BA (Anrh) yn y Celfyddydau Coginio

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser, Llawn Amser
 • Lefel:
  6
 • Maes Rhaglenni:
  Lletygarwch ac Arlwyo
 • Hyd:

  Llawn amswer: 1 flwyddyn NEU rhan-amser: 2 flynedd. Hefyd ar gael fel modiwlau.

 • Cod UCAS:
  D600
 • Sefydliad dyfarnu:
  Prifysgol Bangor
 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Hoffech chi gael gyrfa gyffrous yn y Celfyddydau Coginio? Ydych chi'n gweithio yn y sector yn barod, ac eisiau gwella eich sgiliau, eich rhagolygon gwaith neu eich busnes?

Os ydych eisoes wedi cwblhau Gradd Sylfaen neu HND yn y Celfyddydau Coginio (neu gymhwyster cyfwerth), mae'r cwrs hwn yn gyfle ichi gwblhau gradd BA (Anrh) lawn. Gallech wella eich rhagolygon gwaith mewn gwahanol fusnesau ar draws y celfyddydau coginio a'r diwydiannau lletygarwch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gwybodaeth fanylach am Fodiwlau yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs'.

Ffioedd

Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth.

Gall costau ychwanegol fod yn gysylltiedig â'r canlynol:

 • Dillad gwyn gogyddion ac offer coginio fel cyllyll cogyddion, clorian digidol, cyllido tua £100 am hyn.
 • Ymweliadau astudio, cyllido tua £150 ar gyfer hyn
 • Mae cymwysterau ychwanegol ar gael fel Dyfarniad BIIAB i Ddeiliaid Trwydded Bersonol, Dyfarniad mewn Diogelwch Bwyd, cost nodweddiadol yw £60 i £80 y cymhwyster
 • mae aelodaeth i'r Sefydliad Lletygarwch yn rhad ac am ddim ar hyn o bryd

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Dyddiad cychwyn

Mis Medi

Gofynion mynediad

Gofynion Academaidd:

 • Gradd Sylfaen (FdA) yn y Celfyddydau Coginio; neu
 • HND mewn Rheolaeth Lletygarwch (Celfyddydau Coginio)

Gofynion Iaith:

 • Yn rhugl yn y Gymraeg/Saesneg, gyda chymhwyster cyfwerth â TGAU gradd C neu'n uwch
 • Dylai unrhyw radd, diploma neu dystysgrif gymwys fel a nodir uchod fod wedi cael eu dysgu a'u hasesu yn Gymraeg/Saesneg.
 • Ar gyfer ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad i Lefel 4: IELTS 5.5 neu'n uwch (heb ddim elfen yn is na 5.0)
 • Ar gyfer ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad i Lefel 5: IELTS 6.0 neu'n uwch (heb ddim elfen yn is na 5.5).

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei ddarparu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Darlithoedd
 • Gweithdai a gwaith ymarferol
 • Sesiynau tiwtorial
 • Siaradwyr gwadd
 • Dysgu myfyriwr-ganolog
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Amserlen

 • Llawn amser: 1 blwyddyn, 2 diwrnod yr wythnos (fel arfer 9.00 am - 5.00 pm)
 • Rhan-amser: 2 flynedd, 1 diwrnod yr wythnos (fel arfer 9.00 am - 5.00 pm)

Cyswllt

Michael Garner (Rhaglen Arweinydd): garner1m@gllm.ac.uk

Jo Reid (Gweinyddiaeth): reid1j@gllm.ac.uk

Asesiad

Mae'r cwrs yn cael ei asesu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Portffolios unigol
 • Dyddiadur dysgu
 • Traethodau
 • Adroddiadau
 • Astudiaethau achos
 • Cyflwyniadau
 • Adroddiadau grŵp
 • Traethawd hir

Adborth

Caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol pan fo hynny'n berthnasol. Mae adborth effeithiol yn cyfuno gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gellid gwella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i fyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu datblygu, er mwyn gwella eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r canlyniadau dysgu.

Dilyniant

Os ydych yn gweithio'n barod yn y sector coginio, bydd eich gradd BA (Anrh) yn rhoi cyfle ichi gael mwy o gyfrifoldebau a statws uwch. Gall graddedigion eraill symud ymlaen at astudiaethau is-raddedig neu broffesiynol eraill, neu gychwyn gyrfa mewn ystod o feysydd lletygarwch a chelfyddydau coginio.

Mae'r cwrs hwn yn fodd i chi barhau â'ch datblygiad proffesiynol. Cewch ddilyn modiwlau unigol sy'n rhan o'r rhaglen, gan ehangu'ch gwybodaeth. Daw hyn â manteision posibl i sefydliadau yn ogystal ag i unigolion.

