Medi

MYFYRWYR PEIRIANNEG YN CYRRAEDD ROWND DERFYNOL WORLDSKILLS

Mae dau fyfyriwr o Adran Beirianneg Coleg Menai ar gampws Llangefni wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth genedlaethol Worldskills eleni.

Dewch i wybod mwy

Prentisiaid ym maes Tyrbinau Gwynt y Coleg yn gweithio ar y môr am y Tro Cyntaf

Gweithiodd carfan ddiweddaraf Cymru o dechnegwyr prentis ym maes Tyrbinau Gwynt yng Nghymru ar y môr am y tro cyntaf yr haf hwn. Roedd hynny yn dilyn cwblhau yn llwyddiannus flwyddyn gyntaf yr hyfforddiant yn y coleg yn unig Ganolfan Hyfforddi Tyrbinau Gwynt Cymru, wedi ei lleoli ar gampws Llandrillo-yn-Rhos Coleg Llandrillo.

Dewch i wybod mwy

Dathlu Diwrnod Ieithoedd Ewropeaidd yng Ngholeg Meirion-Dwyfor

Heddiw dathlwyd 20 mlynedd o Ddiwrnod Ieithoedd Ewropeaidd yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Pwllheli. Croesawyd staff a myfyrwyr gan faneri sy’n cynrychioli 47 Aelod-wladwriaeth Cyngor Ewrop i’r coleg.

Dewch i wybod mwy

Cyn-Gogydd dan Hyfforddiant o'r Coleg yn Ennill Medal yng ngemau Paralympaidd Tokyo

Cyn-Gogydd dan Hyfforddiant o'r Coleg a marchog brwdfrydig yn dathlu wedi ennill medal yn y gemau Paralympaidd diweddar yn Japan.

Dewch i wybod mwy

PENODI MENTORIAID YM MAES AWTISTIAETH I WELLA'R GEFNOGAETH I FYFYRWYR

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi creu dwy swydd newydd yn ei ymdrechion i annog pob dysgwr i wireddu ei botensial.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Lefel A yn cael ei dewis o 1000au i fynychu Cwrs Preswyl Prifysgol Caergrawnt

Dewiswyd Shauna Lloyd, 17 oed o Llwyngwril ger Dolgellau - sy'n astudio ar gyfer ei Safon Uwch ar gampws Dolgellau y coleg - fel un o ddim ond 40 o fyfyrwyr allan o filoedd a wnaeth gais i fynd i Goleg Downing Prifysgol Caergrawnt am ddeuddydd ar gwrs preswyl.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Glynllifon yn Cael Blas ar Ddiwydiant Llaeth y DU

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr sy’n astudio ar gyrsiau amaethyddol yng Ngholeg Glynllifon gyfle i fynychu’r digwyddiad blynyddol pwysicaf yng nghalendr diwydiant llaeth y DU.

Dewch i wybod mwy

Wedi newid eich meddwl?

Mae'n anodd penderfynu beth i'w wneud ar ôl sefyll TGAU a bydd llawer o fyfyrwyr yn mynd am y dewis hawsaf, sef aros yn yr ysgol. Ond, beth os ydych yn amau eich penderfyniad i fynd i'r chweched dosbarth erbyn hyn?

Dewch i wybod mwy

Nikole i Gynrychioli Prydain Mewn Pencampwriaeth Codi Pwysau!

Mae myfyriwr o Goleg Menai wedi cael ei dewis i gynrychioli Prydain mewn pencampwriaeth codi pwysau yn Saudi Arabia yn ddiweddarach eleni.

Dewch i wybod mwy

Dathlu Traddodiadau Calan Gaeaf Cymru trwy gelf.

Fel rhan o raglen deledu newydd sy'n dathlu ac yn edrych i mewn i draddodiadau gwerin Cymru, ymwelodd y cwmni cynhyrchu Capten Jac â'r adran gelf yng Ngholeg Meirion-Dwyfor Pwllheli yn ddiweddar i ffilmio'r myfyrwyr yn yr adran sydd wedi bod yn gweithio gyda'u tiwtor celf, Ffion Gwyn, ar hen arferion Calan Gaeaf Cymru.

Dewch i wybod mwy

ARDDANGOSFA GYNTAF PARC MENAI ERS DECHRAU'R PANDEMIG

Aeth myfyrwyr celf Coleg Menai ati i arddangos eu gwaith yn ddiweddar, yn yr arddangosfa gyhoeddus gyntaf ers mis Mehefin 2019.

Dewch i wybod mwy

Mae'n Wythnos Lles!

Yn ystod Wythnos Lles, tynnir sylw at y gefnogaeth a'r adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr ledled y Grŵp.

Dewch i wybod mwy

Llysgenhadon Actif y Coleg yn bachu £1000 gan Gynllun Grant Cymunedol Tesco

Mae Llysgenhadon Actif Grŵp Llandrillo Menai wrth eu bodd yn cyhoeddi eu bod wedi derbyn £1,000 gan Grantiau Cymunedol Tesco.

