Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

BSc (Anrh) Gwyddor Data Gymhwysol - Prentisiaeth Gradd

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Hyd:

  3 blynedd

Gwnewch gais
×

BSc (Anrh) Gwyddor Data Gymhwysol - Prentisiaeth Gradd

Graddau (Addysg Uwch)

Dewch i gysylltiad am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais am y cwrs hwn.

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r Radd-brentisiaeth Gwyddor Data Gymhwysol yn ffordd arloesol a hyblyg o astudio am radd gan weithio ar yr un pryd. Mae'r cwrs gradd ar gael i rai a gyflogir yn unig. Cyflwynir y dysgu un diwrnod yr wythnos yng Ngrŵp Llandrillo Menai am y ddwy flynedd gyntaf, ac ym Mhrifysgol Bangor am y flwyddyn olaf.

Datblygwyd y Radd-brentisiaeth Gwyddor Data Gymhwysol ar y cyd â byd diwydiant i sicrhau bod y cwricwlwm yn berthnasol i ofynion y sector TG a datblygiad y gweithlu. Mae'n ymdrin â phob agwedd ar Wyddor Data, gan gyfuno dysgu academaidd traddodiadol â dysgu seiliedig ar waith.

Mae'r llwybr gwyddor data gymhwysol yn ymwneud â rheoli a dadansoddi 'data'. Mae'n canolbwyntio ar amrywiol offer rhaglennu a dadansoddi y gellir eu defnyddio i helpu busnesau i brosesu data.

Ymhlith y pynciau astudio nodweddiadol mae rhaglennu gyda mathemateg Python ar gyfer cyfrifiadura, cyflwyniad i systemau cyfrifiadurol, rheoli data mewn cronfeydd data gydag SQL, sut mae dadansoddi data a'r offer a ddefnyddir yn y broses ddadansoddi.

Caiff sgiliau ategol eu datblygu hefyd megis nifer o sgiliau mathemategol sylfaenol sydd eu hangen i ddadansoddi data a moeseg a gofynion cyfreithiol casglu data. Yn y flwyddyn olaf byddwch yn astudio meysydd fel dysgu peirianyddol, rheoli data uwch, delweddu gwybodaeth a diogelwch. Byddwch hefyd yn ymgymryd â dau broject, un mewn deallusrwydd artiffisial, a'r llall mewn delweddu.

Ar ôl cwblhau dwy flynedd o'r cwrs gellir ennill gradd FdSc fel cymhwyster ymadael, sydd wedi ei achredu dan y Fframwaith Prentisiaethau Uwch trwy'r Tech Partnership, y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer TG.

Os ydych yn chwilio am gwrs prifysgol sy'n berthnasol i'r sector TG ac y gellir ei gwblhau wrth i chi weithio, yna mae'r BSc mewn Gwyddor Data Gymhwysol yn ddelfrydol. Bydd y rhaglen radd o fudd i chi ac yn hybu eich gwybodaeth a'ch cyfleoedd gyrfa, ac yn hybu llwyddiant eich cyflogwr hefyd.

Gofynion mynediad

 • Rhaid i'r prentisiaid fod naill ai mewn cyflogaeth lawn-amser neu ran-amser (o leiaf 16 awr yr wythnos) mewn cyflogaeth berthnasol yng Nghymru.
 • Caiff pob ymgeisydd ei ystyried fesul achos a bydd disgwyl iddynt ddod am gyfweliad anffurfiol.

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs trwy ddarlithoedd rhyngweithiol, tiwtorialau a gweithdai. Bydd cyflwyniadau hefyd gan siaradwyr gwadd. Mae’r dysgu'n ymarferol ac yn anffurfiol.

Asesiad

Cewch eich asesu trwy amrywiaeth o ddulliau fel aseiniadau ymarferol a damcaniaethol, adroddiadau, cyflwyniadau llafar, gwaith project, portffolios ac aseiniadau tîm.

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Graddau (Addysg Uwch)

Lefel: 4-6

Maes rhaglen:

 • Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau

Sefydliad dyfarnu: Prifysgol Bangor

Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau

Dewch i wybod mwy am y maes hwn ac i weld ein canllawiau lefelau:

Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau

Sefydliad dyfarnu