Gradd Sylfaen (FdSc) Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dolgellau
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser, Llawn Amser
 • Lefel:
  4+5
 • Maes Rhaglenni:
  Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored
 • Hyd:

  Llawn amser: 2 flynedd (2 diwrnod yr wythnos); Rhan-amser: 4 blynedd (1 diwrnod yr wythnos). Hefyd ar gael ar sail fodiwlaidd.

 • Cod UCAS:
  41J1
 • Sefydliad dyfarnu:
  Prifysgol Bangor
 • Dwyieithog:

  Posib cwblhau 33% o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg a derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi ddysgu sgiliau personol ac ymarferol ynghyd â sgiliau hyfforddi? Mae'n bosib eich bod hefyd yn chwilio am lwybr gwahanol i Addysg Uwch.

Mae'r cwrs hwn yn denu amrediad eang o unigolion o gefndiroedd academaidd a galwedigaethol sydd am feithrin sgiliau y mae'r diwydiant yn galw amdanynt.

Bydd y cwrs yn eich arfogi â'r wybodaeth, sgiliau a'r ddealltwriaeth o'r sector Awyr Agored gofynnol ar gyfer cyflogaeth lwyddiannus. Byddwch yn astudio cymhwyster academaidd gan weithio hefyd tuag at gymwysterau medrusrwydd a hyfforddi cydnabyddedig mewn chwaraeon awyr agored megis ceufadu a hwylio.

Ffioedd

Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth.

Costau Ychwanegol

Bydd yn ofynnol i fyfyrwyr feddu ar dystysgrif DBS i'w galluogi i ymgymryd â Lleoliad Gwaith. Bydd myfyrwyr yn cael eu cefnogi i wneud cais am eu DBS trwy wasanaethau cymorth y coleg a byddant yn gyfrifol am dalu. Hefyd, yn ystod Lleoliad Gwaith, bydd gofyn i fyfyrwyr ariannu unrhyw gostau teithio, bwyd a llety. Bydd rhai gweithgareddau yn gofyn i fyfyrwyr wisgo'n briodol am resymau iechyd a diogelwch ac i ymddwyn yn broffesiynol. Rhoddir rhestr o'r cit angenrheidiol, os o gwbl, i'r myfyriwr yn ystod y cyfweliad. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i brynu crys hwdi / topiau cnu a polo'r cwrs.

Ar y cwrs Lefel 5, mae'n ofynnol i fyfyrwyr ymgymryd ag alldaith 5 diwrnod a fydd yn costio oddeutu £ 400.00.

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Gwybodaeth am fodiwlau

Mae gwybodaeth fanylach am fodiwlau i'w gweld yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol am y Campws / Cwrs.'

Dyddiad cychwyn

Mis Medi

Gofynion mynediad

Gofynion ieithyddol:

 • TGAU gradd C neu uwch mewn Cymraeg neu Saesneg, neu gymhwyster cyfwerth
 • Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau cymwys a nodir uchod fod wedi'u dysgu a'u hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 4, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 5.5 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.0)
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 5 neu uwch, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 6.0 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.5)

Gofynion academaidd:

 • O leiaf 64 pwynt UCAS yn y prif gymhwyster, gan amlaf yn cynnwys gradd llwyddo mewn o leiaf un pwnc A2 perthnasol; neu Dystysgrif/Diploma Cenedlaethol BTEC (TLl) neu uwch, neu AVCE, GNVQ, Bagloriaeth Ryngwladol, Bagloriaeth Cymru, mewn pwnc perthnasol; neu radd Llwyddo mewn cwrs MYNEDIAD a gymeradwywyd; neu NVQ/VRQ Lefel 3
 • Byddai TGAU gradd C neu uwch mewn Mathemateg (neu gymhwyster cyfwerth), Addysg Gorfforol / Gwyddoniaeth yn fanteisiol. Fel arall, bydd rhaid gwerthuso eich sgiliau rhifedd a gwyddoniaeth er mwyn cael tystiolaeth o'ch gallu i astudio ar y lefel hon.

Mae cymwysterau rhyngwladol cyfwerth yn dderbyniol

Ystyrir mynediad i Lefel 5 ar sail unigol, yn unol â pholisi GLlM o ran trosglwyddo credydau

Derbynnir y rhai nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol, neu nad oes ganddynt y pwyntiau UCAS gofynnol ar sail y canlynol, ond nid ar sail y canlynol yn unig:

 • Datganiad personol neu CV, asesiad mewn cyfweliad, perfformiad mewn tasgau a osodwyd yn benodol i ddibenion derbyn, profiad gwaith perthnasol a thystlythyrau gan gyflogwyr
 • Gwiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Rhaid i ddysgwyr gael gwiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) cyn dilyn y modiwlau cyflogadwyedd.

