Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Llwyddiant Myfyrwyr yng Ngwobrau Dylunio Paris

Mae myfyrwyr o adran Celf a Dylunio Coleg Llandrillo yn dathlu eu llwyddiant oddi cartref, ar ôl iddynt ennill categori yng Ngwobrau Dylunio DNA Paris 2021!

Cynhaliwyd y seremoni ym Mharis yr wythnos hon ac fe gyflwynwyd y wobr fawreddog i fyfyrwyr lefel A Coleg Llandrillo am eu gwaith dylunio graffig ardderchog.

Llwyddodd Myfyrwyr cyrsiau Lefel A ac As o'r adran Celfyddydau Creadigol ar gampysau Llandrillo-yn-Rhos a'r Rhyl i ennill y categori myfyrwyr 'Dylunio Graffig/Dylunio ym maes Cyfathrebu' am eu blwyddlyfr cyfathrebu graffig.

Mae blwyddlyfr y llynedd yn cynnwys gwaith gan 24 o fyfyrwyr Coleg Llandrillo. Cyhoeddwyd yr enillwyr yn ystod mis Mai 2021 ac fe gynhaliwyd y seremoni wobrwyo chwe mis yn ddiweddarach.

Craffodd y beirniaid ar ddyluniadau blaengar a chynhyrchion arloesol o bob cwr o'r byd yn cystadlu am y prif wobrau.
Mae'r gystadleuaeth hon erbyn hyn yn un o brif seremonïau dylunio Ewrop.

Mae Cystadleuaeth Gwobrau Dylunio DNA Paris yn gwobrwyo dyluniadau ym meysydd pensaernïaeth, dylunio mewnol, dylunio tirlun, dylunio graffig a dylunio cynnyrch ac yn gwobrwyo dylunwyr gorau'r byd.

Fe wnaeth y myfyrwyr o Goleg Llandrillo ddefnyddio eu sgiliau digidol i gynhyrchu'r blwyddlyfr gan ddefnyddio meddalwedd Adobe Photoshop ar gyfrifiaduron iMac. Tynnwyd delweddau ar sganwyr a chamerâu digidol, ac fe grëwyd delweddau digidol yn uniongyrchol i sgrin y cyfrifiadur gyda thabledi dylunio.

Mae hanes llewyrchus yn y byd cystadlu i brosiectau graffig digidol diwedd blwyddyn myfyrwyr celf y coleg. Mae blwyddlyfrau'r gorffennol wedi cipio gwobrau aur, arian ac efydd yng Ngwobrau Dylunio Rhyngwladol IDA yng Nghaliffornia dros gyfnod o bum mlynedd yn unig!

Ychwanegodd Dewi Hughes, tiwtor Coleg, sydd hefyd yn Gymrawd yng Nghymdeithas Siartredig Dylunwyr ac sydd â deugain mlynedd o brofiad ym maes dylunio graffig fasnachol a'r byd addysg: "A hwythau ar fin mynd i brifysgol neu i fyd gwaith, mae arddangos eu creadigrwydd ar lwyfan byd-eang yn brofiad rhagorol i'n myfyrwyr."

"Hoffwn longyfarch pob aelod o dîm y myfyrwyr am eu prosiect ysbrydoledig. Mae'r wobr wedi cadarnhau'r gydnabyddiaeth ryngwladol o'r ddarpariaeth a'r dysgwyr Celfyddydau Creadigol yma yng Ngholeg Llandrillo."

Bydd myfyrwyr eleni yn cyflwyno darn ar gyfer cystadleuaeth Gwobrau Dylunio Paris 2022 yn ystod mis Ebrill.

Ychwanegodd Paul Flanagan, y pennaeth cynorthwyol: "Hoffwn longyfarch yr holl dîm o fyfyrwyr ac wrth gwrs y myfyrwyr am eu llwyddiant ysgubol yn y gystadleuaeth. Mae Coleg Llandrillo yn falch iawn o'r cyfleusterau ardderchog, ei enw da a staff a dysgwyr hynod lwyddiannus yr adrannau Celfyddydau Creadigol. Edrychaf ymlaen at glywed rhagor o newyddion cadarnhaol am ein ceisiadau yn ystod 2022."

Mae'r ystod eang o gyrsiau'r adran Celfyddydau Creadigol yn helpu'r myfyrwyr i baratoi ar gyfer addysg prifysgol a gwaith yn y dyfodol o fewn celf a dylunio. Mae'r cyrsiau'n gam cyntaf mewn hyfforddiant fel artist neu ddylunydd proffesiynol, gyda chyfleoedd i archwilio ystod eang o bynciau celf a dylunio arbenigol.

I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn, am gyrsiau Celfyddydau Creadigol eraill, neu unrhyw gwrs arall sydd ar gael yng Ngholeg Llandrillo, ffoniwch y tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

Web: www.gllm.ac.uk

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk

The awards ceremony was held in Paris recently and Coleg Llandrillo’s A-level students were awarded the prestigious award for their remarkable work in graphic design.

Creative Arts, AS and A-level students from the Rhyl and Rhos-on-Sea college campuses beat off stiff competition to claim victory in the ‘Graphic Design/Communication Design’ student category for their end-of-term graphic communication yearbook.

Last year's yearbook features creative work by 24 students from Coleg Llandrillo. Winners were announced in May 2021 and the awards ceremony took place six months later.

The juries examined thousands of cutting-edge designs and innovative products from around the world, all vying for the top prizes. In recent years, the competition has risen to become one of the leading design awards events in Europe.

The DNA Paris Design Awards honours designs in the disciplines of architecture, interior design, landscape design, graphic design and products design, awarding the best designers worldwide.

The Coleg Llandrillo students produced the yearbook by utilising their digital skills using Adobe Photoshop software on Apple Macintosh iMac computers. They captured images using scanners and digital cameras and created digital images direct to the computer screen via drawing tablets.

The college arts students’ annual end-of-year digital graphics project has a rich history in the competitive world. Previous yearbooks have been awarded gold, silver and bronze awards by an international jury at the ‘International Design Awards’ (IDA) in California…over just a five-year period!

College tutor Dewi Hughes, who is a Fellow of the Chartered Society of Designers with 40 years commercial graphic design and education experience, added: “Showcasing our creativity on the world stage is a quality experience for our students, ahead of their university experience and the world of employment.

“I would like to congratulate the whole team of students for their inspirational project. It has reaffirmed the international recognition for Creative Arts provision and learners that we have here at Coleg Llandrillo.”

This academic year's Graphics students will be submitting an entry for the 2022 DNA Paris Design Awards competition in April 2022.

Assistant principal Paul Flanagan added: “I would like to congratulate the whole team and, of course, the learners on another outstanding achievement and competition win. Coleg Llandrillo is extremely proud of its outstanding facilities, reputation and competition-winning staff and learners in Creative Arts areas. I look forward to hearing more positive news following our 2022 entries.”

The college’s wide range of Creative Arts’ courses assist students in preparing for university education and future employment within art and design. The courses are the first step in training as a professional artist or designer, with opportunities to explore a wide range of specialist art and design subjects.

For more information on this course, additional Creative Arts courses, or any other courses available at Coleg Llandrillo, contact the Learner Services team on 01492 542 338.

Web: www.gllm.ac.uk

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk