BSc (Anrh) Animeiddio 3D a Datblygu Gemau (Atodol)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser, Llawn Amser
 • Lefel:
  6
 • Maes rhaglen:
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau
  International
  Y Cyfryngau, Teledu a Ffilm
 • Hyd:

  Llawn-amser: 1 flwyddyn, NEU Rhan-amser: 2 flynedd

 • Cod UCAS:
  6T50
 • Sefydliad dyfarnu:
  Prifysgol Bangor
 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Os ydych chi eisoes wedi cwblhau Radd Sylfaen mewn Animeiddio 3D a Datblygu Gemau (neu debyg), mae'r cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi symud ymlaen i Lefel 6 ac ennill gradd anrhydedd lawn.

Bydd y cwrs yn adeiladu ar eich sgiliau a'ch gwybodaeth gyda modiwlau i ehangu a mireinio'r sgiliau hyn.

Bydd gwaith unigol a grwp yn eich galluogi i archwilio meysydd sydd o ddiddordeb i chi ac yn datblygu eich gallu i ddysgu'n annibynnol.

Mae Grŵp Llandrillo Menai'n aelod o Raglen Academaidd PlayStation®First sy'n cael ei rhedeg gan Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE). Mae'r rhaglen hon yn golygu bod gan staff a myfyrwyr fynediad at adnoddau caledwedd a meddalwedd datblygu proffesiynol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gwybodaeth fanylach am Fodiwlau yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs'.

Ffioedd

Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth.

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Dyddiad cychwyn

Mis Medi

Gofynion mynediad

Gofynion Academaidd:

 • Gradd Sylfaen (FdSc) Animeiddio 3D a Datblygu Gemau, neu gymhwyster arall Lefel 5 mewn disgyblaeth berthnasol.

Gofynion Iaith:

 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Cymraeg neu Saesneg iaith gyntaf.
 • Dylai unrhyw radd, diploma neu dystysgrif gymwys fel a nodir uchod fod wedi cael eu dysgu a'u hasesu yn Gymraeg/Saesneg.
 • Ar gyfer ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad i Lefel 4: IELTS 5.5 neu'n uwch (heb ddim elfen yn is na 5.0)
 • Ar gyfer ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad i Lefel 5: IELTS 6.0 neu'n uwch (heb ddim elfen yn is na 5.5).

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Darlithoedd rhyngweithiol
 • Tiwtorialau / gweithdai
 • Siaradwyr gwadd
 • Dysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Mae'r dysgu yn gyfranogol ac yn anffurfiol, ac yn llawn cyfleoedd i'r unigolyn archwilio eu creadigrwydd.

Amserlen

 • Llawn amser: 1 blwyddyn, 2 diwrnod yr wythnos (fel arfer 9.00 am - 5.00 pm)
 • Rhan-amser: 2 flynedd, 1 diwrnoed yr wythnos (fel arfer 9.00 am - 5.00 pm)

Cyswllt:

Gydag ymholiadau am gyrsiau penodol, cysylltwch â:

Joe Owen (Rhaglen Arweinydd): owen10j@gllm.ac.uk

Diane Roberts (Gweinyddiaeth): robert18d@gllm.ac.uk

Gydag ymholiadau cyffredinol am ein cyrsiau gradd, cysylltwch â: degrees@gllm.ac.uk

Asesiad

Asesir y cwrs trwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Aseiniadau ymarferol a damcaniaethol
 • Adroddiadau
 • Cyflwyniadau llafar
 • Gwaith prosiect
 • Portffolios
 • Aseiniadau grwp/mewn tim

Adborth

Caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol pan fo hynny'n berthnasol. Mae adborth effeithiol yn cyfuno gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gellid gwella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i fyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu datblygu, er mwyn gwella eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r canlyniadau dysgu.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai, neu gyflogaeth.

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Am bob 10 credyd, dylai myfyrwyr ymgysylltu â thua 100 o oriau tybiannol o ddysgu. Bydd hyn oddeutu 30% o gyswllt dysgu uniongyrchol, 70% o ddysgu annibynnol i fyfyrwyr.

Modiwlau Lefel 6

Prosiect Grŵp 1 - Cynllunio a Phrototeipio (20 credyd, gorfodol):

Mae'r modiwl hwn yn caniatáu i ddysgwyr weithio mewn grwpiau, o 3 neu 5 fel arfer, ac archwilio ymhellach rhan ddewisol, neu feysydd gwahanol o'r diwydiant gemau. Bydd myfyrwyr yn gwneud hyn fel rhan o brosiect a fydd yn defnyddio sgiliau a ddysgwyd yn flaenorol ac yn datblygu sgiliau gweithio mewn grŵp. (Cynnig 30%, Prosiect 50%, Cyflwyniad 10%, Myfyrdod 10%)

Prosiect Grŵp 2 - Cwblhau Prosiect (20 credyd, gorfodol):

Bydd myfyrwyr yn dilyn egwyddorion a amlinellwyd ac a ddysgwyd yn ystod Prosiect Grŵp 1 - Cynllunio a Phrototeipio ac yn ymgymryd â'r dasg a gynlluniwyd yn ystod seminar 1. Mae angen i fyfyrwyr gynllunio amserlenni newydd gan gadw at y fethodoleg a ddewiswyd, a chadw at yr amserlenni newydd hyd nes bydd y prosiect wedi cael ei gwblhau. (Prosiect 70%, Cyflwyniad 20%, Myfyrdod 10%)

Traethawd Estynedig (40 credyd, gorfodol):

Mae'r modiwl hwn yn caniatáu i ddysgwyr unigol archwilio rhan ddewisol o ddiwydiant cyfrifiadura a gemau yn fanylach drwy ymchwil neu draethawd estynedig wedi'i selio ar brosiect. (Cyflwyniad 5%, Traethawd Hir 90%, Poster 5%)

Datblygu Gemau ar draws Platfformau (20 credyd, gorfodol):

Bydd y modiwl hwn yn datblygu gwybodaeth dysgwyr o raglennu a datblygu gemau fel y gallant greu gemau o safon broffesiynol ar draws amrywiaeth o blatfformau. Trafodir defnydd Cyfrifiaduron, Consol a theclynnau symudol ar ddechrau'r cyfnod datblygu a defnyddir amrywiaeth o adnoddau rhaglennu pwrpasol i wella profiad rhyngweithiol defnyddiwr gyda'r gemau. (Cread ar siop app 40%, Creu gêm gyda nodweddion ychwanegol 60%)

Uwch Animeiddio (20 credyd, gorfodol):

Nod y modiwl hwn yw meithrin ymhellach gallu'r dysgwr o weithio gyda modelau 3D ac animeiddio. Bydd y modiwl yn archwilio'r dull cipio animeiddio ym maes animeiddio cyfoes, yn archwilio'r llwybr i'w dilyn wrth greu golygfeydd animeiddio a llunio rhagolwg o'r syniad gwreiddiol a fydd yn arwain at droi'r cysyniad yn olygfa gysylltu. (Arddangosiad 30%, Rhag-ddelweddu animeiddiad 30%, Creu animeiddiad 40%)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llawn Amser

Gwneir ceisiadau drwy'r coleg.

Llandrillo-yn-Rhos

Rhan Amser

Gwneir ceisiadau drwy'r coleg.

Llandrillo-yn-Rhos

Sefydliad dyfarnu