Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

O Weithio ar Longau Pleser Mawr i Ennill Gwobr Prentis y Flwyddyn ym maes Tyrbinau Gwynt

Yn ddiweddar, cafodd cyn brif stiward ar long bleser sydd hefyd yn ddiffoddwr tân rhan-amser, ei gwobrwyo am ei hymroddiad a'i waith caled ym maes tyrbinau gwynt pan enillodd wobr IMechE (Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol) i'r Prentis a oedd wedi Gwella Fwyaf (Gogledd Cymru a Glannau Merswy).

Mae Natalie Eddleston o Gyffordd Llandudno ar ail flwyddyn prentisiaeth RWE yn y Ganolfan Hyfforddi arbenigol gyntaf o'i bath ym maes tyrbinau gwynt ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos. Agorwyd y ganolfan yn swyddogol gan Brif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, fis Rhagfyr 2012.

Cafodd y wobr hon, sy'n uchelgais i lawer, ei chyflwyno i Natalie gan gynrychiolydd IMechE, Gareth Cemlyn Jones, mewn seremoni yn y ganolfan ynni adnewyddadwy, o flaen ei chyd-fyfyrwyr a'i thiwtoriaid. Mae IMechE yn un o dri chorff proffesiynol a geir yn y Deyrnas Unedig i beirianwyr.

Dechreuodd Natalie ar y brentisiaeth tair blynedd o hyd yng Ngholeg Llandrillo fis Medi 2020. Ers hynny, mae wedi ennill cyfuniad o gymwysterau academaidd ac ymarferol a gynlluniwyd i'w pharatoi i fod yn dechnegydd ym maes tyrbinau gwynt, yn ogystal â chwblhau hyfforddiant i fod yn ddiffoddwr tân yn ei hamser ei hun!

Dywedodd Natalie, sydd wrth ei bodd yn gyrru beiciau modur: "Rydw i ar ben fy nigon 'mod i wedi derbyn y wobr hon gan sefydliad fel IMechE, sydd mor uchel ei barch. Rydw i wedi gwirioneddol fwynhau fy hyfforddiant yng Ngholeg Llandrillo ac yn edrych ymlaen am fynd ar y môr yn yr wythnosau nesaf. Byddaf yn gweithio o ddociau Mostyn, gan rannu fy amser rhwng gwastadeddau'r Rhyl a'r fferm wynt, Gwynt-y-Môr."

Cyn dilyn y brentisiaeth, am sawl blwyddyn bu Natalie'n gweithio ym maes lletygarwch ar longau pleser mawr ledled y byd, gan gael ei dyrchafu'n brif stiward. Ond, roedd ganddi fwy o ddiddordeb yn yr hyn oedd yn digwydd ar y dec, yn enwedig yr agweddau peirianegol.

Bu’n gweithio yn Singapore, y Caribî, Môr y Canoldir, y Maldives a'r Dwyrain Canol. Pan orffennodd, dechreuodd sylweddoli bod gyrfa yn y diwydiant ynni adnewyddadwy'n yrfa am oes, felly gosododd nod iddi hi ei hun o gael prentisiaeth.

Dywedodd Gareth Cemlyn: "Mae Grŵp Llandrillo Menai'n gwneud gwaith arloesol yn y diwydiant drwy ddatblygu gweithwyr sydd â'r sgiliau sydd eu hangen ar sector sy'n ehangu'n barhaus. Rydyn ni'n dymuno'r gorau i Natalie ac rwy'n siŵr y caiff yrfa lwyddiannus."

Dywedodd Phil Hughes, cydlynydd prentisiaethau ym maes Tyrbinau Gwynt yng Ngrŵp Llandrillo Menai: "Daeth Natalie i Landrillo gyda’r nod o wireddu ei huchelgais o weithio ym maes peirianneg adnewyddadwy. Ar ôl gweithio yn y sector lletygarwch am sawl blwyddyn, roedd hon yn her enfawr. Talodd ei gwaith caled ar ei ganfed pan lwyddodd i gael prentisiaeth RWA, gan guro cannoedd o ymgeiswyr.

