BA Anrh mewn Ffotograffiaeth (Atodol)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser, Llawn Amser
 • Lefel:
  6
 • Maes Rhaglenni:
  Celf a Dylunio a Ffotograffiaeth
 • Hyd:

  Llawn amser: 1 flwyddyn, 2 diwrnod yr wythnos NEU Rhan-amser: 2 flynedd, 1 diwrnod yr wythnos

 • Cod UCAS:
  WW65
 • Sefydliad dyfarnu:
  Prifysgol Bangor
 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n chwilio am gyfle i fynd ymlaen â'ch diddordeb mewn ffotograffiaeth? Yn awyddus i ddeall sut mae'r diwydiant yn gweithio? Eisiau magu hyder i arddangos a chyhoeddi eich gwaith? Yn awyddus i fynegi eich syniadau gydag eglurder, sgil a gwybodaeth? Eisiau deall cysyniadau iaith weledol? Eisiau cynnal gwaith ymchwil difrifol a gwaith ffotograffiaeth ystyrlon? Am rannu eich delweddau a mwynhau gwneud hyn? A bod yn rhan o fyd proffesiynol.

Wel, dyma'r cwrs i chi.

Os ydych chi eisoes wedi cwblhau Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth (neu debyg), mae'r cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi symud ymlaen i Lefel 6 ac ennill gradd anrhydedd lawn.

Gallwch hefyd ymuno â'r cwrs os oes gennych gymhwyster lefel 5 addas mewn ffotograffiaeth neu mewn gwaith lens (sy'n cyrraedd y gofynion dysgu uwch blaenorol).

Ffioedd

Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth.

Costau ychwanegol

Anogir myfyrwyr gradd i gael eu hoffer ffotograffiaeth a datblygu digidol eu hunain i gefnogi eu datblygiad proffesiynol ar y lefel hon. Mae gan yr adran gyflenwad o offer ffotograffiaeth sy'n cynnwys camerâu digidol ac analog o faint canolig a mawr. Yn y stiwdio ceir offer goleuo symudol. Gellir benthyca offer am bythefnos ar y tro drwy system archebu, a gellir gwneud trefniadau benthyca am gyfnodau hwy os oes angen.

Gall costau ychwanegol gynnwys cyfleoedd i fynd ar ymweliadau astudio a dylai myfyrwyr neilltuo tua £250 ar gyfer hyn. Amcangyfrif yn unig yw'r ffigur hwn, a gall y gost fod yn uwch yn dibynnu ar y cyfleoedd fydd ar gael.

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Dyddiad cychwyn

Mis Medi

Gofynion mynediad

Gofynion academaidd:

 • Bydd mynd ymlaen i lefel 6 yn digwydd yn syth yn achos y myfyrwyr hynny sy'n mynd ymlaen o Radd Sylfaen GLLM mewn Ffotograffiaeth i Radd BA Anrh yn dilyn cwblhau'r radd sylfaen yn llwyddiannus. Rhaid i ymgeiswyr fod wedi ennill credydau sy'n cyfateb i 120 credyd AU Lefel 4 a 120 credyd AU Lefel 5.
 • Ystyrir mynediad i lefel 6 yn achos myfyrwyr nad ydynt yn cyrraedd y gofynion uchod neu sy'n gwneud cais lefel 6 o sefydliad arall ar sail unigol, yn unol â pholisi GLLM o ran trosglwyddo credydau yn seiliedig ar astudiaeth lwyddiannus flaenorol o 120 credyd y lefel mewn cymhwyster cydnaws (o fewn yr amserlen a nodwyd yn y polisi). Neu drwy gynnwys portffolio gyda'u cais yn dangos gwaith astudio blaenorol (APL/APEL/RPEL) yn unol â rheoliadau a pholisïau GLLM.
 • Cynigir llefydd yn amodol ar gyfweliad boddhaol gyda phortffolio.

