Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Plant Ysgolion Cynradd yn cael bod yn Gogyddion am y Diwrnod yng Ngholeg Llandrillo

Yn ddiweddar, cafodd blant o ysgolion cynradd gyfle i fod yn gogyddion am y diwrnod yng Ngholeg Llandrillo - lle buont yn coginio Bolognese, yn cymysgu coctels di-alcohol ac yn gwylio arddangosiad flambé.

Cafodd y disgyblion blwyddyn 5 a 6 hefyd gyfle i ddysgu sgiliau blaen tŷ, megis sut i blygu napcynnau a gosod byrddau ar gyfer ciniawa ysblennydd, dros dri diwrnod o ymweliadau â bwyty Orme View ar gampws Llandrillo-yn-Rhos y Coleg.

Treuliodd ddosbarthiadau o Ysgol Craig y Don yn Llandudno ac Ysgol Cynfran yn Llysfaen ddiwrnod yr un yn y Coleg fel rhan o gynllun Ymestyn yn Ehangach, sy'n ceisio helpu pobl ifanc i oresgyn rhwystrau i addysg uwch.

⁠Dywedodd Glenydd Hughes, Tiwtor Lletygarwch yng Ngholeg Llandrillo: “Mae’r plant ysgol yn dod i mewn i fod yn gogyddion dan hyfforddiant am ddiwrnod, gan feithrin dyhead a rhoi blas iddynt o'r diwydiant lletygarwch.

“Yn ystod y dydd, mae’r plant yn cael hetiau a ffedogau cogyddion ac yn cael eu cyflwyno i’r gegin a’r ardaloedd bwyta. Maen nhw'n cymryd rhan mewn gweithgaredd blasu ac arogli, sesiwn goginio fer ac yn gwrando ar sgwrs gan y cogydd a myfyriwr AU, sy'n trafod eu gyrfaoedd mewn lletygarwch, y celfyddydau coginio a'u taith hyfforddi.”

Rhannwyd disgyblion o bob dosbarth yn ddau grŵp, gyda rhai yn treulio’r bore yn y gegin a'r rhai eraill yn cael profiad blaen tŷ, cyn cyfnewid am sesiwn y prynhawn.

Ar ôl sgwrs diogelwch a hylendid ac arddangosiad coginio ymarferol, cafodd y plant gwis lle cawsant arogli a blasu sbeisys, ffrwythau a llysiau amrywiol.

Gwnaeth y rhai oedd yn y gegin yn y bore baratoi Bolognese i ginio, a gwnaeth grŵp y prynhawn bobi sgons i bob dysgwr fynd adref gyda nhw. Ym mlaen y tŷ, bu'r plant yn plygu napcynau, yn gosod y byrddau ac yn cymysgu coctels di-alcohol, yn ogystal â gwylio'r myfyrwyr arlwyo yn rhoi ceirios ar dân mewn arddangosiad flambé.

Ychwanegodd Glenydd: “Diben y profiad yw sbarduno eu diddordeb yn y diwydiant lletygarwch. Trefnwyd y diwrnod drwy Brifysgol Bangor i gael plant a allai fod o ardaloedd difreintiedig i gymryd diddordeb mewn graddau prifysgol. Mae'n gyfle i dangos iddynt beth y gallent ei wneud.

“Rydyn ni’n gobeithio eu hysbrydoli nhw’n ifanc er mwyn iddynt gael teimlad o’r lle, gan obeithio y byddant yn dod i mewn i’n system AB ac i’n system addysg uwch.

“Maen nhw hefyd yn cael cyfle i weithio gyda’n myfyrwyr AB, ac ennill profiad o weithio mewn timau. Mae'n brofiad gwych i'n myfyrwyr hefyd. Mae'n rhaid iddynt ddangos ymrwymiad wrth weithio gyda phobl ifanc, ac maen nhw wedi dangos llawer o aeddfedrwydd ac wedi bod yn dda iawn gyda nhw.”

Meddai Huw Llewelyn Jones, athro Blwyddyn 6 yn Ysgol Craig y Don: “Mae wedi bod yn braf gweld rhai o’r disgyblion sy’n cael trafferth yn academaidd yn yr ysgol yn serennu heddiw. Mae profiad fel hwn gyda gweithgareddau ymarferol yn rhoi cyfle i’r disgyblion hynny ddisgleirio a theimlo eu bod wedi cyflawni rhywbeth.

"Maen nhw wedi mwynhau'n arw. Maen nhw wedi gwneud popeth gyda gwên ar eu hwynebau ac wedi mwynhau cael profiad ymarferol. Maen nhw’n gyffrous iawn am wneud sgons y prynhawn yma a chymysgu coctels di-alcohol hefyd.

"Rydw i’n gobeithio y bydd y profiad yn eu galluogi i feddwl o ddifri am eu dyfodol, ac efallai cael agwedd wahanol ar fywyd a gweld bod ganddyn nhw gryfderau nad ydyn nhw o reidrwydd yn rhai academaidd ond yn hytrach yn rai creadigol.”

Dywedodd Owen Rogers, Pennaeth Ysgol Cynfran: “Mae wedi bod yn brofiad gwych ac yn gyfle i’r plant gymhwyso rhai sgiliau bywyd go iawn yn ifanc. Mae popeth rydw i wedi'i glywed gan y plant heddiw wedi bod yn bositif ac mae rhai wedi dweud pethau fel ‘Rydw i eisiau gwneud hyn pan fyddai’n hŷn’.

“Ni fydden nhw’n gallu cael profiad yn defnyddio cyfleusterau gwych fel hyn mewn ysgol gynradd nac hyd yn oed mewn ysgol uwchradd. Mae’n brofiad ymarferol felly mae’n chwarae i gryfderau pob dysgwr.

“Mae’r plant yn gwerthfawrogi eu bod yn defnyddio eu sgiliau llythrennedd a rhifedd, megis defnyddio'r symiau cywir o gynhwysion, neu blygu’r napcynnau’n drionglau neu’n betryalau. Felly maen nhw’n rhoi eu profiad cwricwlwm ar waith yn ymarferol mewn sefyllfa bywyd go iawn, sy’n eu helpu i werthfawrogi pam eu bod nhw’n dysgu’r pethau hyn yn yr ystafell ddosbarth.

“Mae gennym ni lawer o amrywiaeth yn yr ysgol, ac mae’r plant wedi dysgu sgiliau heddiw rydyn ni’n aml yn eu cymryd yn ganiataol. Maen nhw wedi dysgu sgiliau coginio, sgiliau cymdeithasol – mae’r plant yn dechrau dod yn fwy gwydn eto ar ôl Covid, ac mae gweld grŵp o wyth o blant yn dod at ei gilydd o amgylch bwrdd ac yn siarad, dyna beth rydych chi eisiau ei weld.

“Ni fydden ni wedi gallu cynnig y profiadau hyn yng nghwmpas ein cwricwlwm, felly dyna pam rydyn ni mor ffodus i gael cefnogaeth Glen a chefnogaeth y Coleg.”

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Lletygarwch ac Arlwyo yng Ngrŵp Llandrillo Menai, cliciwch yma. ⁠ I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod lawn o gyrsiau sydd ar gael ar draws pob maes pwnc, cliciwch yma.