Gradd Sylfaen (FdSc) mewn Adeiladwaith

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser, Llawn Amser
 • Lefel:
  4+5
 • Maes Rhaglenni:
  Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Hyd:

  2-4 blynedd

 • Cod UCAS:
  K220
 • Sefydliad dyfarnu:
  Prifysgol Bangor
 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi am symud ymlaen yn eich gyrfa yn y diwydiant adeiladwaith? Mae'r cwrs hwn yn darparu hyfforddiant academaidd ac ymarferol i bobl sy'n gweithio mewn amryw o wahanol swyddi adeiladwaith technegol. Byddwch yn ennill cymhwyster cydnabyddedig ac yn gwella eich siawns o symud ymlaen yn eich gyrfa.

Gwybodaeth am fodiwlau

Mae gwybodaeth fanylach am fodiwlau yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs'.

Ffioedd

Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth.

Costau Ychwanegol

Gall costau ychwanegol fod yn gysylltiedig â'r canlynol:

 • Deunyddiau ar gyfer astudio'n annibynnol, fel gliniadur neu gyfrifiadur pen desg
 • Gwerslyfrau sy'n cael eu hystyried yn ddarllen hanfodol
 • Ymweliadau allanol megis safleoedd adeiladu, canol dinasoedd, henebion, stadia, amgueddfeydd / orielau / arddangosfeydd.
 • Meddalwedd i allu gweithio gartref
 • Offer Amddiffyn Personol (PPE), amcangyfrif cyllideb £30 - £150
 • Cyfrifiannell Gwyddonol
 • Apiau sydd am ddim yn gyffredinol ond sydd â chostau ar gyfer fersiynau wedi'u huwchraddio

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Dyddiad cychwyn

Mis Medi

Gofynion mynediad

Gofynion Ieithyddol:

 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Cymraeg neu Saesneg iaith gyntaf, neu gymhwyster cyfwerth
 • Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau cymwys fod wedi'u haddysgu a'u hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, neu
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 4, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 5.5 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.0)
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 5 neu uwch, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 6.0 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.5)

Gofynion academaidd:

 • o leiaf 64 pwynt UCAS mewn prif gymhwyster lefel 3, yn cynnwys gradd llwyddo, neu radd C neu uwch mewn o leiaf un pwnc perthnasol a allai gynnwys: Lefel A, BTEC, Bagloriaeth Ryngwladol, Mynediad i AU; yn ogystal â'r pwnc perthnasol, derbynnir nifer o gymwysterau ychwanegol o Gymru, Lloegr a'r Alban i gefnogi'r pwyntiau UCAS, e.e. Bagloriaeth Cymru.
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Mathemateg/Rhifedd neu Sgiliau Allweddol/Hanfodol ar lefel gyfwerth. Bydd gofyn i ymgeiswyr nad oes ganddynt y cymwysterau hyn ddangos tystiolaeth i gadarnhau bod safon eu rhifedd yn bodloni gofynion y rhaglen.

Mae cymwysterau rhyngwladol cyfwerth yn dderbyniol

Mae enghreifftiau o ofynion mynediad derbynion yn cynnwys:

 • Dwy lefel A, gyda gradd C neu uwch mewn o leiaf un pwnc A2 perthnasol. Graddau D yw'r isafswm a dderbynnir. Mae'r enghreifftiau o bynciau Lefel A sy'n addas ar gyfer y cwrs yn cynnwys: Mathemateg, Ffiseg, Cemeg, Bioleg, Dylunio a Thechnoleg, Daearyddiaeth, Daeareg, Economeg, Busnes.
 • Neu Ddiploma Estynedig BTEC neu gymhwyster cyfwerth (T, Ll, Ll neu uwch).
 • Neu Ddiploma BTEC neu uwch, neu gymhwyster cyfwerth (T, T) gyda dwy flynedd o brofiad mewn diwydiant.
 • Neu Ddiploma Atodol BTEC neu uwch, neu gymhwyster cyfwerth (T neu uwch) gyda thair blynedd o brofiad mewn diwydiant.
 • Neu bum mlynedd neu ragor o brofiad mewn diwydiant sy'n dangos arbenigedd a gallu i reoli.

