Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Bangor, Llandrillo-yn-Rhos, Dolgellau
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Hyd:

  2 flynedd (1 diwrnod NEU hanner diwrnod a noson yr wythnos)

Gwnewch gais
×

Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg

Graddau (Addysg Uwch)

Rhan Amser

Os ydych yn gwneud cais i astudio'n rhan-amser gallwch gyflwyno cais uniongyrchol i'r campws o'ch dewis.

Dolgellau
Llandrillo-yn-Rhos

Disgrifiad o'r Cwrs

Datgloi eich Potensial Addysgu

Nod y Rhaglen yw:

 • Rhoi dealltwriaeth gadarn i chi o egwyddorion dysgu, addysgu ac asesu effeithiol yn y sector ôl-orfodol.
 • Meithrin y defnydd o egwyddorion addysgu cadarn yn unol â safonau proffesiynol a gwerthoedd y sector.
 • Meithrin sgiliau adfyfyrio beirniadol ac ymdeimlad dwys o gyfrifoldeb tuag at ddysgwyr.
 • Meithrin creadigrwydd ac arloesedd mewn addysgu trwy ddefnyddio technoleg ac adnoddau amrywiol er mwyn cynnig profiadau dysgu gwell.

Hoffech chi ddechrau ar yrfa werth chweil yn dysgu pobl ifanc ac oedolion? Neu a ydych chi eisoes yn addysgu, ond yn awyddus i gael cymhwyster cydnabyddedig?

Yn ychwanegol, mae tystiolaeth o'r blynyddoedd diwethaf yn dangos bod cwblhau'r cwrs yma'n gwella potensial gyrfaol a chyflogaeth aelodau'r cwrs.

Pa un a ydych yn athro neu'n athrawes newydd neu brofiadol, bydd y cwrs rhan-amser hwn yn eich helpu i ddatblygu'ch gyrfa ym maes addysg ôl-orfodol. Cewch y sgiliau, y wybodaeth a'r cymhwyster a fydd yn eich galluogi i ddechrau neu i barhau i addysgu ym maes addysg bellach, ym maes dysgu oedolion neu ddysgu yn y gymuned, mewn carchardai neu ym maes dysgu seiliedig ar waith.

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer rhai sydd ag uchelgais i fod, neu sydd eisoes yn ddarlithwyr coleg, darparwyr addysg oedolion neu addysg gymunedol, hyfforddwyr yn y gwasanaeth milwrol neu'r gwasanaeth cyhoeddus, swyddogion hyfforddi ac eraill sy'n ymwneud ag addysgu neu hyfforddi.

Ni fwriadwyd y cwrs hwn ar gyfer rhai sy'n dymuno addysgu mewn ysgolion cynradd neu ysgolion uwchradd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gwybodaeth fanylach am Fodiwlau yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs'.

Ffioedd

Ewch i'n tudalen ffioedd cyrsiau i gael gwybodaeth am ffioedd ein cyrsiau gradd llawn amser a rhan-amser.

Cymorth Ariannol

Ewch i'n tudalen cymorth ariannol i gael gwybodaeth am yr ystod o gefnogaeth sydd ar gael.

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Dyddiad cychwyn

Mis Medi

Gofynion mynediad

Gofynion Academaidd

 • O leiaf cymhwyster Lefel 3 sy'n berthnasol i'r pwnc arbenigol yr ydych yn dymuno ei ddysgu
 • Dylai tiwtoriaid galwedigaethol fod â phrofiad sylweddol (o leiaf pum mlynedd yn y maes)
 • Gwiriad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)
 • Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau fod wedi cael eu haddysgu a'u hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg/Saesneg.

Rhaid i chi fod ag o leiaf 100 o oriau ymarfer addysgu dros gyfnod y cwrs, a rhaid i chi gwblhau 40 awr o arsylwi ymarferwyr profiadol.

Pan fyddwch yn trefnu'ch ymarfer dysgu eich hun, rhaid i'r dysgu ddigwydd mewn amgylchedd a gymeradwyir (e.e. Addysg Bellach, addysg oedolion, y sector gwirfoddol neu ddarparwr hyfforddiant sy'n derbyn cyllid cyhoeddus) a gofynnir am eirda gan eich cyflogwr.

Gofynion Ieithyddol

 • Meistrolaeth dda ar y Gymraeg neu'r Saesneg, gyda TGAU gradd C/4 neu uwch neu gymhwyster cyfwerth
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor: meistrolaeth ar y Saesneg (IELTS lefel 7 neu gymhwyster cyfwerth)
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Cymraeg neu Saesneg iaith gyntaf
 • Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau fod wedi cael eu haddysgu a'u hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg/Saesneg
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor sydd am ddechrau ar Lefel 4: Bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 5.5 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn is na 5.0)
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor sydd am ddechrau ar Lefel 5: Bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 6.0 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn is na 5.5)
 • TGAU Mathemateg yn ddymunol

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir uchod, byddem yn dal i'ch annog i wneud cais am y cwrs y mae gennych chi ddiddordeb ynddo, gan y bydd llawer o'n cyrsiau'n ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Rydym yn cynnig amgylchedd addysgol deinamig a dull cyfannol o ddysgu sy'n ymgorffori elfennau amrywiol er mwyn cyfoethogi'r profiad academaidd. Mae gweithio mewn grwpiau'n rhan ganolog o'n cwricwlwm gan ei fod yn annog athrawon dan hyfforddiant i gydweithredu a gweithio mewn tîm ac i fynd ymlaen i ailadrodd hyn yn eu hystafelloedd dosbarth eu hunain. Mae dysgu yn y dosbarth yn darparu sylfaen strwythuredig ar gyfer trafodaethau difyr a sesiynau rhyngweithiol sy'n hyrwyddo dealltwriaeth ddyfnach o addysg mewn lleoliadau amrywiol. I ategu hyn, mae tiwtorialau'n sicrhau bod anghenion dysgu unigol yn cael eu diwallu drwy gynnig arweiniad personol i wella dealltwriaeth. Mae MOODLE a Google Classroom yn amgylcheddau dysgu rhithwir cadarn sy'n cynnig adnoddau, aseiniadau a llwyfannau ar gyfer cyfathrebu parhaus. At hynny, mae amrywiaeth y siaradwyr gwadd a ddaw i rannu eu harbenigedd a'u profiad o'r byd go iawn yn adlewyrchu ein hymrwymiad i ddarparu profiadau dysgu cynhwysfawr a chyfoethog.

