Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Gofal Anifeiliaid Glynllifon yn casglu sbwriel fel rhan o’u gwaith i leihau gwastraff

Mae myfyrwyr ar y cwrs Gofal Anifeiliaid yng Ngholeg Glynllifon wedi bod wrthi’n ddiweddar yn casglu sbwriel o draeth Dinas Dinlle, fel rhan o brosiect i leihau ôl-troed carbon y coleg.

Bu 30 o fyfyrwyr wrthi’n brysur yn casglu sbwriel oedd wedi ei adael, neu wedi ei olchi ar y traeth poblogaidd, oddeutu 2 filltir o gampws Coleg Glynllifon.

Cafwyd benthyg offer pigo sbwriel a bagiau gan Cadwch Gymru’n Daclus, yn ogystal â chymorth ymarferol o sut i ddelio gyda’r gwastraff yn ddiogel.

Dywedodd Kate Jones, Cynorthwyydd ar y cwrs Gofal Anifeiliaid.

“Cawsom ystod o wahanol eitemau, o bêl-droed, hosan, i ddarnau bach o rwyd pysgod, caniau diod, gwellt yfed, poteli a darnau bach o blastig. Hoff eitem Anna ein tiwtor oedd arwydd ffordd wedi'i olchi i fyny ar y traeth. Mae’n hynod o bwysig bod ein myfyrwyr yn cael y math yma o gyfle i weld effaith gwastraff ar ein hamgylchedd.”

Ychwanegodd

“Diolch i Daniel Griffith o Cadwch Gymru’n Daclus am yr offer, ar holl gymorth ymarferol, gobeithio y byddwn yn gallu cyd-weithio gyda nhw’n eto’n fuan”

Am fwy o wybodaeth am holl gyrsiau'r coleg, ewch i'n gwefan YMA

Thirty students were busy collecting rubbish left behind, or washed up on the popular beach, about 2 miles from Coleg Glynllifon’s campus.

Litter pickers and bags were loaned from Keep Wales Tidy, as well as practical help on how to deal with the waste safely.

Kate Jones, Course coordinator on the Animal Care Course in Glynllifon

"We had a range of different items, from football, sock, to small pieces of fish net, drinks cans, drinking straws, bottles and small pieces of plastic. Anna our tutor's favorite item was a road sign washed up on the beach. It is extremely important that our students have this kind of opportunity to see the impact of waste on our environment. ”

She added

"Thanks to Daniel Griffith of Keep Wales Tidy for the equipment, and all the practical help, we hope to be able to work with them again soon"

For more information about all our our courses visit our website HERE