Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyhoeddi Llysgenhadon Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2021/22

Mae Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi dewis ei Lysgenhadon Myfyrwyr yng Ngrŵp Llandrillo Menai ar gyfer 2021/22.Fel rhan o Ddiwrnod ‘Hawliau Iaith Cymraeg’, mae Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn falch o allu cyhoeddi eu Llysgenhadon newydd.

Mae gan y Coleg raglen Llysgenhadon Addysg Bellach a Phrentisiaethau sy’n sicrhau rhwydwaith o lysgenhadon ledled sefydliadau addysg bellach Cymru i hyrwyddo’r cyfleoedd sydd ar gael i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu sefydliau yn gymdeithasol a’r cyfleuoedd a’r hawliau ii astudio’n ddwyieithog.

Nod y Llysgenhadon yw sicrhau fod y Gangen yn weledol ar draws campysau’r Grŵp, ysbrydoli eu cyd-fyfyrwyr o fantais y Gymraeg ac astudio’n ddwyieithog, gwneud defnydd digidol o’r Gymraeg ar gyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â chefnogi gwaith y Swyddogion Cangen wrth drefnu gweithgareddau allgyrsiol.

Am y tro cyntaf, mae gan Grŵp Llandrillo Menai 5 Llysgennad Dysgywr fydd yn cynrychioli’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar draws y campysau. Mae’r 5 wedi’u cyflwyno ar wefannau cymdeithasol y Gangen heddiw, ond dyma ychydig am y 5:

Llysgennad Coleg Menai

Sara Llwyd Dafydd, sydd yn astudio Bioleg, Seicoleg a Chemeg ar gampws Bangor. Mae’n edrych ymlaen i annog eu cyd-ddysgwyr i siarad Cymraeg.

Llysgenhadon Coleg Llandrillo

Chloe Mills, sydd yn astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gampws Rhos. Mae Chloe yn awyddus i ddatblygu ei sgiliau Cymraeg a chael hwyl wrth wneud hynny.

Jack Greenhalgh, sydd yn astudio Gwasanaethau Cyhoeddus ar gampws Rhos. Mi ddaeth Jack yn lysgennad gan iddo deimlo ddylai mwy o bobl archwilio i ddiwylliant Cymru.

Holly Whitehouse, sydd yn astudio cwrs Tringwallt hefyd ar gampws Rhos sydd yn credu dylem fod yn ymfalchio bod gennyn ni iaith i’w ddathlu a’i rannu.

Llysgennad Coleg Meirion-Dwyfor

Aneesa Khan sy’n ddysgwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gampws Pwllheli. Mae’n credu’n frwd fod angen defnyddio’r Gymraeg ar lafar er mwyn ei chadw’n fyw, felly mi fydd hynny yn cael eu atgyfnerthu yn ystod ei chyfnod fel llysgennad.

Gyda brwdfrydedd y llysgenhadon dros yr Iaith Gymraeg, bydd eu cyfraniad at waith Cangen Coleg Cymraeg Cenedlaethol y Grŵp yn allweddol yn ystod y flwyddyn ac i rannu wybodaeth am y cyfleouedd a’r hawliau sydd gan ddysgwyr yn y coleg. Gallwch ddod i adnabod ein llysgenhadon yn well drwy wylio’r fideo isod.

I ddilyn gweithgarwch y Gangen a’r 5 llysgennad dros y flwyddyn academaidd, ewch draw i ddilyn y Gangen ar:

Twitter @SCGLlM

Instagram drwy @cangengllm neu @llysgenhadongllm


As part of Welsh Language Rights’ Day, Coleg Cymraeg Cenedlaethol is pleased to be able to announce their new Ambassadors.

The Coleg has a Further Education and Apprenticeship Ambassadors program which secures a network of ambassadors across Welsh further education institutions to promote the opportunities available to use Welsh in their institution, socially and the opportunities and rights to study bilingually.

The aim of the Ambassador scheme is to ensure that the Coleg Cymraeg is visible across the Grŵp's campuses. Ambassadors will be encouraged to inspire their fellow students of the benefits of the Welsh language and bilingual studies, make digital use of Welsh on our social media, as well as support the work of the Branch Officers when organising extracurricular activities.

For the first time, Grŵp Llandrillo Menai has 5 Student Ambassadors representing the Coleg Cymraeg Cenedlaethol across campuses. The 5 have been introduced today on the Branch's social media pages, but here's a little about the Ambassadors:

Coleg Menai Ambassador

Sara Llwyd Dafydd studies Biology, Psychology, and Chemistry on Bangor campus. She looks forward to encouraging her co-learners to speak Welsh.

Coleg Llandrillo Ambassadors

Chloe Mills, who studies Health and Social Care on Rhos campus, is keen to develop her Welsh speaking skills whilst having fun.

Jack Greenhalgh studies Public Services on Rhos campus. Jack became an ambassador as he feels more people should explore Wales’ culture.

Holly Whitehouse also studies on Rhos campus following the Hairdressing course. She believes we should be proud that we have a language to celebrate and share.

Coleg Meirion-Dwyfor Ambassador

Aneesa Khan is a Health and Social Care learner in Pwllheli. She strongly believes that the Welsh language needs to be spoken verbally for it to continue, this will be reinforced during her time as ambassador.

With their enthusiasm for the Welsh Language, their contribution to the work of the Grŵp's Coleg Cymraeg Cenedlaethol Branch will be key during the year and in sharing information about the opportunities and rights of learners at the college. You can get to know our ambassadors better by watching the video below.

To follow activity of the Branch and the 5 ambassadors over the academic year, follow the Branch on:

Twitter @SCGLlM

Instagram via @cangengllm or @llysgenhadongllm