Yn ogystal ag agweddau ar y cwrs a addysgir yn uniongyrchol, bydd disgwyl i chi wneud cryn dipyn o astudio personol, rhywfaint gyda chymorth system reoli dysgu ar-lein. Cynlluniwyd strategaeth ddysgu ac addysgu'r cwrs i fodloni'r canlyniadau dysgu.

Yn gyffredinol, mae'r cwrs yn gyfuniad o:

 • ddarlithoedd
 • gweithdai
 • trafodaethau a thasgau rhyngweithiol eraill
 • gweithgareddau ar y cyd
 • darllen/astudio pynciau penodol dan gyfarwyddyd
 • astudio'n annibynnol yn ôl angen personol
 • rhoi damcaniaethau ar waith mewn gweithgareddau micro-addysgu,
 • profiad addysgu dilys mewn lleoliad gwaith.

Disgwylir i fyfyrwyr sy'n dilyn y dyfarniad rhan-amser hwn fod ar gael un diwrnod yr wythnos i fynychu'r elfennau o'r rhaglen a addysgir. Yn ogystal, disgwylir iddynt gasglu tystiolaeth o ymarfer dysgu ar gyfradd o 50 awr y flwyddyn o leiaf.

Cyswllt:

Gydag ymholiadau am gyrsiau penodol, cysylltwch â:

Lesley Surguy-Price (Rhaglen Arweinydd - Coleg Llandrillo): surguy1l@gllm.ac.uk

Christian Davies (Rhaglen Arweinydd - Coleg Menai): davies10c@gllm.ac.uk

Simon Evans (Rhaglen Arweinydd - Coleg Meirion-Dwyfor): simon.evans@gllm.ac.uk

Lisa Nobbs (Gweinyddiaeth): nobbs1l@gllm.ac.uk

Gydag ymholiadau cyffredinol am ein cyrsiau gradd, cysylltwch â: degrees@gllm.ac.uk

Asesiad

Yn ystod y cwrs, byddwch:

 • yn ymgymryd â sesiynau micro-addysgu a chewch eich arsylwi'n addysgu grwpiau o fyfyrwyr
 • yn darparu cynlluniau gwersi a chynlluniau dysgu ynghyd â seiliau rhesymegol dros y strategaethau addysgu a ddefnyddir
 • yn cwblhau ffeil ymarfer dysgu sy'n cwmpasu o leiaf 100 awr o ymarfer dysgu
 • yn darparu adroddiadau ysgrifenedig ar amrywiaeth o waith, gan gynnwys astudiaethau achos yn ymwneud â strategaethau dysgu ac addysgu, cyflwyniadau, cymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp, a chreu dogfennau cwricwlaidd
 • yn datblygu eich sgiliau llythrennedd a rhifedd personol
 • yn cwblhau dyddlyfrau adfyfyriol, a chreu cynlluniau datblygu personol

Dilyniant

Mae'r cymhwyster hwn yn eich galluogi i addysgu yn y sector ôl-orfodol.

Ymhlith y llwybrau datblygu, mae rhaglenni Gradd mewn Addysg neu ym maes proffesiynol yr ymgeisydd.

Gwybodaeth campws Bangor

Modiwlau: Blwyddyn 1 (Modiwlau Cyffredinol):

Paratoi i Addysgu
Ar y cwrs hwn, caiff y myfyrwyr eu cyflwyno i strategaethau dysgu ac addysgu effeithiol er mwyn eu paratoi i fod yn athrawon neu'n hyfforddwyr. Nod y modiwl yw canolbwyntio ar ddeall y damcaniaethau dysgu, addysgu ac asesu sylfaenol a sut mae'r rhain yn effeithio ar y gwaith o gynllunio a chyflwyno. Rhoddir pwyslais hefyd ar gynllunio a saernïo gwersi, gan astudio egwyddorion ac arferion ym maes dysgu ac addysgu, ac edrych ar amrywiaeth o adnoddau a chymhorthion dysgu ynghyd â dulliau asesu. Mae dulliau asesu’r rhaglen Paratoi i Addysgu yn cwmpasu’r broses ddeinamig o gynllunio a chyflwyno addysgu gan gymheiriaid. Mae’r cyfranogwyr yn llunio canllawiau sy’n cyd-fynd ag egwyddorion addysgu effeithiol, gan ddarparu ar gyfer anghenion amrywiol dysgwyr yn y sector addysg ôl-orfodol. Trwy’r broses addysgu gan gymheiriaid, mae unigolion yn arddangos eu gallu i addysgu, gan ddefnyddio creadigrwydd ac arloesedd, wrth ddefnyddio technoleg ac adnoddau amrywiol i gyfoethogi'r profiad dysgu. Yn dilyn y broses addysgu gan gymheiriaid, mae cyfranogwyr yn cychwyn ar daith adfyfyriol, gan werthuso'r sesiwn addysgu yn feirniadol. Mae'r adfyfyrio hwn yn nodi cryfderau, meysydd i'w gwella, a phwyntiau datblygiadol. Mae'n ffordd o feithrin gwerthfawrogiad dwfn o'u cyfrifoldebau tuag at ddysgwyr ac yn hyrwyddo twf parhaus, gan sicrhau bod y cyfranogwyr yn datblygu i fod nid yn unig yn addysgwyr medrus ond yn ymarferwyr addysgu hyblyg ac esblygol.

Cynllunio Addysgu, Dysgu ac Asesu
Nod y modiwl hwn yw archwilio'r syniadau damcaniaethol sy'n sail i gynllunio ar gyfer dysgu, addysgu ac asesu. Bydd hyn yn cynnwys ymarfer adfyfyriol ynghylch damcaniaethau cynllunio, dysgu, addysgu ac asesu. Bydd cyfranogwyr yn gallu cymhwyso egwyddorion damcaniaethol i gynllunio, cyflwyno, rheoli ac asesu gweithgareddau dysgu ac addysgu. Bydd cyfranogwyr y cwrs yn gweithio ar y cyd i arddangos adnodd dysgu, addysgu ac asesu.