Cyflwyniad

Byddwch yn astudio cyfanswm o 120 credyd ymhob blwyddyn, yn nodweddiadol dros 2 flynedd. Mae'r dull modiwlaidd o astudio yn cynnig parhâd a dyfnder dros y ddwy flynedd. Byddwch yn astudio ystod lawn o fodiwlau rhyng-gysylltiedig. Mae llwybr rhan-amser neu fodiwlaidd hefyd yn opsiynol.

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno fel a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn yr ystafell ddosbarth
 • Cefnogaeth Tiwtorial
 • Ymweliadau addysgol
 • MOODLE (amgylchedd dysgu rhithwir)

Amserlen

 • Llawn amser: 2 flynedd, 2 ddiwrnod yr wythnos (fel arfer 9am - 5pm)
 • Rhan-amser: 4 blynedd, 1 diwrnod yr wythnos (fel arfer 9am - 5pm)

Cyswllt:

Delyth Jones (Rhaglen Arweinydd): jones16d@gllm.ac.uk

Iola Jones (Gweinyddiaeth): jones9i@gllm.ac.uk

Asesiad

Caiff pob modiwl ei asesu ar sail asesu parhaus. Lledaenir asesiadau drwy gydol y flwyddyn drwy'r defnydd o:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Profion
 • Prosiectau
 • Astudiaethau achos
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios o waith
 • Perfformio ac arsylwi

Adborth

Caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol pan fo hynny'n berthnasol. Mae adborth effeithiol yn cyfuno gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gellid gwella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i fyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu datblygu, er mwyn gwella eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r canlyniadau dysgu.

Dilyniant

Bydd cwblhau'r rhaglen yn eich galluogi i gael mynediad i un o'r ystod o gyrsiau gradd o fewn yr Ysgol Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ym Mhrifysgol Bangor.

Yn dibynnu ar y graddau a gewch, gallwch fynd ymlaen i gwblhau cwrs gradd atodol sy'n para blwyddyn.

Gwybodaeth campws Dolgellau

Gwybodaeth Ychwanegol am y Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithgareddau awyr agored a bydd yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd yn y diwydiant hamdden awyr agored a thwristiaeth. Bydd y cwrs yn meithrin gwybodaeth a sgiliau dysgwyr mewn meysydd arbenigol sy'n berthnasol i'w galwedigaethau proffesiynol presennol, neu yrfaoedd yr hoffent eu dilyn yn y sector hamdden awyr agored.

Ar gyfer pob 10 credyd, dylai'r myfyrwyr gwblhau tua 100 o oriau dysgu tybiannol. Bydd tua 30% o hyn yn gyswllt dysgu uniongyrchol, a 70% yn ddysgu annibynnol.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

Sgiliau Ymchwilio ac Astudio (10 credyd, gorfodol)

Nod y modiwl hwn yw datblygu gallu'r myfyriwr i ddefnyddio amrediad o sgiliau academaidd yn gywir mewn disgyblaeth benodol. (Portffolio 100%)

Anatomi Ymarferol (20 credyd, gorfodol)

Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i ddysgwyr fynd ati i ddysgu am yr egwyddorion anatomegol sy'n sail i sut mae'r corff yn gweithio wrth ymarfer a gwneud chwaraeon. (Arholiad Cwestiynau Amlddewis 50% Cyflwyniad 50%)

Gwyddor Ymddygiad a Meithrin Sgiliau (20 credyd, gorfodol)

Pwrpas cyffredinol y modiwl hwn yw cyflwyno cysyniadau'n ymwneud â sgiliau, gallu, ymddygiad, perfformiad a dysgu mewn perthynas â gweithgareddau corfforol. (Traethawd 25%, Cyflwyniad 25%, Astudiaeth Achos 50%)

Gweithio gyda Chyflogwyr a Chydlynu Digwyddiadau Chwaraeon (10 credyd, gorfodol)

Bydd y modiwl hwn yn meithrin dealltwriaeth o'r ffactorau sy'n angenrheidiol i drefnu digwyddiad diogel a llwyddiannus (e.e. Iechyd a Diogelwch, marchnata, ystyriaethau ariannol ac ati). Bydd y myfyrwyr yn dechrau datblygu'r sgiliau sy'n hanfodol i reoli digwyddiad yn effeithiol ac yn adfyfyrio ac yn gwerthuso eu sgiliau mewn perthynas â chydlynu digwyddiadau. (Cyflwyniad 40%, Portffolio 60%)

Dysgu Seiliedig ar Gyflogadwyedd 1: Rhoi Theori ar Waith (20 credyd, gorfodol)