Yn unol â rheoliadau a pholisïau GLlM, byddwn yn fodlon ystyried amrywiaeth eang o gymwysterau a phrofiadau proffesiynol eraill gan fyfyrwyr nad ydynt yn bodloni'r gofynion academaidd a nodir uchod. Bydd hyn ar sail cyflwyno portffolio o ddysgu blaenorol i'w achredu (APL/APEL/RPEL).

Bydd dilyniant uniongyrchol i lefel 5 y Radd Sylfaen mewn Adeiladu neu Beirianneg Sifil yn GLlM yn cael ei ystyried yn achos y myfyrwyr sydd wedi cwblhau'r Dystysgrif Addysg Uwch briodol, neu 120 o gredydau o Dystysgrif Genedlaethol Uwch mewn pwnc perthnasol.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei ddarparu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Darlithoedd
 • Gweithdai a gwaith ymarferol
 • Sesiynau tiwtorial
 • Modiwlau seiliedig ar gyflogaeth
 • Siaradwyr gwadd
 • Dysgu myfyriwr-ganolog
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Amserlen:

 • Llawn amser: 2 flynedd, 2 ddiwrnod yr wythnos ( fel arfer 9am-5pm)
 • Rhan-amser: 4 blynedd, 1 diwrnod yr wythnos (fel arfer 9am-5pm)

Cyswllt:

Dave Roberto (Rhaglen Arweinydd): robert1d@gllm.ac.uk

Sian Backhouse (Gweinyddiaeth): eckers1s@gllm.ac.uk

Asesiad

Mae'r cwrs yn cael ei asesu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Traethodau ac adroddiadau
 • Astudiaethau achos
 • Cyflwyniadau
 • Asesiadau amser-benodol (llyfr agored a chaeedig)
 • Cyflwyniadau grwp

Adborth

Caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol pan fo hynny'n berthnasol. Mae adborth effeithiol yn cyfuno gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gellid gwella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i fyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu datblygu, er mwyn gwella eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r canlyniadau dysgu.

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs, gallwch ddewis symud ymlaen at Lefel 6 yng Ngholeg Llandrillo a chwblhau'r Radd BSc (Anrh) lawn mewn Rheoli Adeiladu Masnachol. Neu gallech ddewis o blith ystod eang o raddau Amgylchedd Adeiledig mewn prifysgolion a cholegau eraill. Gall graddedigion eraill symud ymlaen at swyddi newydd yn y diwydiant adeiladu neu ennill mwy o gyfrifoldeb a statws gyda'u cyflogwr presennol.

Mae graddedigion blaenorol y cwrs hwn wedi symud ymlaen i weithio fel Syrfewyr Meintiau, Technegwyr Pensaernol a Pheirianyddol, Swyddogion Rheoli Adeiladu a Swyddogion Gwasanaethau Amgylcheddol, ymhlith rolau eraill yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Mae'r Radd Sylfaen mewn Adeiladwaith wedi'i dyfeisio i'ch paratoi ar gyfer ystod o yrfaoedd technegol, proffesiynol a rheoli yn y diwydiant adeiladwaith. Mae'n rhoi'r wybodaeth, sgiliau a'r cymhwyster ichi fedru gweithio mewn amryw o wahanol fusnesau yn y sector yma.

Mae'r cwrs yn rhoi gwybodaeth eang ichi am sector yr amgylchedd adeiledig, ac yn trafod prif gysyniadau ac egwyddorion adeiladwaith a thirfesur. Byddwch yn dysgu am y problemau diweddaraf sy'n wynebu'r diwydiant adeiladwaith ac yn edrych ar y berthynas rhwng adeiladwaith a disgyblaethau cysylltiedig. Byddwch hefyd yn canolbwyntio ar feysydd adeiladwaith mwy penodol ac yn ennill yr arbenigedd angenrheidiol i gael gyrfa fel rheolwr.

Byddwch yn edrych ar wahanol gyd-destunau rheoli adeiladwaith, gan gynnwys y systemau rheoleiddio sy'n effeithio arnynt. Byddwch hefyd yn dod yn gyfarwydd â'r meddalwedd sy'n cynnal swyddogaethau adeiladwaith. Yn ogystal ag ennill gwybodaeth am y diwydiant, byddwch yn dysgu'r sgiliau dadansoddi a galwedigaethol sydd eu hangen ar ystod o wahanol fusnesau. Byddwch yn gallu cynhyrchu adroddiadau proffesiynol, deall dogfennau cyfreithiol ac eraill, a chasglu gwybodaeth berthnasol i gyflwyno dadleuon clir.