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Disgrifiad cwrs

Mae'r rhaglen hon wedi'i dyfeisio i ddatblygu eich dealltwriaeth o Gelfyddydau Coginio a Lletygarwch, gan wella ar y wybodaeth a'r sgiliau a ddysgoch ar Lefel 4 a Lefel 5. Bydd yn gyfle ichi ennill arbenigedd ac i wella eich sgiliau ymarferol, tra'n ennill gradd academaidd lawn ar yr un pryd.

Wrth ichi barhau i ddysgu mwy am y Celfyddydau Coginio, byddwch yn gallu astudio pynciau mwy arbenigol a chynhwysfawr. Byddwch yn dysgu mwy am faes amrywiol gastronomeg artistig, a bydd gennych gyfle i ganolbwyntio ar greu profiadau bwyd a diod.

Byddwch yn dadansoddi materion cyfoes yn y diwydiannau coginio a lletygarwch, ac yn dod i ddeall creadigrwydd a datblygu cynnyrch yn well. Bydd hyn yn cynnwys edrych ar bynciau fel moeseg ac arloesi gastronomegol.

Byddwch yn dysgu am yr amgylchedd busnes a'i effaith ar y diwydiannau coginio a lletygarwch, ac yn ennill dealltwriaeth o sut y mae'r diwydiant lletygarwch yn cyfrannu at economi'r byd.

Defnyddir siaradwyr gwadd yn gyson drwy gydol y rhaglen hon, ac mae eu mewnbwn yn cynnig cipolwg gwerthfawr ar agweddau ymarferol neu 'fyd go iawn' y celfyddydau coginio. Byddwch yn gallu elwa o arbenigedd y siaradwyr gwadd hyn a hefyd yn cael syniad o'r cyfleoedd sydd ar gael ichi yn y sector coginio.

Gwybodaeth uned

Am bob 10 credyd, dylai myfyrwyr ymgysylltu â thua 100 o oriau tybiannol o ddysgu. Bydd hyn oddeutu 30% o gyswllt dysgu uniongyrchol, a 70% o ddysgu annibynnol i fyfyrwyr.

Mae'r cwrs yn cynnwys y modiwlau canlynol:

Lefel 6:

Materion Cyfoes mewn Lletygarwch a Thwristiaeth (20 credyd, gorfodol)

Bydd hwn yn edrych ar y sialensau mewnol ac allanol sy'n wynebu Lletygarwch a Thwristiaeth. Byddwch yn dysgu am y tueddiadau cyfoes yn y sector tra'n cynnig atebion i broblemau. (Traethawd 40%, Astudiaeth achos 60%)

Creu Profiadau Bwyd a Diod (20 credyd, gorfodol)

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y syniad o economi brofiad, ac yn edrych ar sut y crëir profiadau bwyd a diod i ennyn emosiwn. Byddwch yn gallu creu profiad bwyd a diod gwreiddiol. (Traethawd 50%, Cynnig / cynllun busnes 30%, Cyflwyniad 20%)

Traethawd Hir (40 credyd, gorfodol)

Yn y traethawd byddwch yn gwneud ymchwil i bwnc sydd o ddiddordeb ichi. Ar ôl cynnig teitl ac adolygu'r llenyddiaeth, byddwch yn rhoi darn o waith at ei gilydd sy'n rhannol seiliedig ar eich darganfyddiadau chi eich hun. (Cynnig ymchwil 10%, Traethawd Hir 90%)

Moeseg y Celfyddydau Coginio (20 credyd, gorfodol)

Mae hwn yn edrych ar amrywiol theorïau ac egwyddorion moesegol, gan ofyn sut y maent yn berthnasol i'r Celfyddydau Coginio. Byddwch yn trafod amrywiol bynciau gan gynnwys moeseg cynhyrchu bwyd yn gynaliadwy, ôl-troed carbon, milltiroedd bwyd a bwydydd GM. (Traethawd 50%, Papur seminar 30%, Cyflwyniad 20%)

Arloesi a Newid Gastronomegol (20 credyd, gorfodol)

Mae'r modiwl hwn yn edrych ar y syniadau a'r technegau mewn arloesi gastronomegol ac yn trafod pynciau fel cyfuno'r celfyddydau coginio gyda gwyddor bwyd. Bydd myfyrwyr yn dylunio profiad bwyd moethus torfol sy'n cynnwys y tueddiadau diweddaraf mewn gastronomeg. (Traethawd 50%, Cyflwyniad 50%)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llawn Amser

Gwneir ceisiadau drwy'r coleg.

Llandrillo-yn-Rhos

Rhan Amser

Gwneir ceisiadau drwy'r coleg.

Llandrillo-yn-Rhos

Sefydliad dyfarnu