadau ar gyfer arholiadau. Mae ystod o adnoddau ar gael i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus gan gynnwys sgiliau cyflogadwyedd a gwybodaeth gyrfa.

Dywedodd Ceri Powell, Rheolwr Dysgu Digidol a Llyfrgelloedd Grŵp Llandrillo Menai: "Rydym yn falch iawn o allu buddsoddi mewn cyfleusterau llyfrgell modern a chroesawus, a fydd yn galluogi myfyrwyr i fanteisio ar ystod eang o adnoddau a chymorth i'w helpu gyda'u hastudiaethau.”

This includes free WiFi access, digital learning equipment such as virtual reality headsets, loans of digital equipment, and support with digital study. Eligible students can loan a Google Chromebook device for free to support their studies, while there are dedicated flexible study spaces enabling learners to bring in their own devices.

Students also have access to more than 70,000 books and journals and specialist online databases including a wide range of e-book and e-journal platforms.

A variety of spaces for individual or group study have been installed, including quiet spaces, which are utilised by the Autism Mentoring team to support learners.

Experienced staff are on hand to support students with study skills, and for help with assignments and examinations preparations. A range of resources is available to support continued professional development including employability skills and career information.

Ceri Powell, Digital Learning and Library Manager for Grŵp Llandrillo Menai, said: “We are delighted to be able to invest in modern and welcoming library facilities, which will enable learners to access a wide range of support and resources to help them with their studies.”

This includes free WiFi access, digital learning equipment such as virtual reality headsets, loans of digital equipment, and support with digital study. Eligible students can loan a Google Chromebook device for free to support their studies, while there are dedicated flexible study spaces enabling learners to bring in their own devices.

Students also have access to more than 70,000 books and journals and specialist online databases including a wide range of e-book and e-journal platforms.

A variety of spaces for individual or group study have been installed, including quiet spaces, which are utilised by the Autism Mentoring team to support learners.

Experienced staff are on hand to support students with study skills, and for help with assignments and examinations preparations. A range of resources is available to support continued professional development including employability skills and career information.

Ceri Powell, Digital Learning and Library Manager for Grŵp Llandrillo Menai, said: “We are delighted to be able to invest in modern and welcoming library facilities, which will enable learners to access a wide range of support and resources to help them with their studies.”

Dywedodd Marian Jones, Hwylusydd y Llyfrgell a TG yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Pwllheli: “Ynghyd â champysau eraill, yn ystod yr haf cafodd llyfrgell safle Pwllheli ei adnewyddu i fod yn fwy agored, modern, hygyrch a hyblyg.

“Mae mwy o ardaloedd gyda socedi trydan i fyfyrwyr gael defnyddio eu technoleg eu hunain wrth weithio yn y llyfrgell a llai o gyfrifiaduron personol am fod llai o ddefnydd ohonynt yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae Chromebooks ar gael i’w benthyg am wers neu am ddiwrnod cyfan, ac mae’r rhain yn boblogaidd iawn.

“Bydd cyfleoedd i ymaelodi â chlybiau’r llyfrgell yn rheolaidd yn ystod amser cinio eleni; gwyddbwyll, lliwio a sgwrsio, crosio, dadlau, darllen a Scrabble. Mae cyfle newydd eleni hefyd, sef myfyrwyr yn gwirfoddoli yn y llyfrgell er mwyn iddo fod ar agor yn ystod amser cinio.

“Diolch i bawb a fu o gymorth yn ystod y broses uwchraddio hon, a diolch a phob lwc i’n gwirfoddolwyr newydd. Os am fwy o wybodaeth cysylltwch â llyfrgellpwllheli@gllm.ac.uk”

Marian Jones, Library and IT Facilitator for Coleg Meirion-Dwyfor, Pwllheli, said: “Along with other campuses, during the summer the library at the Pwllheli campus was upgraded to be more open, modern, accessible and flexible. ⁠

“There are more areas with power sockets to enable student to use their own technology whilst working in the library, and fewer PCs as the usage levels reduced during recent years. Chromebooks are available on loan for a lesson or a whole day, and this is very popular.

"There will be opportunities to join library clubs regularly at lunchtime this year; including chess, colouring and conversation, crochet, debating, reading and Scrabble. There is a new opportunity this year also, for students to volunteer in the library so that it remains open during lunchtime.

