Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Gradd Sylfaen (FdSc) Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Dolgellau
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  Llawn Amser: 2 flynedd

 • Cod UCAS:
  41J1
Gwnewch gais
×

Gradd Sylfaen (FdSc) Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored)

Graddau (Addysg Uwch)

Rhan Amser

Os ydych yn gwneud cais i astudio'n rhan-amser gallwch gyflwyno cais uniongyrchol i'r campws o'ch dewis.

Llawn Amser

Mae dwy ffordd o wneud cais i ddilyn cwrs addysg uwch llawn amser - un ai trwy UCAS neu'n uniongyrchol i'r coleg.

Gwneud cais trwy UCAS:
Dylech wneud cais trwy UCAS os ydych ar hyn o bryd yn dilyn cyrsiau Lefel A, cwrs galwedigaethol Lefel 3 (h.y. BTEC) neu gwrs Mynediad i Addysg Uwch, neu os hoffech gyflwyno cais i fwy nag un darparwr addysg uwch.

Gwneud Cais i'r Coleg:
Os mai'r coleg yw'ch unig ddewis, neu os ydych eisoes yn meddu ar y cymwysterau neu'r profiad i fodloni gofynion eich cwrs, dylech gyflwyno cais uniongyrchol i'r campws o'ch dewis.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r Radd Sylfaen mewn Hamdden Awyr Agored wedi'i anelu at unrhyw un sydd â diddordeb brwd i baratoi ar gyfer ystod o yrfaoedd yn y sectorau twristiaeth awyr agored, chwaraeon, hamdden ac antur.

Bydd y cwrs yn meithrin eich gwybodaeth a'ch sgiliau ac yn darparu astudiaethau arbenigol sy'n uniongyrchol berthnasol i alwedigaethau a phroffesiynau unigol y mae dysgwyr yn gweithio ynddynt ar hyn o bryd neu y maent yn bwriadu ceisio cyflogaeth ynddynt.

Mae'r rhaglen fodiwlaidd yn darparu parhad a dyfnder dros y ddwy flynedd a byddwch yn astudio ystod lawn o fodiwlau cydberthynol.

Asesir y cwrs trwy ymarferol, asesiadau ysgrifenedig, prosiectau, astudiaethau achos a chyflwyniadau. Mae'r cwrs hefyd yn rhoi cyfle i weithio tuag at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol mewn dŵr a gweithgareddau ar y tir.

Mae modiwlau yn cynnwys:

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

 • Sgiliau Ymchwilio ac Astudio
 • Gwyddor Ymddygiad a Meithrin Sgiliau
 • Gweithio gyda Chyflogwyr a Chydlynu Digwyddiadau Chwaraeon
 • Anatomi Ymarferol
 • Gweithgareddau Awyr Agored – Sgiliau Sylfaenol
 • Hyfforddi Chwaraeon Ymarferol

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

 • Datblygu Iechyd a Lles
 • Teithio ac Anturio
 • Gweithgareddau Awyr Agored – Datblygu Sgiliau a'r Gallu i Hyfforddi ac Arwain
 • Prosiect Ymchwil
 • Gweithgaredd Awyr Agored a Maeth Chwaraeon

Gofynion mynediad

Gofynion ieithyddol:

 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Cymraeg neu Saesneg, neu gymhwyster cyfwerth
 • Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau cymwys a nodir uchod fod wedi'u dysgu a'u hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 4, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 5.5 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.0)
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 5 neu uwch, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 6.0 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.5)

Gofynion academaidd:

 • O leiaf 64 pwynt UCAS yn y prif gymhwyster, gan amlaf yn cynnwys gradd llwyddo mewn o leiaf un pwnc A2 perthnasol; neu Dystysgrif/Diploma Cenedlaethol BTEC (TLl) neu uwch, neu AVCE, GNVQ, Bagloriaeth Ryngwladol, Bagloriaeth Cymru, mewn pwnc perthnasol; neu radd Llwyddo mewn cwrs MYNEDIAD a gymeradwywyd; neu NVQ/VRQ Lefel 3
 • Byddai TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Mathemateg (neu gymhwyster cyfwerth), Addysg Gorfforol / Gwyddoniaeth yn fanteisiol. Fel arall, bydd rhaid gwerthuso eich sgiliau rhifedd a gwyddoniaeth er mwyn cael tystiolaeth o'ch gallu i astudio ar y lefel hon.

