Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Cymru a Bangladesh yn Uno i Fynd i'r Afael gyda Newid Hinsawdd

Mae myfyrwyr iaith ar gampws Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli wedi ymuno gyda myfyrwyr o Bangladesh i fynd i'r afael gyda phrosiect newydd a chyffrous ar newid hinsawdd.

Mae Connecting Classrooms - a ariannwyd gan y Cyngor Prydeinig - yn brosiect arloesol sy'n anelu at ddod â myfyrwyr o wahanol rannau o'r byd at ei gilydd, fel y medrant drafod yr argyfwng hinsawdd mewn modd agored a holistig.

I ddynodi dechrau'r prosiect, cafodd myfyrwyr ar gampws Pwllheli y cyfle i gymryd rhan mewn cynhadledd hinsawdd COP-26 bach ar-lein ar 9 Tachwedd.

Cafodd myfyrwyr o'r DU a Bangladesh y cyfle i drafod y cwestiynau canlynol yn ystod y gynhadledd:

· Faint mae ein gwlad yn cyfrannu at newid hinsawdd? Beth yw'r prif ffynonellau o nwyon tŷ gwydr a gynhyrchir yn y wlad / ardal hon?

· Beth allwn ni fel gwlad ei wneud i leihau ein allyriadau sy'n newid hinsawdd?

· Pa effeithiau a welwn yn y wlad hon o ganlyniad i newid hinsawdd?

· Beth allwn ni fel gwlad ei wneud i addasu i newid hinsawdd?

· Beth allwn ni fel unigolion - neu grwpiau bychan - ei wneud i ymladd newid hinsawdd?

Yn dilyn y gynhadledd, cynhaliwyd seremoni plannu coed ar y campws i ddynodi parhad yn y bartneriaeth rhwng y myfyrwyr a'u cyfoedion yn Bangladesh. Rhoddwyd glasbren gan y Woodland Tryst ar gyfer yr achlysur.

Dywedodd Helen McFarlane, tiwtor Ffrangeg Lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Pwllheli: "Dwi wrth fy modd fod ein myfyrwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn prosiect mor ysgogol. Fel athrawes, mae bob amser wedi fy synnu faint rydym yn dysgu gan ein pobl ifanc.

"Gyda'r gynhadledd COP 26 y CU yn Glasgow yn dirwyn i ben, gobeithio fod y rhai mewn pŵer yn dilyn esiampl y bobl ifanc ryfeddol yna ac yn gweld y gall yr argyfwng hinsawdd ond cael ei drin drwy gydweithrediad a chyfeillgarwch rhyngwladol.

"Gobeithiwn ddyfnhau ein cyfeillgarwch gyda ein ffrindiau yn Bangladesh dros y blynyddoedd i ddod, a gweithio'n agos gyda nhw ar brosiectau tebyg yn y dyfodol agos."

“Mae Ymddiriedolaeth y Coetir wedi rhoi 15 glasbren i ni hyd yn hyn ac mae 30 yn rhagor yn cyrraedd yn nhymor y gwanwyn, 2022, fel rhan o'r rhaglen Coed Am Ddim i Ysgolion a Cholegau i blannu dros filiwn o goed i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. ”

Dywedodd Bryn Hughes-Parry, pennaeth cynorthwyol yng Ngholeg Meirion-Dwyfor: "Mae ymgysylltu a chaniatau i'n myfyrwyr gymryd yr arweiniad ar faterion o'r fath yn rhan ganolog o holl ethos Coleg Meirion-Dwyfor. Bydd y math hwn o waith ond yn cryfhau ein hymrwymiad i weithredu Nodau Datblygu Cynaliadwyedd y Cenhedloedd Unedig 13 (Gweithredu ynglŷn â'r Hinsawdd) a 3 (hybu Iechyd i Bawb) yn y coleg.

"Gobeithio bydd y glasbren a blannwyd ym Mhwllheli yn gyntaf o lawer, a bydd yn dyst i waith caled ein myfyrwyr yng Nghymru a'u cyfoedion ym Mangladesh."

Connecting Classrooms - which is funded by the British Council - is an innovative project which aims to bring students from different parts of the world together, so that they can discuss the climate crisis in an open and holistic way.

To mark the beginning of the project, all of the students involved took part in a mini, COP26-style online climate conference.

Students from both the UK and Bangladesh had the opportunity to discuss several topics relating to both countries: the main greenhouse gas polluters; what each country can do to reduce its own emissions; the effects and impacts witnessed, and what they can do to adapt to climate change.

Following the initial online conference, a tree-planting ceremony was held on the Pwllheli campus to mark the partnership between the students and their counterparts in Bangladesh. The sapling was donated by the Woodland Trust.

Helen McFarlane, A-level French tutor at Coleg Meirion-Dwyfor, Pwllheli, said: “I’m thrilled that our students had the opportunity to take part in such a stimulating project. As a teacher, it has always amazed me how much we have to learn from our young people.

“With the UN’s COP26 conference in Glasgow nearing completion, I do hope that those in power follow the example of these amazing young people and see that the climate emergency can, and should only be tackled through, cooperation and international friendship.

“We hope to deepen our relationship with our friends in Bangladesh over the coming years, and work closely with them on similar projects.”

Bryn Hughes-Parry, assistant principal at Coleg Meirion-Dwyfor, said: “Allowing our students to engage and take the lead on such issues is an integral part of the whole ethos of Coleg Meirion-Dwyfor. This kind of work will only strengthen our commitment to implement the United Nations’ Sustainability Development Goals 13 (Climate Action) and 3 (Promoting Health for All) at the college.

“I hope that the sapling planted at the Pwllheli campus will be the first of many, and will be a testament to the hard work of both our students in Wales and their counterparts in Bangladesh.”

www.gllm.ac.uk

Mae Connecting Classrooms - a ariannwyd gan y Cyngor Prydeinig - yn brosiect arloesol sy'n anelu at ddod â myfyrwyr o wahanol rannau o'r byd at ei gilydd, fel y medrant drafod yr argyfwng hinsawdd mewn modd agored a holistig.

I ddynodi dechrau'r prosiect, cafodd myfyrwyr ar gampws Pwllheli y cyfle i gymryd rhan mewn cynhadledd hinsawdd COP-26 bach ar-lein ar 9 Tachwedd.

Cafodd myfyrwyr o'r DU a Bangladesh y cyfle i drafod y cwestiynau canlynol yn ystod y gynhadledd:

· Faint mae ein gwlad yn cyfrannu at newid hinsawdd? Beth yw'r prif ffynonellau o nwyon tŷ gwydr a gynhyrchir yn y wlad / ardal hon?

· Beth allwn ni fel gwlad ei wneud i leihau ein allyriadau sy'n newid hinsawdd?

· Pa effeithiau a welwn yn y wlad hon o ganlyniad i newid hinsawdd?

· Beth allwn ni fel gwlad ei wneud i addasu i newid hinsawdd?

· Beth allwn ni fel unigolion - neu grwpiau bychan - ei wneud i ymladd newid hinsawdd?

Yn dilyn y gynhadledd, cynhaliwyd seremoni plannu coed ar y campws i ddynodi parhad yn y bartneriaeth rhwng y myfyrwyr a'u cyfoedion yn Bangladesh. Rhoddwyd glasbren gan y Woodland Tryst ar gyfer yr achlysur.

Dywedodd Helen McFarlane, tiwtor Ffrangeg Lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Pwllheli: "Dwi wrth fy modd fod ein myfyrwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn prosiect mor ysgogol. Fel athrawes, mae bob amser wedi fy synnu faint rydym yn dysgu gan ein pobl ifanc.

"Gyda'r gynhadledd COP 26 y CU yn Glasgow yn dirwyn i ben, gobeithio fod y rhai mewn pŵer yn dilyn esiampl y bobl ifanc ryfeddol yna ac yn gweld y gall yr argyfwng hinsawdd ond cael ei drin drwy gydweithrediad a chyfeillgarwch rhyngwladol.

"Gobeithiwn ddyfnhau ein cyfeillgarwch gyda ein ffrindiau yn Bangladesh dros y blynyddoedd i ddod, a gweithio'n agos gyda nhw ar brosiectau tebyg yn y dyfodol agos."

“Mae Ymddiriedolaeth y Coetir wedi rhoi 15 glasbren i ni hyd yn hyn ac mae 30 yn rhagor yn cyrraedd yn nhymor y gwanwyn, 2022, fel rhan o'r rhaglen Coed Am Ddim i Ysgolion a Cholegau i blannu dros filiwn o goed i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. ”

Dywedodd Bryn Hughes-Parry, pennaeth cynorthwyol yng Ngholeg Meirion-Dwyfor: "Mae ymgysylltu a chaniatau i'n myfyrwyr gymryd yr arweiniad ar faterion o'r fath yn rhan ganolog o holl ethos Coleg Meirion-Dwyfor. Bydd y math hwn o waith ond yn cryfhau ein hymrwymiad i weithredu Nodau Datblygu Cynaliadwyedd y Cenhedloedd Unedig 13 (Gweithredu ynglŷn â'r Hinsawdd) a 3 (hybu Iechyd i Bawb) yn y coleg.

"Gobeithio bydd y glasbren a blannwyd ym Mhwllheli yn gyntaf o lawer, a bydd yn dyst i waith caled ein myfyrwyr yng Nghymru a'u cyfoedion ym Mangladesh."