Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cytundeb i gynorthwyo darparu gweithlu datgomisiynu niwclear o'r radd flaenaf

Heddiw llofnododd Grŵp Llandrillo Menai, Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru a Magnox Ltd gytundeb a fydd yn hwyluso'r gwaith o ddatblygu gweithlu rhanbarthol medrus i barhau i ddatgomisiynu gorsafoedd niwclear a chyfrannu at ddatblygiadau yn y dyfodol.

Bydd y cytundeb rhwng y partneriaid yn eu gweld yn datblygu asesiad hanfodol o sgiliau ar gyfer datgomisiynu niwclear yn rhanbarth gogledd Cymru yn y dyfodol. Yn y pen draw bydd hyn yn sicrhau bod yr hyfforddiant arbenigol sydd ei angen yn cael ei ddarparu'n lleol i fusnesau gan eu galluogi i elwa ar y gwaith a ddaw yn sgîl datgomisiynu, a bod pobl ifanc mewn addysg yn gallu manteisio ar gyfleoedd gwaith yn y dyfodol.

Dywedodd David Roberts, Cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru:

'Mae'r cytundeb hwn yn binacl y gwaith rhagorol mae'r prif bartneriaid a Llywodraeth Cymru wedi'i wneud yn ystod y misoedd diwethaf, ac rydym ni'n llawn cyffro i weld cam nesaf y gwaith yn dechrau o ddifrif.'

Mae'r gwariant ar ddatgomisiynu yn y Deyrnas Unedig werth mwy na £2bn, gyda Magnox yn gwario dros £500m y flwyddyn ar ei 12 safle. Bydd newid yn y strategaeth yn golygu gweld dull gweithredu newydd yng ngorsaf bŵer Trawsfynydd yn awr a fydd yn cynnwys datgymalu'r adweithyddion yn llwyr.

Ychwanegodd Angharad Rayner, Cyfarwyddwr Safle Trawsfynydd:

"Rydym wrth ein boddau i fod yn rhan o'r prosiect arloesol hwn a fydd yn ein cynorthwyo wrth gynllunio ar gyfer y newid arwyddocaol yn y dull a ddefnyddir yn Nhrawsfynydd ac, yr un mor bwysig, ar gyfer y gwaith datgomisiynu sy'n parhau yn yr Wylfa.'

Meddai Dafydd Evans, Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai, y sefydliad fydd yn arwain ar gyflawni'r prosiect:

'Bydd y gwaith hwn yn cynorthwyo i edrych yn fanwl ar y sgiliau datgomisiynu sy'n ofynnol yn y tymor byr, canolig a hir a chredwn y bydd hyn yn fodel y gellid ei ddefnyddio ar gyfer sectorau a diwydiannau eraill.'

Bydd y prosiect yn cynnwys gweithio'n agos a Magnox a busnesau lleol sydd eisoes yn ymwneud a'r gwaith datgomisiynu, gan gynorthwyo i ddeall rhai o anghenion y busnesau a fydd yn chwarae rhan bwysig yn cyflawni'r gwaith i fynd i'r afael a gwaddol niwclear y Deyrnas Unedig.

Ychwanegodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething AS:

“Mae'n galonogol gweld cydweithredu rhagorol ar sgiliau yn y sector hanfodol bwysig hwn a bod cyllid gan Lywodraeth Cymru yn cynorthwyo hyn, gan gefnogi ein huchelgais o sicrhau twf rhanbarthol.'

Bwriedir llunio adroddiad terfynol a chynnal digwyddiad i fusnesau ar ddiwedd y prosiect yn ystod y gwanwyn y flwyddyn nesaf, gan rannu'r canfyddiadau a chynorthwyo i hysbysu pa gamau eraill sydd eu hangen i sicrhau gweithlu o'r radd flaenaf yn y dyfodol.

The agreement between the partners will see them develop a crucial assessment of skills for future nuclear decommissioning in the north Wales region. Ultimately ensuring that the specialist training required is provided locally for businesses enabling them to benefit from decommissioning related work, and for young people in education to take advantage of future job opportunities.

David Roberts, Chair of the North Wales Regional Skills Partnership commented:

‘This agreement is a culmination of great work that the main partners and Welsh Government have undertaken over the past few months, and we’re excited to see the next phase of the work start in earnest’

Nuclear decommissioning spend in the UK is worth over £2bn, with over £500m being spent by Magnox across its 12 sites per year. A change in the strategy will now see a new approach being taken at Trawsfynydd power station that will involve the full dismantling of the reactors.

Angharad Rayner, Site Director at Trawsfynydd added:

‘We’re extremely pleased to be part of this innovative project which will help in our planning for the significant change in approach at Trawsfynydd, and also importantly the continued decommissioning work being undertaken at Wylfa’

Dafydd Evans, Chief Executive of Grŵp Llandrillo Menai and the organisation that will lead on delivering the project noted:

‘This work will help provide insight into the pipeline of the skills required for decommissioning across the short, medium and long term and we believe a model that could be used for other sectors and industries.’

The project will also involve working closely with Magnox and local businesses already engaged in the decommissioning work, helping understand some of the needs of businesses that will play an important role in delivering the work to address the UK’s nuclear legacy.