Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Wedi newid eich meddwl?

Mae'n anodd penderfynu beth i'w wneud ar ôl sefyll TGAU a bydd llawer o fyfyrwyr yn mynd am y dewis hawsaf, sef aros yn yr ysgol. Ond, beth os ydych yn amau eich penderfyniad i fynd i'r chweched dosbarth erbyn hyn?

Ydych chi'n meddwl y dylech fod wedi dewis pynciau gwahanol? Neu wedi dewis cwrs mwy 'ymarferol' er mwyn dysgu crefft?

Beth bynnag sy'n pwyso ar eich meddwl, rydym yn deall bod penderfynu gwneud rhywbeth gwahanol yn anodd dros ben.

I'ch helpu i bwyso a mesur pethau, rydym wedi rhestru ychydig o fanteision astudio yn y coleg:

 • Mwy o ddewis. Gall y coleg gynnig dewis eang o gyrsiau academaidd a galwedigaethol mewn mwy na 35 maes pwnc. O ran pynciau Lefel A/AS yn unig, gallwch ddewis o blith bron i 40 pwnc gwahanol.
 • Mwy o sgiliau. Yn y coleg, cewch gyfleoedd i fynd ar brofiad gwaith a chymryd rhan mewn cystadlaethau cenedlaethol; byddwch yn cyfarfod ac yn gwrando ar fentoriaid a siaradwyr gwadd gwych, gan ymweld â busnesau a sefydliadau sy'n berthnasol i'ch cwrs. Bydd hyn yn rhoi rhagflas go iawn i chi o'r yrfa y gallech ei dilyn ac yn creu argraff ar eich CV!
 • Mwy o gefnogaeth. Yn y coleg, cewch gefnogaeth lawn drwy gydol eich cwrs gan Diwtoriaid Personol, y Tîm Cymorth Dysgu, Cynghorwyr Myfyrwyr ac Anogwyr Dysgu.
 • Mwy o annibyniaeth. Cewch eich trin fel oedolyn yn y coleg, a bydd y sgiliau a ddysgwch (fel sgiliau cyfathrebu a rheoli amser, sgiliau cymdeithasol a'r sgiliau a ddysgwch ar brofiad gwaith) yn eich gwneud yn fwy cyflogadwy a pharod i ymgodymu â byd gwaith neu addysg uwch.
 • Mwy o gyfleoedd cymdeithasol. Mae oddeutu 21,000 o fyfyrwyr yn astudio ar ein campysau, felly os dewiswch astudio gyda ni, mae siawns dda y byddwch yn cyfarfod llawer o bobl wahanol a diddorol - a gwneud ffrindiau oes!

Os gwnewch ddewis astudio yn un o'n colegau, byddwch yn gadael gyda chymhwyster cydnabyddedig a fydd yn eich galluogi i gael y swydd neu'r brentisiaeth yr ydych wedi rhoi'ch bryd arni neu i gael lle mewn prifysgol o'ch dewis.

Dydi hi byth rhy hwyr i newid. Gwnewch gais yn uniongyrchol ar ein gwefan heddiw, neu cysylltwch â ni ar: generalenquiries@gllm.ac.uk

01492 542 338

Perhaps you're thinking that you should have chosen different subjects? Or chosen a course that is more 'hands-on,' where you learn a trade?

Whatever you're thinking, we understand that making the decision to try something different can be daunting.

To help you think things over, we've drawn up a list of just a few of the benefits of coming to study at college:

 • More choice. College can offer you a wide range of courses, both academic and vocational, in more than 35 subject areas. At AS/A Level alone, you can choose from nearly 40 different subjects.
 • More skills. At college, there will be opportunities for work experience and participation in national competitions; you'll meet and listen to some great mentors and guest speakers, and you'll visit businesses and organisations relevant to your course. This will give you a real taste of the career you could follow and make your CV all the more impressive!
 • More support. Personal Tutors, a Learning Support Team, Student Advisors, Learning Coaches - at college, you will be fully supported throughout your course.
 • More independence. You'll be treated like an adult at college, and the skills you develop, such as communication, time management, team work, social skills and work-experience, will make you more employable and prepared for the world of work or higher education.
 • More social opportunities. Around 21,000 students study across our campuses, so chances are that you'll meet many different and interesting people if you study with us - some of whom might turn out to be friends for life!

If you choose to study at one of our colleges, you will leave with a recognised qualification that will get you the job, apprenticeship or university place that you really want.

It's never too late to change. Apply directly through our website today or get in touch with us at: generalenquiries@gllm.ac.uk

Telephone: 01492 542 338

Perhaps you're thinking that you should have chosen different subjects? Or chosen a course that is more 'hands-on,' where you learn a trade?

Whatever you're thinking, we understand that making the decision to try something different can be daunting.

To help you think things over, we've drawn up a list of just a few of the benefits of coming to study at college:

 • More choice. College can offer you a wide range of courses, both academic and vocational, in more than 35 subject areas. At AS/A Level alone, you can choose from nearly 40 different subjects.
 • More skills. At college, there will be opportunities for work experience and participation in national competitions; you'll meet and listen to some great mentors and guest speakers, and you'll visit businesses and organisations relevant to your course. This will give you a real taste of the career you could follow and make your CV all the more impressive!
 • More support. Personal Tutors, a Learning Support Team, Student Advisors, Learning Coaches - at college, you will be fully supported throughout your course.
 • More independence. You'll be treated like an adult at college, and the skills you develop, such as communication, time management, team work, social skills and work-experience, will make you more employable and prepared for the world of work or higher education.
 • More social opportunities. Around 21,000 students study across our campuses, so chances are that you'll meet many different and interesting people if you study with us - some of whom might turn out to be friends for life!

If you choose to study at one of our colleges, you will leave with a recognised qualification that will get you the job, apprenticeship or university place that you really want.

It's never too late to change. Apply directly through our website today or get in touch with us at: generalenquiries@gllm.ac.uk

Telephone: 01492 542 338