Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Blwyddyn Arall o Ganlyniadau Rhagorol

Unwaith eto eleni mae dysgwyr Grŵp Llandrillo Menai'n dathlu wedi iddynt dderbyn canlyniadau rhagorol yn eu harholiadau Safon Uwch a'u cyrsiau galwedigaethol.

Llwyddodd 23% o'r dysgwyr i gael graddau A* ac A, ac roedd tri chwarter y canlyniadau'n raddau A* i C. Mae 25% o'r dysgwyr galwedigaeth wedi ennill y graddau uchaf posibl sef Rhagoriaeth neu Ragoriaeth*, a chafodd dros 500 raddau Teilyngdod, Rhagoriaeth neu Ragoriaeth*.

Mae'r dysgwyr wedi cael eu derbyn i astudio pynciau amrywiol yn y Brifysgol, gan gynnwys Meddygaeth, Gwyddoniaeth Fiofeddygol, ⁠Milfeddygaeth, Seicoleg, Saesneg ac Astudiaethau Clasurol, Peirianneg, y Gyfraith a Throseddeg, Ffiseg, Nyrsio, Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

Bydd y dysgwyr yn astudio mewn amrywiaeth o brifysgolion, fel King's College, Llundain, Prifysgol Efrog, Prifysgol Manceinion, Prifysgol Warwick, a Phrifysgol Bangor.

Bydd 31 dysgwr ym mynd i Brifysgolion Grŵp Russell, a bydd Kit Moore-Lambe yn astudio Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Rhydychen ar ôl cael A* mewn Bioleg, Daearyddiaeth, Hanes, ac Iaith a Llenyddiaeth Saesneg.

Meddai Dafydd Evans, Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai,

"Llongyfarchiadau i'n holl ddysgwyr sydd unwaith eto'n dathlu Canlyniadau Safon Uwch eithriadol o dda. Mae ein dysgwyr galwedigaethol wedi cael graddau rhagorol hefyd, ac mae nifer o'r dysgwyr hyn wedi bod yn eithriadol o lwyddiannus mewn cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol.

"Mae'r canlyniadau hyn yng Ngrŵp Llandrillo Menai yn galluogi ein dysgwyr i fynd ymlaen i gwrs prifysgol, prentisiaeth, prentisiaeth gradd, ac i lwyddo yn eu gyrfa.

"Mae'r llwyddiant yn gyfuniad o waith caled gan ddysgwyr, staff, y rhieni a gofalwyr, a hoffwn estyn fy llongyfarchiadau a'm diolchiadau i bawb ohonoch.

"Rydym yn hynod falch o'n dysgwyr a dymunwn bob llwyddiant iddynt i gyd yn y dyfodol."

Enlli Puw

Proffiliau Dosbarth 2023

Safon Uwch:

Cafodd Leah Rowlands o Nanhoron ger Pwllheli A* mewn Seicoleg a Busnes ac A yn Ffrangeg ar ôl astudio yng Ngholeg Meirion-Dwyfor. Mae Leah yn mynd i Brifysgol Leeds i astudio Seicoleg.

Meddai:

"Rydw i'n ddiolchgar iawn i ddarlithwyr y coleg, maen nhw wedi bod yn wych ac yn hynod o gefnogol. Fedra i ddim diolch digon iddyn nhw."

Mae Teleri Hughes o Flaenau Ffestiniog wedi cael lle i astudio Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Lerpwl ar ôl cael A* mewn Cyfrifiadureg ac A mewn Hanes o Goleg Meirion-Dwyfor.

Meddai:

"Mi wnes i fwynhau fy amser yn y coleg, ac roedd y staff a'r darlithwyr i gyd yn gefnogol iawn."

Cafodd Jordan Hadrill, Llywydd Undeb Myfyrwyr Coleg Llandrillo, A* mewn Ffiseg a Mathemateg, ac A mewn Cemeg a Bioleg. Bydd Jordan yn astudio Ffiseg yn yr Imperial College yn Llundain ac mae'n gobeithio cael gyrfa ym maes Ymchwil Academaidd.

Mae Billie Hobson o Landudno yn mynd i Brifysgol Caeredin i astudio cwrs Meistr mewn Saesneg ac Ieithyddiaeth ar ôl cael A* mewn Cymdeithaseg, A yn Saesneg a B mewn Seicoleg.

Dywedodd, "Rydw i wrth fy modd ac ar ben fy nigon. Rydw i wedi gweithio'n galed iawn. Ro'n i angen dwy A a B, ac mi ges i raddau uwch a'r hyn oedd angen felly dw i'n andros o falch.

"Mae o wedi bod yn gymaint o brofiad. Rydw i newydd fod yn siarad efo fy ffrindiau a dymuno'n dda iddyn nhw. Mae'n braf gweld bod fy mywyd wedi newid yn llwyr mewn dwy flynedd. Ddwy flynedd yn ôl doeddwn i ddim yn nabod y bobl yma ac erioed wedi dychmygu y byddwn i'n mynd i Gaeredin, ond dyna'r cam nesaf rŵan.

"Mae fy nhiwtoriaid wedi rhoi pob help i mi ac wedi fy nghefnogi i efo bob dim. Yn enwedig Christian Davies, sydd wedi fy ysbrydoli i fagu diddordeb gwirioneddol yn y Saesneg fel pwnc ac i fynd ymlaen i'w astudio ar lefel gradd. Dw i'n gwerthfawrogi eu help yn fawr iawn ac yn hynod o ddiolchgar i bawb."