"Thank you to everyone who was involved in the revamping process here, and thank you and best wishes to the new volunteers. For further information contact llyfrgellpwllheli@gllm.ac."

Marian Jones, Library and IT Facilitator for Coleg Meirion-Dwyfor, Pwllheli, said: “Along with other campuses, during the summer the library at the Pwllheli campus was upgraded to be more open, modern, accessible and flexible. ⁠

“There are more areas with power sockets to enable student to use their own technology whilst working in the library, and fewer PCs as the usage levels reduced during recent years. Chromebooks are available on loan for a lesson or a whole day, and this is very popular.

"There will be opportunities to join library clubs regularly at lunchtime this year; including chess, colouring and conversation, crochet, debating, reading and Scrabble. There is a new opportunity this year also, for students to volunteer in the library so that it remains open during lunchtime.

"Thank you to everyone who was involved in the revamping process here, and thank you and best wishes to the new volunteers. For further information contact llyfrgellpwllheli@gllm.ac."

Dywedodd Daniel Huws, llyfrgellydd ar gampws Coleg Llandrillo yn y Rhyl: "Mae'r llyfrgell yng Ngholeg y Rhyl wedi'i ehangu a bellach mae'n amgylchedd gweithio braf, yn llawn golau. Yn ogystal â chynnig y gwasanaethau traddodiadol, rydym ni'n cynnig cefnogaeth gyda Thechnoleg Gwybodaeth, cymorth gydag astudio a man tawel i bobl ag anghenion dysgu ychwanegol."

Ychwanegodd Rhiannon Pugh, Hwylusydd y Llyfrgell a TG yn Llyfrgell yr Adran Celf a Dylunio ym Mharc Menai: "Mae'r llyfrgell yn lle bywiog a diddorol i ysbrydoli ac ysgogi ymchwil gan ddysgwyr. Lle i ddarllen a darlunio, meddwl a myfyrio - mae'n fan cychwyn rhagorol i gael cymorth a chefnogaeth.

"Gall myfyrwyr ddod yma i ymlacio hefyd, edrych ar gylchgronau celf, chwarae gwyddbwyll, adeiladu Lego a chymryd rhan mewn gweithgareddau eraill a gynhelir yma drwy gydol y flwyddyn."

Bydd canolfan Llyfrgell+ newydd yn agor ar gampws Tŷ Menai Coleg Menai hefyd. Bydd dysgwyr yn cael eu haddysgu yn y campws newydd ym Mharc Menai o fis Medi 2024 ymlaen.

I gael rhagor o wybodaeth am Wasanaethau Llyfrgell yng Ngrŵp Llandrillo Menai, cliciwch yma.

Daniel Huws, librarian at Coleg Llandrillo's Rhyl campus, said: "The library in Rhyl College has been expanded and is now a bright and airy working environment. As well as the traditional services offered, we also offer help with IT, study support and a quiet space for people with additional learning needs."

Rhiannon Pugh, Library and IT Facilitator at the Art & Design Department Library at Parc Menai, said: “The library is a lively, engaging space to inspire and excite learner research. A place to read and draw, think and reflect - it's a great starting point for help and support.

“Students can come here too to relax, browse art magazines, play chess, build lego and take part in other activities that happen here throughout the year.”

A new Library+ space will also be opening at Coleg Menai’s Tŷ Menai campus. Teaching is due to take place at the new campus in Parc Menai from September 2024.

For more information about Library Services at Grŵp Llandrillo Menai, click here.

Daniel Huws, librarian at Coleg Llandrillo's Rhyl campus, said: "The library in Rhyl College has been expanded and is now a bright and airy working environment. As well as the traditional services offered, we also offer help with IT, study support and a quiet space for people with additional learning needs."

Rhiannon Pugh, Library and IT Facilitator at the Art & Design Department Library at Parc Menai, said: “The library is a lively, engaging space to inspire and excite learner research. A place to read and draw, think and reflect - it's a great starting point for help and support.

“Students can come here too to relax, browse art magazines, play chess, build lego and take part in other activities that happen here throughout the year.”

A new Library+ space will also be opening at Coleg Menai’s Tŷ Menai campus. Teaching is due to take place at the new campus in Parc Menai from September 2024.

For more information about Library Services at Grŵp Llandrillo Menai, click here.