Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Parc Menai
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser, Llawn Amser
 • Lefel:
  6
 • Maes Rhaglenni:
  Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth
  International
 • Hyd:

  Llawn amser: 3 blynedd; Rhan-amser: 6 blynedd

 • Cod UCAS:
  W190
 • Sefydliad dyfarnu:
  Prifysgol Bangor
 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n meddwl o ddifrif bod yn artist neu ddylunydd proffesiynol? Hoffech chi weithio ac astudio ochr yn ochr ag unigolion brwd a thalentog eraill? Os felly, dylech ystyried gwneud cais i ddilyn cwrs gradd BA (Anrh) mewn Celfyddyd Gain.

Mae'n gwrs llawn amser a gynlluniwyd yn benodol i'ch paratoi ar gyfer dilyn cwrs Addysg Uwch a gweithio ym maes Celf a Dylunio. Mae'n addas ar gyfer amrediad o fyfyrwyr sy'n amrywio o ran eu cefndiroedd academaidd a chreadigol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gwybodaeth fanylach am Fodiwlau yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs'.

Ffioedd

Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth.

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Costau ychwanegol

Gall costau ychwanegol fod yn gysylltiedig â'r canlynol:

 • deunyddiau i astudio'n annibynnol
 • ymweliadau astudio (cyllideb tua £250 am hyn)
 • ffioedd Stiwdio (£30 y flwyddyn)

Dyddiad cychwyn

Mis Medi

Gofynion mynediad

 • 96 pwynt UCAS, yn cynnwys Lefel A neu gymhwyster perthnasol e.e. Cymhwyster Cenedlaethol Edexcel / NVQ3, neu
 • Diploma Lefel 3/4 mewn Astudiaethau Sylfaen: Celf a Dylunio
 • Dysgwyr hŷn sydd â phortffolio gwaith addas.

Mae pob lle yn destun portffolio celf a chyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Yn cael ei gyflwyno drwy:

 • Ddarlithoedd
 • Seminarau
 • Trafodaethau beirniadol
 • Beirniadaethau Stiwdio mewn Grŵp
 • Gweithdai a Gwaith Ymarferol
 • Tiwtorialau

Amselen

 • Llawn amser: 3 blynedd, 3 diwrnod yr wythnos (fel arfer 9.00 am - 4.00 pm)
 • Rhan-amser: 4 blynedd, 1 diwrnod yr wythnos (fel arfer 9.00 am - 4.00 pm)

Cyswllt

Helen Jones (Rhaglen Arweinydd): jones11h@gllm.ac.uk Sera Williams (Gweinyddiaeth): willia22s@gllm.ac.uk

Asesiad

Asesir y cwrs trwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Adolygiadau Blog a datganiadau myfyriol
 • Cyflwyniad
 • Traethawd
 • Llyfr braslunio
 • Darn terfynol
 • Cynnig traethawd hir
 • Traethawd hir / Gwefan catalog
 • Viva
 • Arddangosfa

Adborth

Caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol pan fo hynny'n berthnasol. Mae adborth effeithiol yn cyfuno gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gellid gwella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i fyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu datblygu, er mwyn gwella eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r canlyniadau dysgu.

Dilyniant

Mae yna nifer o lwybrau gyrfaol agored i raddedigion mewn Celf Gain:

 • Astudiaethau pellach i lefel MA a PHD.
 • Curaduron a Swyddogion Arddangosfa mewn Orielau ac Amgueddfeydd
 • Addysgu (cynradd uwchradd ac Addysg Bellach) - nid yw'r rhaglen hon yn arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC) ond gall rhoi cyfle i raddedigion symud ymlaen at SAC trwy Dystysgrif Addysg i Raddedigion neu lwybr dyfarnu SAC arall
 • Rhedeg gweithdai creadigol yn aml ceisir

Graddedigion mewn Celf Gain mewn meysydd eraill o'r diwydiannau creadigol oherwydd eu gallu i feddwl yn greadigol y tu allan i'r bocs a'r sgiliau trosglwyddadwy maent wedi eu hennill drwy'r astudiaeth lefel BA.

Gwybodaeth campws Parc Menai

Disgrifiad cwrs

Mae'r BA mewn Celf Gain yng Ngholeg Menai yn anelu at fod yn brofiad heriol a chyffrous wedi ei addysgu gan artistiaid wrth eu gwaith gydag sydd ag enw da yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae'r cwrs hwn yn cynnig i ddysgwyr y cyfle i archwilio themâu, syniadau a diddordebau creadigol personol drwy amrywiaeth eang o ddisgyblaethau gan gynnwys: lluniau, paentiadau cerflunio, gwneud printiau a gweithgareddau aml-gyfryngol.

