Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Gradd Sylfaen (FdSc) Theori Cwnsela

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Rhan amser, Llawn Amser
 • Hyd:

  Llawn amser: 2 flynedd a rhan-amser: 4 blynedd

  Dydd Mawrth a dydd Mercher, 9am - 5pm

  DYDDIAD DECHRAU: 10 Medi 2024

 • Cod UCAS:
  LN26
Gwnewch gais
×

Gradd Sylfaen (FdSc) Theori Cwnsela

Graddau (Addysg Uwch)

Rhan Amser

Os ydych yn gwneud cais i astudio'n rhan-amser gallwch gyflwyno cais uniongyrchol i'r campws o'ch dewis.

Llandrillo-yn-Rhos

Llawn Amser

Mae dwy ffordd o wneud cais i ddilyn cwrs addysg uwch llawn amser - un ai trwy UCAS neu'n uniongyrchol i'r coleg.

Gwneud cais trwy UCAS:
Dylech wneud cais trwy UCAS os ydych ar hyn o bryd yn dilyn cyrsiau Lefel A, cwrs galwedigaethol Lefel 3 (h.y. BTEC) neu gwrs Mynediad i Addysg Uwch, neu os hoffech gyflwyno cais i fwy nag un darparwr addysg uwch.

Gwneud Cais i'r Coleg:
Os mai'r coleg yw'ch unig ddewis, neu os ydych eisoes yn meddu ar y cymwysterau neu'r profiad i fodloni gofynion eich cwrs, dylech gyflwyno cais uniongyrchol i'r campws o'ch dewis.

Llandrillo-yn-Rhos

Disgrifiad o'r Cwrs

*Yn amodol ar ddilysu yng Ngwanwyn 2024. Gall cynnwys a modiwlau newid

Newydd ar gyfer Medi 2024.

Mae'r cwrs hwn yn cael ei ddilysu a'i ddyfarnu gan Brifysgol Bangor felly gallwch fod yn sicr o radd o ansawdd uchel.

. Bydd y cwrs yn rhoi cyfle i fyfyrwyr wireddu eu potensial academaidd ac yn gwella’u cyfleoedd gwaith ym maes Cwnsela.

Bydd y myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau datblygu proffesiynol a phersonol er mwyn gallu bod yn gwnselwyr annibynnol sy'n gweithio'n unol â fframwaith moesegol ac arferion da BACP (British Association of Counselling and Psychotherapy). Mae'r cwrs yn bodloni'r gofynion ar gyfer bod yn gymwys am achrediad BACP. Mae'r cwrs yn hyblyg a gellir ei deilwra i gyd-fynd ag ymrwymiadau eraill myfyrwyr. Felly ceir cyfleoedd i astudio'n rhan-amser neu'n llawn amser i unigolion sydd un ai'n dychwelyd i addysg neu'n gweithio ym maes cwnsela ac yn awyddus i wella'u cymwysterau a'u statws neu gyfleoedd cyflogaeth.

Mae'r modiwlau'n cynnwys:

Blwyddyn 1 (Lefel 4):

 • Datblygiad Proffesiynol

 • Sgiliau Cwnsela Sylfaenol

 • Cwnsela Dyneiddiol

 • Cwnsela Cynhwysol

 • Cyflwyniad i Sgiliau Cwnsela:

 • Cyflwyniad i Sgiliau Ymchwilio ac Astudio

 • Arfer Proffesiynol a Moeseg

**I’r rhai sydd wedi astudio ac wedi ennill Lefel 4 mewn Cwnsela, gallwn RPL i gyd ar Lefel 4 fel eich bod yn ymuno â’r rhaglen yn uniongyrchol ar Lefel 5.

Blwyddyn 2 (Lefel 5):

 • Hyrwyddo Sgiliau Cwnsela

 • Ymchwil a Dysgu Uwch

 • Ymlyniad ac Adfyd

 • Iechyd Meddwl a Lles

 • Grŵp Datblygiad Personol

 • Cwnsela Seicodynamig

 • Gweithio Ar Draws Oes

Gwybodaeth Ychwanegol
Ceir gwybodaeth fanylach am y Modiwlau yn yr adran ‘Gwybodaeth am y Campws'.

Gofynion mynediad

Mae'r radd hon yn cynnig meini prawf mynediad hyblyg heb fod angen cymwysterau academaidd.

64 Pwyntiau UCAS

Ar gyfer unigolion nad ydynt yn bodloni'r gofynion academaidd uchod:
Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir uchod, byddem yn dal i'ch annog i wneud cais am y cwrs oherwydd efallai y byddwn yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

⁠⁠Bydd ymgeiswyr hefyd yn cael eu hystyried o blith y rhai sy'n gweithio yn y sector Iechyd, Gofal Cymdeithasol, addysg lles neu'r trydydd sector, gydag o leiaf blwyddyn o brofiad galwedigaethol.