Mae cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn cynllunio Cynllun Dysgu cynhwysfawr wedi'i deilwra i addysgu pwnc arbenigol. Mae'r dasg hon yn cynnwys cynllunio manwl, strwythuro a gosod gweithgareddau dysgu mewn trefn dros gyfnod penodol. Mae'n ofynnol i’r cyfranogwyr fynegi eu dewisiadau a'u bwriadau addysgol yn unigol ar ffurf sail resymegol ysgrifenedig sy'n cyd-fynd â'r Cynllun Dysgu. Mae'r gydran ysgrifenedig hon yn gyfle adfyfyriol i’r cyfranogwyr fynegi'r athroniaeth addysgol sy'n sail i'w cynllun, i gyfiawnhau eu dulliau cyfarwyddiadol, ac i amlinellu'r deilliannau dysgu arfaethedig. Trwy gyfuno ymarferoldeb llunio Cynllun Dysgu â mynegi'r rhesymeg yn feddylgar, mae cyfranogwyr yn dangos nid yn unig eu gallu i strategaethu addysgu effeithiol ond hefyd eu gallu o ran metawybyddiaeth a rhesymu ym maes addysgeg.

Egwyddorion ac Ymarfer ym maes Addysgeg
Nod y modiwl hwn yw datblygu sgiliau ymarfer addysgu effeithiol trwy ddarparu amrywiaeth o strategaethau dysgu ac addysgu (gan gynnwys technolegau dysgu), y gellir eu cymhwyso wedyn ym maes pwnc cyfranogwyr y cwrs. Bydd cyfranogwyr yn gallu cymhwyso egwyddorion damcaniaethol i gynllunio, cyflwyno a rheoli gweithgareddau dysgu ac addysgu. Mae'r modiwl hefyd yn ymchwilio i bwysigrwydd integreiddio themâu trawsbynciol i weithgareddau dysgu.

Mae'r cyfranogwyr yn arddangos eu medrusrwydd ym maes addysgeg trwy gyfrwng dulliau gweithredu amrywiol. Yn gyntaf, maent yn ysgrifennu sail resymegol sy'n egluro'r damcaniaethau wrth wraidd eu sesiwn addysgu. Yn y gydran hon mae'n ofynnol i'r cyfranogwyr ddadansoddi a chymhwyso damcaniaethau addysgol yn feirniadol, mewn ffordd sy'n gydnaws â'r dulliau addysgu a ddewiswyd ganddynt. Yna bydd y cyfranogwyr yn cael y dasg o gynllunio a chyflwyno sesiwn addysgu, gan ddefnyddio amrywiaeth eang o strategaethau. Gan bwysleisio arloesedd technolegol, mae cyfranogwyr yn ymgorffori technolegau dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n berthnasol i'w maes addysgu penodol, gan sicrhau ymgysylltiad dysgwyr a pherthnasedd addysgol modern.

Ymarfer Adfyfyriol Proffesiynol 1
Bydd y modiwl yn archwilio’r defnydd o adfyfyrio fel arf ar gyfer ymarfer proffesiynol. Bydd y myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth o'r cylch cynllunio, cyflwyno, asesu, adolygu a gwerthuso i'w galluogi i ddod yn ymarferwyr hunanadfyfyriol. Cynhwysir hyn wrth roi theori ar waith trwy'r cyd-destun ymarferol o gynllunio, cyflwyno, asesu sesiynau addysgu ac adfyfyrio arnynt.

Trwy fframwaith asesu cadarn y modiwl Ymarfer Myfyriol Proffesiynol 1, mae cyfranogwyr yn cael gwerthusiad cynhwysfawr o'u cymhwysedd addysgu. Elfen allweddol yw cynllunio, cyflwyno a chymryd rhan mewn tri arsylwad addysgu, gan feithrin amgylchedd dysgu cydweithredol. Nid yn unig mae'r cyfranogwyr yn arddangos eu sgiliau dysgu ac addysgu ond maent hefyd yn gwella'u dirnadaeth trwy arsylwi cymheiriaid. Yn dilyn pob sesiwn, mae'n ofynnol i'r unigolion ddarparu adfyfyrion ystyriol, gan gynnig dadansoddiad o'u dulliau addysgu, eu llwyddiannau, a meysydd i'w datblygu. Ar hynny, mae'r cyfranogwyr yn rhoi cyflwyniad i'w cymheiriaid, gan ganolbwyntio ar ddigwyddiad critigol yn eu hymarfer addysgu. Mae'r cyflwyniad hwn yn gwella eu sgiliau cyfathrebu ac yn eu hannog i rannu â'r gymuned ddysgu'r hyn y maent wedi ei ddysgu drwy brofiad. Yn olaf, mae cyfranogwyr yn llunio portffolio manwl o dystiolaeth, yn cynnwys deg cynllun gwers a deunyddiau cysylltiedig o fodiwlau amrywiol. Mae'r portffolio hwn yn gynrychiolaeth ddiriaethol o'u taith addysgu, gan ddangos eu hyblygrwydd a'u meistrolaeth wrth gynllunio cyfarwyddiadau a'u rhoi ar waith.

Modiwlau: Blwyddyn 2 (Modiwlau Generig):

Gwella'r Dysgu, yr Addysgu a'r Asesu
Nod y modiwl yw cyfoethogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth y myfyrwyr o ddull cydweithredol a chyfunol o gynllunio a chyflwyno gweithgareddau dysgu. Mae’r modiwl hwn hefyd yn archwilio ymhellach y syniadau damcaniaethol sy’n sail i gynllunio ar gyfer dysgu, addysgu ac asesu, ac yn annog myfyrwyr i adfyfyrio a gwerthuso’n feirniadol amrywiaeth eang o strategaethau arloesol. Bydd y strategaethau hyn yn cynnwys technolegau dysgu ym maes pwnc y cyfranogwr er mwyn datblygu sgiliau ymarfer addysgu pellach.

Mae cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn asesiad deinamig sy'n cynnwys cydrannau cydweithredol ac unigol. Mae'r asesiad grŵp yn cynnwys cyflwyniad lle mae'r cyfranogwyr yn mynd ati ar y cyd i archwilio ac arddangos adnodd neu ddull dysgu, addysgu ac asesu arloesol. Ar yr un pryd, mae'n ofynnol i’r cyfranogwr ysgrifennu sail resymegol unigol sy'n ymchwilio i sut y maent yn cyfoethogi dulliau dysgu, addysgu ac asesu. Mae'r elfen hon yn herio unigolion i fynegi eu hathroniaeth addysgeg, gan wneud cysylltiadau rhwng cysyniadau damcaniaethol a'u harferion cyfarwyddiadol eu hunain. Trwy’r dull asesu deuol hwn, mae cyfranogwyr yn arddangos eu galluoedd cydweithredol ac adfyfyriol, gan bwysleisio nid yn unig eu gallu i weithio’n effeithiol mewn grŵp ond hefyd eu dealltwriaeth o sut i gyfoethogi a defnyddio addysgeg ar lefel unigol.