Mae modylau Dyfodol Creadigol yn datblygu amrywiol brosiectau gyda phartneriaid a sefydliadau allanol; mae'r rhain yn arfogi dysgwyr gyda dealltwriaeth o'r cyfleoedd ehangach ar gyfer galwedigaeth o fewn y sector Celfyddydau.

Gwybodaeth am yr unedau

Am bob 10 credyd, dylai myfyrwyr ymgysylltu â thua 100 o oriau tybiannol o ddysgu. Bydd hyn oddeutu 30% o gyswllt dysgu uniongyrchol a 70% o ddysgu annibynnol i fyfyrwyr.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

Ymchwil Gweledol mewn Celfyddyd Gain (20 credyd, gorfodol)

Drwy raglenni gwaith unigol bydd y modiwl hwn yn trafod prosesau casglu gwybodaeth a gwella lluniadau. Bydd hyn yn cynnwys cyflwyniad i iaith weledol a sut mae ymateb yn weledol i amrywiaeth o ffynonellau. Ymdrinnir yn eang ag ymchwil gweledol a bydd hyn yn cynnwys gweithio'n wrthrychol ac yn fynegiannol gan fod yn barod i arbrofi a chymryd risgiau gyda gwahanol ddefnyddiau 2D a 3D. Portffolio 100%.

Defnyddiau a Dulliau 1 (20 credyd, craidd)

Nod y modiwl hwn yw annog myfyrwyr i ystyried y gwahanol ddefnyddiau a dulliau mynegiant a ddefnyddir mewn celf weledol gyfoes. Bydd yn eu galluogi i feithrin sgiliau meddwl a threfnu, yn ogystal â sgiliau sydd eu hangen i weithio'n annibynnol ac yn gydweithredol. Byddant hefyd yn meithrin gallu technegol mewn amrywiaeth o sgiliau ymarferol fydd yn golygu bod ganddynt wybodaeth sylfaenol dda am arferion gwaith ac iechyd a diogelwch. Bydd myfyrwyr yn dysgu adnabod y rhyngweithio rhwng deunyddiau, prosesau a syniadau ac ystyried sut y gellir mynegi eu syniadau gweledol eu hunain trwy ddulliau a deunyddiau priodol. Portffolio 100%.

Cysyniadau ac Ymarfer mewn Celfyddyd Gain (20 credyd, gorfodol)

Nod y modiwl hwn yw annog a datblygu gallu myfyrwyr i ymchwilio a myfyrio, meddwl yn feirniadol a chymryd risgiau, gan sefydlu fframwaith ar gyfer trafod deunyddiau ymchwil. Caiff myfyrwyr eu cyflwyno i amrywiaeth o gyfyngau, dulliau ymarfer a strategaethau a fydd yn eu galluogi i ddatblygu canlyniadau gwahanol o ddeunyddiau ymchwil, yn ogystal â meithrin y sgiliau i gofnodi drwy ymchwil weledol a chysyniadol. Portffolio 100%.

Dadadeiladu ac Ailadeiladu (20 credyd, gorfodol)

Nod y modiwl yw rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o'r sail resymegol sydd yn gefndir i wneud a dadwneud a phwysigrwydd y berthynas rhwng dadadeiladu ac adeiladu, yn ddeallusol ac yn ymarferol. Bydd hyn yn annog a datblygu gallu myfyrwyr i ymchwilio, myfyrio a meddwl yn feirniadol gan eu cynorthwyo i benderfynu sut y gall y defnydd o ddefnyddiau a phrosesau, strategaethau a dulliau ymarfer gyfrannu at wireddu bwriadau creadigol. Portffolio 100%.

Cyd-destun Safle ac Ymarfer 1 (20 credyd, craidd)

Nod y modiwl hwn yw meithrin dealltwriaeth myfyrwyr o waith celf cyfoes drwy ymchwilio i ymarfer proffesiynol a'r broses waith mewn perthynas â chyd-destunau ffisegol a/neu gymdeithasol. Bydd yn annog myfyrwyr i ddatblygu eu hiaith weledol eu hunain y tu allan i'r stiwdio mewn perthynas â lleoliad ac ymateb cynulleidfa. Bydd hefyd yn gwneud iddynt feddwl ynghylch arwyddocâd cymdeithasol a gwleidyddol eu gwaith o ran ei gyd-destun a'i leoliad. Portffolio 50%, Blog 50%.

