Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyn Fyfyriwr Graddedig o Goleg Llandrillo wedi ei Enwi fel Datblygwr Clwb wedi Buddsoddiad o Bwys gan URC

Mae cyn-fyfyriwr graddedig o Goleg Llandrillo ymysg yr ychydig dethol i gael eu penodi fel datblygwyr clybiau gan Undeb Rygbi Cymru (URC), wedi i'r corff llywodraethol ymrwymo i don newydd o fuddsoddiadau i helpu gwirfoddolwyr i hybu a maethu gêm genedlaethol Cymru.

Bu Allan James o'r Rhyl yn swyddog rygbi yng ngogledd orllewin Cymru ers graddio o gampws Llandrillo-yn-Rhos Coleg Llandrillo gyda gradd mewn Hyfforddi Chwaraeon ac Ymarfer sawl blynedd yn ôl. Mae nawr wedi ei benodi fel un o bedwar yn unig o ddatblygwyr clybiau ar draws Cymru, a bydd yn gweithio'n agos gyda grwp penodedig o glybiau sydd wedi eu lleoli o fewn ffiniau ardal Gogledd a Gorllewin URC.

Mae wedi datblygu perthynas gref gyda'r clybiau yn y rhanbarth hwn wedi gweithio ym mhob maes o'r gêm clwb am dros ddegawd. Enillodd brofiad datblygu clwb gwerthfawr drwy weithio'n agos gyda Chlwb Rygbi'r Rhyl ar ei brosiect tŷ clwb a'i symudiad arloesol mewn blynyddoedd diweddar. Mae hefyd wedi gweithio ar sawl prosiect datblygu clwb cenedlaethol fel rhan o'r fenter "Llwybr i Gyfranogiad".

Gwnaeth Undeb Rygbi Cymru ymrwymiad o bwys i gefnogi ei 300+ clwb ar draws Cymru. Rhan allweddol o gyfeiriad strategol yr Undeb wrth symud ymlaen yw buddsoddi yn y bobl a'r llefydd sydd yn hybu a maethu gem genedlaethol Cymru: o chwarae'r gêm, i gefnogi gwirfoddoli a chreu partneriaethau hanfodol.

Rhan gyntaf yr ymrwymiad hwn yw creu'r rolau ychwanegol hyn o fewn y tîm datblygu clybiau. Bydd y datblygwyr sydd newydd eu penodi yn gweithio ochr yn ochr gyda chlybiau i wneud gwahaniaeth go iawn mewn meysydd megis cael gafael ar grantiau a ffrydiau cyllido allanol. Byddant hefyd yn cefnogi ac yn uwchsgilio gwirfoddolwyr, ac yn helpu clybiau i lunio cynlluniau wedi eu teilwrio sydd yn gweithio iddynt.

Dywedodd y pennaeth datblygu clybiau Chris Munro: "Rydym yn teimlo'n gyffrous iawn i ni lwyddo i roi'r tîm hwn o bobl at ei gilydd sydd yn benderfynol o wneud gwahaniaeth mawr i glybiau o gwmpas Cymru - ac yn fwyaf pwysig, i gefnogi'r bobl yn y clybiau hynny sydd, o dderbyn y gefnogaeth iawn ar bob lefel, yn eu trawsffurfio yn hybiau ffyniannus a chynaliadwy yn eu cymunedau."

Dywedodd cyfarwyddwr cymuned URC Geraint John: "Bu clybiau rygbi wrth galon cymunedau Cymreig am 130 o flynyddoedd. Maent yn cynrychioli'r gorau o Gymru a'i bobl ac yn ffurfio sylfeini ein hetifeddiaeth gyfoethog ym myd chwaraeon. Mae profiad y 18 mis diwethaf wedi tynnu sylw at undod a chryfder unigryw ein clybiau a'r rôl hanfodol a chwaraeant o fewn ein cymunedau - nid yn unig yn maethu chwaraewyr rygbi, hyfforddwyr a dyfarnwyr ond hefyd yn croesawu pob sector o gymdeithas a chefnogi iechyd a lles cenedl.

"Rydym yn dymuno dathlu ein clybiau a'r bobl sydd yn eu gwneud yn arbennig ac yn gwneud gwahaniaeth mawr i'w helpu i groesawu dyfodol ein gêm. Bydd ein tîm datblygu clybiau yn allweddol yn hynny ac rydym wrth ein bodd gydag ansawdd yr unigolion yn y tîm sydd yn berchen rhyngddynt ar wledd o brofiad, nid yn unig ar draws nifer o lefelau ein gêm ond ar draws chwaraeon a sectorau eraill."

I gael rhagor o wybodaeth am rygbi, neu gyrsiau chwaraeon eraill, neu am leoedd yn un o academïau chwaraeon Grŵp Llandrillo Menai, ffoniwch dîm Gwasanaethau i Ddysgwyr y coleg ar 01492 542 338.

E-bost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk

Gwefan: www.gllm.ac.uk/cy

Allan James from Rhyl has been a rugby officer in north east Wales since graduating from Coleg Llandrillo with a degree in Sports Coaching and Exercise several years ago. He has now been appointed as one of only four club developers across Wales, and will work closely with a dedicated group of clubs based in the north and west WRU district boundary.

He has developed strong relationships with the clubs in this region having worked on all areas of the club game for over a decade. He gained valuable club development experience working very closely with Rhyl RFC on its clubhouse project and ground-breaking move in recent years. He has also enjoyed working on several national club development projects as part of the ‘Pathway to Participation’ workstreams.

The Welsh Rugby Union has made a major commitment to supporting its 300+ clubs around Wales. A key part of the Union’s strategic direction going forward is to invest in the people and places that promote and nurture the national game of Wales: from playing the game, to supporting volunteering and creating vital partnerships.

The first part of this commitment is the creation of these additional roles within the club development team. The newly-appointed developers will work side-by-side with clubs to make a real difference in areas such as accessing grants and external funding streams. They will also support and upskill volunteers, and help clubs to draw up bespoke plans that work for them.

Head of club development Chris Munro said: “We are very excited to be able to put this team of people together who are determined to make a real difference to clubs around Wales – and importantly, to support the people at those clubs who, given the right support at all levels, transform them into thriving and sustainable hubs of their communities.”

WRU community director Geraint John said: “Rugby clubs have been at the heart of Welsh communities for 130 years. They represent the best of Wales and its people and form the foundations of our rich, sporting heritage. The experience of the past 18 months has highlighted the unique togetherness and strength of our clubs and the vital role they play within our communities – not only in nurturing rugby players, coaches and referees but in welcoming all sectors of society and supporting the health and well-being of the nation.

“We want to celebrate our clubs and the people that make them special and make a real difference in helping them to embrace the future of our game. Our club development team will be key to that and we are thrilled with the calibre of individuals in the team who have, between them a wealth of experience, not only across many levels of our game but across other sports and sectors.”

For more information about rugby, or any sports courses, or places in any of the college’s sporting

academies across Grŵp Llandrillo Menai, call the college’s Learner Services team on 01492 542 338.

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk

Web: www.gllm.ac.uk