Ymarfer Adfyfyriol Proffesiynol 2
Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar fodiwl Ymarfer Adfyfyriol Proffesiynol 1, ac yn cefnogi dysgu proffesiynol trwy alluogi ymarferwyr addysg i adfyfyrio ar yr arferion proffesiynol y maent yn eu datblygu.

Yn ei hanfod, nod y modiwl yw annog y myfyrwyr i integreiddio profiad proffesiynol gyda datblygiadau cyfredol mewn ymchwil. Bydd y myfyrwyr nid yn unig yn gallu nodi cysyniadau allweddol yn y llenyddiaeth ar rôl adfyfyrio beirniadol mewn dysgu proffesiynol ond hefyd yn gallu defnyddio'r broses o adfyfyrio i ystyried arwyddocâd cyd-destunol yr arferion y maent yn eu datblygu, ar raddfa bersonol ac ehangach. Mae’r modiwl hefyd yn gyfle i archwilio a dangos sut i ymgorffori rhifedd, llythrennedd a llythrennedd digidol ym maes arbenigol y myfyriwr.

Mae cyfranogwyr yn cael gwerthusiad amlweddog o'u galluoedd addysgu. Yn gyntaf, mae cyfranogwyr yn cael y dasg o gynllunio, cyflwyno, a chynnal tair sesiwn addysgu, gan arddangos eu haddysgu, dysgu a'u gallu i addasu mewn ystafell ddosbarth. Yn dilyn pob sesiwn, mae unigolion yn adfyfyrio ac yn darparu tri myfyrdod unigol, gan feithrin dealltwriaeth ddyfnach o'u dulliau addysgu, eu llwyddiannau, a’r meysydd i'w gwella. Yn ogystal, mae cyfranogwyr yn dangos eu hyblygrwydd addysgol trwy gynllunio a chyflwyno cyflwyniad 10 munud ar wreiddio llythrennedd a/neu rifedd yn eu maes pwnc arbenigol, gan bwysleisio strategaethau addysgu trawsddisgyblaethol. Yn olaf, mae cyfranogwyr yn llunio portffolio manwl o dystiolaeth, yn cynnwys deg cynllun gwers a deunyddiau cysylltiedig o fodiwlau amrywiol. Mae'r portffolio hwn yn gynrychiolaeth diriaethol o'u taith addysgu, gan amlygu cynllunio manwl, gweithredu effeithiol, ac ymrwymiad i welliant parhaus yn y gelfyddyd o ddysgu ac addysgu.

Ymchwil Gweithredol
Gwerthusir y modiwl Ymchwil Gweithredol trwy dair cydran annatod, pob un yn cyfrannu at asesiad cynhwysfawr o ddealltwriaeth a chymhwysiad y myfyrwyr o'r fethodoleg ymchwil. Yn gyntaf, mae'n ofynnol i fyfyrwyr gyflwyno Ffurflen Moeseg yn amlinellu'r ystyriaethau moesegol sy'n berthnasol i'w cynnig ymchwil gweithredol, gan sicrhau y cedwir at safonau moesegol trwy gydol y broses ymchwil. Yn dilyn hynny, mae myfyrwyr yn cael y dasg o roi cyflwyniad sy'n egluro'r rhesymeg y tu ôl i'w hymchwil gweithredol dewisol, gan ddangos dealltwriaeth glir o'r broblem, ymyriadau arfaethedig, a'r canlyniadau a ragwelir. Yn olaf, disgwylir i fyfyrwyr gynhyrchu adroddiad ysgrifenedig yn manylu ar ganfyddiadau eu hymchwil gweithredol, gan syntheseiddio data, dadansoddi canlyniadau, a thaflu goleuni ar effeithiolrwydd eu hymyriadau. Ar y cyd, mae'r cydrannau hyn yn galluogi gwerthusiad trylwyr o ymgysylltiad y myfyrwyr ag egwyddorion ymchwil gweithredol a'u gallu i'w defnyddio'n effeithiol mewn sefyllfaoedd ymarferol.

Gwybodaeth campws Dolgellau

Modiwlau: Blwyddyn 1 (Modiwlau Cyffredinol):

Paratoi i Addysgu
Ar y cwrs hwn, caiff y myfyrwyr eu cyflwyno i strategaethau dysgu ac addysgu effeithiol er mwyn eu paratoi i fod yn athrawon neu'n hyfforddwyr. Nod y modiwl yw canolbwyntio ar ddeall y damcaniaethau dysgu, addysgu ac asesu sylfaenol a sut mae'r rhain yn effeithio ar y gwaith o gynllunio a chyflwyno. Rhoddir pwyslais hefyd ar gynllunio a saernïo gwersi, gan astudio egwyddorion ac arferion ym maes dysgu ac addysgu, ac edrych ar amrywiaeth o adnoddau a chymhorthion dysgu ynghyd â dulliau asesu. Mae dulliau asesu’r rhaglen Paratoi i Addysgu yn cwmpasu’r broses ddeinamig o gynllunio a chyflwyno addysgu gan gymheiriaid. Mae’r cyfranogwyr yn llunio canllawiau sy’n cyd-fynd ag egwyddorion addysgu effeithiol, gan ddarparu ar gyfer anghenion amrywiol dysgwyr yn y sector addysg ôl-orfodol. Trwy’r broses addysgu gan gymheiriaid, mae unigolion yn arddangos eu gallu i addysgu, gan ddefnyddio creadigrwydd ac arloesedd, wrth ddefnyddio technoleg ac adnoddau amrywiol i gyfoethogi'r profiad dysgu. Yn dilyn y broses addysgu gan gymheiriaid, mae cyfranogwyr yn cychwyn ar daith adfyfyriol, gan werthuso'r sesiwn addysgu yn feirniadol. Mae'r adfyfyrio hwn yn nodi cryfderau, meysydd i'w gwella, a phwyntiau datblygiadol. Mae'n ffordd o feithrin gwerthfawrogiad dwfn o'u cyfrifoldebau tuag at ddysgwyr ac yn hyrwyddo twf parhaus, gan sicrhau bod y cyfranogwyr yn datblygu i fod nid yn unig yn addysgwyr medrus ond yn ymarferwyr addysgu hyblyg ac esblygol.