Trefniadau dethol a chyfweld

Bydd yn ofynnol i bob myfyriwr ddod i gyfweliad, yn seiliedig ar gyrraedd y meini prawf dethol yn unol â chanllawiau mynediad y Grŵp. Bydd angen cyflwyno tystysgrifau gwreiddiol a phortffolio fel tystiolaeth o'ch cymwysterau yn ogystal ag unrhyw dystiolaeth arall i gyrraedd gofynion mynediad ychwanegol fel yr amlinellwyd uchod.

Gofynion ieithyddol

 • TGAU gradd C neu uwch mewn Saesneg neu Gymraeg, iaith gyntaf
 • Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau cymwys fod wedi'u haddysgu a'u hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, neu
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 5 neu uwch, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 6.0 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.5)

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Seminarau
 • Trafodaethau beirniadol
 • Tiwtorialau
 • Darlithoedd rhyngweithiol
 • Dysgu ar y we
 • Gweithgareddau unigol ac mewn grŵp
 • Beirniadaethau Stiwdio mewn Grŵp
 • Astudiaeth Annibynnol
 • Siaradwyr a darlithwyr gwadd
 • Ymweld ag orielau cenedlaethol a rhyngwladol

Byddwch yn gweithio mewn ystafelloedd pwrpasol, dan oruchwyliaeth tiwtoriaid sydd â chymwysterau rhagorol (ac sydd, lawer ohonynt, yn arfer eu crefft).

Drwy gydol y cwrs, bydd eich Tiwtor Personol yn adolygu'ch cynnydd, yn eich helpu i ddewis a chynllunio aseiniadau ac yn trafod sut y gallwch ddatblygu'ch portffolio.

Amserlen

 • Llawn amser: 1 flwyddyn, 2 diwrnod yr wythnos (fel arfer 9.00 am - 5.00 pm)
 • Rhan-amser: 2 flynedd, 1 diwrnod yr wythnos (fel arfer 9.00 am - 5.00 pm)

Cyswllt:

Tim Williams (Rhaglen Arweinydd): willia2t@gllm.ac.uk

Diane Roberts (Gweinyddiaeth): robert18d@gllm.ac.uk

Asesiad

Byddwch yn cael eich asesu'n gyfan gwbl drwy gyfrwng gwaith cwrs, a fydd yn cynnwys

 • Cyflwyniadau unigol
 • Ymchwil digidol - dogfen / blog
 • Gwerthuso
 • Astudiaethau achos
 • Traethawd Estynedig
 • Arddangosfa

Adborth

Caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol pan fo hynny'n berthnasol. Mae adborth effeithiol yn cyfuno gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gellid gwella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i fyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu datblygu, er mwyn gwella eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r canlyniadau dysgu.

Dilyniant

Os gwnewch gwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith. Byddwch wedi meithrin y sgiliau sy'n angenrheidiol i gael swydd neu fod yn hunangyflogedig mewn amryw o feysydd creadigol, gan gynnwys celf ffotograffig yn ogystal â meysydd dylunio a chyhoeddi. Mae'r amrywiaeth a gynigir fel rhan o'r cwrs, yn cynnwys sgiliau cyflogadwyedd a'r cysylltiadau mae'r dysgwyr yn eu datblygu gyda sefydliadau/cyflogwyr lleol, yn sicrhau bod yr holl raddedigion yn barod i wynebu'r gweithle modern a bod ganddynt ddealltwriaeth feirniadol ym maes ffotograffiaeth a chyfryngau eraill.

O ran addysg, cewch gyfle i fynd ymlaen i ddilyn cwrs lefel uwch, TAR, MA neu PhD.