Mae cymwysterau rhyngwladol cyfwerth yn dderbyniol

Ystyrir mynediad i Lefel 5 ar sail unigol, yn unol â pholisi GLlM o ran trosglwyddo credydau

Derbynnir y rhai nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol, neu nad oes ganddynt y pwyntiau UCAS gofynnol ar sail y canlynol, ond nid ar sail y canlynol yn unig:

 • Datganiad personol neu CV, asesiad mewn cyfweliad, perfformiad mewn tasgau a osodwyd yn benodol i ddibenion derbyn, profiad gwaith perthnasol a thystlythyrau gan gyflogwyr
 • Gwiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Rhaid i ddysgwyr gael gwiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) cyn dilyn y modiwlau cyflogadwyedd.

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Rydych chi'n astudio cyfanswm o 120 credyd ym mhob blwyddyn. Mae'r rhaglen fodiwlaidd yn darparu parhad a dyfnder dros y ddwy flynedd a byddwch yn astudio ystod lawn o fodiwlau rhyng-gysylltiedig. Mae llwybr rhan-amser neu fodiwlaidd hefyd yn ddewisol.

Mae'r strategaethau dysgu ac addysgu a ddefnyddir ar y rhaglen yn amrywio yn ôl pwnc a lefel y modiwl fel yr amlinellir ym mhob manyleb modiwl, o dan bennawd y strategaeth dysgu ac addysgu. Maent yn cynnwys cyfuniad o weithgareddau fel darlithoedd rhyngweithiol, seminarau, gweithdai, siaradwyr gwadd, dysgu ar y we, ymarferion datrys problemau, gweithgareddau unigol a grŵp fel y disgrifir yn y llyfr gwybodaeth myfyrwyr sydd ar gael ar raglen Moodle a gwefan y coleg. Mae hyn yn galluogi platfform cefnogol i fyfyrwyr ddatblygu'r offer, y wybodaeth a'r sgiliau i wella eu dealltwriaeth o'r pwnc, gyda chyfleoedd i drafod ac i ofyn cwestiynau ac archwilio atebion fel grŵp ac fel unigolyn.

Ar wahân i'r gweithgareddau ffurfiol hyn, amlinellir astudiaeth annibynnol hefyd yn strategaeth ddysgu ac addysgu pob modiwl fel arwydd o ymdrech myfyrwyr sydd eu hangen ar gyfer eu dysgu eu hunain y tu allan i sesiynau ffurfiol. Mae angen i fyfyrwyr gynllunio a threfnu amser yn effeithlon i bwyllgor i ddatblygiad personol eu gwybodaeth a'u sgiliau. Mae gan bob rhaglen ddeunyddiau ar Moodle, yr amgylchedd dysgu rhithwir (VLE), i gefnogi gwaith annibynnol y tu allan i ddosbarthiadau a drefnwyd, ac mae'n darparu rhestr ddarllen i fyfyrwyr ar gyfer testunau craidd ac argymelledig i arwain datblygiad personol.

Lle y bo'n briodol, defnyddir model dysgu cyfunol, wedi'i ategu gan offer dysgu o bell electronig fel Google Classroom. Defnyddir y rhain os oes angen ond rhyngweithio traddodiadol wyneb yn wyneb fydd ein prif ddull addysgu.

Rydym yn gweithio'n agos gydag Urdd / Glanllyn i ddarparu gweithgareddau ymarferol awyr agored, tra bo'r asesiad ar gyfer modiwlau yn aros gyda thiwtoriaid y cwrs. Mae'r strategaeth dysgu awyr agored yn cynnig rhaglen amrywiol o weithgareddau tir a dŵr i ddatblygu sgiliau a thechnegau arweinyddiaeth, tîm a phersonol.

Mae'r myfyrwyr yn gyfrifol am drefnu eu profiad gwaith eu hunain os yw'r rhan ofynnol o'u rhaglen, a byddant yn cael eu cefnogi gan dîm y cwrs.

