Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyriwr o'r Rhyl a Weithiodd Ochr yn Ochr gyda Llawfeddygon yn y Phillipines yn ei Flwyddyn i Ffwrdd... Nawr yn Hyfforddi i fod yn Feddyg!

Mae Myfyriwr o Chweched y Rhyl a dreuliodd ran o'i flwyddyn i ffwrdd yn gweithio ochr yn ochr gyda Llawfeddygon mewn ysbyty ranbarthol yn y Phillipines nawr newydd ddechrau ei hyfforddiant i fod yn feddyg!

19-year-old Iarl Sapong from Rhyl, who is originally from the Philippines and was crowned Coleg Llandrillo's 'Student of the Year 2019' (Rhyl Sixth), has just commenced his studies in Medicine at Cardiff University.

In preparation for several medical interviews relating to university admission, Rhyl Sixth staff organised a mock interview for Iarl with a doctor (pre-Covid): Dr Laura Harrington at University College London.

After gaining an impressive suite of A-levels - Maths A*/Biology A/Chemistry A and Welsh Baccalaureate - Iarl (pronounced 'Earl) returned to Rhyl Sixth to complete an A-level in Further Maths…in one year!

During his gap year, to explore medicine further, Iarl initially shadowed a team of NHS doctors for a week. He said:

"I realised that an excellent bedside manner, together with compassion, were crucial. The doctor's empathy illuminated a dimly-lit room."

Following his stint with the NHS, and curious about the traits of doctors worldwide, he volunteered for a week in a district hospital in The Philippines. Iarl added:

"I eventually realised that medicine is all about sacrifice. Whilst there, analysing a kidney cross-section enabled me to utilise aspects of anatomy I had learned whilst studying for my A-levels at Rhyl Sixth."

He juggles his studies with part-time employment at McDonald's and volunteering at his local food bank. In his 'spare' time, Iarl loves playing guitar, and provides weekly music for Sunday mass, when not serving on the altar. He also teaches young high school students and has learned to play the piano to grade 5 standard.

Speaking about his time at Rhyl Sixth, Iarl said:

"Studying A-level Biology sharpened my analytical and data interpretation skills. Additionally, Chemistry honed my lateral thinking, whilst Maths pushed my logical abilities to make critical deductions. For my Welsh Baccalaureate project, I delved into cancer and treatments and treatments such as immunotherapy."

"I felt prepared for university life, the independence you learn during A-levels sticks. Upon graduation, I hope to specialise in a hospital setting. Time will tell if it is as a surgeon or physician. Alternatively, I may join the Navy as a medical officer."

"So, if you're reading this while picking a college / sixth form, I think that Rhyl Sixth has everything you need in one place. They've already sent many others to medical schools and Oxbridge!"

One of Iarl's tutors at the Rhyl Sixth, Andy Aitken, said:

Iarl was an extremely gifted, likeable and friendly member of the Rhyl Sixth cohort, and was awarded the title of Rhyl Sixth 'Student of the Year'. His desire to become a doctor is deeply rooted in his ability to combine his scientific understanding with clinical application. We wish him all the best in his future career.

For more information on A-level courses at Coleg Llandrillo's Rhyl Sixth Centre - which is situated on Coleg Llandrillo's Rhyl campus - contact the college on 01745 354 797.

Web: www.gllm.ac.uk

Email: rhyladmissions@gllm.ac.uk

Mae Iarl Sapong 19 oed o'r Rhyl , sydd yn hannu yn wreiddiol o'r Phillipines ac a goronwyd yn "Fyfyriwr y Flwyddyn 2019" Coleg Llandrillo (Chweched y Rhyl), newydd ddechrau ei astudiaethau mewn Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

I baratoi ar gyfer sawl cyfweliad meddygol yn ymwneud gyda mynediad i brifysgol, trefnodd staff Chweched y Rhyl ffug gyfweliad ar gyfer Iarl gyda meddyg (cyn-Covid): Dr Laura Harrington yng Ngholeg Prifysgol Llundain.

