Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol yn Trefnu Rhoddion Mawr eu Hangen ar gyfer Banciau Bwyd

Mae myfyrwyr Sgiliau Byw Annibynnol Coleg Llandrillo wedi bod yn cymryd amser allan o'u hastudiaethau i drefnu menter "12 Diwrnod y Nadolig", gan annog staff i roi ystod o nwyddau sydd â galw mawr amdanynt ar gyfer dau fanc bwyd lleol, gan gynnwys nwyddau tun, bwyd i anifeiliaid anwes a nwyddau ystafell ymolchi, yn ogystal â rhai danteithion Nadolig!

Bydd yr holl roddion a gasglwyd ar gampws Llandrillo-yn-Rhos y coleg yn cael eu gollwng yn y ddau fanc bwyd sy'n elwa: Banc Bwyd Conwy a TY Hapus yn Llandudno.

Mi wnaeth y myfyrwyr Astudiaethau Cyn-Alwedigaethol a Pharatoi ar gyfer Addysg Bellach, sydd i gyd ag anghenion dysgu ychwanegol, drefnu'r prosiect fel rhan o'u huned BTEC. Penderfynasant ar y cyd ar y fenter hon er mwyn cefnogi eu cymunedau lleol yn ystod tymor y dathlu.

Dywedodd y tiwtor Helen Chambers: "Gai fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i'n myfyrwyr a'r holl staff am eu rhoddion caredig. Dwi'n siwr y byddant o fudd i lawer o deuluoedd yn ein cymunedau lleol yn ystod y tymor dathlu hwn."

Mae'r rhoddion y gofynnwyd amdanynt yn cynnwys: cawl; pasta a reis; diodydd meddal; bwyd i anifeiliaid anwes; llysiau tun; nwyddau ymolchi gan gynnwys eitemau ar gyfer mislif; coffi, te a siwgr; cynnyrch ar gyfer babanod; ffrwythau tun a phwdinau; a theganau bychain a llenwyr hosan.

Mae adran SBA Coleg Llandrillo yn cynnal nifer o gyrsiau sydd wedi’u teilwra yn arbennig i ddiwallu anghenion myfyrwyr sydd ag anableddau dysgu bach i gymedrol, anableddau dysgu difrifol ac anhwylderau ymddygiadol cymdeithasol ac emosiynol.

www.gllm.ac.uk

All of the donations collected by the students at the college’s Rhos-on-Sea campus will be dropped off at the two benefitting food banks: Conwy Foodbank and Ty Hapus in Llandudno.

The Pre-Vocational Studies and Preparation for Further Education students, who all have additional learning needs, organised the project as part of their BTEC unit. They collectively decided on this initiative in order to support their local communities during the festive time.

Tutor Helen Chambers said: “Can I take this opportunity to thank our students and all the staff for their kind donations. We are sure that they will benefit lots of families in our local communities this festive season.”

Donations requested included: soup; pasta and rice; soft drinks; pet food; tinned vegetables; toiletries including sanitary products; coffee, tea and sugar; baby products; tinned fruits and desserts; and small toys and stocking fillers.

Coleg Llandrillo’s Independent Living Skills department runs a number of courses for students with mild to moderate learning disabilities, severe learning disabilities and social and emotional behavioural difficulties, which are tailor-made to meet individual needs.

www.gllm.ac.uk