Bydd Noone Abdalla, a astudiodd yng Ngholeg Menai, yn astudio Gwyddoniaeth Fiofeddygol yn King's College, Llundain, ar ôl cael A* mewn Bioleg, ac A mewn Seicoleg a Chemeg.

Bydd Holly Jones o Gricieth yn astudio'r Gyfraith a Hanes ym Mhrifysgol Bangor o fis Medi ymlaen ar ôl cael A yn Saesneg, A mewn Hanes, a C mewn Mathemateg ar ei chwrs Safon Uwch yn Chweched Dwyfor.

Meddai: "Roedd gwneud fy mhynciau Lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor yn brofiad gwych. Roedd yr athrawon yn gefnogol iawn ac yn helpu i gael y gorau allan ohona i. Rydw i'n wirioneddol ddiolchgar."

Ymunodd ei brawd bach Elgan a'i chwaer Elin ag Enlli Puw o Dal-y-llyn, Tywyn pan aeth i gasglu ei chanlyniadau o Goleg Meirion-Dwyfor. Bydd Enlli yn astudio Milfeddygaeth ym Mhrifysgol Lerpwl ar ôl cael A* mewn Seicoleg ac Addysg Gorfforol, A mewn Bioleg a B mewn Cemeg.

Cafodd Noah Stanway o Brestatyn A* mewn Mathemateg, A* mewn Mathemateg Bellach ac A mewn Seicoleg. Bydd yn mynd i Brifysgol Caerhirfryn i ddilyn cwrs gradd Meistr mewn Mathemateg ac Ystadegaeth fydd yn cynnwys blwyddyn yn astudio dramor yn un ai'r Unol Daleithiau, Canada neu Seland Newydd.

Meddai Noah, "Dw i ar ben fy nigon efo fy nghanlyniadau! Mae'r coleg wedi bod yn wych, ac yn newid braf ar ôl bod yn yr ysgol. Mae'r tiwtoriaid wedi bod yn ardderchog. Maen nhw wedi bod yn hynod o gefnogol ac wedi mynd drwy ddeunydd y cwrs yn dda. Roedd y campws hefyd yn llawer gwell na'r hyn roeddwn i wedi'i ddisgwyl. Dw i'n meddwl ei fod wedi bod yn dda iawn i mi.

“Rydw i'n nerfus ond yn gyffrous hefyd am fynd i'r brifysgol. Mi fydd yn newid mawr ond mae'r brifysgol yn dda ac mae'r campws yn edrych yn braf, felly ydw, dw i'n edrych ymlaen."

Noah Stanway

⁠Galwedigaethol:

Mae dysgwyr galwedigaethol Grŵp Llandrillo Menai wedi bod yn eithriadol o lwyddiannus hefyd. Ar ddiwedd ei chwrs yn y coleg cafodd Arian Williams, Myfyriwr y Flwyddyn Coleg Menai, dair Rhagoriaeth* mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff. Arian yw pencampwr presennol Cymru dros 200 metr a 100 metr, yn ogystal â'r 400 metr dan do ac fe fydd yn mynd i Brifysgol Fetropolitan Caerdydd i astudio Troseddeg.

Meddai:

"Rydw i'n falch iawn 'mod i wedi dod i astudio yng Ngholeg Menai oherwydd dydw i ddim yn meddwl y byddwn i wedi cael cymaint o gefnogaeth mewn ysgol neu goleg arall.

"Dyna pam rydw i am ddiolch i'm holl diwtoriaid ac i'r tîm lles, gan eu bod wedi fy helpu i ddatblygu cymaint dros y ddwy flynedd ddiwethaf."

Ar ôl cwblhau ei gwrs BTEC Lefel 3 mewn Peirianneg Gyffredinol Uwch, mae Siôn Jones wedi llwyddo i gael prentisiaeth mewn peirianneg drydanol gyda chwmni Rehau ym Mlaenau Ffestiniog.

O fis Medi ymlaen bydd yn dilyn cwrs BTEC Lefel 3 mewn Peirianneg Drydanol yng Ngholeg Menai yn Llangefni ac yn gweithio i Rehau yr un pryd.

Meddai Siôn: "Mi wnes i fwynhau'r cwrs coleg, yn enwedig yr elfen Gwneud Gwaith Peirianneg. Mi wnaethon ni gryn dipyn o beirianneg drydanol oedd yn amlwg yn ddefnyddiol iawn i mi.

"Mi ges i gynnig pum swydd. Mi wnes i'r cais i Rehau drwy'r coleg a phan ges i'r cyfweliad roedd yn swnio'n gyfle andros o dda. Rydw i'n mwynhau gwaith yn fawr ac yn dysgu llawer o sgiliau newydd ar y funud, gan gynnwys gweithio'r peiriannau a'u trwsio nhw."

Os ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan lwyddiant ein dysgwyr ac yn awyddus i wella eich dyfodol drwy ddechrau cwrs yn y coleg ar 31 Awst, cysylltwch â ni i sicrhau eich lle.

01492 546 666 am Goleg Llandrillo, 01341 422827 am Goleg Meirion-Dwyfor, a 01248 383348 Goleg Menai.