Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Pa gyrsiau gradd rydym ni yn eu cynnig?

Rhagor o wybodaeth am y dewis helaeth o raglenni gradd sydd ar gael.

Rydym yn cynnig dewis helaeth o gymwysterau lefel uwch, yn cynnwys Graddau Sylfaen a Graddau Anrhydedd, sydd wedi cael eu dilysu gan Brifysgol Bangor.

Mae llawer o'n cyrsiau'n arwain at gymwysterau Addysg Uwch galwedigaethol sydd wedi cael eu datblygu mewn ymgynghoriad â chyflogwyr. Eu bwriad yw rhoi i chi'r sgiliau a'r wybodaeth y mae ar gyflogwyr eu hangen a'ch helpu, p'un a ydych yn symud ymlaen i gyflogaeth neu'n awyddus i wella eich sgiliau a'ch gyrfa.

Mae ein graddau yn cynnwys:

Celf, Dylunio a Ffotograffiaeth:

Busnes a Rheoli:

Cyfrifiadura, Technolegau Digidol a Datblygu Gemau:

Prentisiaethau Gradd:

Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig:

Cwnsela:

Peirianneg a Thechnoleg Ynni:

Prentisiaethau Gradd:

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant:

Lletygarwch:

Astudiaethau Llyfrgell a Gwybodaeth:

Cyfryngau, Teledu a Ffilm:

Celfyddydau Perfformio, Cerddoriaeth a Thechnoleg Cerddoriaeth:

Yr Heddlu a Gwasanaethau Cyhoeddus:

Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored:

Hyfforddiant Athrawon:

Teithio a Thwristiaeth:

Students using a computer

Prentisiaeth Gradd:

Mae prentisiaethau gradd yn cynnig llwybr gwahanol i'r un addysg uwch academaidd arferol. Maent yn cyfuno gwaith llawn amser ag astudio'n rhan-amser.

Rhai o fanteision prentisiaethau gradd:

  • Dim dyled – Fel arfer mae myfyrwyr addysg uwch yn wynebu ffioedd dysgu o dros £9,000 y flwyddyn, ynghyd â'r costau byw sy'n gysylltiedig ag astudio oddi cartref. Mae'r cyrsiau hyn yn cael eu hariannu'n llawn gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru – felly cewch holl fanteision gradd gonfensiynol heb orfod dioddef yr anfanteision ariannol!
  • Ennill cyflog wrth ddysgu – Fel Prentis Gradd byddwch yn cael eich cyflogi am ran o'r cwrs, sy'n golygu y byddwch yn ennill cyflog tra hefyd yn astudio.
  • Cymhwyster diwydiannol – Mae'ch cymhwyster yn uniongyrchol berthnasol i'ch diwydiant, felly rydych chi a'ch cyflogwr yn meithrin y sgiliau sydd arnoch eu hangen i lwyddo.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer Prentisiaethau Gradd BSc (Anrh) mewn:

Gallwch ddarganfod mwy am ein hystod o brentisiaethau gradd yma.

Myfyriwr yn defnyddio cyfrifiadur

Pa gwrs gradd yw’r un i chi?

Graddau Anrhydedd:
Mae Gradd Anrhydedd yn werth 360 credyd Addysg Uwch. Mewn rhai pynciau, byddwch yn astudio cwrs Gradd Anrhydedd yn llawn amser am dair blynedd. Mewn pynciau eraill, byddwch yn dilyn cwrs Gradd Sylfaen yn gyntaf. Wedyn, gallwch ddilyn cwrs atodol am flwyddyn neu ddwy flynedd arall er mwyn cael Gradd Anrhydedd.

Graddau Sylfaen:
Yn gyffredinol, mae Gradd Sylfaen yn werth 240 credyd Addysg Uwch. I astudio’r rhan fwyaf o’r cyrsiau hyn, mae gofyn i’r myfyriwr fod yn gweithio neu gael profiad gwaith sylweddol.

Yn wahanol i rai cyrsiau gradd, nid ymdrin â theori’n unig y mae’r rhain. Byddant yn rhoi i chi’r wybodaeth a’r sgiliau y mae ar gyflogwyr eu heisiau, drwy gyfuno gwaith theori a’r defnydd a wneir ohono yn y gweithle. Bydd hyn yn gwella’ch siawns o gael swydd ac yn eich paratoi i ymdopi â mwy o gyfrifoldeb neu at ddyrchafiad.

Datblygwyd ein holl gyrsiau Gradd Sylfaen fel eu bod yn cynnig llwybrau dilyniant clir i gyrsiau Graddau Anrhydedd yng Ngrŵp Llandrillo Menai neu yn un o’r sefydliadau sy’n bartneriaid i ni.

Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC):
Cymhwyster lefel prifysgol sy’n gysylltiedig â byd gwaith yw HNC (Tystysgrif Genedlaethol Uwch) ac, fel rheol, astudir y math hwn o gwrs yn rhan-amser am ddwy flynedd, neu’n llawn amser am flwyddyn. Ar ôl cwblhau’r cwrs, gallech fynd ymlaen i ddilyn cwrs Gradd Sylfaen.