Amserlen

 • Llawn amser: 2 flynedd, 2 ddiwrnod yr wythnos (fel arfer 9am - 5pm)

Ffioedd

Ewch i'n tudalen ffioedd cyrsiau i gael gwybodaeth am ffioedd ein cyrsiau gradd llawn amser a rhan-amser.

Cymorth Ariannol

Ewch i'n tudalen cymorth ariannol i gael gwybodaeth am yr ystod o gefnogaeth sydd ar gael.

Costau Ychwanegol

Gall costau ychwanegol fod yn gysylltiedig â'r canlynol:

Yn ystod y rhaglen efallai y bydd costau ychwanegol nad ydynt yn dod o dan ffioedd dysgu, y bydd angen i fyfyrwyr eu hystyried wrth gynllunio eu hastudiaethau. Gallai hyn gynnwys gofyniad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer profiad gwaith, costau gofal plant, teithio sy'n gysylltiedig â mynychu'r rhaglen a phrofiad gwaith, ymweliadau allanol, teithiau maes, dillad addas ar gyfer gwaith / lleoliad, argraffu ychwanegol uwchlaw'r lwfans (gallai hyn fod yn gysylltiedig â gofynion traethawd hir a rhwymo) , cof, costau deunydd ysgrifennu eraill a seremoni raddio.

Mae gan fyfyrwyr fynediad i lyfrgelloedd y colegau, gwasanaethau benthyca llyfrau, sydd â dirwyon hwyr posibl a chost llyfrau coll, a meysydd astudio. Bydd angen i fyfyrwyr ystyried adnoddau a deunyddiau sydd eu hangen ar gyfer astudio’n annibynnol i ffwrdd o’r coleg fel PC / gliniadur, mynediad i’r rhyngrwyd, meddalwedd, deunyddiau sydd eu hangen ar gyfer datblygiad ymarferol, ac os ydych yn dymuno prynu llyfrau / Cyfnodolion ac ati yn hytrach na benthyca neu geisiadau cyhoeddiadau ad hoc. ddim ar gael trwy'r gwasanaethau.

Yn benodol, ar gyfer y rhaglen hon gall cost ychwanegol fod yn gysylltiedig â:

 • Tystysgrif Tystysgrif DBS os oes angen
 • Pecyn dillad ac esgidiau awyr agored addas
 • Teithiau ac alldaith
 • Cymwysterau awyr agored ychwanegol i gefnogi llwybrau gyrfa yn y dyfodol.

Bydd rhai gweithgareddau'n gofyn i ddysgwyr wisgo 'n briodol am resymau iechyd a diogelwch ac ymddwyn mewn modd proffesiynol. Bydd angen dillad ac esgidiau addas ar ddysgwyr i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau tir a dŵr. Darperir pecyn ac esgidiau addas addas mewn cyfweliad / sefydlu a hefyd rhestr o fanwerthwyr awyr agored gyda gostyngiadau i'n dysgwyr.

Disgwylir i gyfraniad at gostau o ddim mwy na £600 dros ddwy flynedd gyfrannu tuag at fodiwl yr alldaith, cymwysterau ychwanegol, teithiau ac alldeithiau. Disgwylir i fyfyrwyr brynu dillad ac esgidiau addas sy'n briodol i'r gweithgaredd awyr agored.

Ysgoloriaeth Cymhelliant 2022-2023 Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Coleg Meirion-Dwyfor, Dolgellau: Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag Ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, neu am gymorth i lenwi'r cais, mae croeso i chi gysylltu â Swyddogion Cangen Grŵp Llandrillo Menai ar - colegcymraeg@glllm.ac.uk.

Gwybodaeth am Fodiwlau

Mae gwybodaeth fanylach am fodiwlau i'w gweld yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol am y Campws / Cwrs.'