Bydd gofyn i bob ymgeisydd fynychu cyfweliad anffurfiol, a fydd yn pennu addasrwydd ar gyfer y cwrs ac yn sicrhau bod gofynion y rhaglen a'r ymrwymiad sydd eu hangen yn cael eu deall yn llawn.

Caiff ymgeiswyr eu derbyn ar sail eu cymwysterau academaidd blaenorol, y gwaith a'r profiad gwaith perthnasol a gawsant, a'u haddasrwydd o ran lleoliadau gwaith ac astudiaethau academaidd.

Sylwch y gallai fod angen Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) gyda chliriad manylach er mwyn ymgymryd â'r oriau lleoliad cwrs gofynnol.

⁠Gofynion Academaidd i gael mynediad i raglen ar Lefel 5
Mae dilyniant uniongyrchol ar gael i ddysgwyr sydd wedi astudio ac wedi ennill Tystysgrif Cwnsela AU Lefel 4, cymhwyster CPCAB Lefel 4.

Ar gyfer unigolion nad ydynt yn bodloni'r gofynion academaidd uchod:
Yn unol â rheoliadau a pholisïau GLlM, byddwn yn fodlon ystyried amrywiaeth eang o gymwysterau a phrofiadau proffesiynol eraill ar sail cyflwyno portffolio o ddysgu blaenorol i'w achredu (APL/APEL/RPEL), yn unol gyda rheoliadau a pholisïau GLLM. ⁠

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Darperir y cwrs ar gampws Llandrillo-yn-Rhos mewn canolfan brifysgol arbenigol sy'n darparu cyfleusterau dysgu ac addysgu sydd wedi'u teilwra i fyfyrwyr gradd.

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Gweithdai
 • Tiwtorialau
 • Modiwlau cyflogaeth
 • Siaradwyr gwadd
 • Gall siaradwyr gynnwys amrywiaeth o arbenigwyr o sefydliadau partner, asiantaethau a sefydliadau cwnsela

Amserlen:

 • Llawn amser: 2 flynedd - 2 ddiwrnod yr wythnos, dydd Mawrth a dydd Mercher o fis Medi 2024, fel arfer rhwng 9.30am-3.30pm
 • Rhan-amser: 4 blynedd - 1 diwrnod yr wythnos, yn nodweddiadol rhwng 9.30am-3.30pm

Dyddiad dechrau: 10 Medi 2024

Gofal bugeiliol

Mae’r system Tiwtorial Personol yn nodwedd bwysig o gymorth myfyrwyr ac mae sesiynau tiwtorial yn gyfle i drafod ystod o faterion gan gynnwys cynnydd, dilyniant, cymorth lleoliad gwaith ac unrhyw anghenion dysgu ychwanegol.

Ffioedd

Ewch i'n tudalen ffioedd cyrsiau i gael gwybodaeth am ffioedd ein cyrsiau gradd llawn amser a rhan-amser.

Cymorth Ariannol

Ewch i'n tudalen cymorth ariannol i gael gwybodaeth am yr ystod o gefnogaeth sydd ar gael.

Costau ychwanegol

Bydd gwybodaeth fanylach am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliadau gwaith / profiad gwaith (os yw'n berthnasol) yn nogfen ddilysu'r rhaglen ac fe’i heglurir i chi yn eich cyfweliad.

Gallai hyn gynnwys aelodaeth BACP, yswiriant, goruchwyliaeth a DBS.

Bydd angen i fyfyrwyr ystyried costau'r adnoddau a'r deunyddiau y bydd arnynt eu hangen i astudio'n annibynnol y tu allan i'r coleg e.e. cyfrifiadur personol/gliniadur, mynediad i'r rhyngrwyd, meddalwedd, deunyddiau y bydd arnynt eu hangen ar gyfer datblygu sgiliau ymarferol, a llyfrau/cyfnodolion yr hoffent eu prynu yn hytrach na'u benthyg, neu gostau ychwanegol am wneud cais am fenthyg cyhoeddiadau nad ydynt ar gael drwy'r gwasanaeth llyfrgell. Gall myfyrwyr ddefnyddio llyfrgelloedd y coleg a gwasanaethau benthyg llyfrau, ond rhaid iddynt dalu dirwy am lyfrau sy'n cael eu dychwelyd yn hwyr neu'n cael eu colli.

