Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Canolfan Chwaraeon yn hwb mawr i ddysgwyr, medd AS Môn

Ddydd Gwener (10 Rhagfyr) ymwelodd AS Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth, â safle cyfleuster hyfforddi gwyddor chwaraeon newydd gwerth £6.3m ar gampws Coleg Menai yn Llangefni.

Ariannwyd y prosiect trwy raglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Mae'n cynnwys neuadd chwaraeon newydd, campfa fawr, ystafelloedd newid, 7 ystafell ddysgu ar gyfer y Gwyddorau Chwaraeon, labordai chwaraeon, ystafelloedd staff a storfeydd.

Croesawodd Rhun ap Iorwerth AS y datblygiad, gan ddweud y bydd yn hwb mawr i ddysgwyr y dyfodol. Meddai: "Mae'r Ganolfan Chwaraeon yn ychwanegiad trawiadol iawn at y ddarpariaeth addysg bellach ardderchog sydd eisoes ar gael yn Llangefni.

"Bydd y buddsoddiad hwn yn sicrhau bod gan ein pobl ifanc adnoddau dysgu o'r radd flaenaf er mwyn cefnogi eu haddysg yma ar Ynys Môn. Yn y pendraw, bydd hyn yn eu rhoi mewn sefyllfa gref i ddilyn gyrfaoedd llwyddiannus ym maes chwaraeon a sectorau cysylltiol.

"Hoffwn longyfarch Grŵp Llandrillo Menai ar barhau i fuddsoddi i wella'r cyfleusterau a'r cyfleoedd ar eu campws yn Llangefni. Edrychaf ymlaen yn fawr at ymweld â'r Ganolfan newydd eto pan fydd wedi'i chwblhau."

Meddai Aled Jones-Griffiths, Pennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor: “Mae'r Ganolfan Chwaraeon yn gam mawr arall tuag at greu hwb addysg a hyfforddiant rhanbarthol bwysig yn Llangefni. Yn dilyn y datblygiad hwn, byddwn wedi buddsoddi ymhell dros £40m yn y campws dros y 10 mlynedd diwethaf.

“Bydd y ganolfan chwaraeon newydd yn cynnwys y dechnoleg ddiweddaraf ac offer ar gyfer monitro perfformiad athletig. Bydd yn adnodd digymar ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno astudio pynciau ym maes Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus.”

"Rydym yn ddiolchgar i Rhun ap Iorwerth AS am gymryd yr amser i gwrdd â ni i ddysgu mwy am y datblygiad cyffrous hwn. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru am helpu i ariannu'r prosiect."

Cychwynnodd y gwaith adeiladu ar y safle yn ddiweddar yn dilyn dyfarnu cytundeb sylweddol i gwmni READ Construction. Disgwylir i'r ganolfan newydd fod yn barod ac ar agor i fyfyrwyr erbyn dechrau 2023.

Meddai Cyfarwyddwr READ Construction, Alex Read: “Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Grŵp Llandrillo Menai ar y prosiect hwn. Fe fydd yn creu amgylchedd dysgu modern ac yn dod â budd i fyfyrwyr am nifer fawr o flynyddoedd. Trwy'r broses adeiladu, rydym yn cynnig gwerth ychwanegol i fyfyrwyr presennol trwy gynnig lleoliadau gwaith ac ymweliadau safle fel y gallant gael profiad uniongyrchol o'r diwydiant adeiladu.”

Funded through the Welsh Government's 21st Century Schools and Colleges programme, the multi-million pound project includes a brand new sports hall, large gym, changing facilities, 7 Sport Science classrooms, Sports laboratories, staff rooms and equipment storage.

Rhun ap Iorwerth MS welcomed the development, hailing it a big boost for future learners. He said: "The new Sport Centre is a very impressive addition to the excellent further education provision already on offer in Llangefni.

"This investment will make sure that our young people have a state-of-the-art learning environment to support their education here on Anglesey. This will, ultimately, help put them in a strong position to embark on successful careers in Sport and related sectors.

"I congratulate Grŵp Llandrillo Menai on continuously investing to improve facilities and opportunities at their campus in Llangefni. I very much look forward to visiting the new Centre when it opens."

Aled Jones-Griffith, Coleg Menai & Coleg Meirion-Dwyfor Principal said: “The Sport Centre is another big step towards creating a regionally important education & training hub at Llangefni. It will bring the Grŵp’s investment at this campus to well over £40m over the last 10 years.

“The new facility will include cutting-edge technology and equipment for monitoring sporting performance and excellence. It really will be an unbeatable facility for students who enrol on our highly regarded Sports & Public Services programme.

"We are grateful to Rhun ap Iorwerth MS for taking time out from his busy schedule to meet with us to learn more about this exciting development. We are also extremely fortunate to have secured support from the Welsh Government to help fund this project."

Work recently started on site following a major contract award to north Wales-based READ Construction this summer. The new Centre is expected to be occupied and open for teaching by the start of 2023.

READ Construction Director, Alex Read said: “We are thrilled to be working with Grŵp Llandrillo Menai on this prestigious scheme, which will provide a 21stCentury learning environment and benefit students for many years to come. Throughout the construction, we are committed to adding value for current learners, through the provision of work placements and site visits to get hands on experience of the construction industry.”