Dyddiad cychwyn

Mis Medi

Cyswllt:

Gydag ymholiadau am gyrsiau penodol, cysylltwch â:

Delyth Jones (Rhaglen Arweinydd): jones16d@gllm.ac.uk

Iola Jones (Gweinyddiaeth): jones9i@gllm.ac.uk

Gydag ymholiadau cyffredinol am ein cyrsiau gradd, cysylltwch â: degrees@gllm.ac.uk

Asesiad

Caiff pob modiwl ei asesu ar sail asesu parhaus. Lledaenir asesiadau drwy gydol y flwyddyn drwy'r defnydd o:

 • Traethawd
 • Adroddiad
 • Astudiaeth achos
 • Portffolio
 • Cyflwyniad (Unigolyn a Grŵp)
 • Arholiad (MCQ)
 • Asesiadau ymarferol / hyfforddi
 • Sylwadau Hyfforddi

Adborth

Caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol pan fo hynny'n berthnasol. Mae adborth effeithiol yn cyfuno gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gellid gwella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i fyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu datblygu, er mwyn gwella eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r canlyniadau dysgu.

Dilyniant

Mae'r rhaglen hon yn diwallu anghenion cyflogaeth darpar ddysgwyr sy'n cynnig llwybrau deniadol a hygyrch i'r diwydiant hamdden awyr agored a thwristiaeth antur awyr agored. Bydd dysgwyr yn adeiladu ar brofiadau blaenorol a gafwyd o weithio yn y diwydiant neu i ennill y profiad / gwybodaeth sydd ei hangen i ddilyn gyrfa yn y diwydiant awyr agored / hamdden.

Mae'r cwrs yn cynnig dull unigryw ac amlddisgyblaethol o hamdden awyr agored, twristiaeth antur awyr agored ac elfennau sylfaenol o fewn gwyddoniaeth chwaraeon. Mae ymgysylltiad cryf Coleg Meirion-Dwyfor â chyflogwyr y sector awyr agored, yn sicrhau bod gwybodaeth leol am y rhaglen yn cael ei hamlygu i gysylltiadau sector perthnasol ac ehangach, a fydd yn ei dro yn hyrwyddo'r ddarpariaeth yn eang ledled y rhanbarth ac yn genedlaethol.

Ar ôl cwblhau'r Radd Sylfaen yn llwyddiannus, bydd graddedigion mewn sefyllfa i fynd i mewn i amrywiaeth o amgylcheddau gwaith neu barhau â'u hastudiaethau hyd at radd Anrhydedd lawn, trwy ymgymryd ag astudiaeth lefel 6 mewn sefydliad amgen. Bydd gan bob sefydliad reoliadau derbyn tuag at drosglwyddo credyd, a byddant yn gallu cynnig arweiniad ar gydnawsedd y cymhwyster i'w rhaglenni sefydliadau.

Bydd cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn eich galluogi i gael lle ar amrywiaeth o gyrsiau gradd yn yr Ysgol Seicoleg a Gwyddorau Chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor.

Mae opsiwn hefyd i gwblhau gradd ychwanegol am flwyddyn, yn ddibynnol ar eich graddau.

Mae enghreifftiau o gyrchfannau graddedigion blaenorol yn cynnwys:

 • Cyfleusterau chwaraeon, hamdden neu awyr agored fel athrawon, hyfforddwyr, hyfforddwyr, goruchwylwyr a rheolwyr
 • Swyddog Datblygu
 • Yr Heddlu, y Llu Arfog
 • Hyfforddi / Addysgu Astudiaethau parhaus mewn darparwyr
 • Addysg Uwch ee Prifysgol Bangor: BSc Gwyddor Chwaraeon, BSc Hamdden Awyr Agored, Addysg BA (Anrh), Coleg Llandrillo BSc Gwyddor Chwaraeon (Hyfforddi Chwaraeon)

Gwybodaeth campws Dolgellau

Gwybodaeth Ychwanegol am y Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithgareddau awyr agored a bydd yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd yn y diwydiant hamdden awyr agored a thwristiaeth. Bydd y cwrs yn meithrin gwybodaeth a sgiliau dysgwyr mewn meysydd arbenigol sy'n berthnasol i'w galwedigaethau proffesiynol presennol, neu yrfaoedd yr hoffent eu dilyn yn y sector hamdden awyr agored.

