Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Llwybrau Byw a Gwaith Glynllifon yn paratoi am y Nadolig.

Gyda’r Nadolig yn prysur agosáu, mae myfyrwyr ar ein cwrs Llwybrau Byw a Gwaith yng Ngholeg Glynllifon wedi bod yn brysur iawn yn darparu’r coleg i ddathliadau’r ŵyl.

Aeth criw o’r adran gyda chymorth parod staff a myfyrwyr o’r adran Goedwigaeth i ddewis coeden oedd wedi tyfu ar stad y coleg. Bu’r dewis yn anodd, ond wedi tipyn o anghytuno, dewiswyd coeden fawreddog fydd yn sefyll yn falch yn yr adran am yr wythnosau nesaf.

Er mwyn rhoi chware teg i’r goeden, ac er mwyn ei haddurno’n iawn, aeth y myfyrwyr wedyn ymlaen i siopa am addurniadau haeddiannol ar gyfer y goeden.

Dywedodd Cara Jones, aelod staff yn adran Llwybrau Byw a Gwaith yng Nglynllifon.

“Mae’n hynod o bwysig ein bod ni fel adran yn dathlu’r Nadolig drwy osod cyfrifoldeb ar ein myfyrwyr i drefnu ac i fod yn ganolog yn yr holl benderfyniadau. Mae’r broses o gael mynd lawr i’r adran goedwigaeth a chael dewis coeden, cyn mynd ymlaen i siopa am addurniadau yn rhan hynod o bwysig yn ein gwaith o godi hyder a chodi dealltwriaeth ein myfyrwyr.”

Ychwanegodd

“Mae cyfnod y Nadolig yn arbennig iawn yn ein hadran ni, mae’r myfyrwyr yn edrych ymlaen yn fawr iawn pob blwyddyn. Nadolig Llawen i chi.”

Students from the department with help from staff and students from the Forestry department went to pick a tree that had grown on the college estate. Choosing was difficult, but after some disagreement, a fantastic tree was chosen that will now stand proud in college for the next few weeks.

To decorate the tree, the students then went on a shopping trip to buy decorations.

Cara Jones, a member of staff at the Pathways for Life and Work course at Glynllifon, said.

"It is extremely important that we as a department celebrate Christmas by placing responsibility on our students to organise and to be at the center of all decision making. The process of getting down to the forestry department and choosing a tree, before going shopping for decorations is an extremely important part of our work in building the confidence of our students. ”

She added

“The Christmas period is very special in our department, the students look forward to it every year. Merry Christmas to you. ”