Mae sawl llwybr gyrfa a diwydiannau yn agored i raddedigion ym maes ffotograffiaeth yn cynnwys;

 • Ffotograffiaeth ar eich liwt eich hun yn cynnwys gwaith ym maes meddygaeth, coginio, ffasiwn a golygu
 • Cyhoeddi
 • Newyddiaduriaeth
 • Cysylltiadau Cyhoeddus
 • Gweithio gyda sefydliadau lleol neu gelfyddydau cenedlaethol
 • Ceidwad mewn amgueddfa
 • Cyfarwyddwr Celf
 • Gweinyddwyr celf
 • Dysgu / darlithio
 • Cynorthwyydd / technegydd ffotograffydd
 • Cynorthwyydd mewn stiwdio ac oriel
 • Golygydd ffotograffau
 • Dylunydd gwefannau
 • gwneuthurwr/cynhyrchydd fideos
 • Ffilm

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Am bob 10 credyd, dylai myfyrwyr ymgysylltu â thua 100 o oriau tybiannol o ddysgu. Bydd hyn oddeutu 30% o gyswllt dysgu uniongyrchol, a 70% o ddysgu annibynnol i fyfyrwyr.

Lefel 6

Ymarfer Cyd-destunol (20 credyd, gorfodol)

Bydd y modiwl hwn yn galluogi dysgwyr i adfyfyrio ar yr hyn a gyflawnwyd ganddynt ar lefel 5 a chanfod llwybr arbenigol i gyflawni gwaith newydd. Bydd y pwyslais ar ddatblygiad sy'n briodol i ganlyniadau mewn cyd-destunau dosbarthiadol. Y prif gyd-destunau yw llyfrau, arddangosfeydd, cyfryngau cymysg neu amlgyfryngau a llwyfannau sy'n seiliedig ar y we. Ar y cyfan, bydd angen i ddysgwyr allu dangos gallu mewn amrywiaeth eang o sgiliau digidol. Bydd gofyn i ddysgwyr sy'n awyddus i ddefnyddio prosesau analog arbenigol fod yn barod i drosglwyddo eu gwaith i gyfrwng digidol.

Bydd cynnig ymchwil yn arwain at ddatblygiad technegol wedi'i gefnogi mewn maes allweddol neu gyfuniad o feysydd allweddol. Fel arfer, bydd hyn mewn cyfryngau analog neu ddigidol ar gyfer argraffu, gwneud llyfrau, taflunio, gosodiad, delwedd symudol neu ddyluniad gwe, neu unrhyw ganlyniad arall a gytunwyd ag arweinydd y rhaglen. Bydd gwaith arbrofi a phrosesu'n arwain at gyflwyno portffolio o ddelweddau mewn cyd-destun bras fel print cain, llyfr dymi, tudalennau gwe cuddiedig, delweddau symudol byr neu gyd-destun arall a gytunwyd.

Mae ymwybyddiaeth o gynulleidfa, cyd-destun y dosbarthiad a derbyniad y gwaith yn ystyriaethau pwysig.

Bydd dysgwyr yn dangos bod i'w prosiectau ganlyniadau ystyrlon drwy brofi bod eu fframweithiau cyd-destunol yn elfennau sy'n cael ystyriaeth yn eu gwaith eu hunain. (Cyflwyniqad 20%, Gwerthusiad ysgrifenedig 30%, Portffolio 50%)

Prosiect Mawr Terfynol (40 credist, gorfodol)

Mae'r prosiect ffotograffiaeth mawr terfynol yn rhan allweddol o'r asesiad terfynol ac yn gyfle i ddysgwyr ddangos eu sgiliau creadigol, technegol a chynhyrchu. Bydd y rhain yn cael eu llywio gan ddealltwriaeth feirniadol, defnydd o theori a rhoi ymarfer ar waith.

Cyd-destun y prosiect mawr terfynol fydd y sioe diwedd blwyddyn fydd yn cael ei chynnal mewn lleoliad un ai ar y safle neu oddi ar safle fydd yn cael ei bennu drwy drafodaeth yn ystod semester 1. Fel grŵp, gall dysgwyr ddewis sail resymegol gyffredinol ar gyfer y digwyddiad ac ystyried hyn fel elfen o fframwaith cyd-destunol eu hymarfer - neu, gallant ddewis ystyried eu cyfraniad yn annibynnol o gysylltiadau allanol a dibynnu'n unig ar y gofod a ddynodir i bob dysgwr.