Ar gyfer pob 10 credyd, dylai'r myfyrwyr gwblhau tua 100 o oriau dysgu tybiannol. Bydd tua 30% o hyn yn gyswllt dysgu uniongyrchol, a 70% yn ddysgu annibynnol.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

Sgiliau Ymchwilio ac Astudio (10 credyd, gorfodol)
Nod y modiwl yw datblygu gallu'r dysgwr i gymhwyso ystod o sgiliau academaidd yn briodol o fewn disgyblaeth a ddewiswyd. Bydd yn galluogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau wrth ddeall sut i gynnal ymchwil briodol, defnyddio confensiynau academaidd, ysgrifennu academaidd a rheoli a threfnu eu gwaith. Bydd y modiwl hefyd yn cyflwyno cysyniadau sylfaenol o drin a dadansoddi data. (Portffolio 100%)

Gwyddor Ymddygiad a Meithrin Sgiliau (20 credyd, gorfodol)
Nod cyffredinol y modiwl hwn yw cyflwyno cysyniadau o sgil, gallu, ymddygiad, perfformiad a dysgu fel y maent yn ymwneud â gweithgareddau corfforol. Bydd dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth o gymhwyso'r cysyniadau hyn. Disgwylir i'r dysgwr ddatblygu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd rhyngweithio cymdeithasol a bydd yn gallu cysylltu ei ddysgu â gweithgareddau ymarferol rheoli grwpiau mewn lleoliadau awyr agored pan fydd yn berthnasol. (Traethawd 50%, Cyflwyniad 50%)

Gweithio gyda Chyflogwyr a Chydlynu Digwyddiadau Chwaraeon (10 credyd, gorfodol)
Bydd y modiwl hwn yn datblygu dealltwriaeth o'r ffactorau sy'n mynd i mewn i drefnu digwyddiad yn ddiogel ac yn llwyddiannus (e.e. Iechyd a Diogelwch, ystyriaethau marchnata ac ariannol ac ati). Bydd dysgwyr yn dechrau datblygu sgiliau hanfodol sy'n ofynnol ar gyfer rheoli digwyddiadau yn effeithiol a byddant yn adlewyrchu ac yn gwerthuso eu sgiliau eu hunain mewn perthynas â chydlynu digwyddiadau. Bydd gofyn i ddysgwyr gysylltu â'r partneriaid twristiaeth antur a diwydiant awyr agored a rhanddeiliaid perthnasol (e.e. cyflogwyr, clybiau lleol a / neu ysgolion, grwpiau cyfranogwyr targed). Bydd gofyn i ddysgwyr gefnogi a gwerthuso digwyddiad (au) chwaraeon a myfyrio ar eu setiau sgiliau eu hunain. (Cyflwyniad 30%, Portffolio 70%)

Anatomi Ymarferol (20 credyd, gorfodol)
Darparu modiwl astudio sy'n adeiladu ar wybodaeth am anatomeg sylfaenol i alluogi dadansoddiad o'r perthnasoedd sy'n bodoli rhwng strwythur a swyddogaeth pedair prif system y corff a'u hymateb i heriau. Mae'r modiwl hwn yn caniatáu i'r dysgwr ddatblygu dull ymchwiliol o ymdrin â'r egwyddorion anatomegol sy'n sail i weithrediad dynol mewn gweithgareddau hamdden awyr agored. (Arholiad 50%, Cyflwyniad 50%)

Dysgu Seiliedig ar Gyflogadwyedd 1: Rhoi Theori ar Waith (20 credyd, gorfodol)
Nod y modiwl hwn galluogi'r myfyrwyr i wneud nifer o dasgau sy'n gysylltiedig â gwaith, ac a drefnwyd ar y cyd gan gyflogwyr/cynrychiolwyr o'r diwydiant a staff y Grŵp. (Portffolio 100%)

Gweithgareddau Awyr Agored – Sgiliau Sylfaenol (20 credyd, craidd)
Mae'r modiwl hwn yn darparu sylfaen o wybodaeth ymarferol a damcaniaethol mewn dau Weithgaredd Awyr Agored allweddol a sgiliau cysylltiedig. Bydd addysgu ymarferol yn datblygu perfformiad personol tuag at lefelau hyfedredd targed, a bydd yn canolbwyntio ar dechnegau hyfforddi ar gyfer gwella ymhellach. Bydd addysgu damcaniaethol yn datblygu dealltwriaeth o hanes, strwythur sefydliadol ac ystod y Gweithgareddau Awyr Agored hyn yn y DU. Mae'r modiwl yn mynnu bod y dysgwr yn datblygu dealltwriaeth o'r broses ddysgu mewn Gweithgareddau Awyr Agored, ac yn cymhwyso'r wybodaeth honno i gynhyrchu strategaethau dysgu ar gyfer datblygu sgiliau ymhellach. (Ymarferol 70%, Portffolio 30%)

