Coedwigaeth a Rheoli Cefn Gwlad

Bydd y cyrsiau ymarferol hyn yn eich galluogi i feithrin sgiliau a gwybodaeth mewn amryw o feysydd cysylltiedig fel Cadwraeth, Rheoli Cynefinoedd, Rheoli Plâu a Defnyddio Llif Gadwyn. Cewch gyfle hefyd i ennill tystysgrifau technegol ychwanegol.

Rheolir y goedwig yn unol â Chynllun Rheoli Coetir ‘Glastir’. Yn ogystal, mae rhannau o’r fferm yn Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Ewropeaidd. Mae’r rhain eto’n cynnig cyfleoedd ychwanegol i ddysgwyr.

Pa lefel a chwrs sy'n addas i mi?

Cynigwn y dewis mwyaf o gyrsiau addysg bellach ac addysg uwch yng Ngogledd Cymru ac maent yn amrywio o gyrsiau Lefel 2 hyd at gyrsiau Lefel 3. Rydym hefyd yn cynnig Prentisiaethau.

Dyma ganllawiau syml sy'n esbonio'r lefelau, cyrsiau a'r llwybrau dilyniant sydd ar gael i chi.


Gyrfa mewn Coedwigaeth a Rheoli Cefn Gwlad


Noder os gwelwch yn dda: Mae'r data/wybodaeth a welir yma yn cael ei ddarparu gan EMSI Career Coach, ac ond ar gael yn Saesneg. Nid yw Grŵp Llandrillo Menai yn gyfrifol am gynnwys gwefannau a darparwyr allanol.

Myfyriwr yn torri coeden gyda chainsaw