Chwaraeon (Antur Awyr Agored) Lefel 3

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  International
  Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored
 • Hyd:

  2 flynedd

 • Dwyieithog:

  Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

  • Dolgellau
  • Bangor

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa yn y diwydiant addysg awyr agored neu'r gwasanaethau cyhoeddus milwrol neu sifil?

Ydych chi'n chwilio am ffordd ymarferol i Addysg Uwch?

Mae'r cwrs hwn yn cyfateb i hyd at 3 Lefel A. Byddwch hefyd yn cwblhau profiad gwaith ac yn cael cyfle i gyflawni amrywiaeth o gymwysterau personol a chymwysterau gan gyrff dyfarnu cenedlaethol.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af), a Mathemateg gradd D
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Bydd angen hefyd i chi fod wedi cael presenoldeb o 86% yn eich blwyddyn astudio flaenorol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Gweithgareddau awyr agored
 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, bydd gennych amryw o ddewisiadau o ran addysg a gwaith.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gradd Sylfaen (FdSc) Gwyddor Chwaraeon (Hyfforddi ym maes Chwaraeon)
 • Gradd Sylfaen (FdSc) Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Hamdden Awyr Agored)

Gellwch hefyd wneud cais i sefydliadau eraill i astudio am Raddau, Graddau Sylfaen neu HNDs mewn pynciau Awyr Agored, Gwyddor Chwaraeon, Datblygu Chwaraeon, Daearyddiaeth, Nyrsio, Ymarfer Dysgu, Busnes a Chyfrifiadura, i enwi ond ychydig.

Gallech hefyd fynd ymlaen i gyflogaeth, un ai'n uniongyrchol neu ar ôl astudiaethau pellach. Mae cyn-fyfyrwyr wedi sicrhau gwaith mewn canolfannau awyr agored a chanolfannau hamdden a chwaraeon fel hyfforddwyr, goruchwylwyr a rheolwyr. Mae eraill wedi cael eu derbyn i'r Heddlu, y Fyddin a'r Llynges Frenhinol.

Gwybodaeth campws Bangor

 • Ystafell ddosbarth awyr agored y cwrs yw Parc Cenedlaethol godidog Eryri a'r cyffiniau.
 • Mae gennym yr holl adnoddau angenrheidiol (beiciau, caiacau, siwtiau dŵr, offer gwersylla ac ati) i'n galluogi i gynnig profiadau cynhwysfawr, yn cynnwys sgiliau cynnal a chadw cit, ar y cwrs.
 • Mae'r cwrs hwn yn cynnwys cymysgedd o waith theori a gwersi ymarferol a gyflwynir gan ein tîm o hyfforddwyr medrus sy'n gwybod llawer am Addysg Awyr Agored, yng nghyd-destun sifiliaid a'r fyddin.
 • Ar y cwrs, defnyddir amrywiaeth o weithgareddau Awyr Agored, fel Mynydda, Canŵio mewn Cwch Agored, Dringo Creigiau, Arforgampau, a llawer mwy, i ddysgu sgiliau ymarferol o safon.
 • Yn ystod y ddwy flynedd, cynhelir hirdeithiau yn lleol a ledled gwledydd Prydain, yn amrywio o Ardal y Llynnoedd i Barc Cenedlaethol Cairngorm.
 • Mae lluniau a gwybodaeth i'w gweld ar ein tudalen Instagram (gllm_awyragored_outdoor) ac ar Facebook (Sport Outdoor: Coleg Menai)


Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Mae'r cwrs yn defnyddio harbwr a chyfleusterau dringo'r Conway Centre, un o ganolfannau Addysg Awyr Agored gorau'r DU. Byddwch yn treulio diwrnod yr wythnos yma drwy gydol y ddwy flynedd.

Ar dri phenwythnos bob blwyddyn cynhelir taith antur. Ar ben hyn, ym mlwyddyn 1, byddwch yn mynd am wythnos i Ardal y Peak a hefyd yn treulio wythnos ar brofiad gwaith.

Ym mlwyddyn 2, byddwch yn mynd ar daith aeaf i'r Alban ac yna byddwch chi'r myfyrwyr yn cynllunio Taith Derfynol.

Yn ystod y cwrs bydd mwyafrif y myfyrwyr hefyd yn ennill cymwysterau Cymorth Cyntaf a chymwysterau British Canoeing, RYA, Powerboat, a DofE Silver.

Gellir gweld delweddau o weithgareddau myfyrwyr ar ein tudalen Facebook yma.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Dolgellau
Llandrillo-yn-Rhos