Dewch i wybod mwy

Mae'n Wythnos Addysg Oedolion!

Mae’n Wythnos Addysg Oedolion rhwng 20 a 26 Medi, a ledled Cymru mae Dysgu Gydol Oes yn cael ei ddathlu.

Dewch i wybod mwy

TIWTOR COLEG MENAI A'I FERCH YN CODI ARIAN ER CÔF AM FFRIND

Mae un o diwtoriaid Coleg Menai wedi helpu i godi dros £30,000 er budd elusen ‘Calm Zone’ er cof am ei ffrind a chyn-gydweithiwr RAF.

Dewch i wybod mwy

Miloedd o Fyfyrwyr yn Dychwelyd i'r Ystafell Ddosbarth

Ar ôl misoedd o ansicrwydd ac ynysu rhithwir, mae miloedd o fyfyrwyr ar ddeuddeg campws Grŵp Llandrillo Menai yn falch iawn o fod yn dychwelyd i'w hystafelloedd dosbarth yr wythnos hon a chael cyfle i weld eu ffrindiau unwaith eto.

Dewch i wybod mwy

AUTOMOTIVE DEPARTMENT INTRODUCES NEW HYBRID ELECTRIC COURSE

Coleg Menai’s Automotive Department at Llangefni recently delivered its first Hybrid Electric maintenance course.

Dewch i wybod mwy

ADRAN CERBYDAU MODUR YN CYFLWYNO CWRS NEWYDD AR DRYDAN HYBRID

Aeth Adran Cerbydau Modur Coleg Menai yn Llangefni ati i gyflwyno ei gwrs cyntaf ar gynnal a chadw cerbydau trydan hybrid yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Hari Roberts yn cael ei ddewis ar gyfer Rhaglen Busnes ac Arloesi Cyswllt Ffermio.

Mae Hari Roberts, o Lannefydd yng Nghonwy, sydd newydd orffen Prentisiaeth Lefel 3 yng Ngholeg Glynllifon wedi cael ei dewis ar gyfer y Rhaglen Busnes ac Arloesi gyda Chyswllt Ffermio.

Dewch i wybod mwy

Coleg Menai Student Crowned Under 20 Javelin Welsh Female Champion

Abbi Parkinson, who studies Sport Outdoor Education at Coleg Menai recently came 1st place in the Under 20 Javelin throwing competition.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwraig Coleg Menai yn Ennill Pencampwriaeth Taflu Gwaywffon Cymru i Ferched dan 20

Enillodd Abbi Parkinson, sy'n astudio Addysg Awyr Agored yng Ngholeg Menai, y wobr gyntaf yn ddiweddar mewn cystadleuaeth taflu gwaywffon i rai dan 20 oed.

Dewch i wybod mwy

University Courses on Your Doorstep!

Are you ready for a new challenge after lockdown? Maybe you are looking to change career or improve your chances of promotion? Are you looking to study for a degree but you have commitments at home, you don’t want to incur exorbitant costs, or you don’t relish the long-distance travelling? Then look no further! Grŵp Llandrillo Menai has one of the largest suite of degrees and university-level courses in Wales.

Dewch i wybod mwy

Cyrsiau Prifysgol ar Garreg eich Drws!

Ydych chi'n barod am her newydd ar ôl y cyfnod clo? Efallai eich bod am newid gyrfa neu wella eich siawns o gael dyrchafiad? Ydych chi'n awyddus i ddilyn cwrs gradd, ond bod ymrwymiadau teuluol, neu'r costau a'r angen i deithio ymhell yn eich rhwystro? Does dim angen i chi edrych ymhellach! Mae Grŵp Llandrillo Menai ymhlith y sefydliadau sy'n cynnig y dewis mwyaf o gyrsiau gradd a chyrsiau lefel prifysgol yng Nghymru.

Dewch i wybod mwy

Coleg Glynllifon Awarded Gold Standard from Royal Forestry Society

Coleg Glynllifon’s Forestry department has been awarded the gold standard from the Royal Forestry Society for its Forestry and Countryside course provision.

The Grŵp Llandrillo Menai site won the gold medal for “excellent educational provision” on its Forestry and Countryside Management courses (Levels 2 and 3).

The Royal Forestry Society Education and Learning Excellence Award recognises those who increase awareness, understanding and skills related to the environment, particularly forestry, and the link between trees and wood products.

The judging panel for the award stated: “The way the college is approached by the local community to engage students with their projects, and by employers seeking potential future employees straight from the college, demonstrates how highly thought of these courses are across the forestry, conservation, landscape and nursery sectors. Well done Coleg Glynliffon!”

Jeff Jones, lecturer on the Forestry and Countryside Management course at Glynllifon said: “The Forestry department at Glynllifon is extremely proud and honoured to receive this award. Coleg Glynllifon has a fantastic estate with a working farm and over 110 hectares of mixed woodland. Students take part in managing the woodland on a day-to-day basis, gaining valuable industry experience.

“Students are also given a wide range of practical activities. These range from using our static Mebor sawmill to process timber on the estate, through to using new technology such as Haglof mensuration equipment.

