Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Car Rali yn ymweld ag Adran Cerbydau Modur

Yn ddiweddar, treuliodd car rali proffesiynol ddiwrnod ar gampws Coleg Menai yn Llangefni.

Mae'r Ford Fiesta M-Sport R5, sy'n eiddo i CSG Motorsports, yn cael ei ddefnyddio mewn rasys rali tarmac a chylchffordd.

Cafodd dysgwyr sy'n astudio cyrsiau Cerbydau Modur a Pheirianneg gyfle i ddysgu mwy am berfformiad y car yn ogystal â'r gwaith cynnal a chadw.

Dywedodd Damian Woodford, Rheolwr Maes Rhaglen Peirianneg,

"Rydym wir yn ddiolchgar i CSG Motorsports am eu haelioni yn caniatáu i'n dysgwyr dreulio'r diwrnod gyda'r car rali. Roedd yn brofiad arbennig iddyn nhw ddysgu mwy am y math yma o gerbyd a'r elfennau arbennig sy'n rhan o'i berfformiad a'r gwaith cynnal a chadw".

Dywedodd Daron Evans, Goruchwylydd Gweithdy a Mecanig Ceir Rali.

"Diolch i'r tîm, cafodd myfyrwyr sy'n astudio ar bob un o'r cyrsiau peirianneg gyfle i weld y gwaith a'r dulliau gwahanol sy'n rhan o gynhyrchu car fel hyn yn ogystal â chael golwg agos ar gar rali modern".

Dywedodd Arron Peel, Dirprwy Reolwr Maes Rhaglen ym maes Peirianneg,

"Dyma enghraifft wych arall o gydweithio gyda diwydiannau lleol i weld yr hyn y gellir ei gyflawni a'r cyfleoedd sydd ar gael yn y sector peirianneg".

"Diolch i CSG Motorsports - edrychwn ymlaen at weithio gyda nhw eto yn y dyfodol!"


The Ford Fiesta M-Sport R5, owned by CSG Motorsports, is used to participate in Tarmac Rallying and Circuit Rallying.

Motor Vehicle and Engineering students had the opportunity to discover more regarding the performance of the car, and the maintenance of it.

Damian Woodford, Programme Area Manager for Engineering, said,

“We are really grateful to CSG Motorsports for kindly allowing our students to spend a day with the rally car. This was a fantastic experience for them to learn more about a specific type of vehicle and the specialised elements involved in its performance and maintenance”

Daron Evans, Workshop Supervisor and Rally Car Mechanic, said,

“With thanks to the team, it was made possible for students from all engineering courses to see the work and different methods that go into manufacturing such a car and to have a close up look at a modern era rally car.”

Arron Peel, Deputy Programme Area Manager for Engineering, said,

“This is another fantastic example of the Engineering department working with local industries to show what is achievable, and the opportunities available within the engineering sector”

“Thanks to CSG Motorsports - we look forward to working with them again soon!”