"A hithau bellach ar ail flwyddyn ei phrentisiaeth, mae'n dal i wneud ei gorau glas, gan ddysgu rhagor am beirianneg. Rydw i'n falch iawn fod Natalie, drwy ennill y wobr hon, wedi cael cydnabyddiaeth am yr holl waith caled a wnaeth yn ystod ei phrentisiaeth. Dymunaf y gorau iddi yn ei gyrfa newydd.

"O ran y coleg, yn ystod y deng mlynedd ddiwethaf rydym wedi hyfforddi dwsinau o bobl ifanc ar gyfer y diwydiant."

Dywedodd pennaeth Natalie, sef rheolwr prentisiaethau RWE, Craig O'Malley: "Rydw i wrth fy modd dros Natalie. Pan wnes i ei chyfweld, mi wnaeth fy ysbrydoli, ac mae'n dal i fy ysbrydoli hyd heddiw. Mae hyn yn adlewyrchu cymeriad Natalie ei hun, ac ansawdd yr addysgu yng Ngholeg Llandrillo. Dim ond un ydi hi o griw da. Yn fy marn i, bydd pob un o'r criw yn dechnegwyr rhagorol ym maes tyrbinau gwynt."

I gael rhagor o wybodaeth am y Prentisiaethau ym maes Tyrbinau Gwynt a gynigir yng Ngholeg Llandrillo, cysylltwch â thîm y Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

Gwefan: www.gllm.ac.uk

E-bost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk

Natalie Eddleston from Llandudno Junction is a second year RWE apprentice based at Coleg Llandrillo’s Wind Turbine Training Centre - the country’s first wind turbine dedicated training centre situated on the college’s Rhos-on-Sea campus. It was officially opened by the then First Minister of Wales, the Rt Hon Carwyn Jones AM, in December 2012.

Natalie, who blew away the competition to claim this highly sought-after accolade, was presented with her award by IMechE representative Gareth Cemlyn Jones at a ceremony at the specialist renewable energy centre in front of her peers and tutors. IMechE is one of three professional engineering bodies in the UK.

Natalie began her three-year apprenticeship at Coleg Llandrillo in September 2020. Since then, she has undertaken a challenging combination of academic and practical qualifications designed to prepare her for the role of a wind turbine technician, along with completing her training to become a fully-qualified firefighter in her own time!

Keen motorcyclist Natalie said: “I am delighted to receive this award from such an esteemed industry body as IMechE. I have really enjoyed my training at Coleg Llandrillo and am looking forward to going offshore in the next few weeks. I will be based at Mostyn docks, working between Rhyl flats and the Gwynt-y-Mor wind farm.”

Previous to the apprenticeship, Natalie worked all over the world on superyachts for several years on the hospitality side, reaching the position of chief steward. But, she was more interested in the deck side of proceedings, especially the engineering aspects.

She worked in Singapore, the Caribbean, the Mediterranean, the Maldives, and the Middle East. When she finished, she began to realise that a career within the renewable energy industry was a job for life, so set a goal to become an apprentice.

Gareth Cemlyn said: “Grŵp Llandrillo Menai is doing ground-breaking work within the industry, providing skilled personnel to meet the needs of an ever-expanding sector. We wish Natalie all the best in what I am sure will be a very rewarding career.”

Phil Hughes, wind turbine apprenticeship coordinator at Grŵp Llandrillo Menai, said: "Natalie came to Llandrillo to help her ambitions to move into renewable engineering. After many years working in the hospitality sector, this was a huge challenge. Her hard work in college paid off when she was able to win a place on the RWE apprenticeship ahead of hundreds of applicants.

“Now in the second year of her apprenticeship, she continues to push herself, building her engineering knowledge. I am delighted that Natalie has been recognised for all the hard work she has put into his apprenticeship by winning this prestigious award and I wish her all the very best in her new career.

“From a college perspective, over the last 10 years we have provided the industry with dozens of highly-skilled young people.”

Natalie’s boss, Craig O’Malley, RWE’s apprenticeships manager, said: “I am delighted for Natalie. I interviewed her originally and was thoroughly inspired, and I continue to be inspired to this day. It is a reflection on Natalie herself, and the quality of the teaching at Coleg Llandrillo. She is just one from a strong cohort who I believe are all going to be excellent wind turbine technicians.”

For more information on Wind Turbine apprenticeships at Coleg Llandrillo, please contact the college’s Learner Services team on 01492 542 338.

Web: www.gllm.ac.uk

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk