Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Uwchraddio llyfrgelloedd campysau Pwllheli, Parc Menai a'r Rhyl⁠

Mae myfyrwyr yn mwynhau amgylchedd dysgu mwy modern a hygyrch gyda gwaith uwchraddio wedi'i gwblhau yn dilyn buddsoddiad o £130,000 dros yr haf.

Mae dysgwyr yn elwa o uwchraddio llyfrgelloedd campysau Pwllheli, Parc Menai a'r Rhyl⁠ Grŵp Llandrillo Menai yn dilyn buddsoddiad o £130,000 dros yr haf.

⁠Nawr, yn y flwyddyn academaidd newydd, mae myfyrwyr yn medru manteisio ar y cyfleusterau newydd, fel mannau astudio a silffoedd llyfrau newydd, sy'n creu amgylchedd dysgu mwy modern a hygyrch.

Gwnaed y gwaith uwchraddio yn ystod yr haf ar gampws Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli, campws Coleg Menai ym Mharc Menai a champws Coleg Llandrillo yn y Rhyl, fel rhan o'r cynllun Llyfrgell+ a lansiwyd yn gynharach eleni.

Mae Llyfrgell+ yn bartneriaeth ar y cyd rhwng y Gwasanaethau Llyfrgell, y Gwasanaethau i Ddysgwyr a'r Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol, a'r bwriad yw creu un lle i fyfyrwyr gael adnoddau a chymorth.

Mae naw campws y Grŵp yn cynnwys 10 llyfrgell, gyda phob canolfan Llyfrgell+ yn cynnwys ystod eang o ddeunyddiau i gefnogi myfyrwyr gyda'u hastudiaethau, yn ogystal â chynnig gweithgareddau lles a chyfoethogi.

Mae hyn yn cynnwys mynediad am ddim i WiFi, cael defnyddio offer dysgu digidol fel pensetiau rhithwir, benthyca offer digidol a chymorth gydag astudio digidol. Bydd myfyrwyr cymwys yn gallu benthyg dyfais Google Chromebook am ddim i'w cefnogi yn eu hastudiaethau, ac mae mannau astudio penodol sy'n galluogi dysgwyr i ddefnyddio eu dyfeisiau eu hunain.

⁠Mae gan fyfyrwyr fynediad at fwy na 70,000 o lyfrau a chyfnodolion a chronfeydd data ar-lein arbenigol, gan gynnwys ystod eang o lwyfannau e-lyfrau ac e-gyfnodolion.

Mae amrywiaeth o fannau astudio ar gyfer astudio unigol neu grŵp wedi cael eu gosod, gan gynnwys mannau tawel, a fydd hefyd yn cael eu defnyddio gan y tîm Mentora Awtistiaeth i gefnogi dysgwyr.

Bydd staff profiadol hefyd wrth law i gefnogi myfyrwyr gyda sgiliau astudio, ac i gynnig cymorth gydag aseiniadau a pharatoadau ar gyfer arholiadau. Mae ystod o adnoddau ar gael i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus gan gynnwys sgiliau cyflogadwyedd a gwybodaeth gyrfa.

Dywedodd Ceri Powell, Rheolwr Dysgu Digidol a Llyfrgelloedd Grŵp Llandrillo Menai: "Rydym yn falch iawn o allu buddsoddi mewn cyfleusterau llyfrgell modern a chroesawus, a fydd yn galluogi myfyrwyr i fanteisio ar ystod eang o adnoddau a chymorth i'w helpu gyda'u hastudiaethau.”

Dywedodd Marian Jones, Hwylusydd y Llyfrgell a TG yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Pwllheli: “Ynghyd â champysau eraill, yn ystod yr haf cafodd llyfrgell safle Pwllheli ei adnewyddu i fod yn fwy agored, modern, hygyrch a hyblyg.

“Mae mwy o ardaloedd gyda socedi trydan i fyfyrwyr gael defnyddio eu technoleg eu hunain wrth weithio yn y llyfrgell a llai o gyfrifiaduron personol am fod llai o ddefnydd ohonynt yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae Chromebooks ar gael i’w benthyg am wers neu am ddiwrnod cyfan, ac mae’r rhain yn boblogaidd iawn.

“Bydd cyfleoedd i ymaelodi â chlybiau’r llyfrgell yn rheolaidd yn ystod amser cinio eleni; gwyddbwyll, lliwio a sgwrsio, crosio, dadlau, darllen a Scrabble. Mae cyfle newydd eleni hefyd, sef myfyrwyr yn gwirfoddoli yn y llyfrgell er mwyn iddo fod ar agor yn ystod amser cinio.

“Diolch i bawb a fu o gymorth yn ystod y broses uwchraddio hon, a diolch a phob lwc i’n gwirfoddolwyr newydd. Os am fwy o wybodaeth cysylltwch â llyfrgellpwllheli@gllm.ac.uk”

Dywedodd Daniel Huws, llyfrgellydd ar gampws Coleg Llandrillo yn y Rhyl: "Mae'r llyfrgell yng Ngholeg y Rhyl wedi'i ehangu a bellach mae'n amgylchedd gweithio braf, yn llawn golau. Yn ogystal â chynnig y gwasanaethau traddodiadol, rydym ni'n cynnig cefnogaeth gyda Thechnoleg Gwybodaeth, cymorth gydag astudio a man tawel i bobl ag anghenion dysgu ychwanegol."

Ychwanegodd Rhiannon Pugh, Hwylusydd y Llyfrgell a TG yn Llyfrgell yr Adran Celf a Dylunio ym Mharc Menai: "Mae'r llyfrgell yn lle bywiog a diddorol i ysbrydoli ac ysgogi ymchwil gan ddysgwyr. Lle i ddarllen a darlunio, meddwl a myfyrio - mae'n fan cychwyn rhagorol i gael cymorth a chefnogaeth.

"Gall myfyrwyr ddod yma i ymlacio hefyd, edrych ar gylchgronau celf, chwarae gwyddbwyll, adeiladu Lego a chymryd rhan mewn gweithgareddau eraill a gynhelir yma drwy gydol y flwyddyn."

Bydd canolfan Llyfrgell+ newydd yn agor ar gampws Tŷ Menai Coleg Menai hefyd. Bydd dysgwyr yn cael eu haddysgu yn y campws newydd ym Mharc Menai o fis Medi 2024 ymlaen.

I gael rhagor o wybodaeth am Wasanaethau Llyfrgell yng Ngrŵp Llandrillo Menai, cliciwch yma.