Wedi ennill casgliad trawiadol o dystysgrifau lefel A - Maths A*/Bioleg A/Cemeg A a Bagloriaeth Cymru - dychwelodd Iarl (yngenir fel "Earl") i Chweched y Rhyl i gwblhau lefel A mewn Maths Pellach...mewn un flwyddyn!

Yn ystod ei flwyddyn i ffwrdd, i archwilio meddygaeth ymhellach, i ddechrau cysgododd Iarl dîm o feddygon GIG am wythnos. Dywedodd:

"Sylweddolais fod ffordd ddymunol gyda chleifion, ynghyd â chydymdeimlad, yn hanfodol. Roedd tosturi'r meddygon yn goleuo ystafell dywyll."

Yn dilyn ei gyfnod gyda'r GIG, ac yn chwilfrydig ynglŷn a nodweddion meddygon yn fyd-eang, gwirfoddolodd am wythnos mewn ysbyty ranbarthol yn y Philippines. Ychwanegodd Iarl:

"Sylweddolais yn y pen draw fod meddygaeth ynglŷn ag aberth. Tra yno, wrth ddadansoddi trawstoriad o aren galluogwyd fi i ddefnyddio agweddau o anatomeg roeddwn wedi eu dysgu wrth astudio ar gyfer fy lefel A yn Chweched y Rhyl."

Mae'n cydbwyso ei astudiaethau gyda chyflogaeth ran-amser yn MacDonald's a gwirfoddoli yn ei fanc bwyd lleol. Yn ei amser hamdden mae Iarl yn mwynhau chwarae'r gitar, ac mae'n darparu cerddoriaeth wythnosol ar gyfer offeren Dydd Sul, pan na fo'n gwasanaethu wrth yr allor. Mae hefyd yn dysgu myfyrwyr ysgol uwchradd ifanc ac mae wedi dysgu chwarae'r piano i safon gradd 5.

Gan siarad am ei amser yn Chweched y Rhyl, dywedodd Iarl:

"Gwnaeth astudio Lefel-A Bioleg finiogi fy sgiliau dadansoddol a dehongli data. Yn ychwanegol, miniogodd Cemeg fy meddwl dargyfeiriol, tra gwthiodd Maths fy ngalluoedd rhesymegol i wneud casgliadau beirniadol. Ar gyfer fy mhrosiect Baccalaureate, edrychais i mewn i ganser a thriniaethau gan gynnwys triniaethau megis imiwnotherapi."

"Teimlais wedi fy mharatoi ar gyfer bywyd prifysgol, mae'r annibyniaeth a ddysgwch wrth astudio ar gyfer Lefel A yn glynu. Wedi graddio, hoffwn arbenigo mewn lleoliad ysbyty. Amser a ddengys ai fel llawfeddyg neu ffisigwr fydd hynny. Fel arall, gallwn ymuno â'r Llynges fel swyddog meddygol."

"Felly, os ydych yn darllen hwn wrth geisio dewis coleg/ chweched dosbarth, dwi'n credu fod y gall Chweched y Rhyl gynnig pob peth rydych ei angen mewn un lle. Maent eisoes wedi danfon nifer o rai eraill i ysgolion meddygol a Rhydychen a Chaergrawnt!"

Dywedodd un o diwtoriaid Iarl yn Chweched y Rhyl, Andy Aitken:

"Roedd Iarl yn aelod eithriadol ddawnus, hoffus a chyfeillgar o garfan Chweched y Rhyl, ac fe roddwyd y teitl o "Fyfyriwr y Flwyddyn" Chweched y Rhyl iddo. Mae ei ddymuniad i ddod yn feddyg wedi ei wreiddio yn ddwfn yn ei allu i gyfuno ei ddealltwriaeth wyddonol gyda chymhwysiad clinigol. Dymunwn yn dda iddo yn ei yrfa i'r dyfodol."

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Lefel A yn Chweched Y Rhyl, Coleg Llandrillo - ar gampws Coleg Llandrillo yn y Rhyl - cysylltwch â'r coleg ar: 01745 354 797.

Gwefan: www.gllm.ac.uk

E-bost: rhyladmissions@gllm.ac.uk