“Working with industry is an important part of the student experience. We appreciate the support we receive from local companies for providing valuable work experience placements and allowing student visits to learn about the forestry and countryside sector.”

For more information about our Forestry and Countryside Management course HERE

Dewch i wybod mwy

Coleg Glynllifon ar frig gwobrau cenedlaethol y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol.

Rydym yn falch o gadarnhau, bod Adran Goedwigaeth Coleg Glynllifon wedi ennill y fedal aur am ei darpariaeth addysgol ragorol ar ei chyrsiau lefel 2 a 3 Rheoli Coedwigaeth a Chefn Gwlad gan y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol.

Dewch i wybod mwy

GOLD FOR KIERAN AT SCHOOLS GAMES FINALS

A Coleg Menai student has won a gold medal at the 2021 School Games Finals this weekend.

Dewch i wybod mwy

MEDAL AUR I KIERAN YN ROWND DERFYNOL Y GEMAU YSGOLION

Y penwythnos diwethaf, enillodd myfyriwr o Goleg Menai fedal aur yn rownd derfynol Gemau Ysgolion 2021.

Dewch i wybod mwy

Ex-Rhyl Sixth Student Jetting Off to USA to Work with Diamonds!

A former Rhyl Sixth student who recently completed his PhD in diamonds at Imperial College in London, is relocating to New York and New Jersey to work for a diamond research institution!

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyriwr Chweched Y Rhyl yn codi pac i weithio gyda diemyntau!

Mae cyn-fyfyriwr o Chweched Y Rhyl newydd orffen Doethuriaeth mewn diemyntau yn Imperial College, Llundain ac mae ar ei ffordd i Efrog Newydd a New Jersey i weithio mewn sefydliad sy'n cynnal ymchwil ym maes diemyntau!

Dewch i wybod mwy

BAFTA-winning Coleg Llandrillo Tutor Appointed as Director for Esports Wales

A BAFTA-winning Coleg Llandrillo Games Development tutor who was presented with this year’s prestigious ‘Further Education Academic Award’ for his ground-breaking initiatives In the world of games development and computing, has been appointed as a non-Executive director for Esports Wales, the national body for esports in Wales.

Dewch i wybod mwy

Tiwtor o Goleg Llandrillo a Enillodd Wobr BAFTA yn cael ei Benodi'n Un o Gyfarwyddwyr Esports Wales

Mae tiwtor Datblygu Gemau yng Ngholeg Llandrillo, a enillodd 'Wobr Academaidd Addysg Bellach' eleni am ei waith arloesol ym maes cyfrifiadura a datblygu gemau, wedi cael ei benodi'n un o gyfarwyddwyr anweithredol Esports Wales, y corff cenedlaethol ar gyfer e-chwaraeon yng Nghymru.

Dewch i wybod mwy

Extending Coleg Cymraeg Cenedlaethol's Incentive Scholarship Scheme. £1500 available to YOU!

The Coleg Cymraeg Cenedlaethol is delighted to announce that they are extending the Initiative Scholarships scheme for those students starting at University in September 2021

The Initiative Scholarship is a £500 a year scholarship.

It will be offered to ALL students who commit to studying 40 credits in Welsh in a university in Wales – in whichever subject they wish to study.

Remember, the course that every student hopes to study must be on the Coleg Cymraeg website when looking through the 'course finder'.

More specifically to students who will start their degree course this year with Grŵp Llandrillo Menai, the courses below are eligible of the Scholarship –

  • BA / FdA Business Management (Dolgellau)
  • BA / FdA Health and Social Care (CMD)
  • FdSc Sports Science (Outdoor Activities) (CMD)
  • BSc / FdSc Sports Science (Sports Coaching) (CLl)

This information is on the Coleg Cymraeg Cenedlaethol website.

Students can now apply through an application form directly on the Coleg Cymraeg Cenedlaethol website (application is in welsh only).

If you’d like more information or require help in filling the application form, please contact Llandrillo Menai Branch Officers on:

colegcymraeg@gllm.ac.uk

Its first come, first served therefore get a move on! Pob lwc!

Dewch i wybod mwy

Ymestyn Cynllun Ysgoloriaethau Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. £1500 ar gael i TI!

Dewch i wybod mwy

Grŵp Llandrillo Menai'n lansio prentisiaethau newydd ym maes cadwraeth

Mae Busnes@LlandrilloMenai, gwasanaeth Grŵp Llandrillo Menai i fusnesau, wedi lansio fframwaith prentisiaeth newydd mewn Cadwraeth Amgylcheddol.

Dewch i wybod mwy

Prentisiaeth mewn Gweithrediadau Prosesu Polymer

Yn ddiweddar, dathlodd grŵp o brentisiaid o REHAU Ltd eu bod wedi cwblhau eu Prentisiaeth mewn Gweithrediadau Prosesu Polymer yng Nghanolfan CIST, Grŵp Llandrillo Menai, gan lwyddo i oresgyn yr heriau a achoswyd gan Covid-19.

Dewch i wybod mwy