Rhoi Ymarfer Cyfredol mewn cyd-destun 1 (20 credyd, craidd)

Mae'r modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i lunio fframwaith beirniadol ar gyfer eu gwaith stiwdio. Y nod yw cyflwyno'r trafodaethau hanesyddol a'r materion cyfoes sy'n dylanwadu ar gelfyddyd gain gyfoes, ac annog myfyrwyr i feddwl yn feirniadol ac yn gyd-destunol. Bydd yn ennyn diddordeb myfyrwyr mewn ymchwil fel elfen hanfodol o'u gwaith ac yn eu cyflwyno i'r iaith feirniadol sy'n angenrheidiol i drafod cyd-destun eu gwaith ar lafar a thrwy ysgrifennu'n adfyfyriol. Cyflwyniad 25%, Blog 25%, Traethawd 50%.

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

Ymchwil ac Ymarfer (30 credyd, gorfodol)

Bydd y modiwl hwn yn annog myfyrwyr i ddatblygu dull ymchwiliol a dadansoddol beirniadol i ddatblygiad a synthesis theori ac ymarfer yn eu gwaith eu hunain a gwaith eraill. Mae'r modiwl hwn yn anelu at fabwysiadu dull myfyriol a gwerthusol at ddatblygiadau yn codi o ymarfer creadigol unigolion, gan eu galluogi i ddatblygu iaith bersonol. Mae'r modiwl hwn yn cynyddu cyfrifoldeb myfyrwyr am gyfeiriad astudiaeth a lleoliad ymarfer ac yn eu paratoi ar gyfer astudio mwy annibynnol ar Lefel 6. Portffolio 80%, Cyflwyniad 20%.

Datblygu Gwaith Stiwdio (30 credyd, gorfodol)

Mae'r modiwl hwn yn hyrwyddo defnydd effeithiol myfyrwyr o'r stiwdio i ddatblygu eu hymarfer Celfyddyd Gain unigol. Mae'r modiwl yn adeiladu ar y profiad a enillwyd ar lefel 4 ac yn gyfrwng i ddewis gwaith i arbenigo arno er mwyn gwireddu uchelgais greadigol bersonol. Drwy broses o ddatblygiad parhaus sy'n seiliedig ar ymchwil ac ymarfer, cefnogir myfyrwyr i ymestyn eu syniadau eu hunain drwy arbrofi pellach. Drwy hyn byddant yn datblygu ac yn ymestyn eu hiaith ffurfiol eu hunain yng nghyd-destun Celfyddyd Gain gyfoes. Portffolio 100%.

Defnyddiau a Dulliau 2 (20 credyd, gorfodol)

Yn y modiwl hwn, adeiledir ar weithdai lefel 4 blaenorol ar Waith Lens, Cerflunio, Gwneud Printiau, a Chyfryngau Digidol. Bydd dysgwyr yn ehangu eu gwybodaeth o amrediad o brosesau, defnyddiau a thechnegau lefel 4 ac yn rhoi sylw i gyfarwyddiadau iechyd a diogelwch perthnasol. Cefnogir y modiwl hwn gan y gwaith thematig unigol a wna myfyrwyr yn y stiwdio. Portffolio 100%. Portffolio 50%, Blog 50%.

Cyd-destun Safle ac Ymarfer 2 (20 credyd, gorfodol)

Bwriad y modiwl hwn yw helpu myfyrwyr i feithrin y sgiliau fydd arnynt eu hangen i weithio'n broffesiynol. Bydd yn datblygu ac yn gwella strategaethau perthnasol ar gyfer cynllunio, curadu, arddangos a dogfennu gwaith mewn gwahanol ffyrdd, yn cynnwys cyhoeddi ac arddangos drwy gyfryngau analog, digidol ac ar-lein. Drwy brofi a phenderfynu ar strategaethau perthnasol ar gyfer gwneud ac arddangos gwaith ymarferol i gyd-fyfyrwyr, staff addysgu a chynulleidfaoedd allanol, byddant yn datblygu ymwybyddiaeth bellach o bwysigrwydd golygu, gwerthuso ac addasu gwaith maent wedi ei wneud mewn cyd-destunau penodol. Portffolio 50%, Blog 50%.

