Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Prosiect Cronfa Dysgu Proffesiynol Cydweithredol (PLF) yn Dathlu Ymarfer Da Mewn Cynhadledd Diwedd Blwyddyn

Daeth chwedeg tiwtor o bum sefydliad ynghyd i ddathlu llwyddiant y prosiect Cydweithredol PLF ar ddysgu ac addysgu dwyieithog, mewn cynhadledd wedi ei harwain gan Grŵp Llandrillo Menai a Chanolfan Sgiliaith.

Trefnwyd y Gynhadledd "Rhannu Ymarfer Da", a gynhaliwyd ar 27 Mehefin 2023 yn y Metropole yn Llandrindod, gyda'r nod o ddathlu dwyieithrwydd o fewn y byd addysg bellach a dysgu cymunedol, gan ddwyn at ei gilydd ymarferwyr o'r sefydliadau partner - yn ogystal â sefydliadau allweddol eraill - i rannu gwybodaeth, ymarfer da a syniadau, ac i ddarparu cyfleoedd i rwydweithio ac adeiladu perthnasau proffesiynol.

Dros y tair blynedd diwethaf, mae'r Prosiect Cydweithredol PLF ar Ddwyieithrwydd, wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, wedi canolbwyntio ar ddysgu ac addysgu dwyieithog a sut i symud y ddarpariaeth i fyny'r continwwm dwyieithog (LLWR LA26). Mae'r prosiect wedi tyfu o nerth i nerth, gan greu cyfleoedd i diwtoriaid ar draws y sefydliadau partner - Grŵp Llandrillo Menai, Coleg Gwent, Addysg Oedolion Cymru, Coleg Merthyr a Choleg Pen-y-bont i ddatblygu eu harferion addysgu dwyieithog drwy amrywiaeth o brosiectau datblygu staff, gan gynnwys: creu pecyn o e-adnoddau ac apiau e.e. Pecyn Cefnogi Tiwtoriaid ar gyfer Dysgu ac Addysgu Dwyieithog ac Ap Adborth Sgiliaith, sesiynau hyfforddi staff, cynlluniau cyfnewid staff, cynllun bydi a chyfarfodydd rhwydweithio proffesiynol.

⁠Rhoddodd Rhian Tomos, Darlithydd Mewn Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid yn Mhrifysgol Bangor a Chyfarwyddwr Materion Cymreig ar gyfer Coleg y Gwyddorau Dynol, araith agoriadol ysbrydoledig, gan osod y cywair ar gyfer y dydd. Trafododd Rhian faterion allweddol yn ymwneud gyda dysgu ac addysgu dwyieithog, gan ganolbwyntio yn bennaf ar y pwysigrwydd o gefnogi dysgwyr i ennill hyder i ddefnyddio Cymraeg yn eu hastudiaethau.

Roedd y rhaglen ar gyfer gweddill y dydd yn cynnwys cymysgedd o siaradwyr gwadd, gan gynnwys siaradwyr o'r pum sefydliad partner, gan gynnwys:

  • Coleg Gwent - Pwysigrwydd Cynrychiolwyr a Hyrwyddwyr yr Iaith Gymraeg wrth ddatblygu addysg Gymraeg/ddwyieithog.
  • Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol - Sesiwn trafod - Tuag 2050: Cyfraniad y Sector Addysg Bellach.
  • Profiad Hyrwyddwr Iaith Gymraeg mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
  • Coleg Penybont a Choleg Merthyr Tydfil - Ymweliadau Cyfnewid: Arsylwi ar ymarfer da ym maes addysg ddwyieithog.
  • Coleg Merthyr Tudful - Sefydlu Siarter Iaith ar gyfer Addysg Bellach: ⁠Astudiaeth achos o fewn yr adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
  • Addysg Oedolion Cymru - Hyrwyddo "Cymraeg 2050": ⁠O gynllunio i ymwreiddio'r Gymraeg yn yr Ystafell Ddosbarth.

Caeodd Efa Gruffudd Jones, Comisiynydd yr Iaith Gymraeg y gynhadledd gyda fideo wedi ei baratoi a oedd yn pwysleisio'r rôl allweddol sydd gan y sector ôl-16, i gynyddu'r defnydd o'r iaith Gymraeg mewn addysg, a thu hwnt. ⁠Rhoddodd Efa ddiweddariad ar newidiadau i ddeddfwriaeth ac arferion yn y sector.

Dywedodd Meggan Lloyd Prys, Rheolwr Prosiect Cydweithredol PLF ar gyfer Grŵp Llandrillo Menai/Sgiliaith: " Wedi blynyddoedd o weithio a chydweithredu ar-lein, bu'n bleser trefnu a chroesawu chwedeg aelod o staff o'r sefydliadau partner i'r gynhadledd. Hoffwn ddiolch i bawb a fynychodd y gynhadledd, i'r siaradwyr am eu cyfraniadau gwerthfawr a'r sefydliadau partner am eu cydweithrediad a'u gwaith diflino dros y tair blynedd diwethaf. ⁠Gobeithio bydd y bartneriaeth yn parhau yn y flwyddyn academaidd nesaf."

Mae Sgiliaith yn Ganolfan Genedlaethol, wedi ei lleoli o fewn Grwp Llandrillo Menai, sydd yn arbenigo mewn cyngor ymarferol ar ymarfer da, adnoddau a hyfforddiant staff i wella sgiliau a phrofiadau dysgwyr. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: sgiliaith@gllm.ac.uk