Cynllunio Addysgu, Dysgu ac Asesu
Nod y modiwl hwn yw archwilio'r syniadau damcaniaethol sy'n sail i gynllunio ar gyfer dysgu, addysgu ac asesu. Bydd hyn yn cynnwys ymarfer adfyfyriol ynghylch damcaniaethau cynllunio, dysgu, addysgu ac asesu. Bydd cyfranogwyr yn gallu cymhwyso egwyddorion damcaniaethol i gynllunio, cyflwyno, rheoli ac asesu gweithgareddau dysgu ac addysgu. Bydd cyfranogwyr y cwrs yn gweithio ar y cyd i arddangos adnodd dysgu, addysgu ac asesu.

Mae cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn cynllunio Cynllun Dysgu cynhwysfawr wedi'i deilwra i addysgu pwnc arbenigol. Mae'r dasg hon yn cynnwys cynllunio manwl, strwythuro a gosod gweithgareddau dysgu mewn trefn dros gyfnod penodol. Mae'n ofynnol i’r cyfranogwyr fynegi eu dewisiadau a'u bwriadau addysgol yn unigol ar ffurf sail resymegol ysgrifenedig sy'n cyd-fynd â'r Cynllun Dysgu. Mae'r gydran ysgrifenedig hon yn gyfle adfyfyriol i’r cyfranogwyr fynegi'r athroniaeth addysgol sy'n sail i'w cynllun, i gyfiawnhau eu dulliau cyfarwyddiadol, ac i amlinellu'r deilliannau dysgu arfaethedig. Trwy gyfuno ymarferoldeb llunio Cynllun Dysgu â mynegi'r rhesymeg yn feddylgar, mae cyfranogwyr yn dangos nid yn unig eu gallu i strategaethu addysgu effeithiol ond hefyd eu gallu o ran metawybyddiaeth a rhesymu ym maes addysgeg.

Egwyddorion ac Ymarfer ym maes Addysgeg
Nod y modiwl hwn yw datblygu sgiliau ymarfer addysgu effeithiol trwy ddarparu amrywiaeth o strategaethau dysgu ac addysgu (gan gynnwys technolegau dysgu), y gellir eu cymhwyso wedyn ym maes pwnc cyfranogwyr y cwrs. Bydd cyfranogwyr yn gallu cymhwyso egwyddorion damcaniaethol i gynllunio, cyflwyno a rheoli gweithgareddau dysgu ac addysgu. Mae'r modiwl hefyd yn ymchwilio i bwysigrwydd integreiddio themâu trawsbynciol i weithgareddau dysgu.

Mae'r cyfranogwyr yn arddangos eu medrusrwydd ym maes addysgeg trwy gyfrwng dulliau gweithredu amrywiol. Yn gyntaf, maent yn ysgrifennu sail resymegol sy'n egluro'r damcaniaethau wrth wraidd eu sesiwn addysgu. Yn y gydran hon mae'n ofynnol i'r cyfranogwyr ddadansoddi a chymhwyso damcaniaethau addysgol yn feirniadol, mewn ffordd sy'n gydnaws â'r dulliau addysgu a ddewiswyd ganddynt. Yna bydd y cyfranogwyr yn cael y dasg o gynllunio a chyflwyno sesiwn addysgu, gan ddefnyddio amrywiaeth eang o strategaethau. Gan bwysleisio arloesedd technolegol, mae cyfranogwyr yn ymgorffori technolegau dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n berthnasol i'w maes addysgu penodol, gan sicrhau ymgysylltiad dysgwyr a pherthnasedd addysgol modern.

Ymarfer Adfyfyriol Proffesiynol 1
Bydd y modiwl yn archwilio’r defnydd o adfyfyrio fel arf ar gyfer ymarfer proffesiynol. Bydd y myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth o'r cylch cynllunio, cyflwyno, asesu, adolygu a gwerthuso i'w galluogi i ddod yn ymarferwyr hunanadfyfyriol. Cynhwysir hyn wrth roi theori ar waith trwy'r cyd-destun ymarferol o gynllunio, cyflwyno, asesu sesiynau addysgu ac adfyfyrio arnynt.

Trwy fframwaith asesu cadarn y modiwl Ymarfer Myfyriol Proffesiynol 1, mae cyfranogwyr yn cael gwerthusiad cynhwysfawr o'u cymhwysedd addysgu. Elfen allweddol yw cynllunio, cyflwyno a chymryd rhan mewn tri arsylwad addysgu, gan feithrin amgylchedd dysgu cydweithredol. Nid yn unig mae'r cyfranogwyr yn arddangos eu sgiliau dysgu ac addysgu ond maent hefyd yn gwella'u dirnadaeth trwy arsylwi cymheiriaid. Yn dilyn pob sesiwn, mae'n ofynnol i'r unigolion ddarparu adfyfyrion ystyriol, gan gynnig dadansoddiad o'u dulliau addysgu, eu llwyddiannau, a meysydd i'w datblygu. Ar hynny, mae'r cyfranogwyr yn rhoi cyflwyniad i'w cymheiriaid, gan ganolbwyntio ar ddigwyddiad critigol yn eu hymarfer addysgu. Mae'r cyflwyniad hwn yn gwella eu sgiliau cyfathrebu ac yn eu hannog i rannu â'r gymuned ddysgu'r hyn y maent wedi ei ddysgu drwy brofiad. Yn olaf, mae cyfranogwyr yn llunio portffolio manwl o dystiolaeth, yn cynnwys deg cynllun gwers a deunyddiau cysylltiedig o fodiwlau amrywiol. Mae'r portffolio hwn yn gynrychiolaeth ddiriaethol o'u taith addysgu, gan ddangos eu hyblygrwydd a'u meistrolaeth wrth gynllunio cyfarwyddiadau a'u rhoi ar waith.

Modiwlau: Blwyddyn 2 (Modiwlau Generig):

Gwella'r Dysgu, yr Addysgu a'r Asesu
Nod y modiwl yw cyfoethogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth y myfyrwyr o ddull cydweithredol a chyfunol o gynllunio a chyflwyno gweithgareddau dysgu. Mae’r modiwl hwn hefyd yn archwilio ymhellach y syniadau damcaniaethol sy’n sail i gynllunio ar gyfer dysgu, addysgu ac asesu, ac yn annog myfyrwyr i adfyfyrio a gwerthuso’n feirniadol amrywiaeth eang o strategaethau arloesol. Bydd y strategaethau hyn yn cynnwys technolegau dysgu ym maes pwnc y cyfranogwr er mwyn datblygu sgiliau ymarfer addysgu pellach.