Mae'r cwrs yn integreiddio elfennau academaidd ac ymarferol, gan roi'r wybodaeth a'r sgiliau i'ch helpu i ddiwallu anghenion cyflogwyr lleol a chenedlaethol.

Gwybodaeth Uned

Am bob 10 credyd, dylai myfyrwyr ymgysylltu â thua 100 o oriau tybiannol o ddysgu. Bydd hyn oddeutu 30% o gyswllt dysgu uniongyrchol a 70% o ddysgu annibynnol i fyfyrwyr.

Mae'r cwrs yn cynnwys y modiwlau canlynol:

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

Gweithrediadau ar Safle Adeiladwaith (20 credyd, craidd):

Nod y modiwl hwn yw eich cyflwyno i'r agweddau sylfaenol o ddatblygu a gweithredu gweithrediad safle adeiladu. (Adroddiad 75%, Cyflwyniad / cynnig / poster 25%)

Mathemateg ar gyfer yr Amgylchedd Adeiledig (20 credyd, craidd):

Nod y modiwl hwn yw codi hyder myfyrwyr ym maes rhifedd a mathemateg trwy adolygu ac atgyfnerthu sgiliau rhifedd sylfaenol fel y gallant drosi a datrys hafaliaid yn algebraidd a'n graffigol. (Arholiad 40%, Arholiad 60%)

Tirfesur Safleoedd (10 credyd, gorfodol):

Mae'r modiwl ymarferol hwn wedi'i gynllunio i roi'r gallu i'r myfyriwr ddefnyddio offer arolygu modern ac i ymgymryd ag amrywiaeth o weithdrefnau arolygu safleoedd sy'n nodweddiadol o ddiwydiant adeiladu heddiw. (Adroddiad 50%, Arholiad 50%)

Dysgu gyda Chyflogwr (10 credyd, gorfodol)

Mae newidiadau mewn technoleg, deunyddiau, prosesau, deddfwriaethau ac arferion yn golygu bod y diwydiant adeiladu'n newid yn gyson hefyd. Bydd y myfyrwyr yn cael y cyfle i adfyfyrio a rhoi'r hyn a ddysgant o weithio yn y diwydiant mewn cyd-destun er mwyn asesu eu hanghenion dysgu unigol a chynllunio at y dyfodol. (Portffolio 100%)

Gwyddor yr Amgylchedd a Deunyddiau (20 credyd, gorfodol)

Mae'r uned hon yn cefnogi'r myfyrwyr i ddewis a gwerthuso'r deunyddiau maent yn eu defnyddio i gyflawni briff. Trwy hyn gallant weld a yw deunyddiau'n addas i bwrpas ar sail safonau a nodweddion profi, ac a ydynt yn bodloni'r gofynion o ran cyfforddusrwydd. Byddant yn dysgu am gynaliadwyedd ac effaith amgylcheddol deunyddiau, ac am y gofynion iechyd a diogelwch sydd angen eu bodloni o dan y ddeddfwriaeth gyfredol. (Cyflwyniad / cynnig / poster 40%, Astudiaeth achos 60%)

Drafftio â Llaw a Chynllunio trwy Gymorth Cyfrifiadur (CAD) (10 credyd, gorfodol)

Mae hwn yn un o'r modiwlau Dysgu gyda Chyflogwr. Y nod yw galluogi'r myfyrwyr i feithrin eu dealltwriaeth o egwyddorion a dulliau adeiladu sy'n gysylltiedig ag adeiladau domestig isel trwy gyfrwng y sgiliau braslunio â llaw a braslunio technegol sy'n addas ar gyfer cyfathrebu â chleientiaid ar y safle yn ystod camau 0 i 1 Cynllun Gwaith RIBA. (Cyflwyniad / cynnig / poster 100%)

Sgiliau Ymchwilio ac Astudio (10 credyd, gorfodol)

Bydd yr uned hon yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu academaidd, ac i roi amrediad o ddulliau ymchwil ar waith i chwilio am wybodaeth. (Portffolio 100%)

Gweithdrefnau'n ymwneud â'r Gyfraith, Contractau a Chaffael (10 credyd, gorfodol)

Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth y myfyrwyr o'r system gyfreithiol genedlaethol a'r agweddau arni sy'n berthnasol i'r diwydiant adeiladu. (Traethawd 100%)

