Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Dathlu dros 50 mlynedd o wirfoddoli

Mae dau aelod o dîm Arlwyo a Lletygarwch Coleg Llandrillo yn dathlu dros 50 mlynedd o wirfoddoli rhyngddynt.

Mae Sue Hughes a Wendy Mylchreest yn gweithio ar gampws y coleg yn Llandrillo-yn-Rhos ac maen nhw wedi treulio llawer o'u hamser yn cefnogi sefydliadau elusennol gwahanol.

Technegydd cegin ydy Sue Hughes, sydd yn dod yn wreiddiol o'r Rhyl, ac mae hi wedi gweithio yn y coleg ers dros ddeng mlynedd. Mae hi wedi gwirfoddoli i Rainbows ers 34 o flynyddoedd yn ardal y Rhyl. Rainbows ydy adran ieuengaf Girlguiding yn y DU - i blant rhwng 5 a 7 oed.

Mae Sue ac aelodau o Grŵp Rainbows y Rhyl wedi bod yn cefnogi nifer o elusennau dros y blynyddoedd diwethaf, yn cynnwys Sightsavers, Guide Dogs for the Blind a'r Lleng Prydeinig Brenhinol

Diddordeb mawr arall Sue ydy'r eglwys. Mae hi'n rhan o brosiect gyda phlant yn ardal y genhadaeth leol. Dyma bartneriaeth rhwng nifer o eglwysi sy'n cydweithio yn ardaloedd difreintiedig yn Y Rhyl, Tywyn, Bodelwyddan a Rhuddlan. Dros nifer o flynyddoedd, prif bwrpas y bartneriaeth oedd bwydo plant ysgol yn ystod gwyliau'r ysgol. Newidiodd hyn yn ddiweddar ar ôl i ymgyrch Marcus Rashford gael ei roi ar waith mewn ysgolion.

Rhoddodd gwirfoddolwyr wedyn flaenoriaeth i drefnu digwyddiadau i blant yn ystod gwyliau'r ysgol. Cyn y cyfnod clo, roedd y gwirfoddolwyr yn mynd allan at blant ac yn hyrwyddo amrywiaeth o weithgareddau. Ers y cyfnod clo cyntaf maen nhw wedi bod yn dosbarthu bagiau mawr i blant yn cynnwys gweithgareddau i gyd-fynd â straeon, a melysion amrywiol.

Mae Wendy Mylechreest a anwyd yn Brighton ond sydd yn byw yn Llandudno ers 1969, wedi bod yn gweithio yn storfa'r coleg ers dros 30 mlynedd. Mae hi'n aelod brwd o gangen Llandudno o Lions Club International a hi oedd 'first Lady Lion of Llandudno' yn 2019. Roedd hi'n aelod o'r grŵp dros nifer o flynyddoedd cyn ennill y teitl hwn, yn ei geiriau hi mae hi'n 'dal i ruo'.

Cafodd ei hethol yn Ddirprwy Lywydd cangen Llandudno yn gynharach eleni. Mae'n ymdrech deuluol, ei gwr ydy'r Llywydd presennol. Y llywydd sy'n dewis pa achosion elusennol i'w cefnogi yn ystod ei gyfnod/chyfnod yn y swydd. Yr achosion a ddewiswyd eleni ydy diabetes, cŵn tywys, banciau bwyd ac elusennau lleol.

Ers dechrau'r pandemig mae'r Lions wedi bod yn codi pres yn Llandudno, yn bennaf drwy gefnogi elusennau lleol a banciau bwyd. Mae tri chafn llaeth mewn lleoliadau gwahanol yn y dref a gall pobl gyfrannu drwy roi arian ynddynt.

Roedd aelodau o'r gangen yn stiwardio yn y digwyddiad Honda Goldwings a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Llandudno ac maen nhw'n gwerthu tocynnau raffl yn ystod y digwyddiad 'trochfa dydd San Steffan'. Mae siop Lions ar Stryd Madoc ac mae Wendy yn cynorthwyo gyda'r gwaith yno pan na fydd yn gweithio. Prynwyd dau ddiffibriliwr gwerth £1,000 yr un ar gyfer Trinity Centre a Chlwb Pêl-droed Llandudno yn ddiweddar.

Roedd Sue a Wendy yn awyddus iawn i bwysleisio mai rôl fach sydd ganddynt yn y gwaith pwysig hwn a bod y sefydliadau maen nhw'n perthyn iddynt bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr/aelodau.

www.gllm.ac.uk

Sue Hughes and Wendy Mylchreest, who both work at the college’s Rhos-on-Sea campus, have both spent their spare time keenly supporting various charitable organisations.

Luton-born Sue Hughes, who has lived in Rhyl for decades, has been a kitchen technician at the college for over ten years. She has been volunteering with the Rainbows for 34 years within the Rhyl area. Rainbows is the youngest section of Girlguiding in the UK - between the ages of 5 and 7 in England, Scotland and Wales.

Sue and members of the Rhyl group of Rainbows have been supporting several charities in recent years, including Sightsavers, Guide Dogs for the Blind and the Royal British Legion.

Sue’s other passion is the church. She is involved in children’s work in the local mission area. This is a partnership initiative involving several churches working together in deprived areas of Rhyl, Towyn, Bodelwyddan and Rhuddlan. For several years, the partnership’s priority was feeding local children during the school holidays. This changed recently, when Marcus Rashford’s campaign was adopted by schools.

Volunteers then changed their priority to providing activities for children during the holidays. Before lockdown, they were going out to children and promoting a range of activities. Since lockdown, they have been supplying the children with large bags, containing activities to accompany various stories, other reading materials and sweets.

Wendy Mylchreest, storekeeper at the college for over 30 years, was born in Brighton, but moved to Llandudno in 1969. She is a keen member of the Lions Club International (Llandudno branch) and was the ‘first lady Lion of Llandudno’ (2019). She was a Lion for many years before this accolade, and is, in her own words, “still roaring!”

She was voted in as Vice President of the Llandudno branch earlier this year. Keeping it in the family, her husband is currently the President. The President chooses the main charitable causes to support during his/her time in office. This year they are diabetes, guide dogs, food banks and local charities

Since the pandemic, the Lions have been constantly fundraising around Llandudno, mainly supporting local charities and food banks. They have three milk churns placed around the resort where people can donate, or, “chuck it in the churn” as it is fondly known.

Branch members were marshals at the recent, annual Honda Goldwings event in Llandudno and sell raffle tickets for the town’s annual Boxing Day Dip charitable event. They have a Lions’ shop on Madoc Street, where Wendy helps out when not working, and recently bought defibrillators for the Trinity Centre and Llandudno Football Club at a cost of over £1,000 each.

Sue and Wendy were keen to stress that they only played a small part as volunteers and that their respective organisations were always looking for volunteers/members.

www.gllm.ac.uk