Mae cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn asesiad deinamig sy'n cynnwys cydrannau cydweithredol ac unigol. Mae'r asesiad grŵp yn cynnwys cyflwyniad lle mae'r cyfranogwyr yn mynd ati ar y cyd i archwilio ac arddangos adnodd neu ddull dysgu, addysgu ac asesu arloesol. Ar yr un pryd, mae'n ofynnol i’r cyfranogwr ysgrifennu sail resymegol unigol sy'n ymchwilio i sut y maent yn cyfoethogi dulliau dysgu, addysgu ac asesu. Mae'r elfen hon yn herio unigolion i fynegi eu hathroniaeth addysgeg, gan wneud cysylltiadau rhwng cysyniadau damcaniaethol a'u harferion cyfarwyddiadol eu hunain. Trwy’r dull asesu deuol hwn, mae cyfranogwyr yn arddangos eu galluoedd cydweithredol ac adfyfyriol, gan bwysleisio nid yn unig eu gallu i weithio’n effeithiol mewn grŵp ond hefyd eu dealltwriaeth o sut i gyfoethogi a defnyddio addysgeg ar lefel unigol.

Ymarfer Adfyfyriol Proffesiynol 2
Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar fodiwl Ymarfer Adfyfyriol Proffesiynol 1, ac yn cefnogi dysgu proffesiynol trwy alluogi ymarferwyr addysg i adfyfyrio ar yr arferion proffesiynol y maent yn eu datblygu.

Yn ei hanfod, nod y modiwl yw annog y myfyrwyr i integreiddio profiad proffesiynol gyda datblygiadau cyfredol mewn ymchwil. Bydd y myfyrwyr nid yn unig yn gallu nodi cysyniadau allweddol yn y llenyddiaeth ar rôl adfyfyrio beirniadol mewn dysgu proffesiynol ond hefyd yn gallu defnyddio'r broses o adfyfyrio i ystyried arwyddocâd cyd-destunol yr arferion y maent yn eu datblygu, ar raddfa bersonol ac ehangach. Mae’r modiwl hefyd yn gyfle i archwilio a dangos sut i ymgorffori rhifedd, llythrennedd a llythrennedd digidol ym maes arbenigol y myfyriwr.

Mae cyfranogwyr yn cael gwerthusiad amlweddog o'u galluoedd addysgu. Yn gyntaf, mae cyfranogwyr yn cael y dasg o gynllunio, cyflwyno, a chynnal tair sesiwn addysgu, gan arddangos eu haddysgu, dysgu a'u gallu i addasu mewn ystafell ddosbarth. Yn dilyn pob sesiwn, mae unigolion yn adfyfyrio ac yn darparu tri myfyrdod unigol, gan feithrin dealltwriaeth ddyfnach o'u dulliau addysgu, eu llwyddiannau, a’r meysydd i'w gwella. Yn ogystal, mae cyfranogwyr yn dangos eu hyblygrwydd addysgol trwy gynllunio a chyflwyno cyflwyniad 10 munud ar wreiddio llythrennedd a/neu rifedd yn eu maes pwnc arbenigol, gan bwysleisio strategaethau addysgu trawsddisgyblaethol. Yn olaf, mae cyfranogwyr yn llunio portffolio manwl o dystiolaeth, yn cynnwys deg cynllun gwers a deunyddiau cysylltiedig o fodiwlau amrywiol. Mae'r portffolio hwn yn gynrychiolaeth diriaethol o'u taith addysgu, gan amlygu cynllunio manwl, gweithredu effeithiol, ac ymrwymiad i welliant parhaus yn y gelfyddyd o ddysgu ac addysgu.

Ymchwil Gweithredol
Gwerthusir y modiwl Ymchwil Gweithredol trwy dair cydran annatod, pob un yn cyfrannu at asesiad cynhwysfawr o ddealltwriaeth a chymhwysiad y myfyrwyr o'r fethodoleg ymchwil. Yn gyntaf, mae'n ofynnol i fyfyrwyr gyflwyno Ffurflen Moeseg yn amlinellu'r ystyriaethau moesegol sy'n berthnasol i'w cynnig ymchwil gweithredol, gan sicrhau y cedwir at safonau moesegol trwy gydol y broses ymchwil. Yn dilyn hynny, mae myfyrwyr yn cael y dasg o roi cyflwyniad sy'n egluro'r rhesymeg y tu ôl i'w hymchwil gweithredol dewisol, gan ddangos dealltwriaeth glir o'r broblem, ymyriadau arfaethedig, a'r canlyniadau a ragwelir. Yn olaf, disgwylir i fyfyrwyr gynhyrchu adroddiad ysgrifenedig yn manylu ar ganfyddiadau eu hymchwil gweithredol, gan syntheseiddio data, dadansoddi canlyniadau, a thaflu goleuni ar effeithiolrwydd eu hymyriadau. Ar y cyd, mae'r cydrannau hyn yn galluogi gwerthusiad trylwyr o ymgysylltiad y myfyrwyr ag egwyddorion ymchwil gweithredol a'u gallu i'w defnyddio'n effeithiol mewn sefyllfaoedd ymarferol.

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Modiwlau: Blwyddyn 1 (Modiwlau Cyffredinol):

Paratoi i Addysgu
Ar y cwrs hwn, caiff y myfyrwyr eu cyflwyno i strategaethau dysgu ac addysgu effeithiol er mwyn eu paratoi i fod yn athrawon neu'n hyfforddwyr. Nod y modiwl yw canolbwyntio ar ddeall y damcaniaethau dysgu, addysgu ac asesu sylfaenol a sut mae'r rhain yn effeithio ar y gwaith o gynllunio a chyflwyno. Rhoddir pwyslais hefyd ar gynllunio a saernïo gwersi, gan astudio egwyddorion ac arferion ym maes dysgu ac addysgu, ac edrych ar amrywiaeth o adnoddau a chymhorthion dysgu ynghyd â dulliau asesu. Mae dulliau asesu’r rhaglen Paratoi i Addysgu yn cwmpasu’r broses ddeinamig o gynllunio a chyflwyno addysgu gan gymheiriaid. Mae’r cyfranogwyr yn llunio canllawiau sy’n cyd-fynd ag egwyddorion addysgu effeithiol, gan ddarparu ar gyfer anghenion amrywiol dysgwyr yn y sector addysg ôl-orfodol. Trwy’r broses addysgu gan gymheiriaid, mae unigolion yn arddangos eu gallu i addysgu, gan ddefnyddio creadigrwydd ac arloesedd, wrth ddefnyddio technoleg ac adnoddau amrywiol i gyfoethogi'r profiad dysgu. Yn dilyn y broses addysgu gan gymheiriaid, mae cyfranogwyr yn cychwyn ar daith adfyfyriol, gan werthuso'r sesiwn addysgu yn feirniadol. Mae'r adfyfyrio hwn yn nodi cryfderau, meysydd i'w gwella, a phwyntiau datblygiadol. Mae'n ffordd o feithrin gwerthfawrogiad dwfn o'u cyfrifoldebau tuag at ddysgwyr ac yn hyrwyddo twf parhaus, gan sicrhau bod y cyfranogwyr yn datblygu i fod nid yn unig yn addysgwyr medrus ond yn ymarferwyr addysgu hyblyg ac esblygol.