Rhoi Ymarfer Cyfredol mewn Cyd-destun 2 (20 credyd, gorfodol)

Mae'r modiwl hwn yn adeiladu ar y gwaith o edrych ar y cyd-destun hanesyddol a wnaed ar lefel 4. Caiff dulliau cyfoes o Ymarfer Celfyddyd Gain eu harchwilio, eu trafod a'u harddangos. Mae'n cefnogi gwaith pellach gan fyfyrwyr drwy ehangu eu dealltwriaeth o ddatblygiadau thematig mewn Celfyddyd Gain gyfoes drwy roi cyfle iddynt ymweld ag arddangosfeydd, cymryd rhan mewn trafodaethau a gwrando ar gyflwyniadau seminar. Bydd myfyrwyr yn edrych ar dueddiadau thematig mewn ôl-foderniaeth er mwyn deall datblygiad a sefyllfa gyfoes eu gwaith stiwdio. Ceir pwyslais ar feithrin sgiliau dadansoddol a beirniadol allweddol, yn ogystal â sgiliau ymchwil. Gwneir hyn drwy ganolbwyntio ar ffynonellau gweledol, testunau hanesyddol ac ysgrifennu beirniadol cyfoes. Bydd myfyrwyr yn dechrau dod i adnabod y deunyddiau sydd eu hangen i drafod, cysyniadu ac adfyfyrio ar eu gwaith eu hunain. Cyflwyniad 25%, Blog 25%, Traethawd 50%.

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

Astudio'n Annibynnol - Ymchwilio a Chreu (40 credyd, gorfodol)

Prif fwriad y modiwl anrhydedd cyntaf hwn yw rhoi sylfaen ddeallusol ac ymarferol i fyfyrwyr allu meithrin a datblygu eu gwaith drwy fodloni gofynion ymarferol yr arddangosfa Radd a gynhelir ar ddiwedd y Modiwl Arddangosfa. Mae'r gallu i gyfuno'r gwahanol elfennau sy'n rhan o broses celfyddyd gain ac ymateb yn greadigol yn hanfodol i baratoi myfyrwyr ar gyfer bywyd yn gweithio ym myd celf y tu allan i'r sector addysg. Bydd myfyrwyr yn cynllunio, negodi ac yn cwblhau corff o waith. Portffolio 100%.

Lleoli Ymarfer proffesiynol 3 (20 credyd, gorfodol)

Yn ystod cam hwn y cwrs, bydd myfyrwyr yn cymryd mwy o gyfrifoldeb am waith cynllunio a threfnu. Gan adeiladu ar yr hyn maent eisoes wedi'i ddysgu am gyflwyno'u gwaith yn broffesiynol i gynulleidfa, yn y modiwl hwn bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau arddangos a'u gallu i ddogfennu a chyfathrebu mewn ffordd sy'n cyd-fynd â'u nodau proffesiynol unigol. Portffolio 75%, Cyflwyniad 25%.

Astudiaethau Beirniadol / Curadurol mewn Cyd-destun 3 (20 credyd, gorfodol)

Adeiladu ar y cysylltiadau rhwng ymchwil ac ymarfer a sefydlwyd ar lefel 5. Nod y modiwl hwn yw datblygu ac atgyfnerthu gallu myfyrwyr i ymgymryd â phrosiect ymchwil mawr sy'n gysylltiedig â'u gwaith stiwdio eu hunain. Bydd yn galluogi myfyrwyr i gynhyrchu gwaith ymchwil estynedig ar bwnc o'u dewis y cytunwyd arno (addas i ymchwil beirniadol a chyd-destunol) sy'n berthnasol i waith celfyddyd gain cyfoes. Bydd y modiwl hefyd yn eu galluogi i greu corff o waith sy'n cyfuno eu gwerthusiad beirniadol a'u dealltwriaeth ddamcaniaethol a pherthynas y rhain â gwaith stiwdio. Traethawd Hir 90%, Cynnig traethawd hir 10%.

Astudiaeth Annibynnol 2 - Arddangos (40 credyd, gorfodol)

Prif bwyslais y modiwl terfynol hwn yw'r sioe radd. Mae hefyd yn dynodi newid i fywyd y tu hwnt i'r brifysgol, y mae'r rhaglen wedi bod yn paratoi ar ei gyfer ar ei hyd. Bydd yr arddangosfa gradd yn ystyried dulliau o gyflwyno gwaith, hunanwerthusiad beirniadol, profiad proffesiynol o weithio gydag oriel allanol a datblygu sgiliau cyfathrebu a threfniadaethol unigol a grŵp. Mae'r blog yn parhau yn bwysig drwy gydol y gwaith hwn a byddwch yn derbyn adborth llafar ac ysgrifenedig penodol ar eich ymarfer stiwdio ac yn datblygu ymwybyddiaeth feirniadol yn ystod y modiwl. Dylai hyn adlewyrchu ymrwymiad beirniadol cryf gyda dilyniant wythnos wrth wythnos y cwrs. Portffolio 100%.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Rhan Amser

Gwneir ceisiadau drwy'r coleg.

Parc Menai

Llawn Amser

Gwneir ceisiadau drwy UCAS.

Sefydliad dyfarnu

DiscoverUni

Cwrs llawn amser