Hyfforddi Chwaraeon Ymarferol (20 credyd, gorfodol)
Mae'r modiwl hwn yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth ymarferol i ddysgwyr i gynllunio, cyflwyno a gwerthuso sesiynau hyfforddi, gan ystyried anghenion gwahanol unigolion. Mae'r modiwl yn galluogi atgyfnerthu a chymhwyso cynnwys modiwlau eraill fel Gwyddoniaeth Ymddygiadol a Gweithgareddau Awyr Agored. Mae'r modiwl yn mynnu bod dysgwyr yn dangos dealltwriaeth ymarferol o'r broses hyfforddi, a bod eu sgiliau ymarferol yn symud ymlaen tuag at y safon briodol. (Adroddiad 30%, Asesiadau Ymarferol gyda Adroddiad 70%)

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

Datblygu Iechyd a Lles (20 credyd, gorfodol)
Nod cyffredinol y modiwl hwn yw cyflwyno cysyniadau allweddol o wybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth o ddatblygiad iechyd a lles mewn hamdden awyr agored. Bydd dysgwyr yn datblygu ymwybyddiaeth o ymgysylltu â mentrau iechyd a lles ac yn deall buddion a hyrwyddiad prosiectau o'r fath yn y sector awyr agored. Bydd dysgwyr yn cynllunio ac yn darparu prosiectau cymunedol iechyd a lles ymarferol. (Adrodd 40%, Portffolio 60%)

Teithio ac Anturio (20 credyd, gorfodol)
Bydd y modiwl hwn yn datblygu sgiliau a gwybodaeth sylfaenol a gafwyd yn ystod y flwyddyn gyntaf a'r ail. Bydd yn adolygu alldeithiau o safbwynt hanesyddol gan ddod i ddeall yr hyn sy'n gwneud alldaith lwyddiannus trwy werthuso alldeithiau llwyddiannus ac aflwyddiannus yn y gorffennol.

Yna bydd hyn yn cael ei ddatblygu ymhellach gan y dysgwyr trwy ddealltwriaeth drylwyr o'r gwahaniaeth rhwng alldaith ac archwilio. Bydd y modiwl yn rhoi mewnwelediad i ddysgwyr o'r cynllunio a'r paratoi sy'n ofynnol ar gyfer alldaith / archwiliad llwyddiannus mewn perthynas â chymdeithas heddiw. Bydd hefyd yn darparu profiad uniongyrchol ar y cyfyngiadau a allai ddod ar eu traws yn ystod alldaith o'r fath. Bydd cymhwyso'n ymarferol yn cynnwys cynllunio, ymgymryd â gwerthuso a gwerthuso alldaith aml-ddiwrnod o'u dewis eu hunain, yng Nghymru neu wlad Ewropeaidd arall. (Adrodd 25%, Asesiad Ymarferol 50%, Cyflwyniad 25%)

Dysgu Seiliedig ar Gyflogadwyedd 2: Adfyfyrio a Datblygiad Personol Proffesiynol (20 credyd, gorfodol)
Nod y modiwl hwn yw rhoi cyfle i ddysgwyr ddadansoddi gwerth eu sgiliau a'u dysgu fel y'u cymhwysir i gyd-destunau galwedigaethol a gwaith-benodol. Wrth wneud hynny, bydd y modiwl yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr drefnu digwyddiad chwaraeon, gan adeiladu ar eu cynllunio digwyddiadau ym Mlwyddyn 1 Dysgu Seiliedig ar Gyflogadwyedd 1. Yna mae'n ofynnol i ddysgwyr werthuso eu digwyddiad yn feirniadol, a myfyrio ar eu profiad dysgu o'r modiwl hwn a modiwlau blaenorol. . Bydd hyn yn gwella eu gwybodaeth a'u sgiliau academaidd a galwedigaethol, eu hunan-barch a'u cyflogadwyedd ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. Bydd dysgwyr yn gallu cysylltu eu heffeithiolrwydd cynyddol mewn ystod o dasgau a chyd-destunau yn y gwaith â'u setiau gwybodaeth a sgiliau estynedig a gwell ar ôl cwblhau'r modiwl hwn. (Cynllun Datblygu 25%, Portffolio 75%)