Cynllunio Addysgu, Dysgu ac Asesu
Nod y modiwl hwn yw archwilio'r syniadau damcaniaethol sy'n sail i gynllunio ar gyfer dysgu, addysgu ac asesu. Bydd hyn yn cynnwys ymarfer adfyfyriol ynghylch damcaniaethau cynllunio, dysgu, addysgu ac asesu. Bydd cyfranogwyr yn gallu cymhwyso egwyddorion damcaniaethol i gynllunio, cyflwyno, rheoli ac asesu gweithgareddau dysgu ac addysgu. Bydd cyfranogwyr y cwrs yn gweithio ar y cyd i arddangos adnodd dysgu, addysgu ac asesu.

Mae cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn cynllunio Cynllun Dysgu cynhwysfawr wedi'i deilwra i addysgu pwnc arbenigol. Mae'r dasg hon yn cynnwys cynllunio manwl, strwythuro a gosod gweithgareddau dysgu mewn trefn dros gyfnod penodol. Mae'n ofynnol i’r cyfranogwyr fynegi eu dewisiadau a'u bwriadau addysgol yn unigol ar ffurf sail resymegol ysgrifenedig sy'n cyd-fynd â'r Cynllun Dysgu. Mae'r gydran ysgrifenedig hon yn gyfle adfyfyriol i’r cyfranogwyr fynegi'r athroniaeth addysgol sy'n sail i'w cynllun, i gyfiawnhau eu dulliau cyfarwyddiadol, ac i amlinellu'r deilliannau dysgu arfaethedig. Trwy gyfuno ymarferoldeb llunio Cynllun Dysgu â mynegi'r rhesymeg yn feddylgar, mae cyfranogwyr yn dangos nid yn unig eu gallu i strategaethu addysgu effeithiol ond hefyd eu gallu o ran metawybyddiaeth a rhesymu ym maes addysgeg.

Egwyddorion ac Ymarfer ym maes Addysgeg
Nod y modiwl hwn yw datblygu sgiliau ymarfer addysgu effeithiol trwy ddarparu amrywiaeth o strategaethau dysgu ac addysgu (gan gynnwys technolegau dysgu), y gellir eu cymhwyso wedyn ym maes pwnc cyfranogwyr y cwrs. Bydd cyfranogwyr yn gallu cymhwyso egwyddorion damcaniaethol i gynllunio, cyflwyno a rheoli gweithgareddau dysgu ac addysgu. Mae'r modiwl hefyd yn ymchwilio i bwysigrwydd integreiddio themâu trawsbynciol i weithgareddau dysgu.

Mae'r cyfranogwyr yn arddangos eu medrusrwydd ym maes addysgeg trwy gyfrwng dulliau gweithredu amrywiol. Yn gyntaf, maent yn ysgrifennu sail resymegol sy'n egluro'r damcaniaethau wrth wraidd eu sesiwn addysgu. Yn y gydran hon mae'n ofynnol i'r cyfranogwyr ddadansoddi a chymhwyso damcaniaethau addysgol yn feirniadol, mewn ffordd sy'n gydnaws â'r dulliau addysgu a ddewiswyd ganddynt. Yna bydd y cyfranogwyr yn cael y dasg o gynllunio a chyflwyno sesiwn addysgu, gan ddefnyddio amrywiaeth eang o strategaethau. Gan bwysleisio arloesedd technolegol, mae cyfranogwyr yn ymgorffori technolegau dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n berthnasol i'w maes addysgu penodol, gan sicrhau ymgysylltiad dysgwyr a pherthnasedd addysgol modern.

Ymarfer Adfyfyriol Proffesiynol 1
Bydd y modiwl yn archwilio’r defnydd o adfyfyrio fel arf ar gyfer ymarfer proffesiynol. Bydd y myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth o'r cylch cynllunio, cyflwyno, asesu, adolygu a gwerthuso i'w galluogi i ddod yn ymarferwyr hunanadfyfyriol. Cynhwysir hyn wrth roi theori ar waith trwy'r cyd-destun ymarferol o gynllunio, cyflwyno, asesu sesiynau addysgu ac adfyfyrio arnynt.

Trwy fframwaith asesu cadarn y modiwl Ymarfer Myfyriol Proffesiynol 1, mae cyfranogwyr yn cael gwerthusiad cynhwysfawr o'u cymhwysedd addysgu. Elfen allweddol yw cynllunio, cyflwyno a chymryd rhan mewn tri arsylwad addysgu, gan feithrin amgylchedd dysgu cydweithredol. Nid yn unig mae'r cyfranogwyr yn arddangos eu sgiliau dysgu ac addysgu ond maent hefyd yn gwella'u dirnadaeth trwy arsylwi cymheiriaid. Yn dilyn pob sesiwn, mae'n ofynnol i'r unigolion ddarparu adfyfyrion ystyriol, gan gynnig dadansoddiad o'u dulliau addysgu, eu llwyddiannau, a meysydd i'w datblygu. Ar hynny, mae'r cyfranogwyr yn rhoi cyflwyniad i'w cymheiriaid, gan ganolbwyntio ar ddigwyddiad critigol yn eu hymarfer addysgu. Mae'r cyflwyniad hwn yn gwella eu sgiliau cyfathrebu ac yn eu hannog i rannu â'r gymuned ddysgu'r hyn y maent wedi ei ddysgu drwy brofiad. Yn olaf, mae cyfranogwyr yn llunio portffolio manwl o dystiolaeth, yn cynnwys deg cynllun gwers a deunyddiau cysylltiedig o fodiwlau amrywiol. Mae'r portffolio hwn yn gynrychiolaeth ddiriaethol o'u taith addysgu, gan ddangos eu hyblygrwydd a'u meistrolaeth wrth gynllunio cyfarwyddiadau a'u rhoi ar waith.