Cyswllt:

Gillian Clark clark1g@gllm.ac.uk

Fiona Roberts counsellingapplications@gllm.ac.uk

Asesiad

Mae ein hasesiadau yn caniatáu i ddysgu gael ei gymhwyso yn seiliedig ar eich diddordebau sylfaenol, profiad galwedigaethol a lleoliadau. Ceir gwybodaeth fanylach am y Modiwlau yn yr adran ‘Gwybodaeth am y Campws'.

Y mathau o asesiadau yn cynnwys:

 • portffolios unigol⁠
 • Aseiniadau ysgrifenedig
 • Arholiad cwestiynau amlddewis
 • Prosiect Grŵp
 • Trafodaeth broffesiynol
 • ⁠Cyflwyno
 • Cynnig ymchwil
 • Astudiaethau achos

Dilyniant

Ble gall y cwrs hwn fynd â mi yn fy ngyrfa yn y dyfodol?

Wedi'i ddatblygu mewn ymgynghoriad â chyflogwyr lleol, bydd y cwrs hwn yn sicrhau eich bod yn meithrin y sgiliau diweddaraf sydd eu hangen ar gyflogwyr. Mae rolau mewn addysg, y trydydd sector, lles, ac iechyd a gofal cymdeithasol i gyd yn feysydd blaenoriaeth ar gyfer Gogledd Cymru, ac rydym ar fin gweld cynnydd parhaus yn y galw am rolau cysylltiedig yn y blynyddoedd i ddod.

Gall cwblhau'r cwrs hwn arwain at nifer o ddewisiadau dilyniant o ran addysg a chyflogaeth:

 • Rolau uwch mewn ystod o sectorau a chyd-destunau gwaith,.

 • Symud ymlaen yn uniongyrchol i raglenni PCE/TAR GLlM i hyfforddi i fod yn ddarlithydd cymwysedig mewn Addysg Bellach. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma. TAR GLIM

 • Symud ymlaen yn uniongyrchol i raddau BA (Anrh) GLlM, gan gynnwys Arweinyddiaeth Iechyd, Lles a Gofal Cymdeithasol, sy'n eich galluogi i gwblhau gradd er anrhydedd lawn.

Yn dilyn gradd BA, gallech symud ymlaen i wahanol raddau meistr ôl-raddedig yn rhanbarth Gogledd Cymru. Er enghraifft:

 • MA Addysg

 • MA Gwaith cymdeithasol

 • MA Troseddeg a Chymdeithaseg

 • MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

 • MA Cymdeithaseg

 • MA Polisïau Cymdeithasol

 • MSc Nyrsio Oedolion, Plant neu Iechyd Meddwl

 • MSc Cwnsela

 • MSc Iechyd, Iechyd Meddwl a Lles

 • MSc Ymarfer Proffesiynol mewn Iechyd

Drwy gydol y flwyddyn, caiff myfyrwyr AU GLlM y wybodaeth ddiweddaraf am ffeiriau recriwtio graddedigion a gynhelir yn lleol a thu hwnt e.e. yn Lerpwl a Manceinion.⁠ ⁠Mae'r Arweinwyr Rhaglenni yn rhoi cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr drwy gydol eu hastudiaethau ac yn gweithio gyda Gyrfa Cymru.

Mae GLlM hefyd wedi cyflwyno Dyfodol Myfyrwyr fel rhan o'r strategaeth AU bresennol, a fydd yn gwella datblygiad cyflogadwyedd dysgwyr. Llwyddodd cyn-raddedigion o GLlM i gael gwaith gyda Chynghorau Bwrdeistrefi Sirol ar amrywiol brosiectau yn cynnwys Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar, Grwpiau Ymgynghorol Arbenigol a gwasanaethau i boblogaethau arbennig. Cafodd graddedigion eu recriwtio hefyd gan elusennau lleol a chenedlaethol sy'n mynd i'r afael ag anghydraddoldeb cymdeithasol, diogelu plant a chamddefnyddio sylweddau. ⁠ ⁠

I’r rhai sy’n astudio er mwyn datblygu yn eu proffesiwn presennol, bydd meddu ar radd sylfaen lawn yn dangos sgiliau lefel uchel a all arwain at fwy o ddewisiadau gyrfa mewn amrywiaeth o gyd-destunau sector cyhoeddus a sector preifat, gyda’r posibilrwydd o gyfrifoldebau goruchwylio neu reoli.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Graddau (Addysg Uwch)

Lefel: 4+5

Maes rhaglen:

 • Cwnsela

Sefydliad dyfarnu: Prifysgol Bangor

Dwyieithog:

n/a

Cwnsela

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Cwnsela

Sefydliad dyfarnu