BSc (Anrh) Cyfrifiadura (Datblygu Meddalwedd) (Atodol)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser, Llawn Amser
 • Lefel:
  6
 • Maes rhaglen:
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
  International
 • Hyd:

  Llawn-amser: 1 flwyddyn; Rhan-amser: 2 flynedd NEU'n fodiwlaidd

 • Cod UCAS:
  G402
 • Sefydliad dyfarnu:
  Prifysgol Bangor
 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych chi eisoes wedi cwblhau Gradd Sylfaen (FdSc) Cyfrifiadura (Datblygu Meddalwedd) (neu debyg), mae'r cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi symud ymlaen i Lefel 6 ac ennill gradd anrhydedd lawn.

Bydd y cwrs yn adeiladu ar eich sgiliau a'ch gwybodaeth bresennol gydag ieithoedd rhaglennu a chysyniadau newydd.

Bydd gwaith unigol a grŵp yn eich galluogi i archwilio meysydd sydd o ddiddordeb i chi ac yn datblygu eich gallu i ddysgu'n annibynnol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gwybodaeth fanylach am Fodiwlau yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs'.

Ffioedd

Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth.

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Bydd arnoch angen cyfrifiadur neu liniadur yn eich cartref ynghyd â gwasanaeth rhyngrwyd dibynadwy.

Dyddiad cychwyn

Mis Medi

Gofynion mynediad

Gofynion Academaidd:

Bydd dilyniant i lefel 6 yn digwydd yn uniongyrchol yn achos y myfyrwyr hynny sy'n mynd ymlaen o Radd Sylfaen i Radd BA (Anrh) mewn Cyfrifiadura yn GLlM yn dilyn cwblhau'r radd sylfaen yn llwyddiannus. Rhaid i fyfyrwyr sy'n symud ymlaen aros ar eu llwybr dewisol (Datblygu Meddalwedd neu Rwydweithio).

Bydd ymgeiswyr allanol ar gyfer y cwrs lefel 6 yn cael eu hystyried ar sail unigol yn unol â pholisi GLlM ynghylch trosglwyddo credydau, yn seiliedig ar astudiaeth lwyddiannus flaenorol o 120 credyd y lefel mewn cymhwyster cydnaws (o fewn yr amserlen a nodwyd yn y polisi).

Gofynion Iaith

 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Cymraeg neu Saesneg iaith gyntaf
 • Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau cymwys fod wedi'u haddysgu a'u hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, neu
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 5 neu uwch, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 6.0 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.5)

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Darlithoedd rhyngweithiol
 • Gweithdai ymarferol
 • Trafodaethau / gweithgareddau grŵp
 • Siaradwyr gwadd
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Mae'r dysgu yn gyfranogol ac yn anffurfiol, ac yn llawn cyfleoedd i'r unigolyn archwilio eu creadigrwydd.

Amserlen

 • Llawn amser: 1 blwyddyn, 2 diwrnod yr wythnos (fel arfer 9.00 am - 5.00 pm)
 • Rhan-amser: 2 flynedd, 1 diwrnod yr wythnos (fel arfer 9.00 am - 5.00 pm)

Cyswllt:

Gydag ymholiadau am gyrsiau penodol, cysylltwch â:

Inge Powell (Rhaglen Arweinydd): powell1i@gllm.ac.uk

Diane Roberts (Gweinyddiaeth): robert18d@gllm.ac.uk

Gydag ymholiadau cyffredinol am ein cyrsiau gradd, cysylltwch â: degrees@gllm.ac.uk

Asesiad

Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Aseiniadau ymarferol ac aseiniadau wedi'u seilio ar theori
 • Asesiadau i'w gwneud mewn amser penodol
 • Adroddiadau
 • Cyflwyniadau llafar
 • Gweithio ar brosiect
 • Portffolios
 • Asesiad yn y gweithle
 • Aseiniadau grŵp/tîm
 • Llyfrau log a gwaith adfyfyriol

Adborth

Caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol pan fo hynny'n berthnasol. Mae adborth effeithiol yn cyfuno gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gellid gwella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i fyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu datblygu, er mwyn gwella eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r canlyniadau dysgu.

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith.

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Mae'r cwrs hwn yn adeiladu ar y sgiliau a feithrinwyd eisoes wrth astudio am gymhwyster Lefel 5 mewn Datblygu Meddalwedd.

Am bob 10 credyd, dylai'r myfyrwyr gwblhau tua 100 o oriau dysgu tybiannol. Bydd tua 30% o hyn yn gyswllt dysgu uniongyrchol, a 70% yn ddysgu annibynnol.

Mae'r cyfuniad hwn o fodiwlau'n arwain at Radd BSc (Anrh) mewn Cyfrifiadura (Datblygu Meddalwedd). Mae cwrs BSc (Anrh) arall ar gael sy'n arbenigo mewn Rhwydweithio.

Uwch Raglennu:

Bydd y modiwl hwn yn rhoi arweiniad pellach i'r dysgwyr ar wahanol gysyniadau rhaglennu gan ganolbwyntio ar y defnydd a wneir ohonynt. Bydd y dysgwyr yn dysgu am y broses sy'n gysylltiedig â rhoi technegau uwch raglennu ar waith, gan ddefnyddio iaith neu ieithoedd rhaglennu addas a fydd yn caniatáu i wahanol raglenni integreiddio data. (Gwaith ymarferol 100%)

BSc Traethawd Estynedig:

Mae'r modiwl hwn yn caniatáu i ddysgwyr unigol archwilio rhan ddewisol o ddiwydiant cyfrifiadura a gemau yn fanylach drwy draethawd estynedig wedi'i selio ar ymchwil neu brosiect. (Adroddiad 85% / Cyflwyniad / arddangosiad 15%)

Prosiect Grŵp:

Mae'r modiwl hwn yn caniatáu i ddysgwyr weithio mewn grwpiau o 3-5 fel arfer i archwilio rhan ddewisol o'r diwydiant cyfrifiadura drwy gyfrwng prosiect a fydd yn rhoi cyfle iddynt feithrin gwybodaeth a sgiliau newydd, defnyddio gwybodaeth a sgiliau a ddysgwyd yn flaenorol a pharhau i feithrin sgiliau gweithio mewn grŵp. (Adroddiad 10% / Gwaith ymarferol 60% / Cyflwyniad / arddangosiad 30%)

Cyfrifiadura Ffisegol:

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno dysgwyr i ryngweithiad caledwedd a meddalwedd. Caiff mwyafrif yr amser yn y dosbarth ei defnyddio ar gyfer ymarferion ymarferol ac arbrofi (Asesiad â chyfyngiad amser 10% / Gwaith ymarferol 80% / arddangosiad 10%)

Peirianneg Meddalwedd:

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar wybodaeth flaenorol y myfyrwyr am ddatblygu meddalwedd a rheoli prosiectau. Y nod yw caniatáu dysgwyr i ddatblygu ac ymarfer y sgiliau angenrheidiol i weithio'n llwyddiannus gyda neu ddatblygu systemau cyfrifiadurol o wahanol fathau. (Adroddiad 20% / Gwaith ymarferol 70% / adlewyrchiad 10%)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llawn Amser

Gwneir ceisiadau drwy'r coleg.

Llandrillo-yn-Rhos

Rhan Amser

Gwneir ceisiadau drwy'r coleg.

Llandrillo-yn-Rhos

Sefydliad dyfarnu