Modiwlau: Blwyddyn 2 (Modiwlau Generig):

Gwella'r Dysgu, yr Addysgu a'r Asesu
Nod y modiwl yw cyfoethogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth y myfyrwyr o ddull cydweithredol a chyfunol o gynllunio a chyflwyno gweithgareddau dysgu. Mae’r modiwl hwn hefyd yn archwilio ymhellach y syniadau damcaniaethol sy’n sail i gynllunio ar gyfer dysgu, addysgu ac asesu, ac yn annog myfyrwyr i adfyfyrio a gwerthuso’n feirniadol amrywiaeth eang o strategaethau arloesol. Bydd y strategaethau hyn yn cynnwys technolegau dysgu ym maes pwnc y cyfranogwr er mwyn datblygu sgiliau ymarfer addysgu pellach.

Mae cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn asesiad deinamig sy'n cynnwys cydrannau cydweithredol ac unigol. Mae'r asesiad grŵp yn cynnwys cyflwyniad lle mae'r cyfranogwyr yn mynd ati ar y cyd i archwilio ac arddangos adnodd neu ddull dysgu, addysgu ac asesu arloesol. Ar yr un pryd, mae'n ofynnol i’r cyfranogwr ysgrifennu sail resymegol unigol sy'n ymchwilio i sut y maent yn cyfoethogi dulliau dysgu, addysgu ac asesu. Mae'r elfen hon yn herio unigolion i fynegi eu hathroniaeth addysgeg, gan wneud cysylltiadau rhwng cysyniadau damcaniaethol a'u harferion cyfarwyddiadol eu hunain. Trwy’r dull asesu deuol hwn, mae cyfranogwyr yn arddangos eu galluoedd cydweithredol ac adfyfyriol, gan bwysleisio nid yn unig eu gallu i weithio’n effeithiol mewn grŵp ond hefyd eu dealltwriaeth o sut i gyfoethogi a defnyddio addysgeg ar lefel unigol.

Ymarfer Adfyfyriol Proffesiynol 2
Mae’r modiwl hwn yn adeiladu ar fodiwl Ymarfer Adfyfyriol Proffesiynol 1, ac yn cefnogi dysgu proffesiynol trwy alluogi ymarferwyr addysg i adfyfyrio ar yr arferion proffesiynol y maent yn eu datblygu.

Yn ei hanfod, nod y modiwl yw annog y myfyrwyr i integreiddio profiad proffesiynol gyda datblygiadau cyfredol mewn ymchwil. Bydd y myfyrwyr nid yn unig yn gallu nodi cysyniadau allweddol yn y llenyddiaeth ar rôl adfyfyrio beirniadol mewn dysgu proffesiynol ond hefyd yn gallu defnyddio'r broses o adfyfyrio i ystyried arwyddocâd cyd-destunol yr arferion y maent yn eu datblygu, ar raddfa bersonol ac ehangach. Mae’r modiwl hefyd yn gyfle i archwilio a dangos sut i ymgorffori rhifedd, llythrennedd a llythrennedd digidol ym maes arbenigol y myfyriwr.

Mae cyfranogwyr yn cael gwerthusiad amlweddog o'u galluoedd addysgu. Yn gyntaf, mae cyfranogwyr yn cael y dasg o gynllunio, cyflwyno, a chynnal tair sesiwn addysgu, gan arddangos eu haddysgu, dysgu a'u gallu i addasu mewn ystafell ddosbarth. Yn dilyn pob sesiwn, mae unigolion yn adfyfyrio ac yn darparu tri myfyrdod unigol, gan feithrin dealltwriaeth ddyfnach o'u dulliau addysgu, eu llwyddiannau, a’r meysydd i'w gwella. Yn ogystal, mae cyfranogwyr yn dangos eu hyblygrwydd addysgol trwy gynllunio a chyflwyno cyflwyniad 10 munud ar wreiddio llythrennedd a/neu rifedd yn eu maes pwnc arbenigol, gan bwysleisio strategaethau addysgu trawsddisgyblaethol. Yn olaf, mae cyfranogwyr yn llunio portffolio manwl o dystiolaeth, yn cynnwys deg cynllun gwers a deunyddiau cysylltiedig o fodiwlau amrywiol. Mae'r portffolio hwn yn gynrychiolaeth diriaethol o'u taith addysgu, gan amlygu cynllunio manwl, gweithredu effeithiol, ac ymrwymiad i welliant parhaus yn y gelfyddyd o ddysgu ac addysgu.

Ymchwil Gweithredol
Gwerthusir y modiwl Ymchwil Gweithredol trwy dair cydran annatod, pob un yn cyfrannu at asesiad cynhwysfawr o ddealltwriaeth a chymhwysiad y myfyrwyr o'r fethodoleg ymchwil. Yn gyntaf, mae'n ofynnol i fyfyrwyr gyflwyno Ffurflen Moeseg yn amlinellu'r ystyriaethau moesegol sy'n berthnasol i'w cynnig ymchwil gweithredol, gan sicrhau y cedwir at safonau moesegol trwy gydol y broses ymchwil. Yn dilyn hynny, mae myfyrwyr yn cael y dasg o roi cyflwyniad sy'n egluro'r rhesymeg y tu ôl i'w hymchwil gweithredol dewisol, gan ddangos dealltwriaeth glir o'r broblem, ymyriadau arfaethedig, a'r canlyniadau a ragwelir. Yn olaf, disgwylir i fyfyrwyr gynhyrchu adroddiad ysgrifenedig yn manylu ar ganfyddiadau eu hymchwil gweithredol, gan syntheseiddio data, dadansoddi canlyniadau, a thaflu goleuni ar effeithiolrwydd eu hymyriadau. Ar y cyd, mae'r cydrannau hyn yn galluogi gwerthusiad trylwyr o ymgysylltiad y myfyrwyr ag egwyddorion ymchwil gweithredol a'u gallu i'w defnyddio'n effeithiol mewn sefyllfaoedd ymarferol.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Graddau (Addysg Uwch)

Lefel: 4-6

Maes rhaglen:

 • Hyfforddiant Athrawon

Sefydliad dyfarnu: Prifysgol Bangor

Dwyieithog:

Mae'r rhaglen yma ar gael yn ddwyieithog yn y campws/campysau canlynol:

 • Dolgellau

Hyfforddiant Athrawon

Darlithydd yn arwain dosbarth

Sefydliad dyfarnu