Bydd pob dysgwr yn ymdrin ag agweddau unigryw ei waith drwy ymchwil annibynnol ar lwybr a gefnogir gan diwtor. Bydd pwyslais ar theori ac ymarfer beirniadol gyda chyd-destunau hanesyddol a/neu gyfoes yn llywio gwerthusiad beirniadol o'r gwaith yng nghyd-destun yr arddangosfa derfynol.

Bydd y syniad o 'arddangosfa' yn cael ei archwilio i gynnwys amrywiaeth o bosibiliadau, yn cynnwys y defnydd o ofod digidol. (Gwerthusiad ysgrifenedig 10%, Arddangosiad 80%, Dogfen gynllunio 10%)

Llwybrau Ymchwil (20 credyd, gorfodol) -

Mae'r modiwl hwn yn galluogi dysgwyr i ystyried dulliau ymchwil penodol sy'n cefnogi eu diddordebau academaidd ac yn helpu i lywio fframwaith beirniadol ar gyfer eu gwaith eu hunain. Bydd gwerthuso gwaith Lefel 5 yn gyfle i ystyried llwybrau ymchwilio newydd neu i ystyried datblygu themâu presennol ar gyfer ymchwil sy'n briodol i Lefel 6.

Bydd gofyn i ddysgwyr gadw blog proffesiynol ar-lein sy'n adolygu ac yn gwerthuso profiadau ymchwil drwy gydol y flwyddyn, ac sy'n ystyried datblygiad y berthynas rhwng ymchwil a gwaith dros amser. Bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth a gesglir o ymweliadau ag orielau, gwyliau, cynadleddau ac arddangosfeydd, cysylltiadau uniongyrchol â diwydiant a phrofiadau ymchwil perthnasol. Ceir pwyslais ar ddatblygu iaith weledol ddigidol ac adnodd sy'n cefnogi'r traethawd estynedig fel llwyfan a rennir er mwyn gwahodd trafodaeth rhwng cyd-fyfyrwyr a'r tîm addysgu. (Gwerthusiad ysgrifenedig 20%, Dogfen ymchwil ddigidol 80%)

Traethawd Estynedig (40 credyd, gorfodol)

Mae'r modiwl hwn yn datblygu'r rhyngwyneb rhwng yr ymchwil a'r gwaith ymarferol a wnaed yn ystod rhan gyntaf y cwrs. Mae gofyn i ddysgwyr gynnal ymchwil manwl ynghyd ag ymholiad beirniadol i'w galluogi i adfyfyrio ar eu gwaith ymarferol eu hunain ac i osod y gwaith hwn mewn perthynas ag ystyriaethau hanesyddol a chyd-destunol ehangach.

Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyfle i ddysgwyr ymgymryd â phrosiect ymchwil mawr sy'n gysylltiedig â'u gwaith ffotograffig eu hunain. Bydd y gwaith ymchwil a wneir ar gyfer y modiwl hwn yn galluogi dysgwyr i gynhyrchu a chyflwyno corff o waith ag iddo ffocws pendant sy'n cyfosod eu gwerthusiad beirniadol a'u dealltwriaeth gyd-destunol ac i ystyried y berthynas rhwng hyn a'u gwaith ymarferol eu hunain. (Cyflwyniad 20%, Traethawd hir 60%, Traethawd paratoadol ac adolygu llenyddiaeth 20%)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llawn Amser

Gwneir ceisiadau drwy'r coleg.

Llandrillo-yn-Rhos

Rhan Amser

Gwneir ceisiadau drwy'r coleg.

Llandrillo-yn-Rhos

Sefydliad dyfarnu