Gweithgareddau Awyr Agored – Datblygu Sgiliau a'r Gallu i Hyfforddi ac Arwain (20 credyd, craidd)
Mae'r modiwl hwn yn datblygu'r sgiliau ymarferol a'r wybodaeth ddamcaniaethol a gafwyd yn y modiwl Gweithgareddau Awyr Agored: Sgiliau Sylfaen a Hyfforddi Chwaraeon Ymarferol. Mae hyfforddi ymarferol ac arweinyddiaeth mewn dau Weithgaredd Awyr Agored yn canolbwyntio ar gaffael sgiliau ymhellach, cyflawni mwy o hunangynhaliaeth a gwneud penderfyniadau mewn rôl hyfforddi ac arwain. Mae'r modiwl yn mynnu bod dysgwyr yn ennill cymhwysiad beirniadol o wybodaeth a dealltwriaeth o gyfrifoldebau a sgiliau hyfforddi ac arwain grwpiau mewn amgylchedd awyr agored mwy heriol.

Mae'r modiwl hefyd yn cymhwyso hyfforddiant trosglwyddadwy a sgiliau arwain a gwybodaeth gefndir i weithgareddau awyr agored penodol sy'n anelu at gynorthwyo dysgwyr i arddangos sgiliau ymarferol a thechnegau hyfforddi / arwain i safonau maen prawf y Corff Llywodraethol Cenedlaethol. Mae'r modiwl yn mynnu bod dysgwyr yn ennill dealltwriaeth o gyfrifoldebau a sgiliau hyfforddi ac arwain grwpiau yn yr amgylchedd awyr agored. (Ymarferol 70%, Portffolio 30%)

Prosiect Ymchwil (20 credyd, gorfodol)
Nod y modiwl yw cydgrynhoi, datblygu ymhellach ac ehangu gallu myfyrwyr i gymhwyso ystod o sgiliau academaidd yn briodol o fewn disgyblaeth a ddewiswyd. Bydd yn galluogi myfyrwyr i wella eu sgiliau mewn ysgrifennu academaidd a chwilio llenyddiaeth, datblygu damcaniaethau y gellir eu cyfiawnhau, defnyddio ystod o fethodolegau ymchwil ac yn y pen draw baratoi ar gyfer traethawd hir. (Adrodd 70%, Cyflwyniad 30%)

Gweithgaredd Awyr Agored a Maeth Chwaraeon (20 credyd, gorfodol)
Bydd y modiwl hwn yn adolygu ac yn adeiladu ar elfennau o ffisioleg a biocemeg sy'n darparu sylfaen ddamcaniaethol maeth dynol. Nod y modiwl hwn yw galluogi dysgwyr i ddeall gofynion dietegol anghenion athletwyr, gofynion iechyd, hyfforddiant a chwblhau i sicrhau'r canlyniadau perfformiad gorau posibl. Bydd cymhwysiad ymarferol o wybodaeth yn cael ei ddatblygu, a bydd materion cyfoes yn cael sylw yn y diwydiant twristiaeth anturiaethau Awyr Agored a chwaraeon cyfredol. (Astudiaeth Achos 40%, Adroddiad 60%)

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Graddau (Addysg Uwch)

Lefel: 4+5

Maes rhaglen:

 • Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored

Sefydliad dyfarnu: Prifysgol Bangor

Dwyieithog:

Yn dibynnu ar y campws, efallai y byddwch yn gallu astudio elfennau o'r rhaglen yn Saesneg ac yn Gymraeg trwy sicrhau bod rhai deunyddiau dysgu rhaglen ar gael yn ddwyieithog. Rhoddir manylion i chi yn y cyfweliad.

Posib cwblhau 33% o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg a derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored

Myfyriwr yn chwarae rygbi

Sefydliad dyfarnu

DiscoverUni

Cwrs llawn amser


Cwrs rhan amser