Egwyddorion Rheoli (10 credyd, gorfodol)

Nod y modiwl hwn yw cysylltu egwyddorion sy'n ymwneud â rheoli yn yr amgylchedd adeiledig â theorïau cyfoes a hanesyddol arferion cenedlaethol a rhyngwladol. Gwneir hyn drwy edrych ar rôl y rheolwr yn y diwydiant adeiladu mewn perthynas â theorïau rheoli. (Cyflwyniad / cynnig / poster 50%, Traethawd 50%)

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

Gwasanaethau Adeiladu (10 credyd, gorfodol):

Mae hwn yn datblygu eich dealltwriaeth o ddylunio, swyddogaeth a chymhwyso gwasanaethau adeiladu. Byddwch yn gallu asesu perfformiad gwasanaethau adeiladu a dod o hyd i atebion i ofynion domestig a masnachol. (Adroddiad 40%, Adroddiad 60%)

Technoleg Adeiladwaith (20 credyd, craidd):

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y deunyddiau a ddefnyddir mewn adeiladwaith ac yn eu cymhwyso i adeiladau masnachol, diwydiannol ac aml-lawr. Byddwch hefyd yn edrych ar dechnegau adeiladwaith cynaliadwy a gwahanol systemau o gynllunio dyluniad mewnol adeilad. (Portffolio 100%)

Technegau Tirfesur (10 credyd, gorfodol)

Modiwl ymarferol yw hwn a'r bwriad yw sicrhau bod y myfyrwyr yn gallu defnyddio offer tirfesur modern a gwneud yr amrywiol dasgau tirfesur sy'n gyffredin yn y diwydiant adeiladu cyfoes. (Adroddiad 50%, Arholiad 50%)

Datblygiad yr Amgylchedd Adeiledig (10 credyd, gorfodol)

Nod y modiwl hwn yw rhoi i'r myfyrwyr ddealltwriaeth o'r amgylchedd adeiledig, ei ddatblygiad hanesyddol a'i gyd-destun mewn cymdeithas fodern. (Cyflwyniad 50%, Traethawd 50%)

Prosiect Grŵp (20 credyd, craidd)

Nod y modiwl hwn yw galluogi'r myfyrwyr i greu cynllun datblygu personol cynhwysfawr a pherthnasol drwy nodi amrediad o anghenion datblygu academaidd ac arbenigol. (Cyflwyniad grŵp 50%, Traethawd 50%)

Modelu Gwybodaeth am Adeiladau (BIM) (10 credyd, gorfodol)

Bydd y myfyrwyr yn defnyddio meddalwedd BIM i greu model llawn data y gellir ei ddefnyddio i lunio dogfennau adeiladu safonol a chael gwybodaeth am y rhaglen waith. (Adroddiad 30%, Cyflwyniad 70%)

Gweithdrefnau Rheoli (10 credyd, gorfodol)

Bydd y modiwl hwn yn edrych ar drefniadaeth fewnol sefydliadau ac ar effaith eu penderfyniadau strategol ar eu safle yn y farchnad. (Adroddiad 100%)

Sgiliau Ymchwilio ac Astudio 2 (10 credyd, gorfodol)

Nod y modiwl hwn yw cadarnhau, datblygu ymhellach ac ymestyn gallu'r myfyriwr i ddefnyddio amrediad o sgiliau academaidd yn briodol yn nisgyblaeth yr Amgylchedd Adeiledig. (Portffolio 100%)

Addasu Adeiladau (10 credyd, gorfodol)

Yn yr uned hon bydd y myfyrwyr yn edrych ar ddichonoldeb addasu adeiladau i ddibenion penodol ac yn meithrin sgiliau i allu cynhyrchu'r dogfennau sydd eu hangen i addasu adeiladau gan ddefnyddio briff a gytunwyd â'r tiwtor. (Prosiect grŵp 100%)

Tendro ac Amcangyfrif (10 credyd, gorfodol)

Yn y modiwl hwn bydd y myfyrwyr yn meithrin eu dealltwriaeth o fesur, amcangyfrif a thendro ym maes adeiladu. (Traethawd 100%)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Rhan Amser

Gwneir ceisiadau drwy'r coleg.

Llandrillo-yn-Rhos

Llawn Amser

Gwneir ceisiadau drwy UCAS.

Sefydliad dyfarnu

DiscoverUni

Cwrs llawn amser


Cwrs rhan amser