Nod y modiwl hwn galluogi'r myfyrwyr i wneud nifer o dasgau sy'n gysylltiedig â gwaith, ac a drefnwyd ar y cyd gan gyflogwyr/cynrychiolwyr o'r diwydiant a staff y Grŵp. (Portffolio 100%)

Gweithgareddau Awyr Agored – Sgiliau Sylfaenol (20 credyd, craidd)

Mae'r modiwl hwn yn darparu sylfaen o wybodaeth ymarferol a theoretig i ddau Weithgaredd Awyr Agored allweddol a'r sgiliau sy'n gysylltiedig â hwy. (Ymarferol 65% Portffolio 35%)

Hyfforddi Chwaraeon Ymarferol (20 credyd, gorfodol)

Mae'r modiwl hwn yn rhoi i'r myfyrwyr y sgiliau a'r wybodaeth ymarferol sydd eu hangen arnynt i gynllunio, darparu a gwerthuso sesiynau hyfforddi, gan gofio bod anghenion unigolion yn gwahaniaethu. (Adroddiad 30%, Cyflwyniad Ymarferol ac Adroddiad 70%)

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

Datblygu Iechyd a Lles (20 credyd, gorfodol)

Nod cyffredinol y modiwl hwn yw cyflwyno cysyniadau allweddol o wybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth ohonynt datblygu iechyd a lles mewn hamdden awyr agored. Bydd dysgwyr yn datblygu ymwybyddiaeth o ymgysylltu â mentrau iechyd a lles a deall y buddion a hyrwyddo prosiectau o'r fath yn y sector awyr agored. Bydd dysgwyr yn cynllunio ac yn darparu iechyd ymarferol a prosiectau cymunedol lles. (Adroddiad x 2 75%, Poster Academaidd 25%)

Teithio ac Anturio (20 credyd, gorfodol)

Mae'r modiwl hwn yn meithrin y sgiliau gwaith tîm, cynllunio ac arwain sydd eu hangen i gynnal taith antur bum diwrnod yn llwyddiannus. Y modiwl hwn fydd prif ddolen gyswllt rhaglen yr ail flwyddyn. (Adroddiad 25%, Portffolio 50%, Cyflwyniad 25%)

Dysgu Seiliedig ar Gyflogadwyedd 2: Adfyfyrio a Datblygiad Personol Proffesiynol (20 credyd, gorfodol)

Nod y cwrs hwn yw rhoi cyfle i'r myfyrwyr ddadansoddi gwerth eu sgiliau a'u dysgu mewn cyd-destunau galwedigaethol a gwaith-benodol. Wrth wneud hynny, bydd gofyn i'r myfyrwyr drefnu digwyddiad chwaraeon sy'n ymhelaethu ar y gwaith a wnaethant yn y modiwl Dysgu Seiliedig ar Gyflogadwyedd ym mlwyddyn 1. (Portffolio 60%, Cynllun Datblygu Personol a Phroffesiynol 40%)

Gweithgareddau Awyr Agored – Datblygu Sgiliau a'r Gallu i Hyfforddi ac Arwain (20 credyd, craidd)

Mae'r modiwl hwn yn datblygu'r sgiliau ymarferol a'r wybodaeth theoretig a ddysgwyd yn y modiwl Gweithgareddau Awyr Agored: Sgiliau Sylfaenol a Hyfforddi Chwaraeon. (Ymarferol 70%, Portffolio 30%)

Prosiect Ymchwil (20 credyd, gorfodol)

Bwriad y modiwl hwn yw cadarnhau ac ymestyn y sgiliau ymchwil a ddysgwyd ym Mlwyddyn 1. Bydd y prosiect ymchwil yn elfen o ail flwyddyn y cwrs a chaiff y myfyrwyr gyfle i wneud astudiaeth drwyadl o faes sy'n ennyn eu diddordeb yng nghyd-destun Gwyddor Chwaraeon. (Adroddiad 75%, Cyflwyniad 25%)

Gweithgaredd Awyr Agored a Maeth Chwaraeon (20 credyd, gorfodol)

Mae hyn yn adeiladu ar ac yn adolygu gwybodaeth a gafwyd yn y modiwlau Anatomeg Swyddogaethol gyda dilyniant tuag at ddealltwriaeth ddyfnach o'r berthynas rhwng y gwahanol systemau ffisiolegol. (Cyflwyniad 35%, Adroddiad 35%, Portffolio 30%)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Rhan Amser

Gwneir ceisiadau drwy'r coleg.

Dolgellau

Llawn Amser

Gwneir ceisiadau drwy UCAS.

Sefydliad dyfarnu

DiscoverUni

Cwrs llawn amser


Cwrs rhan amser